دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، دبیر آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، زرند، ایران.

10.22034/ijes.2023.1987007.1374

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مبانی تئوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی دانش­آموزان پسر مقطع ابتدایی بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش­آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر کرمان در سال تحصیلی 1400-1401 بودند. 30 نفر به­عنوان نمونه به­صورت در دسترس انتخاب شده و به­طور تصادفی و با روش قرعه­کشی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل مداخله آموزش مبانی تئوری انتخاب گلاسر (1395)، پرسشنامه اشتیاق به مدرسه ویگا (2016) و پرسشنامه سرسختی کوباسا (1979) بود. جلسات مداخله آموزش مبانی تئوری انتخاب ( طی 2 ماه و نیم و 10 جلسه) برای گروه آزمایش اجرا شد و در این مدت هیچ­گونه آموزشی به گروه کنترل ارائه نشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیل کوواریانس با نرم افزار SPSS- 24 استفاده شد.
یافته­ ها: یافته­ها نشان داد پس از آموزش مبانی تئوری انتخاب، اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به­طور معنی­داری افزایش یافت (01/p <). نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نیز نشان داد آموزش مبانی تئوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه 47/0 و بر سرسختی روانشناختی 53/0 تاثیر داشته­است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، از آموزش مبانی تئوری انتخاب می­توان جهت افزایش اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی دانش­آموزان پسر مقطع ابتدایی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Teaching the Basics of Choice Theory on Enthusiasm for School and Psychological Toughness of Elementary School Boys

نویسندگان [English]

  • Reza Manzari Tavakoli 1
  • Zahra Mahdavi Nasab Barfe 2
  • Fahimeh Dehghan Dolati 3
  • Fatemeh Moslehi 3

1 MA, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Zarand Branch, Education Secretary, District 2, Kerman, Iran.

2 MA, Department of Educational Sciences, Training and Improvement of Human Resources, Tabriz University, Tabriz, Iran.

3 MA, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Zarand Branch, Zarand, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study was to determine the effectiveness of teaching the basics of choice theory on enthusiasm for school and psychological toughness of elementary school boys.
Methodology: The purpose of this research was applied, and in terms of the method of implementation, it was a semi-experimental pre-test and post-test with a control group. The statistical population of this research was all the male students of the elementary school in Kerman city in the academic year of 2021. 30 people were selected as available samples and randomly assigned to two experimental groups (15 people) and control group (15 people) by lottery method. The research tools included Glaser's choice theory basics training intervention (2015), Viga School Enthusiasm Questionnaire (2016) and Kubasa's stubbornness questionnaire (1979). The intervention sessions of training the basics of selection theory (during 2 and a half months and 10 sessions) were implemented for the experimental group, and no training was provided to the control group during this period. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and covariance analysis with SPSS-24 software were used for data analysis.
Findings: The findings showed that after teaching the basics of selection theory, the enthusiasm for school and the psychological toughness of the experimental group increased significantly compared to the control group (p <0.01). The results of univariate covariance analysis also showed that teaching the basics of choice theory had an effect of 0.47 on enthusiasm for school and 0.53 on psychological toughness.
Conclusion: According to the results of this research, teaching the basics of selection theory can be used to increase the enthusiasm for school and the psychological toughness of elementary school boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choice Theory
  • Enthusiasm for School
  • Psychological Toughness
  • Elementary School Students
Abdi Dehkordi S, Sharifi T, Qazanfari A, Solati K. (2019). The effectiveness of group reality therapy on irrational beliefs, psychological hardiness, and academic achievement of students with exceptional talents. Journal of Exceptional Children, 2019 ;19(1):95-108.
Arab Kalmari M, Ghorban Shiroudi, Sh & Zarbakhsh MR. (2020). Effects of Teaching the Basics of Choice Theory on Responsibility and School Enthusiasm in High School Students.Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10(4): 190-197.
Azhdari M, Eftekhar Saadi Z, Borna M Safarzadeh, S. (2022). The Effectiveness of Time Management on School Commitment and Creativity of Female High School Students in Ahvaz. Iranian Journal of Educational Society, 15(1): 178-189.
Benbow AA, Anderson PL. (2019). A meta-analytic examination of attrition in virtual reality exposure therapy for anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 61: 18-26.
Can A & Robey PA. (2021). Utilizing reality therapy and choice theory in school counseling to promote student success and engagement: a role play demonstration and discussion. International Journal of Choice Theory & Reality Therapy, 40(2): 75-92.
Joko HN, Purwati P & Putro HE. (2022). The Effect of Reality Therapy Group Counseling with the WDEP Technique on Increasing Student Academic Resilience. KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal), 9(2): 215-222.
Gruchmann T, Schmidt I, Lubjuhn S, et al. (2019). Informing logistics social responsibility from a consumerchoice-centered perspective. The International Journal of Logistics Management, 2019:30(1): 96-116.
Khodabakhshi Koolaee A, Mosalanejad L, Mamaghanirad B. (2017). The effectiveness of group training of choice theory on quality of life and hope in blind people. Iranian Rehabilitation Journal, 15(3):199-206
Kobasa, SC, Maddi SR Kahn S. (1982). Hardiness and health: a prospective study. Journal of personality and social psychology, 42(1): 168-180.
Li L, Valiente C, Eisenberg N, et al. (2022). Longitudinal relations between behavioral engagement and academic achievement: The moderating roles of socio-economic status and early achievement. Journal of School Psychology, 94 (2): 15-27.
Malinauskas R. (2019). Differences in social skills and personal responsibility between students of high and youth schools. Croatian Journal of Education, 21(1):189-212
Mansory Jalilian H, Momeni K & Karami J. (2022). The Relationship of Psychological Hardiness and Psychological Capital with Quality of Life through Psychological Empowerment in Iranian Female Heads of Households. The American Journal of Family Therapy, 2 (4): 1-17.
Mortazavi Emāmi SA, Ahghar G, Taghvā’i D & Asadzāde H. (2022). Designing and validating a coaching model based on choice theory in Farhangiān University. Educational Innovations, 21(1): 112-134.
Rasoli khorshidi F, Arab Ameri M & Bahrami M. (2019). Validity and Reliability of Student Engagement in School Scale. Journal of Educational Psychology Studies, 16(34): 77-92.
Rybakovaitė J, Bandzevičienė R & Poškus MS. (2022). The impact of psychological hardiness on soldiers’ engagement and general health: The mediating role of need satisfaction. Current Psychology, 41(12): 9087-9102.
Saffari Bidhendi S, Asadzadeh H, Farokhi N, Dortaj F. (2022). Efficacy of Self-Compassion Training on Educational Resilience and Mental Vitality in High School Students. Journal of Applied Psychological Research, 12(4):327-43.
Sepiadou I & Metallidou P. (2022). Academic hardiness as a moderator of the relation between perfectionism and academic procrastination in university students. European Journal of Psychology of Education, 5(12): 1-19.
Shin SJm& Kim KS. (2018). The Effects of Reality Therapy Program using Play on Resilience of Elementary School Students.  School Psychology, 26(1): 387-411.
Soares NM, Pereira GM, Da Nóbrega Figueiredo RI, et al. (2017). Virtual reality therapy using the leap motion controller for post-stroke upper limb rehabilitation. Scientia Medica, 27(2): 25935.
Sohrabi A. (2020). Predicting the Quality of Life of Iranian Refugees Based on Psychological Hardiness and Perceived Social Support with Hope Mediation. Iranian Journal of Educational Society, 12(1): 123-132.
Thomas KJ, Baumer EP& Loughran TA. (2022). Structural predictors of choice: Testing a multilevel rational choice theory of crime. Criminology, 60(4): 606-636.
Veiga FH. (2016). Assessing student Engagement in School: Development and validation of a four-dimensional scale. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 21(7): 813-819.
Yadolahi Saber F, Ebrahimi ME, Zamani N, Sahebi A. (2019). The effect of choice theory training on responsibility and hopefulness of female students Islamic Azad University Hamedan. Social Cognition;8(1):165-184.