دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

3 استادیار، گروه ریاضی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

10.22034/ijes.2023.2004293.1422

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته ( مورد مطالعه : شهر زاهدان ) است. روش پژوهش آمیخته ( کیفی-کمی) از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی روش گرندد تئوری و در بخش کمی توصیفی - پیمایشی است. جامعه در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت، مدیران شرکت های دانش بنیان، مدیران استانداری سیستان و بلوچستان و شهرداری زاهدان هستند و در بخش کمی کارکنان استانداری استان سیستان و بلوچستان و شهرداری شهر زاهدان است. حجم نمونه در بخش کیفی بر اساس اصول اشباع نظری 17 نفر با استفاده از روش گلوله برفی و در بخش کمی طبق جدول مورگان 248 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انجام پذیرفت. جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری( کد باز، محوری و انتخابی) و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته با 6 عامل اصلی، 15 مولفه و 69 شاخص شناسایی گردید. در نهایت عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته طراحی و با پرسشنامه اعتباریابی گردید. همچنین عوامل موثر با معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت نشان داد که رابطه بین متغیر عوامل علی و پدیده اصلی با بارعاملی 0.806 با اهمیت ترین عامل ها در نظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of the Factors Affecting the Establishment of a Knowledge-based City in Less Developed Areas (Case Study: Zahedan City)

نویسندگان [English]

  • Davood Hosseini 1
  • Bahareh Naseri 2
  • Ali Payan 3

1 PhD Student, Department of Management, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Mathematics, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to explain the factors affecting the establishment of a knowledge-based city in less developed areas (case study: Zahedan city). The mixed research method (qualitative-quantitative) is exploratory. In the qualitative part, the method is Grounded Theory and in the quantitative part, it is descriptive-survey. In the qualitative section, the community consists of academic experts in the field of management, managers of knowledge-based companies, managers of the Sistan and Baluchistan Governorate and Zahedan Municipality, and in the quantitative section, it is the employees of the Sistan and Baluchistan Governorate and Zahedan City Municipality. The sample size in the qualitative section was based on the principles of theoretical saturation of 17 people using the snowball method and in the quantitative section according to Morgan's table, 248 people were selected using the stratified sampling method. In order to collect data, a semi-structured interview method was used in the qualitative part, and a researcher-made questionnaire was used in the quantitative part. The content analysis of the interviews was done using the coding method (open, central and selective coding) and structural equations. The results of the research showed that the factors affecting the establishment of knowledge-based cities in less developed areas were identified with 6 main factors, 15 components and 69 indicators. Finally, the factors affecting the establishment of knowledge-based cities in less developed areas were designed and validated with a questionnaire. Also, the effective factors were evaluated with structural equations, which finally showed that the relationship between the variable causal factors and the main phenomenon with a factor loading of 0.806 was considered the most important factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • knowledge-based city
  • knowledge-based urban development
  • establishment of knowledge-based city