دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای،گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.22034/ijes.2023.2005316.1425

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بود که با روش کیفی پدیدارشناسی انجام شد، جهت شناسایی کارکنان اهمال کار دانشگاه آزاد اسلامی ابتدا کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سال(98-99) مدنظر قرار گرفت، سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 384 نفر نمونه جهت بررسی اولیه انتخاب شدند که با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (1991) روی این افراد در نهایت تعداد 25 نفر واجد شرایط این پژوهش شناسایی شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که داده ها تا تعداد 15 نفر به اشباع نظری رسید. تحلیل داده‌ها بر اساس روش 7 مرحله ای کلایزی انجام شد برای سنجش اعتبار داده‌ها از دو روش بازبینی مشارکت‌ کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکت‌ کننده در پژوهش استفاده گردید. یافته های مکشوف 179 عبارت کلیدی مستخرج (مفاهیم اولیه)، 292 مفهوم فرعی (دسته اول)، 32 مفهوم فرعی (دسته دوم) و 3 مفهوم اصلی( بُعد) بود. جهت تایید باورپذیری یافته های کیفی از مقیاسی با طیف 3 گزینه ای جهت سنجش نسبت روایی محتوا (برآورد ضریب لاوشه) استفاده شد و به منظور اطمینان پذیری یافته های کیفی ضریب پایایی هولستی به میزان 97/0 برآورد شد. یافته ها نشان داد که مدل پیشگیری از اهمالکاری کارکنان از 3 بعد اصلی شامل بعد سازمانی(با 14 مولفه)، بعد فردی(با 15 مولفه) و بعد اجتماعی(با 3 مولفه)شکل می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting and validating the model of prevention of procrastination among employees of Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Amin Akbarpour 1
  • Narges Saeidian Khorasgani 2
  • Mohammad Ali Nadi Khorasgani 3

1 PhD student, Department of Educational Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Department of Educational Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of the current research was to present and validate the model of prevention of Islamic Azad University employees' procrastination, which was carried out using the qualitative method of phenomenology. In order to identify the employees of Islamic Azad University who are procrastinating, first all the employees of Islamic Azad University in the year (98-99) were considered, then Using the multi-stage cluster random sampling method, 384 people were selected for preliminary investigation, and by implementing Takman's procrastination questionnaire (1991) on these people, 25 people were finally identified as eligible for this research. The research tool was a semi-structured interview, and the data reached theoretical saturation up to the number of 15 people. Data analysis was done based on the 7-step method of Claisey. To measure the validity of the data, two methods of review of participants and review of non-participating experts were used in the research. The revealed findings were 179 extracted key phrases (primary concepts), 292 secondary concepts (first category), 32 secondary concepts (second category) and 3 main concepts (dimensions). In order to confirm the reliability of the qualitative findings, a scale with a 3-option spectrum was used to measure the content validity ratio (Lavache coefficient estimation) and in order to ensure the reliability of the qualitative findings, the Holstein reliability coefficient was estimated at 0.97. The findings showed that the employee procrastination prevention model consists of 3 main dimensions including organizational dimension (with 14 components), individual dimension (with 15 components) and social dimension (with 3 components).

کلیدواژه‌ها [English]

  • procrastination
  • organization
  • employees
  • Islamic Azad University