دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه جامع امام حسین، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 دانشیارگروه روانشناسی تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی ، استاد مدعو دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران، ایران.

10.22034/ijes.2023.2005292.1423

چکیده

هدف: روش‌های مداخله بسیاری برای بهبود ویژگی‌های روانشناختی کودکان وجود دارد که در این مطالعه تلاش می‌شود تا دو روش بازی درمانی و آموزش حل مساله با هم مقایسه شوند. در نتیجه، هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت‌پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال بود.
روش شناسی: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان 5 تا 7 سال مراجعه‌کننده به مراکز و کلینیک‌های مشاوره و خدمات روانشناختی شهر تهران در سال 1400 بودند. از میان اعضای جامعه تعداد 45 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی ساده با کمک قرعه‌کشی در سه گروه مساوی شامل گروه‌های بازی درمانی، آموزش حل مساله و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش اول، 10 جلسه با روش بازی درمانی و گروه آزمایش دوم، 10 جلسه با روش آموزش حل مساله آموزش دید و گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت نکرد. داده‌ها با سیاهه مسئولیت‌پذیری کالیفرنیا (گاف، 1951)، مقیاس تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005) و مقیاس سازگاری (ماتسون و همکاران، 1983) گردآوری و با روش‌های تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که هر دو روش بازی درمانی و آموزش حل مساله در مقایسه با گروه کنترل باعث بهبود مسئولیت‌پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال شد و نتایج در مرحله پیگیری نیز باقی ماند (001/0P<). همچنین، بین دو روش بازی درمانی و آموزش حل مساله در بهبود مسئولیت‌پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال در مراحل پس‌آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0P>).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حاکی از اثربخشی هر دو روش بازی درمانی و آموزش حل مساله بر بهبود مسئولیت‌پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال بود. بنابراین، درمانگران، روانشناسان و مشاوران می‌توانند در کنار سایر روش‌های درمانی از هر دو روش بازی درمانی و آموزش حل مساله برای مداخله‌های خود استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Play Therapy and Problem Solving Training on Responsibility, Distress Tolerance and Adjustment of 5-7-Year-Old Children

نویسندگان [English]

  • Mahsa Tajali 1
  • Ahmad Basabri 2
  • Hassan Asadzadeh 3

1 PhD student, Department of Psychology and Counseling, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Imam Hossein University, Visiting Professor, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Allameh Tabatabai University, Visiting Professor, Azad Islamic University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: There are many intervention methods to improve children's psychological characteristics, which in this study attempt to compare the two methods of play therapy and problem solving training. As a result, the aim of this study was to comparing the effectiveness of play therapy and problem solving training on responsibility, distress tolerance and adjustment of 5-7-year-old children.
Methodology: This study was a semi-experimental with a pretest, posttest and two-month follow-up design with experimental and control groups. The research population was 5-7-year-old children who referred to counseling and psychological services centers and clinics of Tehran city in 2021 year. Among the members of the population, 45 people were selected by available sampling method and replaced by simple random with the help of lottery in three equal groups including play therapy, problem solving training and control groups. The first experimental group trained 10 sessions with the play therapy method and the second experimental group trained 10 sessions with the problem solving training method and the control group during this period did not receive any training. The data were collected with the California responsibility inventory (Gough, 1951), distress tolerance scale (Simons and Gaher, 2005) and adjustment scale (Matson et al, 1983) and were analyzed with the methods of analysis variance with repeated measures and Bonferroni post hoc test in SPSS software.
Findings: The findings showed that both methods of play therapy and problem solving training in compared to the control group improved responsibility, distress tolerance and adjustment of 5-7-year-old children and the results remained in the follow-up phase (P<0.001). Also, there was no significant difference between the two methods of play therapy and problem solving training in improving responsibility, distress tolerance and adjustment of 5-7-year-old children in the posttest and follow-up phases (P>0.05).
Conclusion: The results of this study indicated the effectiveness of both methods of play therapy and problem solving training on improving responsibility, distress tolerance and adjustment of 5-7-year-old children. Therefore, therapists, psychologists and counselors along with other treatment methods can use both methods of play therapy and problem solving training for their interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Play Therapy
  • Problem Solving Training
  • Responsibility
  • Distress Tolerance
  • Adjustment
  • Children
Alavi MH, Shiri T, Iqbal N, et al. (2021). Cost-effectiveness of a culturally adapted manual-assisted brief psychological intervention for self-harm in Pakistan: A secondary analysis of the culturally adapted manual-assisted problem-solving training randomized controlled trial. Value in Health Regional Issues, 25: 150-156.
Apetroaia A, Hill C, Creswell C. (2015). Parental responsibility beliefs: associations with parental anxiety and behaviours in the context of childhood anxiety disorders. Journal of Affective Disorders, 188: 127-133.
Ayan G, Sahin OO. (2023). Effect of therapeutic play based training program on pre- and post-operative anxiety and fear: A study on circumcision surgery in Turkish Muslim children. Journal of Pediatric Urology, 19(4): 431-439.
Barimani S, Asadi J, Khajevand A. (2018). The effectiveness of play therapy on deaf children's social adaptation and communication skills. Archives of Rehabilitation, 19(3): 250-261. (In Persian)
Carman N, Tomalty D, Church PC, et al. (2019). Clinical disease activity and endoscopic severity correlate poorly in children newly diagnosed with Crohn’s disease. Gastrointestinal Endoscopy, 89(2): 364-372.
Carpenter JK, Sanford J, Hofmann SG. (2019). The effect of a brief mindfulness training on distress tolerance and stress reactivity. Behavior Therapy, 50(3): 630-645.
Chen A, Wang C, Zhang X. (2023). Reflection on the equitable attribution of responsibility for artificial intelligence-assisted diagnosis and treatment decisions. Intelligent Medicine, 3(2): 139-143.
Cheng WY, Cheung RYM, Chung KKH. (2021). Understanding adolescents’ perceived social responsibility: The role of family cohesion, interdependent self-construal, and social trust. Journal of Adolescence, 89: 55-62.
Danesh E, Saliminia N, Falahati H, et al. (2014). Effectiveness of group problem solving skill training on adaptive behavior of maladaptive teenage girls. Journal of Applied Psychology, 8(2): 23-40. (In Persian)
Doan SN, Son H, Kim LN. (2018). Maternal and paternal emotional contributions to children's distress tolerance: Relations to child depressive symptoms. Psychiatry Research, 267: 215-220.
Elliott TR, Berry JW, Grant JS. (2009). Problem-solving training for family caregivers of women with disabilities: A randomized clinical trial. Behavioral Research and Therapy, 47(7): 548-558.
Flujas-Contreras JM, Recio-Berlanga A, Andres MP, et al. (2023). The relationship between parental stress and psychological adjustment of the children: The role of parental psychological flexibility as a mediator. Journal of Contextual Behavioral Science, 29: 202-208.
Gharibi H. (2018). The effect of problem solving training on student’s responsibility in the third grade of the first period of male secondary schools. Curriculum Researches, 7(2): 67-87. (In Persian)
Gough HG. (1951). The California psychological inventory. Berkeley, California: The University of California Press.
Heydarian M, Mirzaii M, Shah-Oveysi S, Akbari M. (2021). Effectiveness of cognitive-behavioral play therapy on behavioral problems, responsibility and self-esteem of male students with attention deficit hyperactivity disorder. Early Childhood Health And Education, 2(3): 124-143. (In Persian)
Irvani Kh, Irvani L, Moghimi Firozabad M. (2022). The effectiveness of problem-solving training on the quality of life and responsibility of female students. Iranian Journal of Educational Society, 7(2): 446-453. (In Persian)
Jalaei M, CheraghMollaei L, Khodabakhsh Pirkalani R. (2020). The effect of play based on moral intelligence on conscience, self-control and social responsibility of elementary school children. Educational Psychology, 15(54): 59-89. (In Persian)
Juengst SB, Silva V, Goldin Y, et al. (2019). Care partner problem solving training (CP-PST) for care partners of adults with traumatic brain injury during inpatient rehabilitation: Study protocol for a multisite, randomized, single-blind clinical feasibility trial. Contemporary Clinical Trials, 80: 9-15.
Karim AA, Tanaka K, Nagata C, et al. (2022). Association between parental occupations, educational levels, and household income and children's psychological adjustment in Japan. Public Health, 213: 71-77.
Kaya F, Buzlu S. (2016). Effects of aggression replacement training on problem solving, anger and aggressive behaviour among adolescents with criminal attempts in Turkey: A quasi-experimental study. Archives of Psychiatric Nursing, 30(6): 729-735.
La Banca RO, Butler DA, Volkening LK, Laffel LM. (2020). Play-based interventions delivered by child life specialists: Teachable moments for youth with type 1 diabetes. Journal of Pediatric Health Care, 34(4): 356-365.
Lavasani M, Keramati H, Kadivar P. (2018). Effectiveness of cognitive-behavioral play therapy on social adjustment and educational adaptability of students with reading disorder. Journal of Learning Disabilities, 7(3): 161-167. (In Persian)
Lee Y, Kim K, Douglass A, Zeng S. (2023). Pathways from marital relationships to children's social-emotional development in Korea: The role of parenting and social support. Early Childhood Research Quarterly, 65: 342-351.
Li YH, Wang GF, Yuan MY, et al. (2022). Psychological adjustment mediating the relationship between childhood maltreatment and borderline personality features among Chinese early adolescents. Journal of Affective Disorders, 314: 249-252.
Malek J, Pereira S, Robinson JO, et al. (2019). Responsibility, culpability, and parental views on genomic testing for seriously ill children. Genetics in Medicine, 21(12): 2791-2797.
Matson JL, Rotatori AF, Helsel WJ. (1983). Development of a rating scale to measure social skills in children: The Matson evaluation of social skills with youngsters (MESSY), Behavior Research and Therapy, 21(4): 335-340.
Meghan MG, Sharon U, Jill H, et al. (2020). Associations between diet quality and body composition in young children born with very low body weight. The Journal of Nutrition, 150(11): 2961-2968.
Mohan S, Nayak R, Thomas RJ, Ravindran V. (2015). The effect of entonox, play therapy and a combination on pain relief in children: A randomized controlled trial. Pain Management Nursing, 16(6): 938-943.
Montazer N, Dousti Y, Hasanzadeh R. (2019). The compare to effect of emotional competence and problem solving training on distress tolerance among students from Farhangian University. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7(13): 149-172. (In Persian)
Reitzel LR, Smith NG, Obasi EM, et al. (2017). Perceived distress tolerance accounts for the covariance between discrimination experiences and anxiety symptoms among sexual minority adults. Journal of Anxiety Disorders, 48: 22-27.
Rosemann A, Zhang X. (2022). Exploring the social, ethical, legal, and responsibility dimensions of artificial intelligence for health – a new column in intelligent medicine. Intelligent Medicine, 2(2): 103-109.
Sadeghy M, Akbari Chermahini S, Bahrami A, Seyed Mousavi P. (2022). Effectiveness of attachment-based therapy on parental self-efficacy, emotion regulatoin and social adjustment in children with separation anxiety: A case report. Quarterly of Applied Psychology, 16(2): 107-132. (In Persian0
Sarwar F, Panatik SA, Jameel HT. (2020). Does fear of terrorism influence psychological adjustment of academic sojourners in Pakistan? Role of state negative affect and emotional support. International Journal of Intercultural Relations, 75: 34-47.
Simons JS, Gaher RM. (2005). The distress tolerance scale: Development and validation of a self-report measure. Motivation and emotion, 29(2): 83-102.
Soltanifar A, Jafarzadeh Fadaki SM, Modarres Gharavi M, et al. (2010). The efficacy of developmental attachment-based play therapy on developmental trauma disorder symptoms in children from 3 to9 years old. Journal of Fundamentals of Mental Health, 12(2): 620-629. (In Persian)
Stanley IH, Boffa JW, Smith LJ, et al. (2018). Occupational stress and suicidality among firefighters: Examining the buffering role of distress tolerance. Psychiatry Research, 266: 90-96.
Taylor L, Ray DC. (2021). Child-centered play therapy and social–emotional competencies of African American children: A randomized controlled trial. International Journal of Play Therapy, 30(2): 74-85.
Thomas S, White V, Ryan N, Byrne L. (2022). Effectiveness of play therapy in enhancing psychosocial outcomes in children with chronic illness: A systematic review. Journal of Pediatric Nursing, 63: 72-81.
Torkizadeh M, Hajializadeh K, Samavi A. (2019). The effect of self-forgiveness workbook intervention on responsibility, and willingness to make reparations among students. Positive Psychology Research, 4(3): 57-70. (In Persian)
Vega M, Braga MB, Herrera S, et al. (2021). Descubriendo Soluciones Juntos: Cultural adaptation of problem-solving training for Latinx care partners. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 102(10): 88-89.
Veilleux JC, Hyde KC, Clift JB. (2022). When is your distress harder to tolerate? A qualitative analysis of situations in which distress tolerance is impaired and strengthened. Journal of Contextual Behavioral Science, 23: 85-91.
Veisi S, Shirpoor E, Imani S, Shirpoor Y. (2023). The role discriminate aggression, difficulty in emotion
regulation and distress tolerance male students on vandalism behaviors. Journal of Research in child and adolescent psychotherapy, 1(1): 65-76. (In Persian)
Woodard CR, Chung J. (2018). Feasibility of a play-based intervention set for toddlers with autism. Research in Developmental Disabilities, 80: 24-34.
Zengin M, Yayan EH, Duken ME. (2021). The effects of a therapeutic play/play therapy program on the fear and anxiety levels of hospitalized children after liver transplantation. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 36(1): 81-85.