دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استاد دپارتمان بیماری های ریوی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، یران.

10.22034/ijes.2023.540700.1175

چکیده

هدف: در مطالعه حاضر هدف، تعیین تاثیر آموزش آگاهی از آسیب‌های استعمال دخانیات مبتنی بر نظریه شناخت‌گرایی بر ارتقای سطح آگاهی زنان فعال حوزۀ سلامت بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون–پس‌آزمون تک‌گروهی بود. جامعه آماری، زنان فعال در حوزۀ سلامت در شهرداری‌های مناطق 22گانه شهر تهران طی سال‌های 1397 و 1398، شامل 862 نفر بودند و حجم نمونه شامل 456 زن  بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند از بین شرکت‌کنندگان در کارگاه آموزشی که در یک جلسه در هر منطقه و به مدت 3 ساعت برگزار شد انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه محقق‌ساخته آگاهی‌سنجی مضرات مواد دخانی بود که روایی صوری آن با نظر چند نفر از متخصصان حوزۀ دخانیات تایید شد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 755/0 به دست آمد. با توجه به نرمال نبودن توزیع جامعه آماری بر حسب آزمون کولموگروف اسمیرنف، از آزمون یومن‌ویتنی جهت مقایسه تغییرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون در نرم‌افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد.
یافتهها: یافته‌ها نشان داد بعد از مداخله آموزشی، در شاخص‌های آگاهی از عوارض دود تحمیلی بر جنین، نوزادان، کودکان و زنان باردار، مضرات دخانیات برای مردان و زنان، قلیان در قیاس با سیگار، سرطانهای ناشی از دخانیات و میانگین آگاهی از دود ثانویه و دود ثالثیه تفاوت معنی‌داری وجود داشت(p<0.05). اما در شاخص آگاهی از دود تحمیلی قلیان و سیگار تفاوت معنی‌دار مشاهده نگردید(بزرگتر از 05/0).
بحث و نتیجه‌گیری: مداخله آموزشی آگاهی از آسیب‌های استعمال دخانیات مبتنی بر نظریه شناخت‌گرایی، سطح آگاهی زنان در خصوص مضرات دخانیات را ارتقا بخشید و روش مداخله مذکور می‌تواند توسط متخصصان سلامت مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Awareness Training on the Harms of Smoking Based on the Cognitivism Theory on Raising the Level of Awareness of Female Health Activists

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadr 1
  • Fatemeh Sadat Hosseini 2
  • Mojtaba Hemayatkhah 3
  • Mohamadreza Masjedi 4

1 Bachelor of Nursing, Faculty of Nursing, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Master of Social Welfare Planning, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.

4 Professor of pulmonary medicine, Tobacco Control Research Center (TCRC), Iranian Anti-Tobacco Association, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study was to investigate the effect of awareness training on the harms of smoking based on the cognitivism theory on raising the awareness of female health activists about smoking and its negative consequences.
Methodology: The present study was a semi-experimental project with a pre-test/post-test design on a group of subjects. The statistical population included women active in the field of health in 22 districts of the Tehran Municipality during 2018 and 2019 (with a total of 862 people). The sample size included 456 women who were selected by purposive sampling from among the participants in a workshop, which was held in one session in each district for three hours. The data collection tool was a researcher-made questionnaire to evaluate the awareness of the harms of tobacco products, which was adjusted using face validity, and the reliability of the questionnaire was determined through Cronbach’s alpha, which was at an acceptable rate of 0.755. Due to the non-normality of the distribution of the statistical population according to the Kolmogorov-Smirnov test, the Mann-Whitney U test was used to compare the pre-test and post-test changes by the SPSS software (SPSS Inc., SPSS version 26).
Findings: Findings showed that after the educational intervention, there were significant differences between the following indicators: awareness of the effects of second-hand smoke on fetuses, infants, children, and pregnant women, the harms of smoking for men and women, hookah compared to cigarettes, tobacco-induced cancers, and the average awareness of second- and third-hand tobacco smoke (p < 0.05). No significant difference was observed in the index of awareness of hookah and cigarette second-hand smoke (p = 0.621).
Conclusion: The educational intervention about tobacco use and its harms improved women’s awareness of the harms of tobacco, and health professionals can use the mentioned intervention method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smoking Education
  • Cognitivism
  • Tobacco
  • Cigarette
  • Hookah
  • Women
Alaei A, Farokhnia T, Velai N, Taghinejad A. (2017). The effect of different methods of education on knowledge of dental students from complications of tobacco use in oral cavity, Journal of Dentistry Research; 14(3): 144-150. (https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=307939)
 Barzegar R, Ali Abadi K, Nily M. (2014). Comparison of the effectiveness of educational design based on the model and dick and work on learning, teaching and motivation of academic achievement, Journal of modern thinking of the faculty of education and psychology of Alzahra University; 10(1): 97-118. (https://journal.alzahra.ac.ir/article_364_71.html)
Center for Disease Control and Prevention. (2019). Smoking & Tobacco Use. (www.cdc.gov/tobacco)
Dehghanzadeh H, Dehghanzadeh H, Shahalizadeh M, Rastegarpour H. (2017). Comparison of the Effectiveness of Extreme Education Design Patterns and the Trendy Method in Student Learning, two-class cognitive strategies in learning; 5(8): 93-112. (https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=318933)
Ehsani Chimeh E, Sajadi H, Bragazzi N. (2020). Current and former smokers among adolescents aged 12–17 years in Iran: a systematic review and meta-analysis, Journal of BMC Public Health; 20(1):155. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32005217).
 Fardanesh H. (1998). Educational design from the perspective of cognitive behavioral and structural behavior approaches, Journal of Humanities, University of Alzahra; 7&8(24&25): 102-120. (ensani.ir/fa/article/264445/).
 Fathi azar A. (1993). Teaching and learning from the perspective of cognitiveism, Journal of Education; (33): 11-26. (https://eduarticle.me/?p=486).
Hassani L, Alighias M, Ghanbarnejad A, et al. (2015). Effect of educational intervention on health-promoting behaviors of high school students in Karaj city, JPrevent Med; 2(1) :62-69. (lib.hums.ac.ir/site/catalogue/18027).
 Iranian Students News Agency, Isna. (2019). Injury to the fetus from birth due to exposure to secondhand smoke, (www.isna.ir/news/97121307090).
Islamic Republic News Agency, IRNA. (2017). Increasing smoker adolescent girls, (https://www.irna.ir/news/82677471).
Ministry of Health and Medical Education. (2015). The Leaf of Tobacco Leafness in Adults aged 15 to 54 in Iran, Multiple Health Indicators and Population in Iran in 2015; Release No 49.
Radhakrishnan J. (2019). Effectiveness of School based Awareness Programmes against Tobacco among Users and Non- Users– A Cross- Sectional Study from Rural Kerala, India, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP); July, 20(7): 2027-2032. (http://journal.waocp.org/article_88627.html)
Rezaei E, Pacseresht M, Safahi M. (2008). Epistemology views on learning-learning strategies in the open and remote education system, Two scientific research journal of the Daneshvar behavior. Shahed University; 5(30): 44-29. (journals.shahed.ac.ir/article_2208.html).
Rezaei E, Pakseresht M. (2008). Impact of epistemological views on learning-learning activities in open and remote education system, modern educational ideas. Faculty of Educational Sciences and Psychology of Alzahra University; (4): 36-9. (ensani.ir/fa/article/10210).
 Samaram E & Ebrahimnajafabadi A. (2014). Population and social welfare, Tehran, Science Publishing.
 Solhi M, Abbasi H, Hazaves M, Roshanaii GH. (2012). Investigating the effect of educational intervention on students' empowerment in cigarette use, Razi Journal of Medical Sciences; 21(118): 52-63. (https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=215956).
Tahlil T, Woodman R, Rward P. (2013). The impact of education programs on smoking prevention: a randomized controlled trial among 11 to 14 year olds in Aceh, Indonesia, Journal of BMC Public Health; (13): 367. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23596980/).
UN News. (2020). Nine in 10 smokers start before they are 18 years old. warns WHO, 29 May 2020. (news.un.org/en/story).
World Health Organization .(2010). WHO library cataloguing-in-poplication data, Gender, women and the tobacco epidemic, edited by Jonathan M.Samet and Soon Young yoon. (apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44342/9789241599511_eng.pdf;sequence=1).
World Health Organization. (2019)] a [.  Don’t let tobacco take your breath away Quit now and say no to second-hand smoke. (http://www.emro.who.int/media/news/dont-let-tobacco-take-your-breath-away.html).
World Health Organization. (2019)] b [. CHOOSE HEALTH NOT TOBACCO. (www.who.int/docs/default-source/world-no-tobacco-day/NMH/PND/).
World Health Organization. (2019)]c [. 90% of lung cancers can be avoided by eliminating tobacco use, new WHO report reveals. (www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2019/5/90-of-lung-cancers-can-be-avoided-by-eliminating-tobacco-use,-new-who-report-reveals).
World Health Organization. (2020). Tobacco, World Health Organization. 27 May 2020.  (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco).