دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

آدرس دفتر مجله: تهران، میدان عدل، بلوار مخبری، روبروی کیا موتورز

تلفن: 65155357-021

آدرس الکترونیک مجله:

سایت مجله: www.iase-jrn.ir
پست الکترونیک مجله: iase.jrn@gmail.com