دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 استاد، گروه علوم تربیتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 دانشیار ، گروه علوم تربیتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

10.22034/ijes.2023.1989439.1386

چکیده

هدف: شیوع کووید-19 تقریباً بر همه جنبه های زندگی از جمله آموزش تأثیر گذاشته و فناوری تقریباً به طور کامل جایگزین محیط آموزشی و یادگیری حضوری مرسوم شده است. رایانش ابری به طور گسترده در آموزش، به ویژه در آموزش عالی، برای دسترسی آنلاین و به اشتراک گذاری منابع آموزشی، اطلاعات آموزشی، یادداشت ها، سخنرانی ها و ارزیابی های آکادمیک استفاده می شود. بنابراین، این مطالعه به بررسی الگوی پارادایمی پذیرش رایانش ابری در مؤسسات آموزشی با بسط نظریه آمادگی فناوری پرداخت.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کیفی است که با به کارگیری نظریه داده بنیاد انجام شد. محدوده مطالعات ادارات آموزش و پرورش استان گلستان و جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه به حوزه تحقیق بودند که  نمونه گیری از آن ها به صورت هدفمند و با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انجام پذیرفت. ابزار گردآوری داده در این پژوهش مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته بود که پس از 13 مصاحبه به اشباع نظری رسید. جهت تعیین روایی از معیار مقبولیت و جهت تعیین پایایی از روش توافق درونی با مقدار 4/76 درصد استفاده شد. داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که 55 مقوله فرعی در 8 مقوله اصلی با رویکرد داده‌بنیاد شناسایی شد؛ به‌طوری که برای شرایط علّی یک مقوله اصلی توانمندسازی مدیران و معلمان آموزش‌وپرورش، برای شرایط زمینه‌ای دو مقوله اصلی تقویت زیرساخت‌های یادگیری ابر در آموزش سازمانی و تشکیل انجمن‌های یادگیری پشتیبان، برای شرایط مداخله‌گر دو مقوله اصلی امنیت و اعتماد، برای پدیده محوری یک مقوله اصلی نظام مدیریت آموزشی، برای راهبردها دو مقوله اصلی توسعه نظام برنامه‌درسی و استفاده از تکنولوژی خدمات ابری در زمینه آموزش الکترونیکی و برای پیامدها یک مقوله اصلی پیامدها شناسایی شد. در نهایت، الگوی پارادایمی پذیرش رایانش ابری در مؤسسات آموزشی با بسط نظریه آمادگی فناوری با رویکرد کیفی داده‌بنیاد ترسیم شد.
نتیجه‌گیری: الگوی پارادایمی پذیرش رایانش ابری در مؤسسات آموزشی با بسط نظریه آمادگی فناوری می‌تواند به متخصصان و برنامه‌ریزان نظام‌های آموزشی در بهبود شرایط آموزشی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a Paradigmatic Pattern of Cloud Computing Adoption in Educational Institutions by Expanding the Technology Readiness Theory with a Grounded Qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • Sharareh Rezapour 1
  • Kiomars Niazazari 2
  • Negin Jabbary 3

1 PhD student, Department of Educational Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

2 Professor, Department of Educational Sciences, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The Covid-19 outbreak has effect almost all aspects of life including education and technology has almost completely replaced the traditional face-to-face teaching and learning environment. The cloud computing is widely used in education, especially in higher education, for online access and sharing of educational resources, educational information, notes, lectures and academic assessments. Therefore, this study investigated the paradigmatic pattern of cloud computing adoption in educational institutions by expanding the technology readiness theory.
Methodology: This research is of a qualitative type that was conducted by applying the grounded theory. The scope of the study was Golestan province's education department and the statistical population of the research were experts in the field of research, which sampling from them was done in a purposive and snowball sampling methods. The data collection tool in this research was a semi-structured interview that after 13 interviews reached theoretical saturation. To determine the validity, the acceptability criterion was used and to determine the reliability was used the internal agreement method with a value of 76.4%. The data were analyzed through three stages of open, axial and selective coding.
Findings: The findings showed that 55 subcategories were identified in 8 main categories with a grounded theory approach; So that for the causal conditions was identified one main category of empowering education managers and teachers, for the background conditions was identified two main categories of strengthening cloud learning infrastructures in organizational education and forming support learning associations, for intervening conditions was identified two main categories of security and trust, for central phenomenon was identified one main category of educational management system, for strategies was identified two main categories of curriculum system development and use of cloud service technology in the field of e-learning and for the consequences was identified on main category of consequences. Finally, the paradigmatic pattern of cloud computing adoption in educational institutions by expanding the technology readiness theory with a grounded qualitative approach was drawn.
Conclusion: The paradigmatic pattern of cloud computing adoption in educational institutions by expanding the technology readiness can help specialists and planners of educational systems in improving educational conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud Computing
  • Educational Institutions
  • Educational Management system
  • Curriculum System
  • Technology Readiness Theory