دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.22034/ijes.2023.2005316.1425

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بود .
روش شناسی: پژوهش حاضر با روش کیفی پدیدارشناسی انجام شد، جهت شناسایی کارکنان اهمال کار دانشگاه آزاد اسلامی ابتدا کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سال(98-99) مدنظر قرار گرفت، سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای،  تعداد 384 نفر نمونه جهت بررسی اولیه انتخاب شدند که با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (1991) روی این افراد در نهایت تعداد 25 نفر واجد شرایط این پژوهش شناسایی شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که داده ها تا تعداد 15 نفر به اشباع نظری رسید. تحلیل داده­ها بر اساس روش 7 مرحله ای کلایزی انجام شد برای سنجش اعتبار داده­ها از دو روش بازبینی مشارکت­ کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکت­ کننده در پژوهش استفاده گردید.
یافته ها: یافته های مکشوف 179 عبارت کلیدی مستخرج (مفاهیم اولیه)، 292 مفهوم فرعی (دسته اول)، 32 مفهوم فرعی (دسته دوم) و 3 مفهوم اصلی( بُعد) بود. جهت تایید باورپذیری یافته های کیفی از مقیاسی با طیف 3 گزینه ای جهت سنجش نسبت روایی محتوا (برآورد ضریب لاوشه) استفاده شد و به منظور اطمینان پذیری یافته های کیفی ضریب پایایی هولستی به میزان 97/0 برآورد شد. یافته ها نشان داد که مدل پیشگیری از اهمالکاری کارکنان از 3 بعد اصلی شامل بعد سازمانی(با 14 مولفه)، بعد فردی(با 15 مولفه) و بعد اجتماعی(با 3 مولفه)شکل می گیرد.
بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد، طبق مدل پیشگیری، مؤلفه های بعد سازمانی شامل انجام برنامه ریزی در امور، ارتقاء آموزش های توانمندساز، تقویت سیستم مدیریتی، بهبود امور مالی، بهبود اجرای امور، جو سازمانی سالم و مناسب، ارتقاء فرهنگ مشارکت، حضور رهبری انگیزشی، بهبود نظارت و ارزیابی، بهبود سازماندهی در سازمان، قانون گذاری مناسب، پشتیبانی نرم افزاری مناسب و ارتباط سالم و مناسب در سازمان می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting and Validating the Model of Prevention of Procrastination Among Employees of Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Amin Akbarpour 1
  • Narges Saeidian Khorasgani 2
  • Mohammad Ali Nadi Khorasgani 3

1 PhD student, Department of Educational Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Department of Educational Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study was to present and validate the model of prevention of procrastination among employees of Islamic Azad University
Methodology: The present research was conducted with the qualitative method of phenomenology, in order to identify the procrastination employees of Islamic Azad University, first all employees of Islamic Azad University in the year (2019-20) were considered, then using the multi-stage cluster random sampling method, A total of 384 people were selected as a sample for the initial investigation, and by implementing Takman's procrastination questionnaire (1991) on these people, finally, 25 qualified people were identified for this research. The research tool was a semi-structured interview, and the data reached theoretical saturation up to the number of 15 people. Data analysis was done based on the 7-step method of Claisey. To measure the validity of the data, two methods of review of participants and review of non-participating experts were used in the research.
Findings: The revealed findings were 179 extracted key terms (primary concepts), 292 secondary concepts (first category), 32 secondary concepts (second category) and 3 main concepts (dimensions). In order to confirm the reliability of the qualitative findings, a scale with a 3-option spectrum was used to measure the content validity ratio (Lavache coefficient estimation) and in order to ensure the reliability of the qualitative findings, the Holstein reliability coefficient was estimated at 0.97. The findings showed that the employee procrastination prevention model consists of 3 main dimensions including organizational dimension (with 14 components), individual dimension (with 15 components) and social dimension (with 3 components).
Conclusion: The findings showed that, according to the prevention model, the components of the organizational dimension include carrying out planning in affairs, promoting empowering training, strengthening the management system, improving financial affairs, improving the implementation of affairs, a healthy and appropriate organizational atmosphere, and promoting culture. Participation, the presence of motivational leadership, improvement of monitoring and evaluation, improvement of organization in the organization, appropriate legislation, appropriate software support, and healthy and appropriate communication in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Procrastination
  • Organization
  • Employees
  • Islamic Azad University
Ali Madad Z. (2009). Investigating the mediating role of self-determination in the relationship between parenting dimensions and academic procrastination of Shiraz University students. Master's thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University.
Asio J M R. (2021). Procrastination and Work Productivity of Academic Staff: Implications to the Institution. Online Submission, 9(1): 46-53.
Askari Tabar M S, Askari Tabar A S. (2019). Predicting occupational procrastination of nurses based on professional ethics and social support. The fourth international conference on new research achievements in social sciences, educational sciences and psychology, Isfahan, https://civilica.com/doc/928387.
Aynur P, Murat A, Can B. (2011). Academic Procrastination Behaviour of Pre-service Teachers’ of Celal Bayar University. Procedia – Social and behavioral Sciences, (29):1418-1425.
Chu AH, Choi JN. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of "active" procrastination behavior on attitudes and performance. The Journal of Social Psychology, 14(5): 245-264.
Darmi AS, Kusni I. (2019). Antecedent and impact of procrastination on public sector. HOLISTICA–Journal of Business and Public Administration, 10(2): 83-94
Dasht Borgi Z. (2016). The relationship between procrastination and academic perfectionism with academic burnout and academic performance in medical students. Scientific-Research Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 9 (1): 34-41.
Haji Hasani M, Haji Hasani F. (2021). Occupational procrastination among employees of Shahrekord University: the role of psychological toughness and marital conflict. Occupational Health and Safety Quarterly. No. 11 (3): 384-394.
He Q, Wu M, Wu W, Fu J. (2021). The Effect of abusive supervision on employees’ work procrastination behavior. Frontiers in Psychology, 12: 113.
Hosseini Nesab D, Zarei H, Kavah P. (2022). Examining the relationship between job fatigue and procrastination among the employees of Iran Tractor Casting Company. The 12th International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences. https://civilica.com/doc/1480752.
Huang Q, Zhang K, Bodla A A, Wang Y. (2022). The Influence of Perceived Red Tape on Public Employees’ Procrastination: The Conservation of Resource Theory Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(7): 4368.
Ismail F. (2022). Procrastination at The Workplace. Jurnal Penyelidikan Islam dan Kontemporari (JOIRC), 5 (10): 13 - 23.
Jalili Shishvan A, Tabatabai Adnan E, Jalili Shishvan F. (2018). Regression analysis of organizational health and job satisfaction with job burnout of physical education teachers in Tehran province, Scientific-Research Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sports, 5(2): 109-101.
Ghahramani Qara Shiran T, Mirjafari A. (2019). Forecasting procrastination of Bushehr police force command staff based on resilience. The 7th National Conference of Modern Studies and Researches in the Field of Educational Sciences, Psychology and Counseling of Iran, Tehran. https://civilica.com/doc/1140683.
Kastiya S, Sharma A. (2020). Impact of internet addiction on workplace procrastination: An empirical study on millennial employees. Prabandhan: Indian Journal of Management, 13(1): 45-58.
Morshedi M M. (2021). The relationship between job burnout and procrastination of nurses and technicians in the operating room of Modares Hospital in Saveh city in 1400, the second international conference on health, crisis and safety. https://civilica.com/doc/1276387.
Qalandari F. (2021). The relationship between responsibility and mental vitality with occupational procrastination, the fourth national conference and the first international conference on new management and business models, Tehran, https://civilica.com/doc/1394464.
Raisi F, Hashemi Sheikh Shabani I, Fatehizadeh M. (2014). The relationship of students' academic self-handicapping with mastery, performance-oriented and performance-avoidance goals of students, parents, teachers and class. New Quarterly Journal of Cognitive Sciences, 3,4: 101-93.
Rahman S, Qamar-ul-islam Z A. (2019). Predictive relationship between Procrastination, Work stress and Mental Wellbeing among Bank Employees of Gujranwala. Int. J. Sci. Res. in Multidisciplinary Studies, 5(12): 79-85.
Safarzadeh A. (2012). Investigating the relationship between procrastination and the use of defensive styles in mothers with procrastination and the use of defensive styles in adolescent girls. Master's thesis in general psychology. Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Educational Sciences and Psychology.
Shin J, Grant A M. (2021). When putting work off pays off: The curvilinear relationship between procrastination and creativity. Academy of Management Journal, 64(3): 772-798.
Srivastava S, Dey B. (2019). Workplace bullying and job burnout: A moderated mediation model of emotional intelligence and hardiness. International Journal of Organizational Analysis, 28(1): 183-204.
Steel P, Brothen T, Wambach C. (2001). Procrastination and personality, performance, and mood. Personality and Individual Differences, 30(1): 95-106.
Steel P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological bulletin, 133(1): 65-94.
Vveinhardt J, Sroka W. (2022). What determines employee procrastination and multitasking in the workplace: personal qualities or mismanagement? Journal of Business Economics and Management, 23(3), 532–550. https://doi.org/10.3846/jbem.2022.16178
Wirihana L, Welch A, Williamson M, et al. (2018). Using Colaizzi’s method of data analysis to explore the experiences of nurse academics teaching on satellite campuses. Nurse Researcher (2014+), 25(4): 30.