دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت آموزشی ، واحد بندر عباس ، دانشگاه آزاد اسلامی ،بندر عباس ، ایران.

2 دانشیارگروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران

3 استادیار ، گروه مدیریت آموزشی ، واحد بندر عباس ، دانشگاه آزاد اسلامی ،بندر عباس ، ایران.

4 استاد گروه مدیریت آموزشی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

10.22034/ijes.2023.2003213.1414

چکیده

هدف: رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس می‌تواند برای نظام آموزش‌وپرورش مزیت رقابتی ایجاد نماید. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این مطالعه همه مدیران مدارس استان فارس به تعداد 950 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 365 مدیر از میان آنها با روش نمونه‌ای تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی و پرسشنامه محقق‌ساخته ارتقاء رهبری مثبت‌گرا در مدیران مدارس (30 گویه) گردآوری که روایی و پایایی آن مناسب ارزیابی شد و برای تحلیل آنها از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ارتقاء رهبری مثبت‌گرا در مدیران مدارس 30 گویه در 3 بعد فردی (11 گویه)، سازمانی (13 گویه) و محیطی (6 گویه) داشت؛ به‌طوری که بار عاملی هر 30 گویه و همه ابعاد بالاتر از 40/0، میانگین واریانس استخراج‌شده آنها بالاتر از 50/0 و آلفای کرونباخ و ترکیبی آنها بالاتر از 70/0 بود. همچنین، شاخص‌های برازش مدل ارتقاء رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس حاکی از برازش قابل قبول مدل مذکور بود و این مدل بر هر سه بعد فردی، سازمانی و محیطی اثر معنادار مستقیم داشت (001/0P<).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، نظام‌های آموزشی و مدارس جهت تحقق اهداف و دستیابی به مزیت رقابتی می‌تواند زمینه را برای بهبود جنبه‌های فردی، سازمانی و محیطی رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس از طریق گویه‌های هر یک از آنها فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Promoting Positive Leadership among School Principals

نویسندگان [English]

  • Moosa Moghadas 1
  • Parivash Jafari 2
  • Mohammad Noor Rahmani 3
  • Nader Gholi Ghoorchian 4

1 PhD student, Department of Educational Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.

2 Associate Professor, Department of Educational Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Educational Management Department, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.

4 Professor of Educational Management Department, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Positive leadership among school principals can create a competitive advantage for the education system. As a result, the current research was conducted with the aim of presenting a model for promoting positive leadership among school principals.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was descriptive from survey type. The statistical population of this study was all 950 school principals in Fars province, which based on Cochran's formula 365 principals by stratified random sampling method were selected as a sample. The data were collected with a demographic information form and a researcher-made questionnaire for promoting positive leadership among school principals (30 items), which its validity and reliability of were assessed as suitable, and for their analysis were used from exploratory factor analysis and structural equation modeling methods in SPSS and AMOS software.
Findings: The findings showed that promoting positive leadership among school principals had 30 items in 3 dimensions of individual (11 items), organizational (13 items) and environmental (6 items); So that the factor loading of all 30 items and all dimensions was higher than 0.40, their average extracted variance was higher than 0.50, and their Cronbach's alpha and combination were higher than 0.70. Also, the fit indices of the promoting positive leadership model among school principals indicated the acceptable fit of the mentioned model and this model had a direct significant effect on all three dimensions of individual, organizational and environmental (P<0.001).
Conclusion: According to the results of this study, educational systems and schools in order to achieve goals and achieve competitive advantage can provide the basis for improving individual, organizational and environmental of positive leadership among school principals through the items of each of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Leadership
  • Principals
  • Individual
  • Organizational
  • Environmental
  • School
Adams BG, Meyers MC, Sekaja L. (2020). Positive leadership: Relationships with employee inclusion, discrimination, and well-being. Applied Psychology, 69(4): 1145-1173.
Akbari M, Farhadi Varmazabadi Sh, Meidani M, Barzgaran A, Abdulmaleki Sh. (2023). Studying the educational needs of Alborz elementary school principals based on the professional competencies. Iranian Journal of Educational Society, 9(1): 277-286. (In Persian)
Alfirevic N, Pavicic J, Relja R. (2016). School management innovation and principal support systems: toward the agenda for Croatian school reform. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 29(1): 1150-1164.
Asheghi P, Imani MN, Sharifi A. (2022). Identifying the effective normative and behavioral variables in the performance of primary school principals. Iranian Journal of Educational Society, 8(1): 352-361. (In Persian)
Aviso KB, Chiu ASF, Demeterio FPA, Lucas RIG, Tseng ML, Tan RR. (2019). Optimal human resource planning with P-graph for universities undergoing transition. Journal of Cleaner Production, 224: 811-822.
Balyer A, Karatas H, Alci B. (2015). School Principals’ Roles in Establishing Collaborative Professional Learning Communities at Schools. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 197: 1340-1347.
Banticharoenchod N, Panya P, Suikraduang A. (2017). Developing the school admisistrator quality evaluation model (SAQEM) under the office of the basic education commission (OBEC). European Journal of Education Studies, 3(3): 367-382.
Bonyadi P, Saki R, Fazl Elahi Ghomshi S. (2022). Designing the excellence model of
Bryson A, Stokes L, Wilkinson D. (2020). Can human resource management improve schools' performance? Labour, 34(4): 427-440.
Ebrahimi Tabar R, Satari S, Soleimani T. (2023). Designing an effective management model in third millennium schools (Case study of school principals in Ardabil province). Iranian Journal of Educational Society, 9(1): 137-146. (In Persian)
Eftekhari F, Rahimi H. (2020). The role of mediation of psychological empowerment in effect of positive leadership on organizational trust (study case: teachers in Kashan Schools). Journal of Human Resource Studies, 10(2): 101-124. (In Persian)
Gerlach S, Hammerle M, Schuler S. (2019). Patterns for analysis of human resource flexibility in manufacturing. Procedia Manufacturing, 39: 947-955.
Ghaderi Sheykheeabadi M, Ghanbari S. (2021). The relation of transformational leadership to creativity through organizational learning mediation. Iranian Journal of Educational Society, 7(1): 15-25. (In Persian)
Haghparast K, Rastgar AA. (2021). Investigating the impact of positive leadership on employee innovative behaviors: The mediating role of job engagement and positive psychological capital in knowledge-based companies. Organizational Behavior Studies Quarterly, 10(3): 142-172.
Hakkak M, Momeni Mofrad M, Taghipour S. (2021). Designing a model of positive leadership using grounded theory method. Positive Psychology research, 7(1): 77-92. (In Persian)
human resources (teachers) of the primary course in education. Islamic Life Style, 6(2): 197-213. (In Persian)
Lohrasbi Nichkohi G, Sadoughi M, Taghipour HA, Kazempour E. (2023). Applying human resource strategies in the designing the behavioral innovation model in the exceptional children organization. Iranian Journal of Educational Society, 9(1): 337-348. (In Persian)
Louis KS, Murphy JF. (2018). The potential of positive leadership for school improvement: A cross-disciplinary synthesis. Nordic Journal of Comparative and International Education, 2(2-3): 164-180.
Martin J, Wright S. (2017). The application of Cameron's positive leadership model in a New Zealand law enforcement organisation. New Zealand Journal of Employment Relations, 43(1): 36-55.
Martinez-Sanchez A, Vicente-Oliva S, Perez-Perez M. (2020). The relationship between R&D, the absorptive capacity of knowledge, human resource flexibility and innovation: Mediator effects on industrial firms. Journal of Business Research, 118: 431-440.
Moosavi F, Shirzadi P. (2019). The role of social capital of school principals on school teachers’ job satisfaction. Journal of Teacher's Professional Development, 3(4): 51-62. (In Persian)
Morawski M, Jablonowska-Luba L. (2021). The importance of positive leadership in the process of change on the example of the banking sector. Foundations of Management, 13(1): 85-102.
Nielsen JV, Klall H, Bugge A, Andreasen ML, Skovgaard T. (2018). Implementation of triple the time spent on physical education in pre-school to 6th grade: A qualitative study from the programme managers’ perspective. Evaluation and Progran Planning, 70: 51-60.
Pekkolay S. (2021). Effective school management. Journal of Advances in Education and Philisophy, 5(8): 231-235.
Redin DM, Meyer M, Rego A. (2023). Positive leadership action framework: Simply doing good and doing well. Frontiers in Psychology, 13(977750).
Setia R, Nasrudin D. (2020). School management: The optimization of learning facilities to improve the quality of vocational schools. Jurnal Pendidikan Vokasi, 10(2): 150-158.
Sukawati NN, Gunawan I, Ubaidikkah E, Maulina S, Santoso FB. (2020). Human resources management in basic education schools. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 487: 292-299.
Taghizadeh Ghasbeh F, Hosseini MA, Ghoorvhian N. (2018). The effective factors in the development of positive approach in managers of educational groups at the universities of Iran. Journal of Research in Educational Science, 12(Special Issue): 215-230. (In Persian)
Vainker S, Bailey AR. (2018). Students as human resources in the corporatised school. British Journal of Sociology of Education, 39(6): 778-792.
Yan Y, Zhang J, Akhtar MN, Liang S.h. (2023). Positive leadership and employee engagement: The roles of state positive affect and individualism-collectivism. Current Psychology, 42(11): 9109-9118.
Zaid AA, Jaaron AAM, Bon AT. (2018). The impact of green human resource management and green supply chain management practices on sustainable performance: An empirical study. Journal of Cleaner Production, 204: 965-979.
Zhen W, Yufan L, Jian P. (2019). The dark side of positive leadership: A review and prospect. Advances in Psychological Science, 27(6): 1123-1140.