دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

2 استادیار روانشناسی تربیتی،گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

10.22034/ijes.2023.2010721.1462

چکیده

هدف: مبتلایان به اضطراب اجتماعی دارای مشکلات بین‌شخصی زیادی هستند. در نتیجه، هدف این مطالعه، مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و تحلیل رفتار متقابل بر مشکلات بین‌شخصی دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی بود.
روش: این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری یک ماهه همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دختران دوره دوم متوسطه دارای اضطراب اجتماعی مدارس دولتی شهر آشخانه در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. در این مطالعه، 45 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه مساوی جایگزین شدند. هر یک از گروه‌های آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه‌ای به‌تفکیک و به‌صورت گروهی با روش‌های رفتار درمانی دیالکتیکی و تحلیل رفتار متقابل آموزش دیدند و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش ماند. ابزار پژوهش سیاهه اضطراب اجتماعی کونور و همکاران (2000) و سیاهه مشکلات بین‌شخصی بارخام و همکاران (1996) بود که داده‌های حاصل از اجرای آنها با روش‌های تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم‌افزار SPSS نسخه 25 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه نشان داد که بین گروه‌ها از نظر کاهش مشکلات بین‌شخصی دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0P>). افزون بر آن، هر دو روش مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی و تحلیل رفتار متقابل باعث کاهش معنی‌دار مشکلات بین‌شخصی دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی در مراحل پس‌آزمون و پیگیری شدند (001/0P<).
نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه، درمانگران، مشاوران و روانشناسان می‌توانند از هر دو روش رفتار درمانی دیالکتیکی و تحلیل رفتار متقابل در کنار سایر روش‌های درمانی برای کاهش مشکلات بین‌شخصی دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison the Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy and Transactional Behavior Analysis on the Interpersonal Problems of Students with Social Anxiety

نویسندگان [English]

  • Fateme Baharlou 1
  • Hossein Mahdian 2
  • Abolfazl Bakhshi Pour 3

1 PhD student in educational psychology, Bojnurd branch, Islamic Azad University, Bojnurd, Iran.

2 Assistant professor of Educational Psychology, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Bojnord Branch, Bojnord Islamic Azad University, Bojnord, Iran.

چکیده [English]

Purpose: People with social anxiety have many interpersonal problems. As a result, the aim of this study was to comparison the effectiveness of dialectical behavior therapy and transactional behavior analysis on the interpersonal problems of students with social anxiety.
Methodology: This research was a semi-experimental with a pre-test, post-test and one-month follow-up design with a control group. The research population was female senior high school with social anxiety in governmental schools of Ashkhane city in the academic years of 2022-2023. In this study, 45 people were selected by purposive sampling method and randomly replaced in three equal groups. Each of the experimental groups was trained in 10 sessions of 90 minute separately and as a group with dialectical behavior therapy and transactional behavior analysis methods, and the control group remained on the waiting list for training. The research tool was Connor et al.'s social anxiety inventory (2000) and Barkham et al.'s interpersonal problems inventory (1996), and the data obtained from their implementation were analyzed by methods of analysis variance with repeated measure and Bonferroni's post hoc test in SPSS version 25 software.
Findings: The findings of this study showed that there was no significant difference between the groups in terms of reduction of interpersonal problems of students with social anxiety (P>0.05). In addition, both intervention methods of dialectical behavior therapy and transactional behavior analysis led to reduce the interpersonal problems of students with social anxiety in the post-test and follow-up phases (P<0.001).
Conclusion: According to the results of this study, therapists, counselors, and psychologists can use dialectical behavior therapy and transactional behavior analysis along with other treatment methods to reduce the interpersonal problems of students with social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialectical Behavior Therapy
  • Transactional Behavior Analysis
  • Interpersonal Problems
  • Students
  • Social Anxiety
Ahmadi M, Ghasemi M, Shahriari Ahmadi M. (2023). The Effectiveness of assertiveness training program on the resilience and clinical symptoms of students with symptoms of generalized anxiety disorder. Iranian Journal of Educational Society, 9(1): 205-214. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2021.541983.1184
Aslmarz F, Aidi Sh. (2020). Investigating the factors affecting anxiety and ruling depression in between teachers and its effect on students mental health. Iranian Journal of Educational Society, 6(1): 205-214. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2020.43776
Baird C, Gardner A. (2021). A report of the number of adolescents screened as warranting further investigation for depression and social anxiety in a pre-operative cohort with idiopathic scoliosis. The Surgeon, 19(5): 263-267. doi: 10.1016/j.surge.2020.07.009
Barkham M, Hardy GE, Startup M. (1996). The IIP-32: A short version of the inventory of interpersonal problems. British Journal of Clinical Psychology, 35(1): 21-35. doi: 10.1111/j.2044-8260.1996.tb01159.x
Carvalho LDF, Filho NH, Goncalves AP, Pianowski G, Rocha L. (2023). Inventory of interpersonal problems–personality disorders: Adaptation to Brazil and test of a bifactor model. Revista Colombiana de Psiquiatria, 52(1): 29-37. doi: 10.1016/j.rcp.2021.03.003
Chapman AL, Gratz KL, Tull MT. (2011). Dialectical behavioral therapy techniques to deal with anxiety disorders. (Translate by SeyyedMorteza ArjmandiNasab, 2017), Tehran: Arjmand Publisher.
Choudhary S, Thapa K. (2011). Dialectical behavior therapy for managing interpersonal relationships. Psychological Studies, 57(1): 1-9. doi: 10.1007/s12646-011-0132-8
Ciucur D. (2013). A transactional analysis group psychotherapy programme for improving the qualities and abilities of future psychologists. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 78: 576-580.
Connor KM, Davidson JR, Churchill LE, Sherwood A, Foa EB, Weisler RH. (2000). Psychometric properties of the social phobia inventory (SPIN): New self-rating scale. British Journal
Psychiatry, 176: 379-386. doi: 10.1192/bjp.176.4.379
Cornell W, Tudor K. (2020). Reviewing the special issue ‘Transactional Analysis and Politics’: A reflective dialogue. Psychotherapy and Politics International, 18(3): e1571. doi: 10.1002/ppi.1571
De Meulemeester C, Lowyck B, Vermote R, Verhaest Y, Luyten P. (2017). Mentalizing and interpersonal problems in borderline personality disorder: The mediating role of identity diffusion. Psychiatry Research, 258: 141-144. doi: 10.1016/j.psychres.2017.09.061
DeCou CR, Comtois KA, Landes SJ. (2019). Dialectical behavior therapy is effective for the treatment of suicidal behavior: A meta-analysis. Behavior Therapy, 50(1): 60-72. doi: 10.1016/j.beth.2018.03.009
Egorova E, Glukhov G, Shirkov E. (2022). Customer transactional behaviour analysis through embedding interpretation. Procedia Computer Science, 212: 284-294. doi: 10.1016/j.procs.2022.11.012
Fitzpatrick S, Bailey K, Rizvi SL. (2020). Changes in emotions over the course of dialectical behavior therapy and the moderating role of depression, anxiety, and posttraumatic stress disorder. Behavior Therapy, 51(6): 946-957. doi: 10.1016/j.beth.2019.12.009
Flynn D, Kells M, Joyce M. (2021). Dialectical behaviour therapy: Implementation of an evidence-based intervention for borderline personality disorder in public health systems. Current Opinion in Psychology, 37: 152-157. doi: 10.1016/j.copsyc.2021.01.002
Gong H, Cao Q, Li M. (2023). Social memory characteristics of non-clinical college students with social anxiety. Journal of Affective Disorders, 326: 147-154. doi: 10.1016/j.jad.2023.01.075
Hashemi Z, Eyni S, Shahjoee T. (2022). The effectiveness of metacognitive therapy brain-based executive functioning training on cognitive-attention syndrome in students with social anxiety. Education Strategies in Medical Sciences, 15(2): 122-130. (In Persian)
Hay J. (2017). An introduction to transactional analysis psychotherapy. Journal of Experiential Psychotherapy, 20(3): 13-24.
Jayakumar G, Ajithabai MD. (2023). Script cure with transactional analysis and triology: A description of triology counselling. International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 14(1): 3-15.
Kaufman EA, Douaihy A, Goldstein TR. (2021). Dialectical behavior therapy and motivational interviewing: Conceptual convergence, compatibility, and strategies for integration. Cognitive and Behavioral Practice, 28(1): 53-65. doi: 10.1016/j.cbpra.2019.07.004
Khalili E, Kheirabadi Gh, Khodadadi F. (2022). Effectiveness of transactional analysis intervention on treatment acceptance, primary maladaptive schema, and interpersonal problems in patients under methadone maintenance treatment. Journal of Substance Use, 27(1): 86-90. doi: 10.1080/14659891.2021.1897697
Mercan N, Uysal B. (2023). The relationship of social media addiction with interpersonal problem-solving and personality traits in university students. Archives of Psychiatric Nursing, 43: 50-56. doi: 10.1016/j.apnu.2022.12.025
Momeni Kh, Radmehr F. (2020). The effectiveness of meta-cognitive therapy on cognitive attention syndrome in female students with social anxiety disorder. Knowledge & Research in Applied Psychology, 21(2): 32-42. doi: 10.30486/jsrp.2019.572759.1420
Rahmati S, Hooshmandi R, Mousavi Anzehai AS, Dehaghin V. (2020). Effectiveness of group training of transactional analysis (TA) on distress tolerance and social problem solving of delinquent adolescents. Social Psychology Research, 10(37): 45-64. doi: 10.22034/spr.2020.109696
Samadi F, Bahrinian SA, Razjoyan K, Shahabizadeh F. (2023). The effectiveness of dialectical behavior therapy on aggression, self-criticism and selfinjurious behaviors of aged 12-18 year with bipolar disorder. Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal, 12(3): 55-66. (In Persian)
Scheurich JA, Beidel DC, Vanryckeghem M. (2019). Exposure therapy for social anxiety disorder in people who stutter: An exploratory multiple baseline design. Journal of Fluency Disorders, 59: 21-32. doi: 10.1016/j.jfludis.2018.12.001
Schreiber AM, Cawood CD. (2023). Treatment outcomes of Veteran men in a comprehensive dialectical behavior therapy program: Characterizing sex differences in symptom trajectories. Journal of Psychiatric Research, 164: 90-97. doi: 10.1016/j.jpsychires.2023.05.065
Shabahang R, Shojaei M, Bagheri Sheykhangafshe F, Hossein Khanzadeh AA, Nikogoftar M. (2020). Structural analysis of relationship between hoarding and interpersonal problems: Mediating role of difficulties in emotional regulation. Journal of Applied Psychological Research, 10(4): 49-67. (In Persian) doi: 10.22059/japr.2019.268699.643044
Shin KE, Newman MG. (2019). Self- and other-perceptions of interpersonal problems: Effects of generalized anxiety, social anxiety, and depression. Journal of Anxiety Disorders, 65: 1-10. doi: 10.1016/j.janxdis.2019.04.005
Tavakoli F, Kazemi Zahrani H, Sadeghi M. (2018). The impact of dialectical behavior therapy on interpersonal conflict resolution in patients with coronary heart disease. Iranian Journal of Nursing Research. 13(2): 93-101. (In Persian) doi: 10.21859/ijnr-130213
Thunnissen M, Timmermans M. (2023). Transactional analysis and burnout: For individuals and organizations. Transactional Analysis Journal, 53(4): 328-340. doi: 10.1080/03621537.2023.2252308
Triscoli C, Croy I, Sailer U. (2019). Depression predicts interpersonal problems partially through the attitude towards social touch. Journal of Affective Disorders, 246: 234-240. doi: 10.1016/j.jad.2018.12.054
Waldron JC, Scarpa A, Kim-Spoon J. (2018). Religiosity and interpersonal problems explain individual differences in self-esteem among young adults with child maltreatment experiences. Child Abuse & Neglect, 80: 277-284. doi: 10.1016/j.chiabu.2018.03.023
Wu SI, Liu SI, Wu YJ, Huang LL, Liu TJ, Kao KL, Lee YH. (2023). The efficacy of applying the interpersonal effectiveness skills of dialectical behavior therapy into communication skills workshop for clinical nurses. Heliyon, 9(e14066): 1-10. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e14066
Yu M, Zhou H, Wang M, Tang X. (2020). The heterogeneity of social anxiety symptoms among Chinese adolescents: Results of latent profile analysis. Journal of Affective Disorders, 274: 935-942. doi: 10.1016/j.jad.2020.06.003