دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران.

2 گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت آموزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاداسلامی، آزادشهر، ایران.

10.22034/ijes.2024.2016213.1502

چکیده

هدف: توجه به تدریس کارآفرینانه در عناصر برنامه‌درسی اهمیت زیادی دارد و بر همین اساس، هدف این مطالعه، واکاوی عناصر برنامه‌درسی تدریس کارآفرینانه در حوزه علوم انسانی آموزش عالی ایران بود.
روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه این مطالعه همه خبرگان و متخصصان کشور شامل شش گروه راه‌انداز کسب‌وکار و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، همکاری با نهادهای واسطه‌ای کارآفرینانه، آموزش و تدریس کارآفرینی، تألیف مقاله، کتاب و راهنمایی یا مشاوره پایان‌نامه و رساله در زمینه کارآفرینی، متخصص برنامه‌ریزی درسی و مدیران آموزش عالی در دانشگاه‌های ایران در سال تحصیلی 400-1399 بودند. نمونه‌ها طبق اصل اشباع نظری و با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند که تعداد آنها 25 نفر بود. ابزار پژوهش حاضر مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. داده‌ها با روش کدگذاری مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد در نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که عناصر برنامه‌درسی تدریس کارآفرینانه در حوزه علوم انسانی آموزش عالی ایران 216 مفهوم در 47 مولفه و 6 مقوله داشت. مقوله شرایط علّی شامل 8 مولفه و33 مفهوم، مقوله شرایط زمینه‌ای شامل 8 مولفه و 36 مفهوم، مقوله شرایط مداخله‌گر شامل 9 مولفه و 28 مفهوم، مقوله محوری شامل 5 مولفه و 39 مفهوم، مقوله راهبردها شامل 12 مولفه و 54 مفهوم و مقوله پیامدها شامل 5 مولفه و 26 مفهوم بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، متخصصان و برنامه‌ریزان درسی می‌توانند گام موثری در جهت بهبود برنامه‌درسی تدریس کارآفرینانه در حوزه علوم انسانی آموزش عالی بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Curriculum Elements of Entrepreneurial Teaching in the field of Humanities Sciences in Iran's Higher Education

نویسندگان [English]

  • Kamalaldin Yarali 1
  • Tayebeh Tajari 2
  • Maryam Safari 3

1 Department of Entrepreneurship, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

2 Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran.

3 Department of Educational Management, Azadshahr Branch, Azad Islamic University, Azadshahr, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Paying attention to entrepreneurial teaching is very important in curriculum elements, and accordingly, the purpose of this study was to analyzing the curriculum elements of entrepreneurial teaching in the field of humanities sciences in Iran's higher education.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of execution method was qualitative. The population of this study includes six groups of business startups and establishment of knowledge-based companies, cooperation with entrepreneurial intermediary institutions, entrepreneurship education and teaching, authoring articles, books and guidance or counseling of dissertations and thesis in the field of entrepreneurship, specialist of curriculum and managers of planning higher education in Iranian universities in the academic years of 2020-21. The samples were selected according to the principle of theoretical saturation and with the purposeful sampling method, which their number was 25 people. The tool of the current research was a semi-structured interview which whose validity and reliability were checked and confirmed. The data were analyzed by the coding method based on the grounded theory in MAXQDA software.
Findings: The findings of the present research showed that the curriculum elements of entrepreneurial teaching in the field of humanities sciences in Iran's higher education had 216 concepts in 47 components and 6 categories. The category of causal conditions includes 8 components and 33 concepts, the category of background conditions includes 8 components and 36 concepts, the category of intervening conditions includes 9 components and 28 concepts, the core category includes 5 components and 39 concepts, the category of strategies includes 12 components and 54 concepts, and the category of consequences includes 5 components and 26 concepts.
Conclusion: Based on the findings of this study, experts and planners curriculum can take an effective step towards improving the curriculum elements of entrepreneurial teaching in the field of humanities sciences of higher education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Elements
  • Entrepreneurial Teaching
  • Humanities Sciences
  • Higher Education
Abdulsalehi A, Saffarian Hamedani S, Salehi M. (2022). Entrepreneurial education in Islamic Azad University in order to provide a model. Iranian Journal of Educational Sociology, 5(3): 280-290. doi: 10.61186/ijes.5.3.280
Amankwah-Amoah J, Adomako S, Obi Berko D. (2022). Once bitten, twice shy? The relationship between business failure experience and entrepreneurial collaboration. Journal of Business Research, 139: 983-992. doi: 10.1016/j.jbusres.2021.10.044
Chenari H, Shabannejad R, Saheb Zamani M, Jamali A. (2022). Providing a model of promoting theorizing chairs in universities and higher education centers. Iranian Journal of Educational Sociology, 5(1): 195-203. doi: 10.61186/ijes.5.1.195
Chirumamilla A, Sindre G. (2021). E-exams in Norwegian higher education: Vendors and managers views on requirements in a digital ecosystem perspective. Computers & Education, 172: 104263. doi: 10.1016/j.compedu.2021.104263
Christianti M. (2019). The learning design of entrepreneurship learning model. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 7(3): 121-128.
Do MH, Huang YF. (2023). Barriers to university social responsibility implementation in the Vietnamese higher education. International Journal of Educational Management, 37(3), 647-661. doi: 10.1108/IJEM-11-2021-0432
Duong CD. (2023). A serial mediation model of the linkage between entrepreneurial education, self-efficacy, attitudes and intentions: does gender matter? A multi-group analysis. On the Horizon, 31(34): 174-195. doi: 10.1108/OTH-01-2023-0002
Elnadi M, Gheith MH. (2021). Entrepreneurial ecosystem, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial intention in higher education: Evidence from Saudi Arabia. The International  Journal of Management Education, 19(1): 100458. doi: 10.1016/j.ijme.2021.100458
Hamadi M, El-Den J, Azam S, Sriratanaviriyakul N. (2022). Integrating social media as cooperative learning tool in higher education classrooms: An empirical study. Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences, 34(6): 3722-3731. doi: 10.1016/j.jksuci.2020.12.007
Khodabandeh L. (2021). A comparative study of high school entrepreneurship education in selected countries and providing solutions for the Iranian education system. Journal of Innovation Ecosystem, 1(3): 21-38. (In Persian) doi: 10.22111/INNOECO.2021.37236.1012
Khosravi RA, Mehrmohammadi M. (2023). Design and validation of decentering schemes for decision-making about curriculum based on Schwab’s theory and features of the curriculum development system in Iran. Iranian Journal of Educational Sociology, 6(1): 12-30. doi: 10.61186/ijes.6.1.12
Larsen TN, Busetto R, Varagnolo D, Formentin S, Rasheed A. (2022). A receding horizon approach for curriculum management in higher education. IFAC-PapersOnLine, 55(17): 61-66. doi: 10.1016/j.ifacol.2022.09.225
Lu S (2014). Designuni: University entrepreneurship education through Design thinking. Manchester: ISPIM Conference Proceedings.
Meier V, Schiopu I. (2020). Enrollment expansion and quality differentiation across higher education systems. Economic Modelling, 90: 43-53. doi: 10.1016/j.econmod.2020.04.020
Miraki Zadeh Mohammadabad M, Jabbari N, Esmaeilnia Shirvani K. (2022). Providing a virtual learning culture pattern in higher education centers. Sociology of Education. 8(2): 323-333. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2023.2003213.1414
Nooroddin SM, Poushaneh K, Yadegarzadeh G. (2023). Designing a curriculum model for after-sales service of the automobile industry in Iran. Iranian Journal of Educational Sociology, 6(1): 210-221. doi: 10.61186/ijes.6.1.210
Parsa Mehr A, Jafari Harandi R, Shafiepour Motlagh F. (2021). Determining the dimensions of the pattern of changing teachers' insights with the aim of entrepreneurial education high school textbooks. Journal of New Approaches in Educational Administration, 12(3): 69-94. (In Persian) doi: 10.30495/jedu.2021.25201.5015
PorFalahati A, Zargham Hajebi M, AghaYosefi A, Zarghami MH. (2023). Validation of authentic educational courage construct in students and graduates of Iran's higher education system. Sociology of Education. 9(2): 13-26. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2021.541983.1184
Sabnis SV, Tanaka ML, Beard K, Proctor SL. (2023). Women of color and the hidden curriculum of school psychology doctoral programs. Journal of Schoo; Psychology, 98: 1-15. doi: 10.1016/j.jsp.2023.02.004
Savadkouhi M, Yousefi Saeed Abadi R, Fattahi M. (2023). Presenting a model of the role of entrepreneurial leadership in the performance of active small and medium businesses in the field of nanotechnology in Tehran. Iranian Journal of Educational Sociology, 6(4): 235-245. doi: 10.61186/ijes.6.4.235
Scahill SL, D’Souza NJ. (2022). The pharmacist as entrepreneur: Whether, how, and when to educate?Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 14(1): 5-12. doi: 10.1016/j.cptl.2021.11.006
Seyedbagheri S, Amiran H, Edalatian Shahriari J. (2023). Identifying the dimensions and components of the entrepreneurship development model in the country's higher education system. Iranian Journal of Educational Sociology, 6(4): 210-222. doi: 10.61186/ijes.6.4.210
Tellez JC, Radi I, Alterio RE, Nagaraj MB, Baker HB, Scott DJ, et al. (2024). Proficiency levels and validity evidence for scoring metrics for a virtual reality and inanimate robotic surgery simulation curriculum. Journal of Surgical Education, 81(4): 589-596. doi: 10.1016/j.jsurg.2024.01.004
Toghrayi M, Mirvahedi SS, Hashemi S. (2019). Designing the entrepreneurial education model. Quarterly Journal of Educational Innovation, 18(3): 59-82. (In Persian) doi: 10.22034/jei.2019.99317
Van Rijnsoever FJ, Sittzler S, Baggen Y. (2023). The change agent teaching model: Educating entrepreneurial leaders to help solve grand societal challenges. The International Journal of Management Education, 21(3): 100893. doi: 10.1016/j.ijme.2023.100893
Yarali K, Tajari T, Safari M. (2024). Designing an entrepreneurial teaching pattern in Iran's higher education. Sociology of Education, 10(1): 83-92. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2023.2006657.1433
Zangi N, Mostaghimi MR, Shojaei S, Azma F. (2020). Development of an entrepreneurial attitude model in the employees of education organizations in the country. Sociology of Education, 6(1): 256-277. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2020.254101