دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی؛ واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی؛ واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت دولتی؛ واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

10.22034/ijes.2023.2009580.1455

چکیده

هدف: تیم‌سازی اثربخش به ارتقای همکاری، ارتباطات و اعتماد بین اعضای تیم کمک می‌کند و برای موفقیت هر سازمانی به‌ویژه در سازمان‌های چندملّیتی حیاتی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین کیفی تیم‌سازی اثربخش در سازمان‌های چندملّیتی فعال در ایران انجام شد.
روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان رشته مدیریت دولتی و رفتار سازمانی در حوزه تیم‌سازی و دارای تجربه کاری در سازمان‌های چندملّیتی بودند. طبق اصل اشباع نظری حجم نمونه 15 نفر برآورد که با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که روایی آن با روش مثلث‌سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب کاپای کوهن 719/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش کدگذاری مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد در نرم‌افزار MAXQDA 2020 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که تیم‌سازی اثربخش در سازمان‌های چندملّیتی فعال در ایران در بخش عوامل علّی دارای 12 شاخص در 3 مفهوم قابلیت‌های یادگیری، دانش تیمی و شناسایی تیم‌های اثربخش، در بخش عوامل زمینه‌ای دارای 11 شاخص در 3 مفهوم تفکر تیمی، فرآیندهای رقابتی اثربخش و اثربخشی رقابتی در تیم سازمان، در بخش عوامل مداخله‌گر دارای 14 شاخص در 3 مفهوم ساختار فنی تیم‌های اثربخش، عدم اطمینان محیطی و ریسک‌های سازمانی، در بخش عوامل محوری دارای 15 شاخص در 3 مفهوم زنجیره ارزش در تیم‌سازی، قابلیت‌های تیم‌های اثربخش و هوش تیم‌سازی و صادراتی، در بخش عوامل راهبردی 12 شاخص در 3 مفهوم ارزش‌آفرینی تیمی، توسعه رقابت تیمی و چابکی رقابتی تیمی و در بخش عوامل پیامدی دارای 11 شاخص در 3 مفهوم اثربخشی تیم‌های سازمانی، ارتقای قابلیت‌های پویای تیم‌های اثربخش و توسعه رقابت‌پذیری تیمی بود. با توجه به یافته‌های مذکور، الگوی تیم‌سازی اثربخش در سازمان‌های چندملّیتی فعال در ایران در نرم‌افزار MAXQDA 2020 طراحی و ترسیم شد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به کدهای شناسایی‌شده در پژوهش حاضر برای تیم‌سازی اثربخش در سازمان‌های چندملّیتی فعال در ایران طبق نظریه داده‌بنیاد، پیشنهاد می‌شود که برای بهبود وضعیت تیم‌سازی اثربخش به‌ویژه در سازمان‌های چندملّیتی زمینه برای بهبود شاخص‌ها و مفاهیم شناسایی‌شده فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Qualitatively Designing and Explaining of Effective Team Building in Active Multinational Organizations in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Teheri 1
  • Davoud Kiakojuri 2
  • Mehran Mokhtari 3
  • Behzad Farrokh Seresht 3

1 PhD student in public administration majoring in organizational behavior; Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.

2 Associate Professor of Public Administration Department; Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran (corresponding author)

3 Assistant professors of the public administration department; Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Effective team building helps to promote cooperation, communication and trust between team members and is critical to the success of any organization, especially in multinational organizations. Therefore, the current research was conducted with the aim of qualitatively designing and explaining of effective team building in active multinational organizations in Iran.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The statistical population of this research included experts in the field of public administration and organizational behavior in the field of team building and had work experience in multinational organizations. According to the principle of theoretical saturation, the sample size was estimated to be 15 people, who were selected by targeted and snowball sampling methods. The tool of the current research was a semi-structured interview, which its validity was confirmed by the triangulation method and its reliability was calculated by the Cohen's kappa coefficient method 0.719. The data were analyzed by the coding method based on the grounded theory in MAXQDA 2020 software.
Findings: The findings of the current research showed that effective team building in active multinational organizations in Iran in the causal factors section there were 12 indicators in 3 concepts of learning capabilities, team knowledge and identification of effective teams, in the background factors section there were 11 indicators in 3 concepts of team thinking, effective competitive processes and competitive effectiveness in the organization team, in the intervening factors section there were 14 indicators in 3 concepts of technical structure of effective teams, environmental uncertainty and organizational risks, in the central factors section there were 15 indicators in 3 concepts of value chain in team building, capabilities of effective teams and team building intelligence and export, in the strategic factors section there were 12 indicators in 3 concepts of team value creation, development of team competition and team competitive agility and in the consequence factors section there were 11 indicators in 3 concepts of organizational team effectiveness, promotion of dynamic capabilities of effective teams and development of team competitiveness. According to the aforementioned findings, the pattern of effective team building in active multinational organizations in Iran was designed and drawn in the MAXQDA 2020 software.
Conclusion: According to the identified codes in the current research for effective team building in active multinational organizations in Iran according to the grounded theory, it is suggested to improve the situation of effective team building, especially in multinational organizations provide the basis for improving the identified indicators and concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Team Building
  • Multinational Organizations
  • Team Thinking
  • team Value Creation
Abdolmaleki J, Ghanbari S. (2021). Designing and validating a model of team building competencies for school principals': A qualitative study in the field of managerial leadership. Journal of New Educational Approaches, 16(1): 163-184. (In Persian)
Aboal D, Rovira F, Veneri F. (2018). Knowledge networks for innovation in the forestry sector: Multinational companies in Uruguay. Forest Policy and Economics, 97: 9-20.
Alsharo M, Gregg D, Ramirez R. (2017). Virtual team effectiveness: The role of knowledge sharing and trust. Information & Management, 54(4): 479-490.
Andreff W, Andreff M. (2017). Multinational companies from transition economies and their outward foreign direct investment. Russian Journal of Economics, 3(4): 445-474.
Bateman B, Wilson F, Colin H. (2002). Team effectiveness development of an audit questionnaire. Journal of Management Development, 21(3):215-226.
Bena J, Dinc S, Erel I. (2022). The international propagation of economic downturns through multinational companies: The real economy channel. Journal of Financial Economics, 146(1): 277-304.
Blajut LP. (2015). The multinational companies investments in central and eastern European union. Procedia Computer Science, 65: 1134-1139.
Choi EH, Kim EK, Kim PB. (2018). Effects of the educational leadership of nursing unit managers on team effectiveness: Mediating effects of organizational communication. Asian Nursing Research, 12(2): 99-105.
Comyns B. (2018). Climate change reporting and multinational companies: Insights from institutional theory and international business. Accounting Forum, 42(1): 65-77.
Delgado MI, Martinez MR, Martinez LG. (2008). Teams in organizations: A review on team effectiveness. Team Performance Management: An International Journal, 14(1/2): 7-21.
DeToledo Piza FM, Celi LA, Deliberato ROet al. (2018). Assessing team effectiveness and affective learning in a datathon. International Journal of Medical Informatics, 112: 40-44.
Haas MR. (2010). The double-edged swords of autonomy and external knowledge: Analyzing team effectiveness in a multinational organization. Academy of Management Journal, 53(5): 898-1008.
Jouanne E, Charron C, Chauvin C, Morel G. (2017). Correlates of team effectiveness: An exploratory study of firefighter's operations during emergency situations. Applied Ergonomics, 61: 69-77.
Khalili I, Fathi Shahri M. (2019). Indicators of teamwork effectiveness in intelligence educational centers. Pazhouheshhay Hefazati-Amniyati, 27: 29-54. (In Persian)
Kheirandish M, Khodaei A, Mohammadi A. (2015). A comprehensive model of key factors of teamwork effectiveness and its measuring scales in organizational context. Organizational Behavior Studies Quarterly, 4(3): 31-60. (In Persian)
Latif KF, Williams N. (2017). Team effectiveness in non-governmental organizations (NGOs) projects. Evaluation and Program Planning, 64: 20-32.
Mavroulidis M, Vouros P, Fotiadis S, et al. (2022). Occupational health and safety of multinational construction companies through evaluation of corporate social responsibility reports. Journal of Safety Research, 81: 45-54.
Nara EOB, Gelain C, Moraes JAR, Benitez LB, et al. (2019). Analysis of the sustainability reports from multinationals tobacco companies in southern Brazil. Journal of Cleaner Production, 232: 1093-1102.
Ranjbar Kaboutarkhani M, Hassanpoor A. (2020). Designing a successful team-building pattern in public sector. Public Management Researches, 13(48): 241-264. (In Persian)
Saha P, Gudheniya N, Mitra R, Das D, Narayana S, Tiwari MK. (2022). Demand forecasting of a multinational retail company using deep learning frameworks. IFAC-PapersOnLine, 55(10): 395-399.
Santos JP, Caetano A, Tavares SM. (2015). Is training leaders in functional leadership a useful tool for improving the performance of leadership functions and team effectiveness? The Leadership Quarterly, 26(3): 470-484.
Shi X, He J, Lin M, Liu C, et al. (2021). Comparative effectiveness of team-based care with a clinical decision support system versus team-based care alone on cardiovascular risk reduction among patients with diabetes: Rationale and design of the D4C trial. American Heart Journal, 238: 45-58.
Sun X, Liu H, Tian Y, Wu G, Gao Y. (2020). Team effectiveness evaluation and virtual reality scenario mapping model for helicopter emergency rescue. Chinese Journal of Aeronautics, 33(12): 3306-3317.
Yongjun L, Lin L, Qianzhi D, Linda Z. (2020). Allocating common costs of multinational companies based on arm's length principle and Nash non-cooperative game. European Journal of Operational Research, 283(3): 1002-1010.
Zhou D, Rong K, Parente R. (2022). Why do platform multinational companies struggle abroad? A multi-method study of the role of informal institutional distance. Journal of Digital Economy, 1(3): 252-272.