دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

3 استادیار، گروه ریاضی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

10.22034/ijes.2023.2004293.1422

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تبیین عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته ( مورد مطالعه : شهر زاهدان ) بود.
روش شناسی: روش پژوهش آمیخته ( کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. در بخش کیفی روش گرندد تئوری و در بخش کمی توصیفی - پیمایشی بود. جامعه در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت، مدیران شرکت های دانش بنیان، مدیران استانداری سیستان و بلوچستان و شهرداری زاهدان بودند و در بخش کمی کارکنان استانداری استان سیستان و بلوچستان و شهرداری شهر زاهدان بود. حجم نمونه در بخش کیفی بر اساس اصول اشباع نظری 17 نفر با استفاده از روش گلوله برفی و در بخش کمی طبق جدول مورگان 248 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انجام پذیرفت. جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری( کد باز، محوری و انتخابی) و معادلات ساختاری استفاده شد. مصاحبه‌ها تا مرحله اشباع نظری داده‌ها ادامه یافت. تحلیل محتوای کیفی با نرم افزار MAXQDA12 انجام شد. برای تحلیل عاملی تاییدی از نرم افزارSmart pls4 و برای تعیین اعتبار مدل از نرم افزار SPSS25 استفاده شد.
یافته ها:  نتایج پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته با 6 عامل اصلی، 15 مولفه و 69 شاخص شناسایی گردید. در نهایت عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته طراحی و با پرسشنامه اعتباریابی گردید.
بحث و نتیجه گیری: همچنین با توجه به یافته ها عوامل موثر با معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت نشان داد که رابطه بین متغیر عوامل علی و پدیده اصلی با بارعاملی 0.806 با اهمیت ترین عامل ها در نظر گرفته شد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of the Factors Affecting the Establishment of a Knowledge-based City in Less Developed Areas (Case Study: Zahedan City)

نویسندگان [English]

  • Davood Hosseini 1
  • Bahareh Naseri 2
  • Ali Payan 3

1 PhD Student, Department of Management, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Mathematics, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to explain the factors affecting the establishment of a knowledge-based city in less developed areas (case study: Zahedan city).
Methodology: The mixed research method (qualitative-quantitative) was exploratory. In the qualitative part, the method was grounded theory and in the quantitative part, it was descriptive-survey. In the qualitative section, the community consisted of academic experts in the field of management, managers of knowledge-based companies, managers of the Sistan and Baluchistan Governorate and Zahedan Municipality, and in the quantitative section, there were employees of the Sistan and Baluchistan Governorate and Zahedan City Municipality. The sample size in the qualitative section was based on the principles of theoretical saturation of 17 people using the snowball method and in the quantitative section according to Morgan's table, 248 people were selected using the stratified sampling method. In order to collect data, a semi-structured interview method was used in the qualitative part, and a researcher-made questionnaire was used in the quantitative part. The content analysis of the interviews was done using the coding method (open, central and selective coding) and structural equations. The interviews continued until the theoretical data saturation stage. Qualitative content analysis was done with MAXQDA12 software. Smart pls4 software was used for confirmatory factor analysis and SPSS25 software was used to determine model validity
Findings: The results of the research showed that the factors affecting the establishment of knowledge-based cities in less developed areas were identified with 6 main factors, 15 components and 69 indicators. Finally, the factors affecting the establishment of knowledge-based cities in less developed areas were designed and validated with a questionnaire.
Conclusion: Also, according to the findings, the effective factors were evaluated with structural equations, which finally showed that the relationship between the variable causal factors and the main phenomenon with a factor loading of 0.806 was considered the most important factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • Knowledge-based City
  • Knowledge-based Urban Development
  • Establishment of Knowledge-based City
Chorev N, Ball A. C. (2022). The Knowledge-Based Economy and the Global South. Annual Review of Sociology, 48: 139-152.
Dehghani M, Haqigat Nayini Gh, Zebardast E. (2021). Analysis of the beneficiaries of knowledge-based urban development (case study: Isfahan city). Human Geography Research, 53(1): 323-341. DIO: 10.22059/jhgr.2020.280961.1007921.
Duarte Alonso A, O’Shea M, Kok S K. (2022). Managing knowledge in the context of gastronomy and culinary tourism: A knowledge-based view. Tourism Recreation Research, 47(2): 145-159.
 El Khatib M,  Abidi N , Al-Nakeeb A, et al. (2023) Dubai Smart City as a Knowledge Based Economy.
The Effect of Information Technology on Business and Marketing Intelligence Systems
, Part of the Studies in Computational Intelligence book series (SCI,volume 1056) pp 1657–1672
Hensler J, Ringle C, Sinkovics R. (2009). The use of patial least square based multi group analysis: in. advance in international marketing 20.
Hosseinpour M, Rezaei B, Bakhsham M Karimi, H. (2021). Designing a model for the creation and development of knowledge-based companies in Kermanshah city with the foundation's data theorizing approach. Karafan Scientific Quarterly. 2(13): 13-29.
Malik A, Budhwar P, Kandade K. (2022). Nursing excellence: A knowledge-based view of developing a healthcare workforce. Journal of Business Research, 144: 472-483.
Miao J T. (2022). Interface of property and knowledge-based economic development. In A Research Agenda for Real Estate (pp. 41-57). Edward Elgar Publishing.
Moftian N, Gheibi Y, Khara R, et al. (2022). The effects of a spiral model knowledge-based conversion cycle on improving knowledge-based organisations performance. International Journal of Knowledge Management Studies, 13(1): 71-89.
Mohsenin Sh, Esfidani M R. (2014), Structural equations based on the partial least squares approach with the help of educational and practical Smart-PLS software, Tehran, Mehraban Publishing.
Noueihed H, Harb H, Tekli J. (2022). Knowledge-based virtual outdoor weather event simulator using unity 3D. The Journal of Supercomputing, 1-36.
Obschonka M, Tavassoli S, Rentfrow P, et al. (2023). Innovation and inter-city knowledge spillovers: Social, geographical, and technological connectedness and psychological openness. 52(8).
Patel A B, Desai T N. (2019). A systematic review and meta-analysis of recent developments in sustainable supply chain management. International Journal of Logistics Research and Applications, 22(4): 349-370.
Shie A, Hosseini S Z, Raofi R, Ma'arif Vand Z. (2021). Knowledge-based urban development in the central area of Tehran, offering planning suggestions to improve the social-environmental performance of knowledge-based forces in District 6 of Tehran Municipality. Arman Shahr Architecture and Urbanism, 14(36: 224-239.
Stenvall J, Laitinen I. Yeoman R, et al. (2022). The Smart City as a Knowledge-Based Community. In Public Values for Cities and City Policy (pp. 141-156). Palgrave Macmillan, Cham.
Stone M, Geisser F. (1975). Cross validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistical Society, 36(2): 111-147.
Strauss A, Corbin J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nded. Sage Publications, Thousand Oaks,
Tabibi S H, Rafiyan M, Majedi H, Ziari Y. (2020). The role of knowledge-based and innovative cities in urban and regional development. Danesh Shahrzazi, 4(1): 19-32.
Tenenhaus M, Amato S, Esposito Vinzi V. (2004), A global goodness-offit index for PLS structural equation modeling, Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting, Vol. Contributed Papers, CLEUP, Padova, pp. 739–742.
Yaqoubi N, (2010). Public administration (the course of modern ideas). 7th edition of Spring 2017, Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (Department) of Humanities Research and Development Institute.
Yigitcanlar T. (2018). Planning for Knowledge-based Urban Development: Global Perspectives. Journal of Knowledge Management, 228- 242.
Zhang W, Jiang Y, Zhou W, Pan W. (2022). Antecedents of knowledge-seeking intentions and efforts within new product development teams: empirical evidence from knowledge-based Chinese companies. Journal of Knowledge Management. 139-156.