دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
اثربخشی آموزش مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر رفتارهای غیر مولد تحصیلی دانش آموزان

پرویز رزاقی؛ سیاوش طالع پسند؛ اسحق رحیمیان بوگر

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.562062.1353

چکیده
  هدف: رفتارهای غیرمولد تحصیلی، رفتارهایی عمدی است که هنجارهای یک گروه یا سازمان را به خطر می‌اندازد و سلامت گروه یا سازمان را کاهش می‌دهد. در نتیجه، هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رفتارهای غیرمولد تحصیلی دانش‌آموزان بود.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه‌تجربی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر مولفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر در دوره متوسطه دوم

فاطمه ظهیری؛ مریم صفری؛ حسنیه گودرزی؛ علی اصغر بیانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 11-22

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.556582.1333

چکیده
  هدف: در سازمان آموزش‌وپرورش برنامه‌درسی متنوع و زیادی وجود دارد و این پژوهش با هدف طراحی الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر مولفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر در دوره متوسطه دوم انجام شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش دارای دو بخش اسناد مکتوب مرتبط با موضوع بودند که تعداد 35 سند با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
سنتزپژوهی مولفه‌های برنامه درسی فوق برنامه

سیده بتول حسینی؛ علیرضا صادقی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ مهدی دوایی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 23-32

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.548972.1269

چکیده
  هدف: برنامه‌درسی فوق‌برنامه می‌تواند نقش موثری در بهبود برنامه‌درسی داشته باشد. در نتیجه، هدف این مطالعه سنتزپژوهی مولفه‌های برنامه‌درسی فوق‌برنامه بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف، بنیادی و از نظر شیوه اجرا، کیفی از نوع سنتزپژوهی بود. جامعه پژوهش مقاله‌های مرتبط با برنامه‌درسی فوق‌برنامه سال‌های 1379 الی 1399 به تعداد 200 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی الگوی راهبردهای یادگیری: یک پژوهش کیفی

علیرضا نیرومند؛ قدسی احقر؛ لیلا فتحی ورنوسفادرانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 33-42

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.544208.1206

چکیده
  هدف: راهبردهای یادگیری نقش مهمی در عملکرد و پیشرفت تحصیلی دارند و طراحی الگوهای متنوع در این زمینه می‌توانند موثر واقع شوند. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی راهبردهای یادگیری انجام شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و خبرگان دانشگاهی درباره راهبردهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی محتوای کتب حسابان مقطع متوسطه با رویکرد خلاصه‌سازی متن بر اساس منطق فازی

مجید ریاضی ماهر؛ احمد شاهورانی سمنانی؛ مژده افشار کرمانی؛ پروین اژدری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 43-52

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.531755.1079

چکیده
  هدف: مهم‌ترین هدف ارائه یک ماشین هوشمند مبتنی بر منطق فازی در جهت خلاصه­سازی خودکار متن و اسناد مختلف می­باشد، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی محتوای کتب حسابان مقطع متوسطه با رویکرد خلاصه‌سازی متن فازی بود. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بود که بر اساس منطق فازی طراحی و اجرا شد. جامعه اماری پژوهش کتب حسابان  مقطع متوسطه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مدل‌یابی شادابی اجتماعی بر اساس حمایت و سلامت اجتماعی با میانجی‌گری رضایت از زندگی در معلمان

زهره خوشرو؛ احسان رحمانی خلیلی؛ فرح ترکمان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 53-64

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.534655.1120

چکیده
  چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی شادابی اجتماعی بر اساس حمایت و سلامت اجتماعی با میانجی‌گری رضایت از زندگی در معلمان انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 56560 معلمان شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 384 نفر از معلمان بودند که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
عوامل فردی و خانوادگیِ وندالیسم در دانش آموزان نوجوان با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه (مطالعۀ موردی: دانش آموزان 12 تا 17ساله)

زهرا آزاد غلامی خسمخی؛ مریم عباچی؛ سید علی میرابراهیمی؛ علی یعقوبی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.544640.1216

چکیده
  هدف: وندالیسم نوعی رفتار نابهنجار اجتماعی است که به اشکال مختلف در بین نوجوانان بروز و ظهور پیدا می­کند. از اینرو هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل فردی و خانوادگی موثر بر رفتار وندالی دانش­آموزان نوجوان بود.روش­شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و حجم جامعه 27519 نفر از دانش­آموزان متوسطه اول و دوم ناحیه 2 شهر رشت در طی 1396 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
شناسایی مؤلفه‌های آسیب‌شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی

کیوان کاوه؛ تقی آقا حسینی؛ محبوبه سادات فدوی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 79-90

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.546559.1235

چکیده
  هدف: امروزه اهمیت دانش و تولید آن بر کسی پوشیده نیست و دانشگاه‌ها به‌عنوان محور اصلی تولید آن به شمار می‌روند. تولید دانش نیز مانند همه تولیدات دیگر دارای چالش‌ها و آسیب‌هایی است که نیازمند مطالعه است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های آسیب‌شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
ارائه الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی بر اساس ارزش‌های اجتماعی (مورد مطالعه دبیران تربیت‌بدنی استان آذربایجان شرقی)

سوسن رسولی؛ جعفر برقی مقدم؛ محمد رحیم نجف زاده؛ حمید جنانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 91-98

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.547533.1252

چکیده
  هدف: امروزه اهمیت دانش و تولید آن بر کسی پوشیده نیست و دانشگاه‌ها به‌عنوان محور اصلی تولید آن به شمار می‌روند. تولید دانش نیز مانند همه تولیدات دیگر دارای چالش‌ها و آسیب‌هایی است که نیازمند مطالعه است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های آسیب‌شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
بررسی تبیینی متوالی شکاف ارزش های فرهنگی بین مادران و دختران

حبیب احمدی؛ محمد تقی ایمان؛ منصور طبیعی؛ محمد زنگنه

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 99-112

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.551146.1297

چکیده
  هدف : هدف پژوهش حاضر، بررسی کمی و کیفی شکاف ارزش­های فرهنگی بین مادران و دختران بود.روش شناسی:  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت داده­ها آمیخته بود. جامعه آماری بخش کمی دانشجویان زن دانشگاه فرهنگیان بوشهر بودند که 235 نفر از آن­ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی و اعتباریابی مدل استقرار مدرسه صالح

جمیله شرف؛ نادر قلی قورچیان؛ کلثوم نامی؛ محمود صباحی زاده

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 113-124

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.553809.1307

چکیده
  هدف: مدرسه صالح مدرسه‌ای برای تحقق حیات طیبه و دستیابی به جامعه سالم است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی مدل استقرار مدرسه صالح بود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه پژوهش صاحب‌نظران مدرسه صالح استان هرمزگان در سال 1400 بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 17 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
مقایسه اثربخشی آموزش گروهی کاوشگری و مفهوم‌آموزی در درس علوم بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی

مجتبی رئیسی سرتشنیزی؛ احمد غضنفری؛ رضا احمدی؛ طیبه شریفی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 125-136

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.555686.1326

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش گروهی کاوشگری و مفهوم‌آموزی در درس علوم بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری(یک ماهه) با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان کیار (شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
طراحی الگوی مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم (مطالعه موردی مدیران مدارس استان اردبیل)

رزیتا ابراهیمی تبار؛ صدر الدین ستاری؛ توران سلیمانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 137-146

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.556786.1334

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا تلفیقی بود. جامعه پژوهش کیفی شامل اساتید دانشگاهی در سال تحصیلی 401-1400 بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری 16 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران استان اردبیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارائة مدل ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی دانش آموزان دورة ابتدایی (مورد مطالعه: شهر بوشهر)

بنفشه فرهت؛ عبدالرحیم رحیمی؛ فرهاد امام جمعه

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 147-158

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.534899.1125

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدل ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی دانش­آموزان دوره ابتدایی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها کیفی از نوع نظریه‌پردازی داده بنیاد مبتنی بر طرح اشتراس کوربین بود. جامعه شامل خبرگان آموزش‌وپرورش  شهر بوشهر در سال تحصیلی 1400-1399 بود. ابزار پژوهش مصاحبه  نیمه­ساختاریافته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
رابطه فلات زدگی شغلی با آوای سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش

عبدالجواد خلیلی؛ جلال طاهرزاده

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 159-168

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.533336.1098

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه بین فلات­زدگی شغلی و آوای سازمانی کارکنان آموزش و پرورش بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه­ی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهر استان فارس در سال تحصیلی 400-1399 به تعداد 510 نفر که بر اساس جدول مورگان نمونه 220 نفری با روش نمونه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
طراحی الگوی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور لرستان

فاطمه رحیم پور؛ مهری دارایی؛ امین رحیمی کیا

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 169-180

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.538846.1155

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور لرستان بود.روش شناسی:روش پژوهش حاضر، تلفیقی (کیفی- کمّی) و از نظر شیوه اجرا کاربردی بود. جامعه پژوهش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 400-1399 بودند که 40 نفر بر اساس قاعده اشباع نظری و با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.  جامعه آماری بخش کمّی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و جامعه پذیری سازمانی با سرمایه های روانشناختی (مطالعه موردی: معلمان دوره ابتدایی شهرستان سقز)

محمود تعجبی؛ پروانه محمدی؛ محسن احمدی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 181-190

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.542632.1191

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و جامعه پذیری سازمانی با سرمایه های روانشناختی انجام شد.روش شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان سقز در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی  278 نفر از معلمان به طور تصادفی جهت مطالعه انتخاب ...  بیشتر

مقاله مروری
ارائه الگوی کیفیت برنامه درسی در دوره متوسطه (اول) شهر شیراز با تأکید بر رویکرد مجازی

عبدالوحید منطق؛ علی اصغر ماشینچی؛ مختار رنجبر

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 191-204

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.544178.1205

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف­ ارائه الگوی کیفیت برنامه درسی در دوره متوسطه (اول) شهر شیراز با تأکید بر رویکرد مجازی انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا تلفیقی (کیفی- کمّی) بود. در بخش کیفی مشارکت کنندگان در پانل دلفی 20 خبره دانشگاهی در حوزه برنامه ریزی درسی شهر شیراز بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. جامعۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اثربخشی برنامه آموزشی ابراز وجود بر تاب‌آوری و نشانه‌های بالینی دانش‌آموزان دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر

مسعود احمدی؛ مسعود قاسمی؛ منصوره شهریاری احمدی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 205-214

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.553033.1304

چکیده
  هدف: اختلال اضطراب فراگیر دارای پیامدهای منفی زیادی از جمله کاهش تاب‌آوری است. بنابراین، هدف این پژوهش اثربخشی برنامه آموزشی ابراز وجود بر تاب‌آوری و نشانه‌های بالینی دانش‌آموزان دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی مدل تاثیر مدیریت تدریس پژوهش محور بر مدیریت فراشناخت با نقش میانجی جو حاکم سازمانی (مورد مطالعه: اداره آموزش و پرورش استان مازندران)

مهدیه رضا زاده؛ بابک حسین زاده؛ سیده زهرا حسینی درون کلایی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 215-230

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.560574.1345

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تاثیر مدیریت تدریس پژوهش­محور بر مدیریت فراشناخت با نقش میانجی جو حاکم سازمانی از طریق روش تحقیق مدل آمیخته اکتشافی انجام شد.روش شناسی: تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، ترکیبی بصورت آمیخته کیفی – کمی، بوده بطوریکه در بخش کیفی، مدل، شناسایی شده و در بخش کمی، مدل شناسایی شده در جامعه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی وضعیت مولفه های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی مدارس ابتدایی شهر تهران

مهناز پرموز؛ افسانه صابر گرکانی؛ فریبا حنیفی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 231-242

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.1985793.1370

چکیده
  چکیدههدف: کیفیت برنامه‌درسی نقش مهمی در موفقیت و عملکرد تحصیلی دارد. در نتیجه، هدف این مطالعه بررسی وضعیت مولفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه‌درسی در مدارس ابتدایی شهر تهران بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه بخش کیفی خبرگان و اساتید برنامه‌درسی شهر تهران بودند که طبق اصل اشباع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تأثیر سواد مالی مادران بر سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان (مورد مطالعه دانش آموزان دختر متوسطه اول)

عذرا شادمهر؛ مریم حافظیان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 243-254

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.533477.1104

چکیده
  هدف: سواد مالی مادران در سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان در خانواده می تواند از جمله متغیرهای اثرگذار باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سواد مالی مادران بر سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش در دسته تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش­آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
مدل‌سازی شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرصت‌های کارآفرینانه ورزشی در حوزه آموزش و پژوهش ورزشی

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سعید تابش

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 255-264

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.557992.1339

چکیده
  هدف: امروزه بحث توسعه فرصت‌های کارآفرینانه در همه رشته‌ها از جمله ورزش مورد تاکید است. بنابراین، هدف این مطالعه مدل‌سازی شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرصت‌های کارآفرینانه ورزشی در حوزه آموزش و پژوهش ورزشی بود.روش‌شناسی:روش پژوهش از نظر راهبرد آﻣﯿﺨﺘﻪ با طرح اکتشافی- متوالی و هدف کاربردی- توسعه‌ایمی‌باشد.که بامصاحبه‌هاینیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
ارائه الگوی مسئولیت پذیری اخلاقی مبتنی بر آموزش های آنلاین برای نوجوانان

صابر صالح نژاد بهرستاقی؛ سیده عصمت رسولی؛ لادن سلیمی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 265-276

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1972323.1358

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مسئولیت پذیری اخلاقی مبتنی بر آموزش های آنلاین برای نوجوانان انجام شد.روش: این پژوهش از نظر هدف، بنیادی-کاربردی؛ و از نظر دادههای اطلاعاتی، این پژوهش ترکیبی اکتشافی بود که ضمن عنایت به نظرات خبرگان تعلیم و تربیت، به بررسی ابعاد، مولفهها و شاخصهای متغییر های مورد نظر مبادرت ورزیده و با استفاده از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مطالعه نیازهای آموزشی مدیران مدارس ابتدایی البرز بر اساس شایستگی‌های حرفه‌ای

معصومه اکبری؛ شهلا فرهادی ورمز آبادی؛ محمود میدانی؛ آزاده برزگران؛ شهین عبدالمالکی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 277-286

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.551214.1289

چکیده
  هدف: بررسی نیازهای آموزشی گروه‌های مختلف همواره به شناخت بهتر وضعیت موجود و داشتن چشم‌اندازی مناسب به آینده کمک می‌کند. بنابراین، هدف این پژوهش، مطالعه نیازهای آموزشی مدیران مدارس ابتدایی بر اساس شایستگی‌های حرفه‌ای بود.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش مدیران مدارس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی الگوی ساختار سازمانی مبتنی بر شاخص‌های بهبود و توسعه آموزشی در دانشگاه فرهنگیان

رباب موسوی؛ علیرضا محمدی نژاد گنجی؛ محمد نقی ایمانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 287-302

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1990346.1391

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه طراحی الگوی ساختار سازمانی مبتنی بر شاخص‌های بهبود و توسعه آموزشی در دانشگاه فرهنگیان بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاه فرهنگیان بودند که تعداد 20 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. جامعه پژوهش در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
مدل ساختاری اشتیاق به مدرسه بر اساس فرهنگ مدرسه با نقش میانجی جو کلاس و خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان

احمد کریمی دشتکی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 303-312

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.546720.1238

چکیده
  هدف: اشتیاق به مدرسه سبب بهبود سایر وضعیت‌های تحصیلی می‌شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل ساختاری اشتیاق به مدرسه بر اساس فرهنگ مدرسه با نقش میانجی جو کلاس و خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد. روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
ارائه مدل اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودگردان و سبک‌های تربیتی والدین با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی

محدثه نعمتی؛ آرزو شمالی اسکویی؛ هایده صابری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 313-324

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1988001.1381

چکیده
  هدف: اهمال‌کاری تحصیلی باعث افت عملکردهای تحصیلی می‌شود و باید به‌دنبال راهکارهایی برای کاهش آن بود. در نتیجه، این مطالعه با هدف ارائه مدل اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودگردان و سبک‌های تربیتی والدین با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی انجام شد. روش‌شناسی: طرح پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
طراحی مدل خودتنظیمی تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی و الگوی ارتباطی خانواده با میانجی‌گری اشتیاق تحصیلی

شهریار عبدالملکی؛ ذبیح پیرانی؛ فیروزه زنگنه

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 325-336

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.552971.1303

چکیده
  هدف: خودتنظیمی نقش موثری در سایر عملکردهای تحصیلی دانش‌آموزان دارد و می‌تواند سبب موفقیت تحصیلی آنان گردد. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی مدل خودتنظیمی تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی و الگوی ارتباطی خانواده با میانجی‌گری اشتیاق تحصیلی بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
بکارگیری استراتژی‌های منابع انسانی در طراحی مدل نوآوری رفتاری در سازمان کودکان استثنایی

گلچهره لهراسبی نیچکوهی؛ میترا صدوقی؛ حسینعلی تقی پور؛ اسماعیل کاظم پور

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 337-348

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2000509.1402

چکیده
  هدف: نوآوری رفتاری در سازمان می‌تواند نقش مهمی در ایجاد و ارتقای مزیت رقابتی برای سازمان داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه بکارگیری استراتژی‌های منابع انسانی در طراحی مدل نوآوری رفتاری در سازمان کودکان استثنایی بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی-کمّی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی مدیر کل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
طراحی الگوی مدیریت هوش و استعداد برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی

حیدر مظفری؛ فریبا شایگان؛ علی محبی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 349-358

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1987612.1379

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت هوش و استعداد و نقش آنها در عملکردهای تحصیلی، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت هوش و استعداد برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی انجام شد. روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی-کمّی) بود. جامعه مطالعه در بخش کیفی صاحب‌نظران حوزه علوم تربیتی متخصص در زمینه مدیریت هوش و استعداد بودند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
طراحی الگوی ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

دانیال پورهاشمی؛ فرشته کردستانی؛ لطف اله عباسی سروک

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 392-410

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2000444.1399

چکیده
  هدف: هدف اصلی این مقاله طراحی الگوی ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران است. روش شناسی: روش انجام پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از روش گرندد تئوری، برای شناسایی عوامل موثر بر ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تدوین و اعتباریابی الگوی آموزش مهارت‌های فراشناختی بر مبنای تفکر کوانتومی به دانشجو معلمان

اعظم کریمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 359-370

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.544223.1207

چکیده
  هدف : هدف این پژوهش تدوین و اعتباریابی الگوی آموزش مهارت‌های فراشناختی بر مبنای تفکر کوانتومی در دانشجو معلمان بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه بخش کیفی کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط با مهارت‌های فراشناختی و تفکر کوانتومی در سی سال اخیر بودند که پس از بررسی آنها تعداد 50 مورد (12 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری به‌منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان با تکیه بر آموزش‌های ضمن خدمت

مریم ستوده مقدم؛ مسلم چرابین؛ احمد اکبری؛ احمد زنده دل

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 371-382

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2002576.1410

چکیده
  هدف: توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت می‌تواند نقش موثری در بهبود کیفیت آموزش آنان داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری به‌منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان با تکیه بر آموزش‌های ضمن خدمت بود.روش شناسی: در یک مطالعه کاربردی از نوع کیفی، پژوهش حاضر بر روی 10 نفر از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در دانشگاه های دولتی

پریسا جلیلی دیلمقانی؛ فتاح ناظم؛ علیرضا چناری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 383-391

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1987454.1378

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در  دانشگاه های دولتی بوده است. روش شناسی: این تحقیق از آن نظر مورد توجه است که با شناسایی عوامل موثر بر نوآوری می توان سیاستگذاری مناسب در جهت بهبود نوآوری در دانشگاهها را جهت بخشید برای این منظور، پس از مرور ادبیات و دسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
مقایسه اثربخشی آموزش تصویرسازی ذهنی- دستوری و تحمل بلاتکلیفی بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان

مریم مهوش؛ محمد یمینی؛ حسین مهدیان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 392-402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2015493.1496

چکیده
  هدف: اضطراب امتحان تاثیر منفی زیادی بر سایر متغیرهای تحصیلی و غیرتحصیلی دارد، لذا باید به‌دنبال راهکارهای آموزشی و درمانی جهت کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان بود. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش تصویرسازی ذهنی- دستوری و تحمل بلاتکلیفی بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان انجام شد.روش شناسی: این پژوهش نیمه‌آزمایشی با دو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
طراحی الگو و اعتبارسنجی سواد اطلاعاتی در برنامه‌درسی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

معصومه نجفی؛ سودابه عضدالملکی؛ اشرف السادات حسینی میر صفی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 403-412

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2012687.1473

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت سواد اطلاعاتی در عصر حاضر و لزوم گنجاندن آن در برنامه‌درسی دانش‌آموزان، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو و اعتبارسنجی سواد اطلاعاتی در برنامه‌درسی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه انجام شد.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان رشته‌های برنامه‌درسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) روانشناسی
اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر تحمل پریشانی، تاب‌آوری و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان دارای نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر

زهرا نصیری کرباسدهی؛ محمد کاظم فخری؛ حسینعلی قنادزادگان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 413-423

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2014010.1484

چکیده
  هدف: اختلال اضطراب فراگیر یکی از شایع‌ترین اختلال‌های روان‌پزشکی است که به‌صورت اضطراب افراطی و نگرانی ذهنی غیرقابل کنترل درباره مسائل مختلف تعریف می‌شود. در نتیجه، هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر تحمل پریشانی، تاب‌آوری و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان دارای نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر بود.روش: این مطالعه از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اثر بخشی آموزش مهارت های فراشناختی بر افزایش هوش سیال دانش آموزان متوسطه اول

لادن گوران سوادکوهی؛ میترا کامیابی؛ ابوطالب سعادتی شامیر

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 424-440

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2012724.1476

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی آموزش مهارت های فراشناختی بر افزایش هوش سیال دانش آموزان متوسطه اول (13 تا 15 سال ) مدارس شاهد  انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تجربی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی مورد پژوهش شامل دانش آموزان مدارس شاهد متوسطه اول منطقه 3  شهر تهران در سال تحصیلی 1403-1402 بود ...  بیشتر