دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 دانشیار، گروه روان شناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2023.2003547.1416

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان می باشد.
روش شناسی: روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی  می باشد و از نظر روش تحلیل با مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین (1998-1990) اجرا گردید. جامعه آماری شامل 15 نفر از صاحب‌نظران در زمینه آموزش دانشگاهی و نخبگان دانشگاهی می باشند که با روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو بخش، روش کتابخانه‌ای و مصاحبه (بررسی متون و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان) می‎باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و براساس تئوری داده بنیاد و از نرم افزار MAXQDA 2020 استفاده گردید.
یافته ها:  نتایج نشان داد که ابعاد و مولفه های  مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان در در 5 دسته اصلی داده بنیاد و 15 مولفه شناسایی و استخراج شدند که عبارتند از شرایط علی (عوامل خانوادگی، عوامل فردی، جذابیت‌های فضای مجازی و  عدم سواد رسانه‌ای)، شرایط زمینه ای (شرایط اجتماعی، محیط فرهنگی)، شرایط مداخله گر (سیاست‌های اجتماعی، بیکاری و فقر)، راهبردها (مشارکت اجتماعی، آموزش خانواده، آموزش مهارت‌های زندگی و امکانات فرهنگی ورزشی) و پیامدها (ارتقای سلامت روان، افزایش کارمندی، مدیریت فضای مجازی).
بحث و نتیجه‌گیری: اینترنت نه‌تنها کاربردهای فراوانی در زندگی روزمره دارد؛ بلکه دارای ویژگی‌های خـاص و منحصربه‌فردی اسـت کـه جذابیت آن را صدچندان می‌کند و اعتیـاد بـه اینترنـت، تحمـل، کناره‌گیری، آشفتگی‌های هیجـانی و قطـع روابـط اجتمـاعی را به دنبال دارد بـا دور کردن افـراد از ارتباطـات اجتماعی باعث ایجاد افسردگی و تنهایی در آن‌ها می‌شـود در نتیجه با برقراری دوره هایی به منظور آموزش خانواده‎ها با فرهنگ استفاده بهینه از گوشی‌ها و تجهیزات هوشمند، در جهت جلوگیری از ایجاد ناامیدی و افسردگی و تنهایی در جهت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان بکوشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the dimensions and components of cyber addiction prevention management in the youth of Zanjan province with the foundation data approach

نویسندگان [English]

  • Hadi Abedzadeh 1
  • Amineh Ahmadi 2
  • mojtaba moazzami 3

1 Educational Management Department, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Education Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to analyze the dimensions and components of cyber addiction prevention management in the youth of Zanjan province.
Methodology: The qualitative research method is applied research in terms of its purpose, and in terms of the analysis method, it was implemented with the paradigm model of Strauss and Corbin (1990-1998). The statistical population includes 15 experts in the field of university education and university elites who were selected by targeted and accessible sampling method. The data collection tool includes two parts, library method and interview (text review and semi-structured interview with experts). For data analysis, open, central and selective coding based on foundational data theory and MAXQDA 2020 software was used.
Findings: The results showed that the dimensions and components of cyber addiction prevention management among the youth of Zanjan province were identified and extracted in 5 main categories of foundation data and 15 components, which include causal conditions (family factors, individual factors, attractions of cyberspace and lack of media literacy), contextual conditions (social conditions, cultural environment), intervening conditions (social policies, unemployment and poverty), strategies (social participation, family education, life skills training and cultural and sports facilities) and consequences (improving mental health , increasing the number of employees, management of virtual space).
Conclusion: Internet not only has many uses in daily life; Rather, it has special and unique features that increase its attractiveness a hundredfold, and it leads to addiction to the Internet, tolerance, withdrawal, emotional disturbances, and cutting off social relations by keeping people away from social relations, causing depression and loneliness in them, as a result, with Establishing courses in order to educate families with the culture of optimal use of smart phones and equipment, in order to prevent disappointment, depression and loneliness in order to prevent cyber addiction in young people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention Management
  • Cyber Addiction
  • Virtual Space
  • Learning