دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 گروه روان شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.22034/ijes.2023.2008821.1448

چکیده

هدف: برای مواجهه با مخاطرات طبیعی نیاز به مدیریت بحران و تاب‌آوری سازمانی در این زمینه می‌باشد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد و مولفه‌های تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران در مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی بود.
روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه این مطالعه همه اساتید عضو هیأت‌علمی مراکز دانشگاهی شهر کرج بودند که طبق اصل اشباع نظری 12 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که روایی آن با روش مثلث‌سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 89/0 به‌دست آمد. داده‌ها با روش تحلیل مضمون در نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که برای تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران در مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی 125 مقوله جزئی، 12 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی شناسایی شد. در این مطالعه مقوله‌های اصلی شامل بعد فردی (با 2 مقوله فرعی مولفه روانشناختی تاب‌آوری و خلاقیت و نوآوری)، بعد ساختاری (با 6 مقوله فرعی مولفه برنامه‌ریزی تاب‌آوری، مولفه انطباقی، تعهد و مدیریت، فرهنگ بحران، فرهنگ یادگیری و رهبری و تصمیم‌گیری)، و بعد عملیاتی (با 4 مقوله فرعی استفاده از دانش، ارتباطات، مشارکت موثر همگانی و شناخت عملیاتی منابع و تجهیزات) بودند. در پایان، الگوی ابعاد و مولفه‌های تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران در مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی رسم شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر درباره ابعاد و مولفه‌های تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران در مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی، می‌توان زمینه را برای تحقق مقوله‌های شناسایی‌شده جهت بهبود تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران برای مواجهه با مخاطرات طبیعی فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions and Components of Organizational Resilience of Crisis management in the University Centers to Face with Natural Hazards (A Case Study of University Centers of Karaj City)

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Lerni 1
  • Mohammad Reza Beliad 2
  • Parisa Iran Nejad 1
  • Alireza Mohammadi Nejad Ganji 1

1 Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

2 Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran (corresponding author).

چکیده [English]

Purpose: To face with natural hazards needed to crisis management and organizational resilience in this field. Therefore, the aim of this study was to identifying the dimensions and components of organizational resilience of crisis management in the university centers to face with natural hazards.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was exploratory from type of qualitative. The population of this study were all faculty members of university centers of Karaj city, which according to the principle of theoretical saturation number of 12 people of them were selected as a sample with using the purposive sampling method. The research tool was a semi-structured interview, which its validity was confirmed by the triangulation method and its reliability was obtained by the agreement coefficient method between two coders 0.89. Data were analyzed by thematic analysis method in MAXQDA software.
Findings: The findings showed that for the organizational resilience of crisis management in the university centers to face with natural hazards were identified 12 minor categories, 12 sub categories and 3 main categories. In this study, the main categories were include the individual dimension (with 2 sub categories of the psychological component of resilience and creativity and innovation), the structural dimension (with 6 sub categories of the resilience planning component, adaptive component, commitment and management, crisis culture, learning culture and leadership and decision-making), and the operational dimension (with 4 sub categories of knowledge use, communication, public effective participation and operational cognition of resources and equipment). In the end, the pattern of dimensions and components of organizational resilience of crisis management in the university centers to face with natural hazards were drawn.
Conclusion: According to the results of the present research about the dimensions and components of organizational resilience of crisis management in the university, centers to face with natural hazards can prepare the ground for the realization of the identified categories to improve the organizational resilience of crisis management to face with natural hazards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Resilience
  • Crisis Management
  • University Centers
  • Natural Hazards
  • Learning Culture
  • Public Effective Participation
Ahmadi F, Esmailnejad M, Falsolayman M. (2022). Spatial analysis of natural hazards with emphasis on drought and assessment of adaptation capacity (Case study of rural settlements, Rozan County, Hamadan province). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 17(2): 479-490. (In Persian)
Astill S. (2018). The importance of supervisory and organisational awareness of the risks for an early career natural hazard researcher with personal past-disaster experience. Emotion, Space and Society, 28: 46-52.
Bernales M, Repetto P, McIntyre A, Vasquez A, Drury J, Sullivan GB, Castaneda J. (2019). Experiences and perceptions of natural hazards among international migrants living in Valparaiso, Chile. International Journal of Disaster Risk Reduction, 34: 116-128.
Brown C, Seville E, Vargo J. (2017). Measuring the organizational resilience of critical infrastructure providers: A New Zealand case study. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 18: 37-49.
Coombs WT, Laufer D. (2018). Global crisis management – current research and future directions. Journal of International Management, 24(3): 199-203.
Crawford MH, Crowley K, Potter SH, Saunders WSA, Johnston DM. (2018). Risk modelling as a tool to support natural hazard risk management in New Zealand local government. Internatioanl Journal of Disaster Risk Reduction, 28: 610-619.
Cui P, Peng J, Shi P, Tang H, Ouyang C, Zou Q, et  al. (2021). Scientific challenges of research on natural hazards and disaster risk. Geography and Sustainability, 2(3): 216-223.
Do H, Budhwar P, Shipton H, Nguyen HD, Nguyen B. (2022). Building organizational resilience, innovation through resource-based management initiatives, organizational learning and environmental dynamism. Journal of Business Research, 141: 808-821.
Ebadollahzadeh Maleki Sh, Khanloo N, Ziyari K, Shali Amini V. (2019). Prioritization of factors affecting social resilience against natural hazards with emphasis on earthquakes. Hoviat Shahr, 13(37): 45-58. (In Persian)
Goncalves L, Navarro JB, Sala R. (2019). Spanish validation of the Benchmark resilience tool (short-form version) to evaluate organisational resilience. Safety Science, 111: 94-101.
Grunnan T, Fridheim H. (2017). Planning and conducting crisis management exercises for decision-making: the do’s and don’ts. EURO Journal on Decision Processes, 5(1-4): 79-95.
Hetu SN, Gupta S, Vu VA, Tan G. (2018). A simulation framework for crisis management: Design and use. Simulation Modelling Practice and Theory, 85: 15-32.
Laaly M, Kharazmi OA, Ajzashkouhi M. (2019). Assessing the readiness of Mashhad city in facing natural hazards with urban resilience approach. Journal of Geography and Environmental Hazards, 8(1): 103-118. (In Persian)
Latonen SH, Suominen RM, Juppo AM, Airaksinen M, Seeck H. (2023). Organisation of cross-sector collaboration and its influence on crisis management effectiveness among pharmaceutical supply chain stakeholders during the COVID-19 pandemic. Public Health, 222: 196-204.
Lengvenyte A, Strumila R, Olie E, Courtet P. (2022). Ketamine and esketamine for crisis management in patients with depression: Why, whom, and how? European Neuropsychopharmacology, 57: 88-104.
Mahmoudi D, Alizadeh SSh, Rasoulzadeh Y, Asghari Jafarabadi M. (2020). Prioritizing the thirteenth dimensions of organizational resilience in dealing with crises and major accidents. Iran Occupational Health, 17(62): 1-15. (In Persian)
McCarthy IP, Collard M, Johnson M. (2017). Adaptive organizational resilience: an evolutionary perspective. Current Opinion in Environmental Sustainability, 28: 33-40.
Mohammadi Shahroodi H, Rahimnia F, Malekzade Gh, Khorakian A. (2018). Explaining features and dimensions of organizational resilience in manufacturing organizations facing with hazards and challenges. Environmental Hazards Management, 5(1): 111-126. (In Persian)
Nasiri Gh, Saeedi P, Shojaei S. (2022). Interpretive structural modeling of effective components on growth of academic spin-off. Iranian Journal of Educational Society, 8(1): 15-28. (In Persian)
Nasripoor A, Arbabi Sabzevari A, Sohrabi M, Joodaki H. (2021). Investigating the effective factors of urban crisis management against natural disasters (case study of Baqershahr city). Quarterly Geographical Journal of Territory, 18(70): 21-40. (In Persian)
Patriarca R, Di Gravio G, Costantino F, Falegnami A, Bilotta F. (2018). An analytic framework to assess organizational resilience. Safety and Health at Work, 9(3): 265-276.
Poursanidis D, Chrysoulakis N. (2017). Remote Sensing, natural hazards and the contribution of ESA Sentinels missions. Remote Sensing App;ications: Society and Environment, 6: 25-38.
Prayag G, Chowdhury M, Spector S, Orchiston C. (2018). Organizational resilience and financial performance. Annals of Tourism Research, 73: 193-196.
Pundrich AP, Delgado NA, Barin-Cruz L. (2021). The use of corporate social responsibility in the recovery phase of crisis management: A case study in the Brazilian company Petrobras. Journal of Cleaner Production, 329: 129741.
Sasanpour F, Ahangari N, Hajinejad S. (2017). Evaluation of the urban resilience against natural hazards in 12 region of Tehran Metropolis . Journal of Spatial Analysis Environmental Hazards, 4(3): 85-98. (In Persian)
Tokakis V, Polychroniou P, Boustras G. (2019). Crisis management in public administration: The three phases model for safety incidents. Safety Science, 113: 37-43.
Torabi A, Motavli S, Janbaz Ghobadi Gh. (2022). Identification of resilience components of border coastal cities equal to natural hazards case study: Behshahr border coastal city. Journal of Border Science and Technology, 10(4): 161-190. (In Persian)
Yuan R, Luo J, Liu MJ, Yu J. (2022). Understanding organizational resilience in a platform-based sharing business: The role of absorptive capacity. Journal of Business Research, 141: 85-99.