دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2024.2001870.1407

چکیده

هدف: بررسی عوامل موثر بر نقش اجتماعی نظام آموزش عالی می‌تواند به بهبود آن کمک نماید. در نتیجه، هدف این پژوهش شناسایی و سطح‌بندی عوامل موثر بر نقش اجتماعی نظام دانشگاه بر اساس معادلات ساختاری تفسیری بود.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش بخش کیفی اسناد و متون درباره مرتبط با پژوهش و خبرگان این حوزه بودند. تعداد 50 اسناد و متون با روش نمونه‌گیری هدفمند و تعداد 10 نفر از خبرگان با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با یادداشت‌برداری از اسناد و متون و نظرسنجی از خبرگان درباره پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری و با روش معادلات ساختاری تفسیری در نرم‌افزار PLS تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که عوامل موثر بر نقش اجتماعی نظام آموزش عالی شامل 11 عامل چالش‌انگیزکردن برنامه‌درسی دانشگاهی، ترویج اشکال مشارکت اجتماعی، آماده‌سازی دانشجویان برای مشاغل عمومی، برنامه‌درسی شهروندی فعال، آموزش و یادگیری مسئولیت اجتماعی، پژوهش‌محوری، پروژه‌های اجتماعی، پرورش افراد شایسته، توسعه شهروند واجد شرایط، توجه به دیدگاه ذینفعان اجتماعی در نظام دانشگاهی و آموزش حساسیت اجتماعی بودند. نتایج معادلات ساختاری تفسیری نشان داد که عامل ترویج اشکال مشارکت اجتماعی در سطح اول، عوامل پژوهش‌محوری و پرورش افراد شایسته در سطح دوم، عامل آموزش و یادگیری مسئولیت اجتماعی در سطح سوم، عوامل چالش‌انگیزکردن برنامه‌درسی دانشگاهی و آماده‌سازی دانشجویان برای مشاغل عمومی در سطح چهارم، عوامل برنامه‌درسی شهروندی فعال، توجه به دیدگاه ذینفعان اجتماعی در نظام دانشگاهی و آموزش حساسیت اجتماعی در سطح پنجم، عامل توسعه شهروند واجد شرایط در سطح ششم و عامل پروژه‌های اجتماعی در سطح هفتم قرار داشتند و بر اساس آن مدل ساختاری تفسیری عوامل موثر بر نقش اجتماعی نظام دانشگاه طراحی شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه‌ریزان و متخصصان آموزش عالی می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره‌برداری کرده و برای بهبود وضعیت دانشگاه و کسب مزیت رقابتی از عوامل موثر شناسایی‌شده بر نقش اجتماعی نظام دانشگاه استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Leveling of Effective Factors on the Social Role of the University System based on Interpretive Structural Equations

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Esmaeelpour Darimi 1
  • Esmaeel Jafari 2
  • Amirreza Asnafi 3

1 PhD student, Department of Educational Management, Damavand Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Educational Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Educational Management Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Examining the effective factors on the social role of the higher education system can help to improve it. As a result, the aim of this research was identifying and leveling the effective factors on the social role of the university system based on interpretive structural equations.
Methodology: This study was in terms of purpose applied and in terms of implementation method was cross-sectional. The research population in the qualitative section was documents and texts related to research and experts in this field. The numbers of 50 documents and texts were selected by purposive sampling method and numbers of 10 experts were selected as samples by purposive sampling method. The data were collected by taking notes from documents and texts and a survey from experts about the researcher-made questionnaire and were analyzed by the interpretive structural equation method in PLS software.
Findings: The findings showed that the effective factors on the social role of the higher education system were included 11 factors of challenging the university curriculum, promoting forms of social participation, preparing students for public jobs, active citizenship curriculum, teaching and learning social responsibility, research-oriented, social projects, cultivating competent people, eligible citizens development, attention to the views of social stakeholders in the university system and social sensitivity education. The results of interpretive structural equations showed that the factor of promoting forms of social participation was on the first level, the factors of research-oriented and cultivating competent people was on the second level, the factor of teaching and learning social responsibility was on the third level, the factors of challenging the university curriculum and preparing students for public jobs was on the fourth level, the factors of active citizenship curriculum, attention to the views of social stakeholders in the university system and social sensitivity education was on the fifth level, the factor eligible citizens development was on the sixth level and the factor of social projects was on the seventh level, and based on the interpretive structural model of the effective factors on the social role of the university system was designed.
Conclusion: According to the results of the present study, higher education planners and specialists can use the results of this study and use the identified effective factors on the social role of the university system to improve the state of the university and gain a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational system
  • university system
  • social role
  • model
Abdolvahabi M, Roshanaie A, Ahmadi OA, Jamali Ashtiani H. (2022). Studying the social factors effective on the improvement of organizational role (A case study: The employed woman at Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran). Journal of Iranian Social Development Studies. 14(1): 69-82. [Persian]
Alzyoud SA, Bani-Hani K. (2015). Social responsibility in higher education institutions: Application case from the Middle East. European Scientific Journal. 11(8): 122-129.
Avarideh S, Elmi M. (2010). A study of the factors affecting the rate of social and cultural participation ‎of Payam-e-Nour university girl students. Journal of Woman & Study of Family. 3(9): 37-55. [Persian]
Baghaei Sarabi A, Esmaeili MJ. (2010). The effective social factors on the academic identity of Islamic Azad University students. Journal of social sciences. 3(4): 175-203. [Persian]
Brown-Luthango M. (2013). Community-university engagement: The Philippi city lab in Cape town and the challenge of collaboration across boundaries. Higher Education. 6: 309-324.
Butcher J, Bezzina M, Moran W. (2011). Transformational partnerships: A new agenda for higher education. Innovative Higher Education. 36, 29-40.
Coelho M, Menezes I. (2021). University social responsibility, service learning, and students’ personal, professional, and civic education. Frontiers in Psychology. 12(617300): 1-8.
Dima AM, Vasilache S, Ghinea V, Agoston S. (2013). A model of academic social responsibility. Transylvanian Review of Administrative Sciences. 9(38): 23-43.
Dominguez-Gomez JA, Pinto H, Gonzalez-Gomez T.  (2021). The social role of the university today: From institutional prestige to ethical positioning. Contemporary Issues in Entrepreneurship Research. 11: 167-182.
Hollister RM, Wilson N, Levine P. (2008). Educating students to foster active citizenship. Peer Review. 10(2-3): 18-21.
Hossein Gholizadeh R. (2011). Higher education relevancy with an accent on the social role of university in a knowledge-based society. Higher Education Letter. 4(13): 121-142. [Persian]
Hoyt LM, Hollister RM. (2014). Strategies for advancing global trends in university civic engagement-The Talloires network, a global coalition of engaged universities. All Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 6(1): 16916-16919.
Koohi Nasrabadi M, Hamami A, Abidi N. (2016). Social factors affecting the trust of citizens to the municipal organizations (Case study: Municipality of Kashan). Social Capital Management. 3(3):369-389. [Persian]
Leko Simic M, Sharma E, Kadlec Z. (2022). Students’ perceptions and attitudes toward university social responsibility: Comparison between India and Croatia. Sustainability. 14(13763): 1-14.
Moscardini A, Strachan R, Viasova T. (2020). The role of universities in modern society. Studies in Higher Education. 47(2): 1-19.
Parsamoein K. (2018). Social factors affecting the formation of higher education (with emphasis on documentary). Journal of Social Research. 9(37): 23-46. [Persian]
Roudgarnejad F, Kiakojouri K, Taheri A. (2011). The role of Islamic Azad University in the educational, cultural, social and economic affairs of women. Journal of Woman and Culture. 3(9): 33-44. [Persian]
Sabeti M, Sepehr M, Ahmadi F. (2014). The role of higher education in national development. Journal of Iranian Social Development Studies. 6(4): 59-69. [Persian]
Samani M, Shirzad Kobriya B, Mahmoudi A. (2022). Investigating the effective factors on the formation of social capital in universities with emphasis on the views of Imam Khomeini and developing an appropriate model for its development. Journal of Iranian Social Development Studies. 14(2): 237-254. [Persian]
Semnani N, Hanifi F, Sharifi A. (2021). Identifying the factors affecting the components of social capital in education in order to provide a model to promote it. Sociological Cultural Studies. 12(3): 97-124. [Persian]