دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22034/ijes.2023.2000174.1403

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل  محیطی اثرگذار  بر شکل‌گیری توانایی خلاق دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله‌ی شهر ایلاماست.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع آمیخته اکتشافی(کیفی-کمی) می باشد. در مرحله کیفی با استفاده از روش کیفی تحلیل تم مبتنی بر نظریات خبرگان تحقیق(به روش هدفمند انتخاب شدند) به ارزیابی و شناسایی الگوهای محیطی مؤثر بر شکل‌گیری توانایی خلاق در دانش‌آموزان پرداخته شده است که نتایج  تحلیل تم چهار الگویی از عناصر طبیعی و مصنوع محیط، ویژگی‌های ساختاری طبیعی محیط، عوامل تعیین‌کننده رفتار محیطی و ابعاد فیزیکی فضا برای الگوی کیفی پیشنهادی ارائه داد. در راستای نتایج تحلیل تم، یک سناریوی محقق ساخته در خصوص تأثیرگذاری و تاثیرپذیری الگوهای شناسایی‌شده بر روی شکل‌گیری توانایی خلاق دانش‌آموزان از تکنیک دیمتل فازی استفاده شده است.
یافته ها:  یافته ها نشان داد مولفه تطبیق‌پذیری که بیشترین مقدار D+R را دارا می­باشد، بیشترین تعامل را با سایر شاخص­ها دارد و نیز مولفه گرمی و رطوبت که بیشترین مقدار D-R را برخوردار می­باشد؛ بیشترین تأثیر (نفوذ) را بر سایر شاخص­ها دارد. همچنین در ابعاد هم بعد عوامل فضایی- فیزیکی) بیشترین تعامل را با سایر ابعاد دارد و نیز بعد (عوامل تعیین‌کننده رفتار محیطی) که بیشترین تأثیر(نفوذ) را بر سایر ابعاد دارد.
بحث و نتیجه گیری: محیط در ایجاد زمینه‌های یادگیری و خلاقیت به‌عنوان یک عامل مهم تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Environmental Factors Affecting the Formation of Creative Ability of 7-11-Year-Old students in Ilam City

نویسندگان [English]

  • Hadis Parhizgari 1
  • Gholamreza Talischi 2
  • Zeinab Toolabi 3

1 PhD student, Department of Architecture, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran.

3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

Purpose: The main goal of this research is to identify the environmental factors that influence the formation of creative ability of 7-11-year-old students in Ilam city.
Methodology:  The present research is of a mixed exploratory type (qualitative-quantitative) in terms of its practical purpose. In the qualitative stage, using the qualitative method of theme analysis based on the opinions of research experts (selected in a purposeful way), the evaluation and identification of environmental patterns effective on the formation of creative ability in students have been evaluated, and the results of the theme analysis are four patterns of natural and artificial elements of the environment. , the natural structural characteristics of the environment, the determining factors of environmental behavior and the physical dimensions of the space were presented for the proposed qualitative model. In line with the results of the theme analysis, a researcher-made scenario regarding the influence and influence of the identified patterns on the formation of students' creative ability has been used using the fuzzy Dimetal technique.
Findings: The findings showed that the adaptability component that has the highest amount of D+R is the most interactive. It has the same relationship with other indicators as well as the heat and humidity component which has the highest D-R value; It has the greatest influence on other indicators. Also, in the same dimensions, the dimension of physical-spatial factors) has the most interaction with other dimensions, and also the dimension (determining factors of environmental behavior) that has the most influence on other dimensions.
Conclusion: The environment is considered as an important factor in creating the fields of learning and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Patterns
  • Creative Ability
  • Creativity
  • 7-11-Year-Old Students
Abedi M H, Jodi P. (2015). investigating the impact of environmental psychology in educational and architectural spaces, the second international research conference in engineering, science and technology.
Aiken L R. (1973), Ability and creativity in mathematics. Review of educational Research, 43(4): 405-432.
Aldous C R. (2007). Creativity, problem solving and innovative science: Insights from history, cognitive psychology and neuroscience. International Education Journal, 8 (2): 176-186.
Amabile T M. (1983), Social psychology of creativity: A componential conceptualization. Journal of personality and social psychology, 45: 375-367.
Asadzadeh P, Karimi Azari A. (2015). child-centered spaces relying on the interaction of children and space, the third international research conference in science and technology.
Ashfete Gurab Zaramji M, Mirzmani S M, Benny C P. (2016). The effectiveness of creative drama training on behavioral disorders and emotional intelligence of preschool children. Education, Counseling and Psychotherapy Quarterly, 5(20).
Badakhsh H, Mousaei Jo A. (2016). Investigating the role of developmental psychology in the design of children's environments, a case example: the design of kindergarten architecture, National Conference on Contemporary Challenges in Architecture, Landscape and Urban Planning, Tehran.
Bahremand H, Fallahchai R, Zarei E. (2015), Relationship between selfesteem and creativity with prejudice in students. Applied environmental and biological sciences, 4 (1): 51-53.
Bayat M, Bayat M. (2016). environmental psychology and the study of the impact of play on children's education and learning, the second psychology conference, Istanbul.
Braun V & Clarke V. (2006) “Using Thematic Analysis in Psychology.” Qualitative Research in Psychology, 3 (2): 77-101.
Burke D J, Zhu S, Pablico-Lansigan M P, et al. (2014). Titanium oxide nanoparticle effects on composition of soil microbial communities and plant performance. Biology and Fertility of Soils, (50): 1169-1173.
Csikszentmihalyi M. (1996), Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper/ Collins.
Deci E L, Ryan R M. (2002). Overview of self-determination theory: An organismic dialectical perspective, In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.). Handbook of self-determination research (pp. 3-33) New York: University of Rochester Press.
Delavare A. (2014), Research Methods in Psychology and Educational Sciences. 41Edition, Tehran: VIRAYESH publication.
Erim G, Caferoglu M. (2017). Determining the Motor Skills Development of Mentally Retarded Children through the Contribution of Visual Arts. Universal Journal of Educational Research. 5(8): 1300-1307.
Froud H, Khansari Sh, Sultanzadeh H. (2021). Explaining the principles of environmental design effective on students' learning in primary schools (case study: Rasht primary schools), Environmental Science and Technology Quarterly. 23(4): 21-37
Ghasem Tabar S N, Al-Havirdi Y, Haji Tabar M, et al. (2012). The effect of creative play on the social development of preschool children. Quarterly journal of transformational psychology (Iranian psychologists). 8(32): 413-405.
Gülgösteren E, Demirci P T, Ziyagil M A. (2018). The Effects of Rhythm and Dance Training on the Levels of Daily Living Activities in Trainable Mentally Handicapped Children. International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences. 1(2): 15-23.
Jafari M. (2010). The effect of creative play on the behavior of preschool children. Quarterly Journal of Innovation and Creativity in Science, 1(1): 154.
Karimi Azari A, Hosseini B, Saleh Sedeghpour B, Hosseini Deshiri A S. (2016). Principles of residential space design, with the approach of promoting creativity, 3-7 year old children in Iran (Case example: Tehran city - Region 4), Bagh Nazar, 13(41): 19-34.
Kim M, Roh I S, Cho M K. (2016), Creativity of Gifted Students in an Integrated Math-Science Instruction. Thinking Skills and Creativity, 19: 38-48
Kinga S, Paul M, Stefan S. (2015), Associations between Hexaco model of personality structure, motivational factors and self-reported creativity among architecture students. Social and Behavioral Sciences, 187: 130-135.
Kuo F, Chen N, Hwang G. (2014), A creative thinking approach to enhancing the web-based problem solving performance of university students. Computers and education, 72: 220-230.
Larijani Z, Razaghi N. (2008). Examining the use of performing arts in the social development of mentally retarded students. Exceptional children (research in the field of exceptional children), 8 (1 series 27): 43-52.
Mahdvinjad Gh, Mahdvinejad M, Silvaye S. (2013). Educational Innovations Quarterly, 48(12).
Mashalpourfard M. (2018). Effectiveness of Storytelling on the Components of Communication Skills in Educable Mentally-retarded Children. Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology. 5(1): 19-28.
May T, Chan E S, Lindor E, et al. (2021). Physical, cognitive, psychological and social effects of dance in children with disabilities: systematic review and meta-analysis. Disability and rehabilitation. 43(1): 13-26.
Meissner H. (2006), Creativity in mathematics education. Elementary Education Online,5 (1); 65-72.
Naderi N, Bashlideh K, Amouri M. (2015). Effectiveness of book therapy and creative play on behavioral problems of preschool girls. Papers of the second national conference and the first international conference on modern researches in humanities.
Pekdogan S, Korkmaz H I. (2016). Improving the Perception of Self-Sufficiency towards Creative Drama. European Journal of Educational Research. 5(3): 101-108.
Saliceti F. (2015). Educate for Creativity: New Educational Strategies. Social and Behavioral Sciences, 197: 1174-1178.
Shah V, Jones J, Dickman J, Greenman S. (2014). Response of soil bacterial community to metal nanoparticles in biosolids. Journal of Hazardous Materials, (274): 399-403.
Soroa G, Balluerka N, Hommel B, Aritzeta A. (2015), Assessing interactions between cognition, emotion, and motivation in creativity: The construction and validation of EDICOS. Thinking Skills and Creativity, 17: 45-58.
Torrance E P. (1965). Scientific Views of Creativity and Factors Affecting Its Growth. Creativity and Learning, 94(3): 663-681.
Torrance E P. (1972). Teaching for creativity. Journal of creative behavior, 6: 114-143.
Turkman M, Jalalian S, Dezhdar O. (2016). The role of architecture and physical factors of the educational environment on facilitating children's learning, Shabak Monthly, second year, number 11, serial 18.
Weisberg R W. (1992). Creativity: The Myth of Genius. Freeman and Company, New York.
Wieland A, Wallenburg C. (2012). Dealing with Supply Chain Risks. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 42(10): 887- 905.
Young L P. (2009), Imagine creating Rubrics that develop creativity. English Journal, 99 (2): 74-79.