دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی (آمیخته)
ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم (مطالعه موردی: مدارس متوسط دوم استان البرز)

عفت اصلانی؛ رضا والا؛ فتاح ناظم

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.548588.1267

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پژوهشی تلفیقی(کیفی-کمّی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان رشته کارآفرینی استان البرز در سال تحصیلی 400-1399 بودند که تعداد 14 نفر بر اساس روش اشباع نظری و با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
اعتبارسنجی سازه شجاعت تحصیلی اصیل در دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی ایران

علی پورفلاحتی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ علیرضا آقایوسفی؛ محمد حسین ضرغامی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.552636.1301

چکیده
  هدف: هدف از انجام این مطالعه، سنجش اعتبار سازه‌ای شجاعت تحصیلی اصیل بود که پژوهش های گذشته به آن چندان توجهی نداشتند و این ابزار در دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی ایران اعتبارسنجی شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش همۀ دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های مختلف تحصیلی وزارت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
بررسی تاثیر شاخص‌های توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران

سعید شفاهی؛ علیرضا چناری؛ صغری افکانه

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 71-82

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1989760.1390

چکیده
  هدف: مدیریت دانش نقش مهمی در رشد و توسعه سازمان‌های مختلف به‌ویژه سازمان‌های آموزشی دارد. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص‌های توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش همه اعضای هیأت‌علمی و حق‌التدریس دانشکده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
تحقیق آمیخته استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات

ماکان آریا پارسا؛ محمدرضا دلوی اصفهان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 83-94

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1989737.1388

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت کارآفرینی در عصر متاورس به‌ویژه با رویکرد آینده پژوهی، پژوهش حاضر با هدف استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمّی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان با رویکرد داده بنیاد

هادی عابد زاده؛ امینه احمدی؛ مجتبی معظمی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 95-106

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003547.1416

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان می باشد.روش شناسی: روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی  می باشد و از نظر روش تحلیل با مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین (1998-1990) اجرا گردید. جامعه آماری شامل 15 نفر از صاحب‌نظران در زمینه آموزش دانشگاهی و نخبگان دانشگاهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) علوم اجتماعی
ارائه الگوی عوامل کاهش نشاط معلمان:یک مطالعه کیفی

حامد درخشانی؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 1000-1001

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2007107.1437

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کاهش نشاط معلمان استان سمنان و ارائه الگو انجام شد.روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر نوع داده‌ها، کیفی و از نظر روش اجرا، تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل معلمان مدارس، مدیران ارشد آموزش و پرورش و اساتید دانشگاهی مطلع بودند که به روش گلوله برفی نمونه گیری شدند. ابزار مورد استفاده مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) علوم اجتماعی
ارائه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس

موسی مقدس؛ پریوش جعفری؛ محمد نور رحمانی؛ نادر قلی قورچیان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 1002-1003

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003213.1414

چکیده
  رهبری مثبت گرا که ریشه در روان شناسی و رفتار سازمانی مثبت دارد به دنبال دستیابی به عملکرد فوق العاده در سازمان می باشد. این پژوهش به دنبال ارائه مدلی جهت ارتقاء رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس استان فارس می باشد.این پژوهش توصیفی – پیمایشی و از نظر داده ها، ترکیبی (کمی وکیفی) می باشد. نمونه 365 نفر از مدیران مدارس فارس که از روش نمونه ...  بیشتر