دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی (آمیخته)
ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم (مطالعه موردی: مدارس متوسط دوم استان البرز)

عفت اصلانی؛ رضا والا؛ فتاح ناظم

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.548588.1267

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پژوهشی تلفیقی(کیفی-کمّی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان رشته کارآفرینی استان البرز در سال تحصیلی 400-1399 بودند که تعداد 14 نفر بر اساس روش اشباع نظری و با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
اعتبارسنجی سازه شجاعت تحصیلی اصیل در دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی ایران

علی پورفلاحتی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ علیرضا آقایوسفی؛ محمد حسین ضرغامی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.552636.1301

چکیده
  هدف: هدف از انجام این مطالعه، سنجش اعتبار سازه‌ای شجاعت تحصیلی اصیل بود که پژوهش های گذشته به آن چندان توجهی نداشتند و این ابزار در دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی ایران اعتبارسنجی شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش همۀ دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های مختلف تحصیلی وزارت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
ارائه الگوی پارادایمی پذیرش رایانش ابری در مؤسسات آموزشی با بسط نظریه آمادگی فناوری با رویکرد کیفی داده بنیاد

شراره رضاپور؛ کیومرث نیازآذری؛ نگین جباری

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 27-36

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1989439.1386

چکیده
  هدف: شیوع کووید-19 تقریباً بر همه جنبه های زندگی از جمله آموزش تأثیر گذاشته و فناوری تقریباً به طور کامل جایگزین محیط آموزشی و یادگیری حضوری مرسوم شده است. رایانش ابری به طور گسترده در آموزش، به ویژه در آموزش عالی، برای دسترسی آنلاین و به اشتراک گذاری منابع آموزشی، اطلاعات آموزشی، یادداشت ها، سخنرانی ها و ارزیابی های آکادمیک استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
مقایسه اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و فلسفه کندوکاو بر کفایت اجتماعی و جهت‌گیری هدف کودکان کار

سیده خدیجه جمالی؛ سید موسی کافی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بهمن اکبری

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 37-48

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.553973.1363

چکیده
  هدف: کار اجباری برای کودکان دارای پیامدهای منفی شناختی، اجتماعی و عاطفی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و فلسفه کندوکاو بر کفایت اجتماعی و جهت‌گیری هدف کودکان کار انجام شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان کار شهرستان رشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
طراحی الگوی برنامه‌درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های‌اسکوپ برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

زهرا صادقلو؛ لادن سلیمی؛ وحید فلاح

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 49-58

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1999748.1395

چکیده
  هدف: با توجه به رشد روزافزون استفاده از بازی‌های دیجیتال و غیردیجیتال، هدف این مطالعه طراحی الگوی برنامه‌درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های‌اسکوپ برای دانشجو معلمان بود.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر زمان، مقطعی و از نظر شیوه اجرا، کیفی بود. جامعه مطالعه خبرگان و متخصصان برنامه‌درسی و بازی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
اثربخشی آموزش طرح ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس بر موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان دارای فرسودگی تحصیلی

محمد قاسم شبانی؛ احمد صادقی؛ هاجر ترکان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 59-70

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.533061.1092

چکیده
  هدف: موفقیت و رضایت تحصیلی از مهم‌ترین متغیرهای مطرحی است که می­توانند به عنوان شاخصی جدی در میان دانشجویان مدنظر قرار گرفته و از طریق آن‌ها بسترهای رو به آینده تحصیل دانشجویان را از طریق آن‌ها رصد و بررسی نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر­بخشی آموزش طرح‌ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس بر موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان دارای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
بررسی تاثیر شاخص‌های توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران

سعید شفاهی؛ علیرضا چناری؛ صغری افکانه

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 71-82

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1989760.1390

چکیده
  هدف: مدیریت دانش نقش مهمی در رشد و توسعه سازمان‌های مختلف به‌ویژه سازمان‌های آموزشی دارد. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص‌های توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش همه اعضای هیأت‌علمی و حق‌التدریس دانشکده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
تحقیق آمیخته استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات

ماکان آریا پارسا؛ محمدرضا دلوی اصفهان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 83-94

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1989737.1388

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت کارآفرینی در عصر متاورس به‌ویژه با رویکرد آینده پژوهی، پژوهش حاضر با هدف استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمّی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان با رویکرد داده بنیاد

هادی عابد زاده؛ امینه احمدی؛ مجتبی معظمی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 95-106

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003547.1416

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان می باشد.روش شناسی: روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی  می باشد و از نظر روش تحلیل با مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین (1998-1990) اجرا گردید. جامعه آماری شامل 15 نفر از صاحب‌نظران در زمینه آموزش دانشگاهی و نخبگان دانشگاهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) علوم اجتماعی
ارائه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس

موسی مقدس؛ پریوش جعفری؛ محمد نور رحمانی؛ نادر قلی قورچیان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 107-116

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003213.1414

چکیده
  هدف: رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس می‌تواند برای نظام آموزش‌وپرورش مزیت رقابتی ایجاد نماید. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این مطالعه همه مدیران مدارس استان فارس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تاثیر آموزش آگاهی از آسیب‌های استعمال دخانیات مبتنی بر نظریه شناخت‌گرایی بر ارتقای سطح آگاهی زنان فعال در حوزۀ سلامت

زهرا صدر؛ فاطمه سادات حسینی؛ مجتبی حمایت خواه؛ محمدرضا مسجدی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 117-126

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.540700.1175

چکیده
  هدف: در مطالعه حاضر هدف، تعیین تاثیر آموزش آگاهی از آسیب‌های استعمال دخانیات مبتنی بر نظریه شناخت‌گرایی بر ارتقای سطح آگاهی زنان فعال حوزۀ سلامت بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون–پس‌آزمون تک‌گروهی بود. جامعه آماری، زنان فعال در حوزۀ سلامت در شهرداری‌های مناطق 22گانه شهر تهران طی سال‌های 1397 و 1398، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) روانشناسی
شناسایی ابعاد و مولفه‌های تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران در مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی مراکز دانشگاهی شهر کرج)

منوچهر لرنی؛ محمد رضا بلیاد؛ پریسا ایران نژاد؛ علیرضا محمدی نژاد گنجی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 127-138

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2008821.1448

چکیده
  هدف: برای مواجهه با مخاطرات طبیعی نیاز به مدیریت بحران و تاب‌آوری سازمانی در این زمینه می‌باشد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد و مولفه‌های تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران در مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه این مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت بر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG

علی اسمعیلی؛ سیده علیا عمادیان؛ گلین مهدی نژاد گرجی؛ فاطمه صغری سینا

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 139-148

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1972359.1359

چکیده
  هدف: پرخاشگری در نوجوانان پسر پدیده‌ای شایع است و اعتیاد به بازی‌های الکترونیکی می‌تواند سبب افزایش پرخاشگری آنان شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت بر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG انجام شد.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، نیمه‌آزمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
اثربخشی آموزش مبانی تئوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی

رضا منظری توکلی؛ زهرا مهدوی نسب برفه؛ فهیمه دهقان دولتی؛ فاطمه مصلحی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 149-158

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1987007.1374

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مبانی تئوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی دانش­آموزان پسر مقطع ابتدایی بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش­آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر کرمان در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
مقایسه اثربخشی تمرین ادراکی-حرکتی و حافظه فعال بر پردازش شنیداری و درک مطلب در کودکان دارای اختلال یادگیری

زهرا قاسم زاده؛ حسین بیگدلی؛ محمد باقر حبی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 159-172

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.535328.1135

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت در اثربخشی تمرین ادراکی-حرکتی و حافظه فعال بر پردازش شنیداری و درک مطلب در کودکان دارای اختلال یادگیری انجام شد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر نیمه‌تجربی و طرح مورد استفاده در این پژوهش (طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون دو گروهی) دو گروه آزمایش می باشد جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مقطع پنجم و ششم دوره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
ضرورت و چگونگی مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی

مهدی فلاحی؛ علی محمد رضایی؛ محمدآقا دلاور پور

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 173-184

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2005307.1424

چکیده
  هدف: مشارکت بزرگسالان در یادگیری و داشتن انگیزه برای یادگیری از جمله عناصر اصلی نظریه آندراگوژی در آموزش بزرگسالان است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی و ضرورت و چگونگی مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی انجام شد.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش کارکنان شرکت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) روانشناسی
کاوشی بر رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی

حوا معتمدی برآبادی؛ معصومه صمدی؛ محمدرضا سرمدی؛ مهدی محمودی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 185-196

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003891.1417

چکیده
  هدف: تربیت اخلاقی موضوع مهمی است که در رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، هدف این مطالعه کاوشی بر رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی بود. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش رساله‌های دکتری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
مدل‌یابی عزت‌نفس و تمایزیافتگی با میانجی‌گری مسئولیت‌پذیری بر مطلق‌گرایی به منظور آسیب‌شناسی فرهنگی تربیتی نوجوانان

فرشاد فردوسی؛ نجمه وکیلی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 197-206

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2007042.1436

چکیده
  هدف: مطلق‌گرایی ریشه در تفکر رویکرد طبیعت‌گرایی دارد و مطلق‌گرایان باور به ثابت‌بودن برخی اصول و مفاهیم در فرهنگ‌های مختلف دارند. عزت‌نفس و تمایز‌یافتگی می‌توانند بر باورهای مطلق‌گرایی به منظور آسیب‌شناسی فرهنگی تربیتی نوجوانان تاثیر بگذارند، لذا پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی عزت‌نفس و تمایزیافتگی با میانجی‌گری مسئولیت‌پذیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت‌پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال

مهسا تجلی؛ احمد باصری؛ حسن اسدزاده

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 207-218

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2005292.1423

چکیده
  هدف: روش‌های مداخله بسیاری برای بهبود ویژگی‌های روانشناختی کودکان وجود دارد که در این مطالعه تلاش می‌شود تا دو روش بازی درمانی و آموزش حل مساله با هم مقایسه شوند. در نتیجه، هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت‌پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال بود.روش شناسی: این مطالعه نیمه‌تجربی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) علوم اجتماعی
ارائه الگوی عوامل کاهش نشاط معلمان:یک مطالعه کیفی

حامد درخشانی؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 219-230

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2007107.1437

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کاهش نشاط معلمان استان سمنان و ارائه الگو انجام شد. روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر نوع داده­ها، کیفی و از نظر روش اجرا، تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل معلمان مدارس، مدیران ارشد آموزش و پرورش و اساتید دانشگاهی مطلع بودند که به روش گلوله برفی نمونه گیری شدند. ابزار مورد استفاده مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
طراحی و تبیین کیفی تیم‌سازی اثربخش در سازمان‌های چندملّیتی فعال در ایران

حمید طاهری راویزی؛ داوود کیاکجوری؛ مهران مختاری؛ بهزاد فرخ سرشت

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 231-242

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2009580.1455

چکیده
  هدف: تیم‌سازی اثربخش به ارتقای همکاری، ارتباطات و اعتماد بین اعضای تیم کمک می‌کند و برای موفقیت هر سازمانی به‌ویژه در سازمان‌های چندملّیتی حیاتی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین کیفی تیم‌سازی اثربخش در سازمان‌های چندملّیتی فعال در ایران انجام شد. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
شناسایی عوامل محیطی اثرگذار بر شکل‌گیری توانایی خلاق دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله‌ی شهر ایلام

حدیث پرهیزکاری؛ غلامرضا طلیسچی؛ زینب طولابی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 243-262

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2000174.1403

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل  محیطی اثرگذار  بر شکل‌گیری توانایی خلاق دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله‌ی شهر ایلاماست. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع آمیخته اکتشافی(کیفی-کمی) می باشد. در مرحله کیفی با استفاده از روش کیفی تحلیل تم مبتنی بر نظریات خبرگان تحقیق(به روش هدفمند انتخاب شدند) به ارزیابی و شناسایی الگوهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
شناسایی و ارزشیابی ابعاد نظام پژوهشی در آموزش عالی

پریسا صفامنش؛ کورش پارسا معین؛ صغری افکانه

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 263-274

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003203.1413

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزشیابی ابعاد نظام پژوهشی در آموزش عالی انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی-کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع داده­ها، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی که در بخش کیفی تحلیل مضمون و در بخش کمی توصیفی-پیمایشی بود. جامعة مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی (اعضای هیئت ‌علمی) و سازمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
ترسیم شبکه ارتباطی سنجش تحول در دوره میانی کودکی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران)

مریم ریحانی؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 275-284

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2004198.1420

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ترسیم شبکه ارتباطی سنجش تحول در دوره مبانی کودکی انجام گردید. روش‌شناسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع روانسنجی بود. جامعه‌آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش‌آموزان شهر تهران در مقطع ابتدایی (سن 6 تا 12 سال) در سال تحصیلی 1399- 1398 بودند. افراد نمونه 585 نفر به بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای اتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تاب‌آوری دانش‌آموزان بهبود یافته از کووید (COVID-19)

آذر جوزن؛ محمد علی فردین؛ غلامرضا ثناگوی محرر

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 285-294

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1988012.1382

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تاب­آوری دانش­آموزان بهبودیافته از اپیدمی کووید بود. روش شناسی: روش مطالعه از نوع نیمه­آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه‌ آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر 12 تا 17 ساله بهبود یافته از بیماری کووید مشغول به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
ارائه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

امین اکبرپور؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ محمدعلی نادی خوراسگانی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 295-310

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2005316.1425

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بود . روش شناسی: پژوهش حاضر با روش کیفی پدیدارشناسی انجام شد، جهت شناسایی کارکنان اهمال کار دانشگاه آزاد اسلامی ابتدا کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سال(98-99) مدنظر قرار گرفت، سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای،  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
شناسایی و اعتباریابی مولفه های تبیین کننده تکیه گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران

مریم سوری؛ محمد مجتبی زاده؛ رسول داودی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 311-332

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006293.1432

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اعتباریابی مولفه­های تبیین­کننده تکیه­گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران بود. روش شناسی: روش تحقیق کیفی – کمی بود، جامعه آماری بخش کیفی خبرگان و متخصصان حوزه یادگیری - یاددهی، روش­های تدریس و تکیه­گاه­سازی و اسناد مکتوب مرتبط با موضوع شامل مقالات و پژوهش­های علمی و کتب مرتبط تالیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
تبیین عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته ( مورد مطالعه : شهر زاهدان )

داود حسینی؛ بهاره ناصری؛ علی پایان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 333-348

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2004293.1422

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تبیین عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته ( مورد مطالعه : شهر زاهدان ) بود.روش شناسی: روش پژوهش آمیخته ( کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. در بخش کیفی روش گرندد تئوری و در بخش کمی توصیفی - پیمایشی بود. جامعه در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت، مدیران شرکت های دانش بنیان، مدیران استانداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) روانشناسی
مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و تحلیل رفتار متقابل بر مشکلات بین‌شخصی دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی

فاطمه بهارلو؛ حسین مهدیان؛ ابوالفضل بخشی پور

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 345-355

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2010721.1462

چکیده
  هدف: مبتلایان به اضطراب اجتماعی دارای مشکلات بین‌شخصی زیادی هستند. در نتیجه، هدف این مطالعه، مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و تحلیل رفتار متقابل بر مشکلات بین‌شخصی دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی بود. روش: این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری یک ماهه همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دختران دوره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و شفقت درمانی بر ویژگی‌های شخصیتی تاریک و سازش‌یافتگی روانشناختی در دختران آسیب‌دیده اجتماعی

سهیلا جعفری قلعه بیگ؛ معصومه اسلامی؛ طییه رحیمی پردنجانی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 361-374

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1972088.1357

چکیده
  هدف: افراد آسیب‌دیده اجتماعی دارای مشکلات روانشناختی زیادی به‌ویژه در زمینه افزایش ویژگی‌های شخصیتی تاریک و افت سازش‌یافتگی روانشناختی هستند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و شفقت درمانی بر ویژگی‌های شخصیتی تاریک و سازش‌یافتگی روانشناختی در دختران آسیب‌دیده اجتماعی انجام شد.روش شناسی: این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
شناسایی ابعاد و مولفه‌های برنامه‌درسی هیوتاگوژیکی دوره دوم متوسطه

زیبا نیک محمدی؛ ناهید شفیعی؛ علیرضا عراقیه

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 375-386

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2010714.1461

چکیده
  هدف: برنامه‌درسی نقش مهمی در موفقیت نظام‌های آموزشی دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه‌های برنامه‌درسی هیوتاگوژیکی دوره دوم متوسطه انجام شد.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی از نوع اکتشافی بود. جامعه این پژوهش مقاله‌های مرتبط با حیطه پژوهش در سال‌های 2019 الی 2023 و خبرگان آشنا به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
بررسی عوامل علمی اثرگذار بر تربیت اخلاقی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم و ارائه الگو

ژیلا شهبازی؛ سهیلا حسین پور؛ آیت الله کریمی باغملک؛ ابوطالب سعادتی شامیر

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 389-399

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2012724.1475

چکیده
  هدف: تربیت اخلاقی عامل مهمی در بهبود وضعیت نظام‌های آموزشی دارد. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی عوامل علمی اثرگذار بر تربیت اخلاقی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم و ارائه الگو بود. روش: پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های آمیخته اکتشافی (کیفی-کمّی) است. جامعه کیفی خبرگان دانشگاهی شهر تهران بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 15 نفر از آنها با روش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
هنجاریابی و اعتبارسنجی ابزار سنجش تفکر علمی در دانش‌آموزان ایرانی

فریبا قلعه نوی؛ سید امیر امین یزدی؛ حسین کارشکی؛ مریم بردبار

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 400-407

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2000172.1397

چکیده
  هدف: یکی از مهم‌ترین ابعاد تفکر، تفکر علمی است که می‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت‌های تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه هنجاریابی و اعتبارسنجی ابزار سنجش تفکر علمی در دانش‌آموزان ایرانی بود.روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش همه دانش‌آموزان دوره متوسطه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
ارائه مدل علّی سوگیری به مواد مخدر در دانش‌آموزان بر اساس افت تحصیلی و بیش‌فعالی و کاستی توجه با نقش میانجی‌گری لذت جویی

علی دوستی؛ محمد محمدی پور؛ عبدالله مفاخری

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 408-417

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2012697.1474

چکیده
  هدف: با توجه به پایین‌آمدن سن اعتیاد و مشکلات فراوانی که مبتلایان به اعتیاد با آن مواجه هستند، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علّی سوگیری به مواد مخدر در دانش‌آموزان بر اساس افت تحصیلی و بیش‌فعالی و کاستی توجه با نقش میانجی‌گری احساس ناامیدی انجام شد.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) علوم اجتماعی
شناسایی عناصر و شاخص‌ها و اعتباریابی الگوی جامع برنامه‌درسی آنلاین

عباس رزاقی؛ مصطفی قادری؛ کامبیز پوشنه؛ علیرضا عصاره

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 418-433

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2017082.1510

چکیده
  هدف: امروزه با توجه به رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اهمیت بهره‌گیری از برنامه‌درسی آنلاین افزایش پیدا کرده است. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی عناصر و شاخص‌ها و اعتباریابی الگوی جامع برنامه‌درسی آنلاین بود.روش: این مطالعه کاربردی از نوع کیفی بود که با روش سنتزپژوهی انجام شد. در پژوهش حاضر از میان پژوهش‌های مرتبط با حیطه پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
شناسایی و سطح‌بندی عوامل موثر بر نقش اجتماعی نظام دانشگاه بر اساس معادلات ساختاری تفسیری

فاطمه اسماعیل پور دریمی؛ اسماعیل جعفری؛ امیررضا اصنافی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 434-444

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2001870.1407

چکیده
  هدف: بررسی عوامل موثر بر نقش اجتماعی نظام آموزش عالی می‌تواند به بهبود آن کمک نماید. در نتیجه، هدف این پژوهش شناسایی و سطح‌بندی عوامل موثر بر نقش اجتماعی نظام دانشگاه بر اساس معادلات ساختاری تفسیری بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش بخش کیفی اسناد و متون درباره مرتبط با پژوهش و خبرگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
واکاوی عناصر برنامه‌درسی تدریس کارآفرینانه در حوزه علوم انسانی آموزش عالی ایران

کمال الدین یارعلی؛ طیبه تجری؛ مریم صفری

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 445-454

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2016213.1502

چکیده
  هدف: توجه به تدریس کارآفرینانه در عناصر برنامه‌درسی اهمیت زیادی دارد و بر همین اساس، هدف این مطالعه، واکاوی عناصر برنامه‌درسی تدریس کارآفرینانه در حوزه علوم انسانی آموزش عالی ایران بود.روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه این مطالعه همه خبرگان و متخصصان کشور شامل شش گروه راه‌انداز کسب‌وکار و تأسیس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
نقش میانجی تمایزیافتگی خود در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و اعتیاد به بازی‌های آنلاین در دانش‌آموزان متوسطه دوم

نیلوفر آقایی کماکلی؛ رضا قربان جهرمی؛ منصوره کریم زاده؛ سیدروح الله شهابی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2014688.1487

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی تمایزیافتگی خود در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و اعتیاد به بازی‌های آنلاین در دانش‌آموزان متوسطه دوم انجام شد.روش‌شناسی: روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌‌آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران در سال 1402-1401 تشکیل دادند که از میان آنان 400 دانش‌آموز (۲۰۰ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
شناسایی بسترها و موانع سواد دیجیتال به منظور ارتقای سطح صلاحیت حرفه ای معلمان

ژیلا سرمستی؛ مرجان کیان؛ یوسف مهدوی نسب؛ مجید علی عسگری

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2017823.1519

چکیده
  هدف: سواد دیجیتال در هر شغلی نقش موثری در میزان صلاحیت حرفه‌ای دارد. بنابراین، این مطالعه با هدف شناسایی بسترها، موانع و راهبردهای سواد دیجیتال به منظور ارتقای سطح صلاحیت حرفه‎ای معلمان انجام شد.روش: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی بود. جامعه مطالعه حاضر خبرگان دانشگاهی و آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی 1401-1400 ...  بیشتر