دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی علوم اجتماعی
اثربخشی آموزش مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر رفتارهای غیر مولد تحصیلی دانش آموزان

پرویز رزاقی؛ سیاوش طالع پسند؛ اسحق رحیمیان بوگر

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.562062.1353

چکیده
  هدف: رفتارهای غیرمولد تحصیلی، رفتارهایی عمدی است که هنجارهای یک گروه یا سازمان را به خطر می‌اندازد و سلامت گروه یا سازمان را کاهش می‌دهد. در نتیجه، هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رفتارهای غیرمولد تحصیلی دانش‌آموزان بود.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه‌تجربی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر مولفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر در دوره متوسطه دوم

فاطمه ظهیری؛ مریم صفری؛ حسنیه گودرزی؛ علی اصغر بیانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 11-22

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.556582.1333

چکیده
  هدف: در سازمان آموزش‌وپرورش برنامه‌درسی متنوع و زیادی وجود دارد و این پژوهش با هدف طراحی الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر مولفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر در دوره متوسطه دوم انجام شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش دارای دو بخش اسناد مکتوب مرتبط با موضوع بودند که تعداد 35 سند با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنتزپژوهی مولفه‌های برنامه درسی فوق برنامه

سیده بتول حسینی؛ علیرضا صادقی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ مهدی دوایی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 23-32

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.548972.1269

چکیده
  هدف: برنامه‌درسی فوق‌برنامه می‌تواند نقش موثری در بهبود برنامه‌درسی داشته باشد. در نتیجه، هدف این مطالعه سنتزپژوهی مولفه‌های برنامه‌درسی فوق‌برنامه بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف، بنیادی و از نظر شیوه اجرا، کیفی از نوع سنتزپژوهی بود. جامعه پژوهش مقاله‌های مرتبط با برنامه‌درسی فوق‌برنامه سال‌های 1379 الی 1399 به تعداد 200 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی راهبردهای یادگیری: یک پژوهش کیفی

علیرضا نیرومند؛ قدسی احقر؛ لیلا فتحی ورنوسفادرانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 33-42

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.544208.1206

چکیده
  هدف: راهبردهای یادگیری نقش مهمی در عملکرد و پیشرفت تحصیلی دارند و طراحی الگوهای متنوع در این زمینه می‌توانند موثر واقع شوند. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی راهبردهای یادگیری انجام شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و خبرگان دانشگاهی درباره راهبردهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی محتوای کتب حسابان مقطع متوسطه با رویکرد خلاصه‌سازی متن بر اساس منطق فازی

مجید ریاضی ماهر؛ احمد شاهورانی سمنانی؛ مژده افشار کرمانی؛ پروین اژدری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 43-52

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.531755.1079

چکیده
  هدف: مهم‌ترین هدف ارائه یک ماشین هوشمند مبتنی بر منطق فازی در جهت خلاصه­سازی خودکار متن و اسناد مختلف می­باشد، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی محتوای کتب حسابان مقطع متوسطه با رویکرد خلاصه‌سازی متن فازی بود. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بود که بر اساس منطق فازی طراحی و اجرا شد. جامعه اماری پژوهش کتب حسابان  مقطع متوسطه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌یابی شادابی اجتماعی بر اساس حمایت و سلامت اجتماعی با میانجی‌گری رضایت از زندگی در معلمان

زهره خوشرو؛ احسان رحمانی خلیلی؛ فرح ترکمان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 53-64

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.534655.1120

چکیده
  چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی شادابی اجتماعی بر اساس حمایت و سلامت اجتماعی با میانجی‌گری رضایت از زندگی در معلمان انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 56560 معلمان شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 384 نفر از معلمان بودند که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مستخرج از رساله
عوامل فردی و خانوادگیِ وندالیسم در دانش آموزان نوجوان با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه (مطالعۀ موردی: دانش آموزان 12 تا 17ساله)

زهرا آزاد غلامی خسمخی؛ مریم عباچی؛ سید علی میرابراهیمی؛ علی یعقوبی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.544640.1216

چکیده
  هدف: وندالیسم نوعی رفتار نابهنجار اجتماعی است که به اشکال مختلف در بین نوجوانان بروز و ظهور پیدا می­کند. از اینرو هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل فردی و خانوادگی موثر بر رفتار وندالی دانش­آموزان نوجوان بود.روش­شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و حجم جامعه 27519 نفر از دانش­آموزان متوسطه اول و دوم ناحیه 2 شهر رشت در طی 1396 ...  بیشتر

مستخرج از رساله
شناسایی مؤلفه‌های آسیب‌شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی

کیوان کاوه؛ تقی آقا حسینی؛ محبوبه سادات فدوی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 79-88

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.546559.1235

چکیده
  هدف: امروزه اهمیت دانش و تولید آن بر کسی پوشیده نیست و دانشگاه‌ها به‌عنوان محور اصلی تولید آن به شمار می‌روند. تولید دانش نیز مانند همه تولیدات دیگر دارای چالش‌ها و آسیب‌هایی است که نیازمند مطالعه است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های آسیب‌شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر ...  بیشتر

مستخرج از رساله
ارائه الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی بر اساس ارزش‌های اجتماعی (مورد مطالعه دبیران تربیت‌بدنی استان آذربایجان شرقی)

سوسن رسولی؛ جعفر برقی مقدم؛ محمد رحیم نجف زاده؛ حمید جنانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 91-98

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.547533.1252

چکیده
  هدف: امروزه اهمیت دانش و تولید آن بر کسی پوشیده نیست و دانشگاه‌ها به‌عنوان محور اصلی تولید آن به شمار می‌روند. تولید دانش نیز مانند همه تولیدات دیگر دارای چالش‌ها و آسیب‌هایی است که نیازمند مطالعه است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های آسیب‌شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر ...  بیشتر

مستخرج از رساله
بررسی تبیینی متوالی شکاف ارزش های فرهنگی بین مادران و دختران

حبیب احمدی؛ محمد تقی ایمان؛ منصور طبیعی؛ محمد زنگنه

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 99-112

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.551146.1297

چکیده
  هدف : هدف پژوهش حاضر، بررسی کمی و کیفی شکاف ارزش­های فرهنگی بین مادران و دختران بود.روش شناسی:  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت داده­ها آمیخته بود. جامعه آماری بخش کمی دانشجویان زن دانشگاه فرهنگیان بوشهر بودند که 235 نفر از آن­ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و اعتباریابی مدل استقرار مدرسه صالح

جمیله شرف؛ نادر قلی قورچیان؛ کلثوم نامی؛ محمود صباحی زاده

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 113-124

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.553809.1307

چکیده
  هدف: مدرسه صالح مدرسه‌ای برای تحقق حیات طیبه و دستیابی به جامعه سالم است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی مدل استقرار مدرسه صالح بود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه پژوهش صاحب‌نظران مدرسه صالح استان هرمزگان در سال 1400 بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 17 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مستخرج از رساله
مقایسه اثربخشی آموزش گروهی کاوشگری و مفهوم‌آموزی در درس علوم بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی

مجتبی رئیسی سرتشنیزی؛ احمد غضنفری؛ رضا احمدی؛ طیبه شریفی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 125-136

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.555686.1326

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش گروهی کاوشگری و مفهوم‌آموزی در درس علوم بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری(یک ماهه) با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان کیار (شهر ...  بیشتر

مستخرج از رساله
طراحی الگوی مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم (مطالعه موردی مدیران مدارس استان اردبیل)

رزیتا ابراهیمی تبار؛ صدر الدین ستاری؛ توران سلیمانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 137-146

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.556786.1334

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا تلفیقی بود. جامعه پژوهش کیفی شامل اساتید دانشگاهی در سال تحصیلی 401-1400 بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری 16 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران استان اردبیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائة مدل ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی دانش آموزان دورة ابتدایی (مورد مطالعه: شهر بوشهر)

بنفشه فرهت؛ عبدالرحیم رحیمی؛ فرهاد امام جمعه

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 147-158

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.534899.1125

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدل ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی دانش­آموزان دوره ابتدایی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها کیفی از نوع نظریه‌پردازی داده بنیاد مبتنی بر طرح اشتراس کوربین بود. جامعه شامل خبرگان آموزش‌وپرورش  شهر بوشهر در سال تحصیلی 1400-1399 بود. ابزار پژوهش مصاحبه  نیمه­ساختاریافته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه فلات زدگی شغلی با آوای سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش

عبدالجواد خلیلی؛ جلال طاهرزاده

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 159-168

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.533336.1098

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه بین فلات­زدگی شغلی و آوای سازمانی کارکنان آموزش و پرورش بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه­ی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهر استان فارس در سال تحصیلی 400-1399 به تعداد 510 نفر که بر اساس جدول مورگان نمونه 220 نفری با روش نمونه­گیری ...  بیشتر

مستخرج از رساله
طراحی الگوی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور لرستان

فاطمه رحیم پور؛ مهری دارایی؛ امین رحیمی کیا

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 169-180

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.538846.1155

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور لرستان بود.روش شناسی:روش پژوهش حاضر، تلفیقی (کیفی- کمّی) و از نظر شیوه اجرا کاربردی بود. جامعه پژوهش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 400-1399 بودند که 40 نفر بر اساس قاعده اشباع نظری و با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.  جامعه آماری بخش کمّی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و جامعه پذیری سازمانی با سرمایه های روانشناختی (مطالعه موردی: معلمان دوره ابتدایی شهرستان سقز)

محمود تعجبی؛ پروانه محمدی؛ محسن احمدی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 181-190

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.542632.1191

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و جامعه پذیری سازمانی با سرمایه های روانشناختی انجام شد.روش شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان سقز در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی  278 نفر از معلمان به طور تصادفی جهت مطالعه انتخاب ...  بیشتر

مستخرج از پایان نامه
ارائه الگوی کیفیت برنامه درسی در دوره متوسطه (اول) شهر شیراز با تأکید بر رویکرد مجازی

عبدالوحید منطق؛ علی اصغر ماشینچی؛ مختار رنجبر

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 191-204

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.544178.1205

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف­ ارائه الگوی کیفیت برنامه درسی در دوره متوسطه (اول) شهر شیراز با تأکید بر رویکرد مجازی انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا تلفیقی (کیفی- کمّی) بود. در بخش کیفی مشارکت کنندگان در پانل دلفی 20 خبره دانشگاهی در حوزه برنامه ریزی درسی شهر شیراز بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. جامعۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامه آموزشی ابراز وجود بر تاب‌آوری و نشانه‌های بالینی دانش‌آموزان دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر

مسعود احمدی؛ مسعود قاسمی؛ منصوره شهریاری احمدی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 205-214

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.553033.1304

چکیده
  هدف: اختلال اضطراب فراگیر دارای پیامدهای منفی زیادی از جمله کاهش تاب‌آوری است. بنابراین، هدف این پژوهش اثربخشی برنامه آموزشی ابراز وجود بر تاب‌آوری و نشانه‌های بالینی دانش‌آموزان دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر بود. روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم اجتماعی
طراحی مدل تاثیر مدیریت تدریس پژوهش محور بر مدیریت فراشناخت با نقش میانجی جو حاکم سازمانی (مورد مطالعه: اداره آموزش و پرورش استان مازندران)

بابک حسین زاده؛ سیده زهرا حسینی درون کلایی؛ مهدیه رضا زاده

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.560574.1345

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تاثیر مدیریت تدریس پژوهش‌محور بر مدیریت فراشناخت با نقش میانجی جو حاکم سازمانی از طریق روش تحقیق مدل آمیخته اکتشافی انجام شد.روش: جامعۀ آماری در بخش کیفی، گروهی از خبرگان آکادمیک، خبرگان سازمانی و متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش و در بخش کمی معلمان مدارس دخترانه و پسرانه دوره دوم متوسطه استان مازندران، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم اجتماعی
بررسی وضعیت مولفه ها ارزشیابی کیفیت برنامه درسی مدارس ابتدایی شهر تهران

افسانه صابر گرکانی؛ مهناز پرموز؛ فریبا حنیفی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.1985793.1370

چکیده
  هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی وضعیت مولفه های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد.روش: روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی متوالی(کیفی کمی) بود، که در بخش کیفی بر اساس مدل گرانداد و در بخش کمی، به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. در بخش کیفی حوزه پژوهش تعدادی از خبرگان و اساتید برنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر سواد مالی زنان در تعیین سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر متوسطه اول)

عذرا شادمهر؛ مریم حافظیان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.533477.1104

چکیده
  این پژوهش به تاثیر سواد مالی زنان در تعیین سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان پرداخت. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر بجنورد به همراه مادرانشان بودند که تعداد حدوداً 6700 نفر بوده که از این تعداد 363 نفر به صورت خوشه ای چند مرحله ای به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم اجتماعی
مدل‌سازی شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرصت‌های کارآفرینانه ورزشی در حوزه آموزش و پژوهش ورزشی

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.557992.1339

چکیده
  هدف: ﻫﺪف پژوهش ﺣﺎﺿﺮ مدلسازی شناسایی فرصت‌های کارآفرینی ورزشی در حوزۀ آموزش و پژوهش ورزشی اﺳﺖ.روش‌شناسی: روش پژوهش از نظر راهبرد، آﻣﯿﺨﺘﻪ (کیفی و کمّی)، با طرح اکتشافی – متوالی و هدف کاربردی- توسعه‌ای است. جامعه‌ی آماری در بخش کیفی: با نمونه‌گیری هدفمند به روش نظری، 17 تن از اساتید و پژوهشگران تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و بخش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی
طراحی الگوی ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

دانیال پورهاشمی؛ فرشته کردستانی؛ لطف اله عباسی سروک

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2000444.1399

چکیده
  هدف اصلی این مقاله طراحی الگوی ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران است. روش انجام پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از روش گرندد تئوری، برای شناسایی عوامل موثر بر ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان ...  بیشتر