دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

10.22034/ijes.2023.1988012.1382

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تاب‌آوری دانش‌آموزان بهبودیافته از اپیدمی کووید بود.

روش شناسی: روش مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه‌ آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر 12 تا 17 ساله بهبود یافته از بیماری کووید مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1400-1399 شهر بم بود. روش نمونه‌گیری در دسترس بود که با این روش تعداد 30 دانش‌آموزان که به تشخیص پزشک به بیمارستان‌ها به دلیل بیماری کووید مراجعه نموده و بهبودیافتگی آنها توسط آزمایشات و پزشک تأیید شده بود، به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) بود. داده‌ها در محیط نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری در متغیر تاب‌آوری وجود داشت.

نتیجه گیری: بنابراین، آموزش مهارت‌های مقابله‌ای به عنوان روش مداخله‌ای مؤثر در بهبود مشکلات افرادی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که از بیماری‌های مختلف رها شده یا درگیر آن می‌باشند و می‌تواند از مشکلات روانشناختی آنان بکاهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Coping Skills Training on Resilience of Students who have recovered from Corona (COVID-19)

نویسندگان [English]

  • Azar Jozan 1
  • Mohammad Ali Fardin 2
  • Gholamreza Sanagooe Moharer 3

1 PhD student, Department of Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.

2 Assistant professor, Department of Psychology, Zahedan branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to investigate the effectiveness of coping skills training on resilience of students who have recovered from the Corona epidemic.

Methodology: The study method was semi-experimental in the form of pre-test-post-test and follow-up design with two experimental and control groups. The statistical population included all female students between the ages of 12 and 17 who had recovered from corona disease and were studying in the academic year of 2020-2021 in Bam city. The sampling method was available, and with this method, 30 students who went to the hospital because of the corona disease and their recovery was confirmed by the tests and the doctor, were selected as a sample and randomly divided into two groups of 15 people, the test and were controlled. The tools used was in this research include Connor & Davidson-Resilience Scale (CD-RISC). The data were analyzed in the SPSS software environment using the analysis of covariance test.

Findings: The results showed that there was a significant difference between the mean scores of the pre-test, post-test and follow-up in resilience variables.

Conclusion: Therefore, teaching coping skills can be used as an effective intervention method to improve the problems of people who have been freed from or involved in various diseases and can reduce their psychological problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Coping Skills Training
  • Corona recovered