دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، موسسه آموزش عالی طبری بابل، بابل، ایران.

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران.

10.22034/ijes.2023.1972359.1359

چکیده

هدف: پرخاشگری در نوجوانان پسر پدیده‌ای شایع است و اعتیاد به بازی‌های الکترونیکی می‌تواند سبب افزایش پرخاشگری آنان شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت بر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG انجام شد.
روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش نوجوانان پسر مراجعه‌کننده به کلوپ‌های بازی‌های کامپیوتری شهر ساری در سال 1400 بودند که از میان آنها تعداد 30 نفر پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب و با روش تصادفی ساده با کمک قرعه‌کشی در دو گروه مساوی (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای به مدت دو ماه (هفته‌ای یک جلسه) درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت را بر اساس مدل استارک و کندال (1996) دریافت کرد و در این مدت گروه کنترل آموزشی ندید. ابزارهای پژوهش شامل آزمون اعتیاد به پابجی دسوزا و همکاران (2019) و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری )1992) بودند که شاخص‌های روانسنجی آنها مناسب و مطلوب بودند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس تک‌متغیری در نرم‌افزار SPSS نسخه 26 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که میان گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر، درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت باعث کاهش پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG شد (001/0P<).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر یعنی اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت بر کاهش پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG، برای کاهش مشکلات هیجانی نوجوانان از جمله پرخاشگری می‌توان از روش درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت در کنار سایر روش‌های درمانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Short-Term Cognitive Behavioral Therapy on Aggression in Male Adolescent with PUBG Game Addiction

نویسندگان [English]

  • Ali Esmaeli 1
  • Seyyed Olia Emadian 2
  • Galin Mahdinejad Gorji 3
  • Fatemeh Soghra Sina 4

1 MA, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Tabari Higher Education Institute of Babol, Babol, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Aggression in male adolescent is a common phenomenon and addiction to electronic games can increase their aggression. Therefore, the present study was conducted with the aim of determine the effectiveness of short-term cognitive behavioral therapy on aggression in male adolescent with PUBG game addiction.
Methodology: This research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was semi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The research population was male adolescent referred to the computer game clubs of Sari city in 2021 year, who among them number of 30 people after checking the inclusion criteria were selected as a sample with the purposive sampling method and by simple random method with the help of lottery were assigned into two equal groups (each group 15 people). The experimental group received eight sessions of 90 minute for two months (one session per week) the short-term cognitive behavioral therapy based on Stark and Kendall's model (1996), and during this period the control group did not receive any training. The research tools were included the D'Souza et al's PUBG addiction test (2019) and the Buss and Perry's aggression questionnaire (1992), which their psychometric indicators were appropriate and desirable. Data were analyzed by univariate analysis of covariance method in SPSS version 26 software.
Findings: The findings of the present research showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in terms of aggression in male adolescent with PUBG game addiction. In the other words, short-term cognitive behavioral therapy reduced aggression in male adolescent with PUBG game addiction (P<0.001).
Conclusion: According to the results of the present research, i.e., the effectiveness of short-term cognitive behavioral therapy on reducing aggression in male adolescent with PUBG game addiction, to reduce emotional problems of adolescents such as aggression can be used short-term cognitive behavioral therapy along with other treatment methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short-term Cognitive Behavioral Therapy
  • Aggression
  • Male Adolescent
  • PUBG Game Addiction
Aminimanesh S, Nazari AM, Farzad V, Khanzadeh M. (2017). The role of psychological motivations in online gaming addiction among adolescents. Journal of Health and Care, 19(3): 147-157. (In Persian)
Balakrishnan J, Griffiths MD. (2018). Loyalty towards online games, gaming addiction, and purchase intention towards online mobile in-game features. Computers in Human Behavior, 87: 238-246.
Bou-Franch P. (2022). Morality, aggression, and social activism in a transmedia sports controversy. Language & Communication, 84: 33-45.
Buss AH, Perry M. (1992). The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3): 452-459.
Davasaz Irani R, Ahmadi R, Norouzi Sh, Ghazanfari A. (2022). Comparing the effectiveness of short-term cognitive behavioral group therapy and brief intervention on improving emotional emotion-focused coping skills of addicts covered by Ahvaz harm reduction centers. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 65(1): 21-26. (In Persian)
D’Souza L, Manish S, Deeksha S. (2019). Development and validation of PUBG addiction test (PAT). The International Journal of Indian Psychology, 7(1): 562-574.
Espahbodi F, Mirzaian B, Abbasi Gh. (2022). Comparing the effectiveness of therapy based on acceptance
and commitment and reality therapy on aggression in female adolescents. Community Health
Journal, 16(2): 48-58. (In Persian)
Gillions A, Cheang R, Duarte R. (2019). The effect of mindfulness practice on aggression and violence levels in adults: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 48: 104-115.
Heinzel S, Schwefel M, Sanchez A, et al. (2022). Physical exercise training as preceding treatment to cognitive behavioral therapy in mild to moderate major depressive disorder: A randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders, 319: 90-98.
Kaya A, Pazarcikci F. (2023). Structural equation modeling analysis of risk factors for digital game addiction in adolescents: A web-based study. Archives of Psychiatric Nursing, 43: 22-28.
Khan A, Lindenmayer JP, Insel B, et al. (2023). Computerized cognitive and social cognition training in schizophrenia for impulsive aggression. Schizophrenia Research, 256: 117-125.
Mancini T, Imperato C, Sibilla F. (2019). Does avatar's character and emotional bond expose to gaming addiction? Two studies on virtual self-discrepancy, avatar identification and gaming addiction in massively multiplayer online role-playing game players. Computers in Human Behavior, 92: 297-305.
Matthys W, Schutter DJLG. (2021). Increasing effectiveness of cognitive behavioral therapy for conduct problems in children and adolescents: What can we learn from neuroimaging studies? Clinical Child and Family Psychology Review, 24: 484-499.
Mehrafza M, Nakhostin Goldoost A, Kiamarsi A. (2022). The effectiveness of cognitive-behavioral play therapy on the aggression and anxiety of mentally retarded students. Journal of Applied Family Therapy, 3(3): 192-210. (In Persian)
Niazi M, Shafaei Moghadam E, Hasanzadeh Z. (2019). The relationship between addiction to computer games and isolation of adolescents: A case study of junior high school students in Kashan in 1395. Journal of Iranian Cultural Research, 11(2): 85-108. (In Persian)
Rajabi Z, Najafi M, Rezaei A. (2013). Effectiveness of cognitive-behavioral group therapy in reducing children’s aggression. Clinical Psychology Studies, 3(10): 55-71. (In Persian)
Rohan KJ, Camuso J, Perez J, et al. (2020). Detecting critical decision points during cognitive-behavioral therapy and light therapy for winter depression nonremission and recurrence. Journal of Behavioral and Cognitive Therapy, 30(4): 241-252.
Rostami M, Azad E, Rahmati F. (2021). Effectiveness of brief cognitive-behavioral therapy on reducing suicide ideation in soldiers. Journal of Military Medicine, 23(6): 499-507. (In Persian)
Sariyska R, Lachmann B, Markett S, Reuter M, Montag C. (2017). Individual differences in implicit learning abilities and impulsive behavior in the context of Internet addiction and internet gaming disorder under the consideration of gender. Addictive Behavior Reports, 5: 19-28.
Shakeri Nasab M, Asiai F, Ghorbani Esfidan S, Parsa Nejad M. (2022). The effectiveness of modular cognitive behavioral therapy (MCBT) in reducing aggression and antisocial behaviors in ADHD adolescents. Journal of Clinical Psychology & Personality, 20(1): 17-29. (In Persian)
Song ML, Park KM, Motamedi GK, Cho YW. (2020). Cognitive behavioral therapy for insomnia in restless legs syndrome patients. Sleep Medicine, 74: 227-234.
Stark K, Kendall PC. (1996). Treating depressed children: Therapist manual for taking action. Philadelphia: Workbook Publishing.
Stiede JT, Trent ES, Viana AG, et al. (2023). Cognitive behavioral therapy for children and adolescents with anxiety disorders. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 32(3): 543-558.
Sukhodolsky DG, Smith SD, McCauley SA, Ibrahim K, Piasecka JB. (2016). Behavioral interventions for anger, irritability, and aggression in children and adolescents. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 26(1): 58-64.
Timmins MA, Fanning JR, McCloskey MS, Berman ME, Coccaro EF. (2023). Laboratory assessment of aggression: The Taylor aggression paradigm in adults with and without a disorder of impulsive aggression. Journal of Psychiatric Research, 163: 413-420.
Zhang W, Pu J, He R, et al. (2022). Demographic characteristics, family environment and psychosocial factors affecting internet addiction in Chinese adolescents. Journal of Affective Disorders, 315: 130-138.