دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22034/ijes.2022.548588.1267

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم بود.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پژوهشی تلفیقی(کیفی-کمّی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان رشته کارآفرینی استان البرز در سال تحصیلی 400-1399 بودند که تعداد 14 نفر بر اساس روش اشباع نظری و با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمّی شامل کلیه معلمان متوسطه دوم درس برنامه‌ریزی و کارآفرینی استان البرز در سال تحصیلی 400-1399 (266 نفر) بودند که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و گرجسی 154 نفر تعیین و به صورت روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بود و در بخش کمّی پرسشنامه‌ای محقق ساخته بر اساس یافته‌های بخش کیفی بود. برای اعتبار داده‌های کیفی از استراتژی کدگذاری مجدد و پایایی نیز با ضریب توافق کدگذاری 86/0 حاصل شد. برای اعتبار یافته‌های کمّی نیز از روایی صوری و پایایی با روش آلفای کرونباخ 82/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها نیز در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون در نرم‌افزارMaxquda18 و در بخش کمّی از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Smart Pls3 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد 56 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی (دانش کارآفرینی، نگرش کارآفرینی، مهارت‌های کارآفرینی و توانایی کارآفرینی) برای کارآفرینی وجود داشت. نتایج تحلیل عاملی نیز نشان داد عامل اول یعنی ایجاد دانش کارآفرینی دارای بارعاملی 884/0، عامل دوم نگرش کارآفرینی 891/0، عامل سوم مهارت‌های کارآفرینی 911/0 و عامل چهارم توانایی کارآفرینی 927/0 بودند. همچنین هر چهار عامل توانستند حدود 95/0 کل واریانس برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی را تبیین کنند. نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد که برنامه درسی بر نگرش و دانش کارآفرینی دارای مثبت و اثر معناداری بود، همچنین برنامه درسی بر متغیرهای مهارت‌ها و توانایی نیز دارای اثر مثبت و معناداری بودند (05/0>P).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، یک برنامه درسی مطلوب باید به عوامل دانشی، مهارتی، نگرشی و توانایی توجه نماید و برنامه‌ریزان نظام درسی باید در طراحی برنامه درسی کتاب کارآفرینی، توجه بیشتری به "ایجاد توانایی کارآفرینی" و "مهارت‌های کارآفرینی" دانش‌آموزان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a Model of Entrepreneurship-Based Curriculum in Secondary School (Case study: Secondary Schools in Alborz Province)

نویسندگان [English]

  • Efat Aslani 1
  • Reza Vala 2
  • Fattah Nazem 3

1 PhD Student in Curriculum Planning, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran

3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran, nazem@riau.ac.ir

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to provide a model of entrepreneurship-based curriculum in secondary school.
Methodology: The present study was applied in terms of purpose and integrated (qualitative-quantitative) in terms of implementation method. The research population in the qualitative section included experts in the field of entrepreneurship in Alborz province in the academic year 2020-2021, in which 14 people were selected based on theoretical saturation method and purposive sampling. The statistical population of the quantitative section also included all secondary school teachers of Alborz planning and entrepreneurship course in the academic year 2020-21 (266 people). The sample size was determined based on Morgan and Georgian table and 154 people were selected by simple random sampling method. The research tool in the qualitative part was semi-structured interviews and in the quantitative part was a researcher-made questionnaire based on the findings of the qualitative part. To validate the qualitative data, a recoding strategy and reliability were obtained with a coding agreement coefficient of 0.86. For quantitative findings, face validity and reliability were obtained by Cronbach's alpha method of 0.82. For data analysis, in the qualitative part, the content analysis method was used with Maxquda18 software and in the quantitative part with exploratory factor analysis and structural equation modeling with Smart Pls3 software.
Findings: The findings of the qualitative section showed that there are 56 sub-themes and 5 main themes (entrepreneurial knowledge, entrepreneurial attitude, entrepreneurial skills and entrepreneurial ability) for the entrepreneurship curriculum. The results of exploratory factor analysis also showed that the first factor, ie the creation of entrepreneurial knowledge explains 6.54 of the total variance, the second factor (entrepreneurial attitude) 7.65%, the third factor (entrepreneurial skills) 12.76% and the fourth factor (entrepreneurial ability) 14.65% explained the total variance of entrepreneurship. The results of structural equation modeling also showed that all identified factors have a significant effect. The GOF criterion also showed that the overall fit of the model was at a desirable level.
Conclusion: It can be concluded that a good curriculum should pay attention to the factors of knowledge, skills, attitudes and abilities, and curriculum planners should pay more attention to "creating entrepreneurial ability" and "entrepreneurial skills" in designing the entrepreneurship textbook.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Curriculum
  • High School
Aulet W, Murray F. (2013). A tale of two entrepreneurs: understanding differences in the types of entrepreneurship in the economy. Available at SSRN 2259740.
Boldureanu G, Ionescu A. M, Bercu A. M, et al. (2020). Entrepreneurship education through successful entrepreneurial models in higher education institutions. sustainability, 12(3): 1267-1277.
Din B. H, Anuar A R, Usman M. (2016). The effectiveness of the entrepreneurship education program in upgrading entrepreneurial skills among public university students. procedia-social and behavioral sciences, 224(1): 117-123.
Diandra D, Azmy A. (2020). Understanding definition of entrepreneurship. international journal of management, accounting and economics, 7(5): 235-241.
Floris M, Pillitu D. (2019). Improving entrepreneurship education in primary schools: a pioneer project. international journal of educational management, 33(6): 1149-1169. 
Holienka M, Holienkova J, Gal P. (2019). Entrepreneurial characteristics of students in different fields of study. acta universitatis agriculturae et silviclturae mendelianae brunensis, 63(10): 1879-1889.
Hardie B, Highfield C, Lee K. (2020). Entrepreneurship education today for students’ unknown futures. journal of pedagogical research, 4(3): 401-417.
Karyono H. (2017). Leading Entrepreneurship Education-Based Primary Schools, 128(3), 134-139.
Kirkley W.W. (2017). Cultivating entrepreneurial behaviour: entrepreneurship education in secondary schools, Asia pacific journal of innovation and entrepreneurship, 11(1): 17-37.
Omidi J, Hashemi S A, Gholtash A, Mashinchi A. (2019). Designing a curriculum design for entrepreneurship education for junior high school students. journal of theory & Practice in curriculum, 7(14): 5-34. (In Persian)
Mortezanezhad N, Attaran M, Hosseinikhah A, Abbasi E. (2017). The components of entrepreneurship curriculum based on the comparative approach. journal of curriculum studies, 12(44): 49-80. (In Persian)
Mishel R.L. (2018). Opportunity recognition: an exploratory investagation of a component of the entrepreneurial process in the context of the health care industry: theory and practice. tertiary education management, 25(2): 81-94.
Neck H. M, Corbett A. C. (2018). The scholarship of teaching and learning entrepreneurship. entrepreneurship education & pedagogy, 1(1): 8–41.
Shakeri Siyah Kamari S, Yarmohammadzadeh P, Yariqoli B. (2018). Identify the entrepreneurial teacher's mentality about factors related to the promotion of entrepreneurship culture in schools. Journal of School Administration, 6(2): 243-263. (In Persian)
Suryaman S, Hari K. (2017). Leading entrepreneurship education-based primary schools. advances in social science, education and humanities research, 128: 135-135.
Sanchez J. C. (2011). University training for entrepreneurial competencies: Its impact on intention of venture creation, international entrepreneurship and management journal, 3(7): 239-254.
Roshan M, Seifi E, Abdollahi B, et al. (2015). The relationship between the teachers’ entrepreneurial training (objectives, content, necessity, method and context of training) and the high school student’s entrepreneurship spirit. journal of new thoughts on education, 11(1): 151-179. (In Persian)
Yadollahi Farsi J, Mirarab Razi R. (2009). A survey of entrepreneurship curriculum development in the field of Education. journal of entrepreneurship development, 2(1): 61-80. (In Persian)