دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی و شخصیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه آموزشی پیش از دبستان، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، پژوهشکده تربیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2024.2014688.1487

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی تمایزیافتگی خود در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و اعتیاد به بازی‌های آنلاین در دانش‌آموزان متوسطه دوم انجام شد.

روش‌شناسی: روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌‌آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران در سال 1402-1401 تشکیل دادند که از میان آنان 400 دانش‌آموز (۲۰۰ دختر و 200 پسر) بر پایه فرمول کاین به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای اعتیاد به بازی‌های آنلاین (وانگ و چانگ، 2002)، نیازهای بنیادین روانشناختی (لاگواردیا و همکاران، 2000) و تمایزیافتگی خود (اسکورن و فریدلندر، 1998) استفاده شد. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-V23 و Lisrel-V8.7 استفاده گردید. همچنین به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته‌ها: همچنین به‌منظور پاسخگویی به فرضیه‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد نیازهای بنیادین روانشناختی و تمایزیافتگی خود بر اعتیاد به بازی‌های آنلاین اثر مستقیم دارند. نیازهای به‌علاوه، بنیادین روانشناختی بر اعتیاد به بازی‌های آنلاین اثر غیرمستقیم داشت. مدل ساختاری اصلاح شده پژوهش نیز برازش مطلوبی با داده‌ها داشت (RMSEA= 0/055, GFI= /088) و این گام مهمی در جهت شناخت عوامل موثر بر اعتیاد به بازی‌های آنلاین در دانش‌آموزان می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد نیازهای بنیادین روانشناختی بر اعتیاد به بازی‌های آنلاین اثر غیرمستقیم دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Self-Differentiation in the Relationship Between Basic Psychological Needs and Addiction to Online Games in Secondary School Students

نویسندگان [English]

  • Niloufar Aghaei Kamakeli 1
  • Reza Ghorban Jahromi 2
  • Mansoureh Karimzadeh 3
  • Seyyed Rouhollah Shahabi 4

1 PhD student, Department of Educational Psychology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational and Personality Psychology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Pre-Primary Education, University of Rehabilitation Sciences and Social Health, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Psychology, Research School of Education, Institute of Humanities and Social Studies and Cultural Studies, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: This research was conducted with the aim of mediating the role of self-differentiation in the relationship between basic psychological needs and addiction to online games in secondary school students.

Methodology: The cross-sectional research method is correlational. The statistical population of this research was made up of all students of the second level of high school in Tehran in 1402-1401, among whom 400 students (200 girls and 200 boys) were selected based on Cain's formula as a staged cluster sampling. In this research, online game addiction tools (Wang and Chang, 2002), basic psychological needs (LaGuardia et al., 2000) and self-differentiation (Skorn and Friedlander, 1998) were used, all of which had acceptable validity and reliability. In order to analyze the data, SPSS-V23 and Lisrel-V24 software were used. Also, in order to test research hypotheses, structural equation modeling was used.

Findings: Also, in order to respond to the research hypotheses, structural equation modeling was used. The results showed that basic psychological needs have a direct effect on addiction to online games. Self-differentiation has a direct effect on addiction to online games. Basic psychological needs have an indirect effect on addiction to online games. The modified structural model of the research also had a favorable fit with the data (RMSEA=0.055, GFI=.088) and this is an important step towards knowing the factors affecting the addiction to online games in students.

Conclusion: The results showed that basic psychological needs have an indirect effect on addiction to online games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • addiction to online games
  • basic psychological needs
  • self-differentiation
  • students