دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 استاد، گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/ijes.2023.553973.1363

چکیده

هدف: کار اجباری برای کودکان دارای پیامدهای منفی شناختی، اجتماعی و عاطفی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و فلسفه کندوکاو بر کفایت اجتماعی و جهت‌گیری هدف کودکان کار انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان کار شهرستان رشت در سال 1400 بودند. تعداد 45 نفر از کودکان کار با روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب و با روش تصادفی ساده با کمک قرعه‌کشی در سه گروه مساوی شامل گروه‌های آموزش تئوری انتخاب، آموزش فلسفه کندوکاو و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش اول 8 جلسه تحت آموزش تئوری انتخاب و گروه آزمایش دوم 10 جلسه تحت آموزش فلسفه کندوکاو قرار گرفت و گروه کنترل آموزشی ندید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های کفایت اجتماعی (Felner, 2002) و جهت‌گیری هدف (Midgley et al., 1998) بودند و داده‌های حاصل از آن با روش‌های تحلیل کوواریانس تک‌متغیری و چندمتغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که آموزش در هر دو گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل باعث افزایش کفایت اجتماعی و جهت‌گیری هدف تسلطی گرایشی، تسلطی اجتنابی و عملکردی گرایشی در کودکان کار شد (05/0P<)، اما در جهت‌گیری هدف عملکردی اجتنابی بین آنها تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0P>). همچنین، بین گروه‌های آزمایش آموزش تئوری انتخاب و فلسفه کندوکاو از نظر هیچ یک از متغیرهای کفایت اجتماعی و جهت‌گیری هدف تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0P>).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج برای بهبود کفایت اجتماعی و جهت‌گیری هدف کودکان کار می‌توان از روش‌های آموزش تئوری انتخاب و فلسفه کندوکاو استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison the Effectiveness of Teaching Choice Theory and Inquiry Philosophy on Social Competence and Goal Orientation of Labor Children

نویسندگان [English]

  • Seyyed Khadijeh Jamali 1
  • Seyyed Mosa Kafi 2
  • Abbas Aboulghasemi 3
  • Bahman Akbari 4

1 PhD student, Department of Psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

2 Professor, Department of Psychology, University of Guilan, Faculty of Humanities, Rasht, Iran

3 Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Gilan University, Rasht, Iran.

4 Professor, Department of Psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

چکیده [English]

Purpose: The forced labor for children has negative cognitive, social and emotional consequences. Therefore, the present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of teaching choice theory and inquiry philosophy on social competence and goal orientation of labor children.
Methodology: The current research was a semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The research population was the labor children of Rasht city in 2021 year. A number of 45 labor children were selected as a sample with using the available sampling method and were assigned in three equal groups by a simple random method with lottery, including the groups of teaching choice theory, teaching inquiry philosophy and control. The first experimental group received 8 sessions of teaching choice theory and the second experimental group received 10 sessions of teaching inquiry philosophy, and the control group did not receive any teaching. The research tools were included questionnaires of social competence (Felner, 2002) and goal orientation (Midgley et al., 1998) and its resulting data were analyzed by methods of univariate and multivariate covariance analysis and Bonferroni post hoc test in SPSS software.
Findings: The findings showed that teaching in both experimental groups in compared the control group led to increase social competence and goal orientation of tendency-mastery, avoidance-mastery, and tendency- performance in labor children (P<0.05), but there was no significance difference between them in the goal orientation of avoidance-performance (P>0.05). Also, there was no significant difference between the experimental groups of teaching choice theory and inquiry philosophy in terms of any of the variables of social competence and goal orientation (P>0.05).
Conclusion: According to the results, to improve the social competence and goal orientation of labor children, it is possible to use the teaching methods of choice theory and inquiry philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Choice Theory
  • Teaching Inquiry Philosophy
  • Social Competence
  • Goal Orientation
  • Labor Children
Akrami L, Ghamarani A, Aghalar S. (2015). A study on the effects of teaching philosophy with community of inquiry method on questioning and attitude to creativity to the blind students. Quarterly Journal of Innovation and Creativity in Human Sciences, 4(4): 71-88. (In Persian)
Banisi P, Shams Esfandabad H, Emamipour S. (2018). The impact of philosophy for children on social skills, metacognition and tolerance of ambiguity in the junior high school students. Iranian Journal of Educational Sociology, 1(9): 163-178.
Begjani J, Khoshnavay Fomani F, Mohseni L, Rostami M. (2022). Investigating the effect of implementing self-esteem promotion program on academic performance in child labors. Iranian Journal of Nursing Research, 17(1): 76-86. (In Persian)
Broda A, Kruger J, Schinke S, Weber A. (2018). Determinants of choice of delivery place: Testing rational choice theory and habitus theory. Midwifery, 63: 33-38.
Caceres I, Moreno C, Roman M, Palacios J. (2021). The social competence of internationally-adopted and institutionalized children throughout childhood: a comparative and longitudinal study. Early Childhood Research Quarterly, 57: 260-270.
Caprin C, Benedan L, Ballarin L, Gallace A. (2017). Social competence in Russian post-institutionalized children: A comparison of adopted and non-adopted children. Children and Youth Services Review, 75: 61-68.
Charki MH, Josserand E, Boukef N. (2017). The paradoxical effects of legal intervention over unethical information technology use: A rational choice theory perspective. The Journal of Strategic Information Systems, 26(1): 58-76.
Chen HL, Lin YL. (2018). Goal orientations, leader-leader exchange, trust, and the outcomes of project performance. International Journal of Project Management, 36(5): 716-729.
Cheraghzadeh M, Kord Noghabi R, Sohrabi Z. (2019). The effectiveness of training philosophy to children on the feeling of loneliness and disappointment of students. Tafakkor va Kudak (Thinking and Children), 10(1): 37-50. (In Persian)
Chiu WH. (2019). Comparative statics in an ordinal theory of choice under risk. Mathematical Social Sciences, 101: 113-123.
Churchill SA, Iqbal N, Nawaz S, Yew SL. (2021). Unconditional cash transfers, child labour and education: theory and evidence. Journal of Economic Behavior & Organization, 186: 437-457.
Dasht Bozorgi Z, Shamshirgaran M. (2018). Effectiveness of positive training on social competence and health hardiness in nurses. Positive Psychology Research, 4(2): 13-24. (In Persian)
Deneault AA, Cabrera N, Ghosh RA, Tolle AS, Seethaler J, Majdandzic M, Reich SM. (2022). Challenging parenting behavior in ethnically diverse two-parent families in the United States: Association with infants’ social competence and behavior problems. Early Childhood Research Quarterly, 58: 115-124.
Fatemi FS, Sadeghi R, Shanhban H. (2021). The effectiveness of the combined training of philosophy for children and empathy program on students’ social competence. Tafakkor va Kudak (Thinking and Children), 11(2): 211-229. (In Persian)
Felner B. (2002). Social confidence in interpersonal situation. New York: McGraw Hill Press.
Figueiredo E, Lima LR. (2022). Unintended consequences of trade integration on child labor. Journal of Economic Behavior & Organization, 194: 523-541.
Fumagalli R. (2020). How thin rational choice theory explains choices. Studies in History and Philosophy of Science Part A. 83: 63-74.
Gaunt H, Osmar K. (2019). Student-centred learning for patient-centred care: Development and application of a provincial clinical teaching philosophy. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences, 50(2): 15-16.
George SV, Richardson PW. (2019). Teachers’ goal orientations as predictors of their self-reported classroom behaviours: An achievement goal theoretical perspective. International Journal of Educational Research, 98: 345-355.
Hamidi F, Iman Jomeh MR, Nami A. (2020). He effect of teaching philosophy on the development of care thinking of elementary students. Journal of New Thoughts in Education, 16(3): 69-88. (In Persian)
Hassannia S, Sheikholeslami R, Pordal M. (2019). The mediating role of goal orientation on the causal relationship between dimensions of perfectionism and test anxiety. Journal of Instruction and Evaluation, 11(44): 55-77. (In Persian)
He XD, Jiang Z. (2021). Optimal payoff under the generalized dual theory of choice. Operations Research Letters, 49(3): 372-376.
Humberto M, Moura F, Giannotti M. (2022). Incorporating children's views and perceptions about urban mobility: Implementation of the “philosophy with children” inquiry approach with young children. Travel Behaviour and Society, 26: 168-177.
Isamorad Roudineh A, Nafar Z, Fatemi FS. (2020). The effectiveness of teaching philosophy on children on empathy and solving social problems elementary school students. Clinical Psychology Studies, 9(36): 117-134. (In Persian)
Janke S, Dickhauser O. (2019). Different major, different goals: University students studying economics differ in life aspirations and achievement goal orientations from social science students. Learning and Individual Differences, 73: 138-146.
Javanmard M, Khanekashi A. (2020). The effectiveness of group reality therapy based on the theory of choice on self-esteem and quality of life of female married teachers. Journal of Woman & Study of Family, 13(48): 91-103. (In Persian)
Kibbi AG. (2012). Teaching philosophy: More than two decades of experience. Journal of the Saudi Society of Dermatology & Dermatologic Surgery, 16(1): 3-4.
Kuntuova I, Mazhidenova R, Mendybayev S. (2014). Methods of teaching philosophy in technical higher educational institutions. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 112: 898-906.
Lecce S, Caputi M, Pagnin A, Banerjee R. (2017). Theory of mind and school achievement: The mediating role of social competence. Cognitive Development, 44: 85-97.
Leung CNW, Chan RWS, Fan JTC, Lam CHY, Yau SSW. (2019). IQ profiling, autistic traits and social competence in Chinese adults with high-functioning ASD: A comparison between self- and parent-report. The European Journal of Psychiatry, 33(1): 24-31.
Liu S, Liu M. (2020). The impact of learner metacognition and goal orientation on problem-solving in a serious game environment. Computers in Human Behavior, 102: 151-165.
Mammassis CS, Kostopoulos KC. (2019). CEO goal orientations, environmental dynamism and organizational ambidexterity: An investigation in SMEs. European Management Journal, 37(5): 577-588.
Markman AB. (2018). Combining the strengths of naturalistic and laboratory decision-making research to create integrative theories of choice. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 7(1): 1-10.
Martin JW, Sloman SA. (2013). Refining the dual-system theory of choice. Journal of Consumer Psychology, 23(4): 552-555.
Midgley C, Kaplan A, Middleton M, Maher ML. (1989). The development and validation of scales assessing student's achievement goal orientation. Contemporary Educational Psychology, 23: 113-131.
Okano L, Jeon L, Crandall A, Powell T, Riley A. (2019). Developmental cascades of social competence, achievement in school, and achievement on standardized assessments during the transition to adolescence and secondary school. Journal of Adolescence, 74: 91-102.
Shamim S, Cang S, Yu H. (2017). Supervisory orientation, employee goal orientation, and knowledge management among front line hotel employees. International Journal of Hospitality Management, 62: 21-32.
Tang C, Zhao Z. (2023). Informal institution meets child development: Clan culture and child labor in China. Journal of Comparative Economics, 51(1): 277-294.
Yadolahi Saber F, Ebrahimi ME, Zamani N, Sahebi A. (2019). The effect of choice theory training on responsibility and hopefulness of female students Islamic Azad University Hamedan. Social Cognition, 8(1): 165-174. (In Persian)
Yeom Y, Miller MA, Delp R. (2018). Constructing a teaching philosophy: Aligning beliefs, theories, and practice. Teaching and Learning in Nursing, 13(3): 131-134.
Zare F, Namdarpour F. (2020). Effectiveness of choice theory training on adolescent girls' emotional intelligence. Journal of Research Behavioral Sciences, 18(1): 40-47. (In Persian)
Zweidawi J, Safarzadeh S. (2021). Effectiveness of group reality therapy on social well-being, life expectancy and locus of control in women with obsessive-compulsive disorder. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 8(6): 106-117. (In Persian)