دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، واحد کردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه فرهنگیان شیراز، شیراز، ایران.

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2024.2012724.1475

چکیده

هدف: تربیت اخلاقی عامل مهمی در بهبود وضعیت نظام‌های آموزشی دارد. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی عوامل علمی اثرگذار بر تربیت اخلاقی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم و ارائه الگو بود.
روش: پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های آمیخته اکتشافی (کیفی-کمّی) است. جامعه کیفی خبرگان دانشگاهی شهر تهران بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 15 نفر از آنها با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی انتخاب و تحت مصاحبه نیمه‌ساختاریافته قرار گرفتند. جامعه کمّی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم منطقه پنج شهر تهران بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان و با توجه به ریزش‌های احتمالی تعداد 384 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه محقق‌ساخته پاسخ دادند. داده‌های بخش کیفی و کمّی به‌ترتیب با روش‌های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم‌افزار MAXQDA و تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که عوامل علمی اثرگذار بر تربیت اخلاقی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شامل 87 شاخص، 21 مفهوم در 10 مقوله بلوغ اجتماعی، زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی و آموزشی، ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی و سبک‌های یادگیری و فرزندپروری، عوامل اقتصادی، تفکر انتقادی، رسالت اجتماعی، اولویت‌های زندگی، منابع اخلاقی معتبر، خودآگاهی و آسیب‌های اجتماعی بود. یافته‌های دیگر نشان داد که روایی به دلیل بالاتر از 50/0 بودن میانگین واریانس استخراج‌شده برای هر 10 مقوله و پایایی به دلیل بالاتر از 70/0 بودن آلفای کرونباخ و ترکیبی برای همه آنها تایید شد. افزون بر آن، الگوی عوامل علمی اثرگذار بر تربیت اخلاقی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم برازش مناسبی داشت و در الگوی مذکور بار عاملی هر 10 مقوله معنادار بود (05/0P<).
نتیجه‌گیری: الگوی عوامل علمی اثرگذار بر تربیت اخلاقی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم دارای تلویحات کاربردی برای مسئولان و متصدیان آموزش‌وپرورش است. با توجه به نتایج این مطالعه، آنان می‌توانند گام موثری در جهت بهبود تربیت اخلاقی دانش‌آموزان بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Affecting Scientific Factors on the Moral Education of Senior School Female Students and Presenting a Pattern

نویسندگان [English]

  • Zhila Shahbazi 1
  • Soheila Hosseinpour 2
  • Ayatolah Karimi Bagh Malek 3
  • Abotaleb Saadati Shamir 4

1 PhD student, Department of Philosophy of Education, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Philosophy of Education, Kurdistan Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Shiraz Farhangian University, Shiraz, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Psychology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]


Receive:      2023/10/01
Accept:      2023/01/23
Published:     2023/01/23    Purpose: Moral education is an important factor in improving the state of educational systems. Therefore, the purpose of this study was to investigating the affecting scientific factors on the moral education of senior school female students and to presenting a pattern.
Methodology: The current research is among mixed exploratory research (qualitative-quantitative). The qualitative population was university experts of Tehran city, which according to the principle of theoretical saturation number of 15 people of them were selected through purposive and snowball sampling methods and were subjected to semi-structured interviews. The quantitative population was the senior school female students of five district of Tehran city, which according to Krejcie and Morgan's table and due to possible spills number of 384 people were selected by multi-stage cluster sampling method and answered the researcher-made questionnaire. The qualitative and quantitative data were analyzed with open, central and selective coding methods in MAXQDA software and exploratory factor analysis in SPSS and LISREL software, respectively.
Findings: The findings showed that the affecting scientific factors on the moral education of senior school female students were included 87 indicators, 21 concepts in 10 categories of social maturity, social, cultural, economic, family and educational infrastructures, personality and moral characteristics and learning and parenting styles, economic factors, critical thinking, social mission, life priorities, valid moral resources, self-awareness and social damages. Other findings showed that validity was confirmed because the average variance extracted for all 10 categories was higher than 0.50 and reliability was confirmed because the Cronbach's alpha and combined was higher than 0.70 for all of them. In addition, the pattern of affecting scientific factors on the moral education of senior school female students had a good fit and I the said pattern the factor load of all 10 categories was significant (P<0.05).
Conclusion: The pattern of affecting scientific factors on the moral education of senior school female students has practical implications for education officials and supervisors. According to the results of this study, they can take an effective step towards improving the moral education of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Factors
  • Moral Education
  • Educational Infrastructures
  • Social Damages
  • Students
Aaron B, Glover A, Sterling E, Downs S, Lesandrini J. (2021). Impact of a novel method of ethics education on nurse leaders’ capacity for moral decision-making: An exploratory qualitative study. Nurse Leader, 19(6): 639-645. doi.org/10.1016/j.mnl.2021.03.014
Alipour Moghaddam Kh, Maleki H. (2022). Identifying and validating the principles and objectives of the moral education curriculum model. Education Strategies in Medical Sciences, 15(3): 280-289. (In Persian)
Alvi ST, Khanam A. (2023). A proposed curriculum model of ethical and moral education for secondary schools in Pakistan. Journal of Academic Research for Humanities, 3(1): 1-12.
Amini Z, Hanifi F. (2021). Investigating the status of factors affecting the moral development of elementary school students in Tehran. Iranian Journal of Educational Society, 7(1): 88-100. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2021.526430.1015
Bayeh E. (2016). Role of civics and ethical education for the development of democratic governance in Ethiopia: Achievements and challenges. Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences, 2(1): 31-36. doi: 10.1016/j.psrb.2016.09.012
Borba M. (2002). Building moral intelligence: The seven essential virtues that teach kids to do the right thing. 1st Edition, San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
Forghani M, Karimi R, Rezaei S. (2023). Providing a practical model for high school students in the field of moral education with an emphasis on critical analysis of traditional and modern approaches. Islamic Life Style, 6(4): 714-724. (In Persian)
Heydarizadeh N, Esmaeeli Z, Farajollahi M, Safaee T. (2018). Design and validation of moral education appropriate to characteristics elementary students in Iran emphasizing the document on the fundamental transformation of education. Journal of Research in Educational Systems, 12(Special Issue): 231-247. (In Persian)
Hu YH, Yu HY, Tzeng JW, Zhong KC. (2023). Using an avatar-based digital collaboration platform to foster ethical education for university students. Computers & Education, 196: 104728. doi: 10.1016/j.compedu.2023.104728
Johanson LS, Hughes V, Fingerhood ML, Mewborn E. (2023). Addressing moral injury in nursing education. Journal of Professional Nursing, 48: 194-199. doi: 10.1016/j.profnurs.2023.07.010
Keykha B. (2020). Moral training in cyberspace (Case study: Alzahra University students). New Thoughts on Education, 16(1): 241-272. (In Persian) doi: 10.22051/jontoe.2019.13706.1654
Kim WJ, Park JH. (2019). The effects of debate-based ethics education on the moral sensitivity and judgment of nursing students: A quasi-experimental study. Nurse Education Today, 83: 104200. doi: 10.1016/j.nedt.2019.08.018
Kooshi Z, Mosapour N, Armand M, Mohebbi A. (2020). Designing and validating the moral education model in the elementary of the educational system of the Islamic Republic of Iran. Journal of Applied Issues in Islamic Education, 5(3), 127-154. (In Persian) doi: 10.29252/qaiie.5.3.6
Lennick D, Kiel F. (2016). Moral intelligence 2.0: Enhancing business performance and leadership success in turbulent times. 1st Edition, United States: FT Press Publisher.
Lisievici P, Andronie M. (2016). Teachers assessing the effectiveness of values clarification techniques in moral education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 217: 400-406. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.02.111
Mosadeghinik F, Soleimanpor J, Jalalvand M. (2020). Providing a model for ethical education of high school students in Mazandaran province (Case study: Mazandaran province Education). Journal of Research in Educational Systems, 14(Special Issue): 585-609. (In Persian)
Motamedi H, Samadi M, Sarmadi MR, Mahmoudi M. (2023). An exploration the PhD theses of education philosophy field of government universities in the field of moral education. Iranian Journal of Educational Society, 9(2): 185-196. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2023.2003213.1414
Nafar Z, Fatemi FS, Nafar F. (2020). Content analysis of social and Persian studies (reading) textbooks and gifts of heaven and empirical sciences of the fifth and sixth basic principle on the basis of ethical concepts. Iranian Journal of Educational Society, 5(2): 68-79. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2020.43766
Nieuwazny J, Nowakowski K, Ptaszynski M, Masui F, Rzepka R, Araki K. (2021). Does change in ethical education influence core moral values? Towards history- and culture-aware morality model with application in automatic moral reasoning. Cognitive Systems Research, 66: 89-99. doi: 10.1016/j.cogsys.2020.10.011
Salehnezhad Behrestaghi S, Rasouli SE, Salimi L. (2023). Providing moral responsibility pattern based on online training for teenagers. Iranian Journal of Educational Society, 9(1): 265-276.  (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2021.541983.1184
Shafi’pour Motlagh F, Maleki H. (2023). Qualitative meta-analysis of moral training programs in terms of preparing students for their future lives. Quarterly Journal of Education, 39(2): 83-102. (In Persian)
Tan BP, Naidu NBM, Osman ZJ. (2018). Moral values and good citizens in a multi-ethnic society: A content analysis of moral education textbooks in Malaysia. The Journal of Social Studies Research, 42(2): 119-134.
Valor C, Antonetti P, Merino A. (2020). The relationship between moral competences and sustainable consumption among higher education students. Journal of Cleaner Production, 248: 119161. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.119161
Zhang Q, Saharuddin NB, Abdul Aziz NAB. (2022). The analysis of teachers’ perceptions of moral education curriculum. Frontiers in Psychology, 13(967927): 1-15. doi: 10.3389/fpsyg.2022.967927