دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

  قابل توجه نویسندگان گرامی

جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه بر اساس راهنمای نویسندگان، از فرمت جدید  قالب آماده سازی مقالات استفاده نمایید و کاربرگ تعهد نویسندگان، پس از تکمیل و امضا با فرمت PDF و یا JPG به همراه فایل مقاله در سامانه بارگزاری گردد. در صورت عدم رعایت ضوابط فوق، مقاله غیرقابل پذیرش است.

این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. 

  شناسنامه نشریه

 • دوفصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش، وابسته به انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش، یک نشریه علمی-پژوهشی با دسترسی  باز (به متن مقالات) است که به صورت فصلنامه منتشر می شود و از سیاست داوری دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده می کند. همه مقالات ارسالی با نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل گردیده و پس از آن به دقت توسط داوران متخصص و مرتبط مورد ارزیابی قرار می گیرند. فایل تمام متن مقالات به صورت PDF در سایت نشریه قرار گرفته و مراجعه‌کنندگان می‌‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند. 
 •  
 • کشور محل انتشار: ایران
 • ناشر: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش
 • حوزۀ تخصصی : روان شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و جامعه شناسی
 • اعتبار مجله : علمی پژوهشی
 • زبان مجله: فارسی با چکیده انگلیسی
 • نوبت انتشار: فصلنامه
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • دسترسی آزاد: بله
 • هزینه چاپ: بله، به صفحه هزینه پردازش مقاله مراجعه شود
 • نوع داوری:  داوری تخصصی دو سو ناشناس 
 • زمان داوری : بررسی اولیه توسط دبیر تخصصی ۷ روز کاری، داوری اولیه توسط حداکثر 3 داور ۱ الی ۲ ماه، داوری نهایی 15 روز الی ۱ ماه
 • نمایه‌شده در : مگیران ، پرتال جامع علوم انسانی ، ISC ، پرتال نشریات علمی
 • دسترسی به مقاله‌ها: آزاد
 • ایمیل مجله :  iase.jrn@gmail.com

 اطلاعیه

نویسندگان محترم هر گونه موضوع یا در خواستی را فقط از طریق ایمیل مجله به آدرس الکترونیکی iase.jrn@gmail.com پیگیری کنند. لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت این موضوع، مقاله از فرایند بررسی خارج و حذف خواهد گردید. همچنین قبل از ارسال مقاله همه مواردی که در بخش راهنمای نویسندگان است در مقاله اعمال شود

مقاله پژوهشی (آمیخته)
ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم (مطالعه موردی: مدارس متوسط دوم استان البرز)

عفت اصلانی؛ رضا والا؛ فتاح ناظم

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.548588.1267

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پژوهشی تلفیقی(کیفی-کمّی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان رشته کارآفرینی استان البرز در سال تحصیلی 400-1399 بودند که تعداد 14 نفر بر اساس روش اشباع نظری و با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
اعتبارسنجی سازه شجاعت تحصیلی اصیل در دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی ایران

علی پورفلاحتی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ علیرضا آقایوسفی؛ محمد حسین ضرغامی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.552636.1301

چکیده
  هدف: هدف از انجام این مطالعه، سنجش اعتبار سازه‌ای شجاعت تحصیلی اصیل بود که پژوهش های گذشته به آن چندان توجهی نداشتند و این ابزار در دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی ایران اعتبارسنجی شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش همۀ دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های مختلف تحصیلی وزارت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
بررسی تاثیر شاخص‌های توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران

سعید شفاهی؛ علیرضا چناری؛ صغری افکانه

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 71-82

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1989760.1390

چکیده
  هدف: مدیریت دانش نقش مهمی در رشد و توسعه سازمان‌های مختلف به‌ویژه سازمان‌های آموزشی دارد. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص‌های توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش همه اعضای هیأت‌علمی و حق‌التدریس دانشکده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
تحقیق آمیخته استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات

ماکان آریا پارسا؛ محمدرضا دلوی اصفهان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 83-94

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1989737.1388

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت کارآفرینی در عصر متاورس به‌ویژه با رویکرد آینده پژوهی، پژوهش حاضر با هدف استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمّی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان با رویکرد داده بنیاد

هادی عابد زاده؛ امینه احمدی؛ مجتبی معظمی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 95-106

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003547.1416

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پیشگیری از اعتیاد سایبری در جوانان استان زنجان می باشد.روش شناسی: روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی  می باشد و از نظر روش تحلیل با مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین (1998-1990) اجرا گردید. جامعه آماری شامل 15 نفر از صاحب‌نظران در زمینه آموزش دانشگاهی و نخبگان دانشگاهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) علوم اجتماعی
ارائه الگوی عوامل کاهش نشاط معلمان:یک مطالعه کیفی

حامد درخشانی؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 1000-1001

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2007107.1437

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کاهش نشاط معلمان استان سمنان و ارائه الگو انجام شد.روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر نوع داده‌ها، کیفی و از نظر روش اجرا، تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل معلمان مدارس، مدیران ارشد آموزش و پرورش و اساتید دانشگاهی مطلع بودند که به روش گلوله برفی نمونه گیری شدند. ابزار مورد استفاده مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) علوم اجتماعی
ارائه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس

موسی مقدس؛ پریوش جعفری؛ محمد نور رحمانی؛ نادر قلی قورچیان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 1002-1003

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003213.1414

چکیده
  رهبری مثبت گرا که ریشه در روان شناسی و رفتار سازمانی مثبت دارد به دنبال دستیابی به عملکرد فوق العاده در سازمان می باشد. این پژوهش به دنبال ارائه مدلی جهت ارتقاء رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس استان فارس می باشد.این پژوهش توصیفی – پیمایشی و از نظر داده ها، ترکیبی (کمی وکیفی) می باشد. نمونه 365 نفر از مدیران مدارس فارس که از روش نمونه ...  بیشتر

بررسی میزان نوگرایی زنان دبیر دبیرستان های شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن

آمنه صدیقیان بید گلی؛ زهرا روزی بیدگلی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 105-138

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43678

چکیده
  هدف: نوگرایی تحولی در نظام ارزشی‌‌، ‌‌ شناختی و رفتاری افراد است که در اثر فرایند کلان نوسازی ایجاد می ‌ ‌شود و افراد را به ایفاکنندگان مؤثر نقش‌‌ها در سطح نهادی و سازمانی نوسازی تبدیل می‌کند و وجود آن یکی از عوامل مهم تسهیل‌کننده فرایند نوسازی و صنعتی شدن است‌. حال مسئله این است که اقشار مختلف جامعه در این شرایط چه میزان نوگرا ...  بیشتر

بررسی خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی به منظور ارائه مدل مناسب

سعید بخشی زاده؛ حیدر تورانی؛ علی خلخالی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 194-203

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242043

چکیده
  هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی به منظور ارائه مدل مناسب انجام شد.روش‌شناسی: روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و از نظرنوع داده ها آمیخته اکتشافی متوالی، در بخش کیفی به روش داده بنیاد و در بخش کمی به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی تعدادی از خبرگان و در بخش کمی کلیه مدیران ...  بیشتر

رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر

علی اصغر حسینمردی؛ شهره قربان شیرودی؛ محمد رضا زربخش بحری؛ طاهر تیزدست

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 178-189

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534830.1123

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین رابطه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با واسطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر بود.روش‌شناسی: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه مناطق 2 و 5 شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند. حجم نمونه 604 نفر در نظر گرفته شد که با روش ...  بیشتر

اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی

جواد کهن سال جاجرم؛ محبوبه سلیمان پور عمران؛ رویا افراسیابی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 217-228

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.540065.1169

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی انجام شد.روش‌ شناسی: پژوهش حاضر آمیخته یعنی کیفی و کمی بود. جامعه بخش کیفی خبرگان رشته‌های علوم تربیتی آموزش عالی استان‌های خراسان و جامعه بخش کمی دانشجویان کارشناسی همه رشته‌های آموزش عالی استان‌های خراسان در سال 400-1399 بودند. حجم نمونه بخش کیفی طبق اصل ...  بیشتر

شناسایی مؤلفه‌های آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور از نظر صاحب‌نظران: یک پژوهش آمیخته

سمانه دهقان زاده؛ سکینه جعفری

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 203-216

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534732.1124

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه­های آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور از نظر صاحب‌نظران بود.روش شناسی: این پژوهش با رویکرد ترکیبی آمیخته اکتشافی انجام‌ شد. جامعه آماری بخش کیفی، متخصصان و اساتید دانشگاه­های سراسری کشور در حوزه حقوق شهروندی در سال 1399 بودند که 15 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارانه الگوی پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی

ناصر کمالی پور؛ سامره شجاعی؛ روح اله سمیعی؛ فریدون آزما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.251571

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق ارائه الگوی پنهان سازی دانش با تاکید به طردشدگی درسازمان تامین اجتماعی استانهای شمال کشور بود.روش: روش تحقیق آمیخته (کمی –کیفی ) و ابزار گردآوری در این تحقیق پرسشنامه ی برگرفته از نظر خبرگان (اساتید دانشگاهی و کارشناسان تامین اجتماعی ) بود. کل جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان تامین اجتماعی حدود ۱۲۸۹نفر بود ، که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
رابطه ابعاد شوک فرهنگی با روابط بین فردی در دانشجویان

اکرم انصاری؛ وحید فلاح؛ محمد صالحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.249581

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تاثیر شوک فرهنگی بر روی روابط بین فردی دانشجویان تربیت بدنی استان مازندران به منظور ارائه مدل صورت گرفت.روش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها کمی بود و به ­شکل میدانی صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد و دولتی استان مازندران بود که با توجه به ملاک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اثربخشی آموزش فلسفه به روش روایتی بر باورهای معرفت شناختی و خودآگاهی هیجانی در نوجوانان

جلال کارآمد؛ وحید فلاح؛ لادن سلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.704000

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش فلسفه به روش روایتی بر باورهای معرفت شناختی و خودآگاهی هیجانی در نوجوانان انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز

نعمت الله موسی پور؛ زینب خاتون افراسیابی؛ مریم صفرنواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.552632.1299

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز بود. روش: این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، تحقیق توسعه ای محسوب می شود. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل تمامی اعضای هیئت علمی (تمام وقت) برنامه درسی، در دانشگاه های دولتی و آزاد شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
هنجاریابی و اعتبارسنجی ابزار سنجش تفکر علمی در دانش‌آموزان ایرانی

فریبا قلعه نوی؛ سید امیر امین یزدی؛ حسین کارشکی؛ مریم بردبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2000172.1397

چکیده
  هدف: یکی از مهم‌ترین ابعاد تفکر، تفکر علمی است که می‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت‌های تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه هنجاریابی و اعتبارسنجی ابزار سنجش تفکر علمی در دانش‌آموزان ایرانی بود. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش همه دانش‌آموزان دوره متوسطه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
مقایسه اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و فلسفه کندوکاو بر کفایت اجتماعی و جهت‌گیری هدف کودکان کار

سیده خدیجه جمالی؛ سید موسی کافی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بهمن اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.553973.1363

چکیده
  هدف: کار اجباری برای کودکان دارای پیامدهای منفی شناختی، اجتماعی و عاطفی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و فلسفه کندوکاو بر کفایت اجتماعی و جهت‌گیری هدف کودکان کار انجام شد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان کار شهرستان رشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
طراحی الگوی برنامه‌درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های‌اسکوپ برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

زهرا صادقلو؛ لادن سلیمی؛ وحید فلاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1999748.1395

چکیده
  هدف: با توجه به رشد روزافزون استفاده از بازی‌های دیجیتال و غیردیجیتال، هدف این مطالعه طراحی الگوی برنامه‌درسی آموزش مبتنی بر بازی غیردیجیتال با رویکرد های‌اسکوپ برای دانشجو معلمان بود. روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر زمان، مقطعی و از نظر شیوه اجرا، کیفی بود. جامعه مطالعه خبرگان و متخصصان برنامه‌درسی و بازی‌های آموزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
شناسایی عوامل محیطی اثرگذار بر شکل‌گیری توانایی خلاق دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله‌ی شهر ایلام

حدیث پرهیزکاری؛ غلامرضا طلیسچی؛ زینب طولابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2000174.1403

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل محیطی اثرگذار بر شکل‌گیری توانایی خلاق دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله‌ی شهر ایلاماست. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع آمیخته اکتشافی(کیفی-کمی) می باشد. در مرحله کیفی با استفاده از روش کیفی تحلیل تم مبتنی بر نظریات خبرگان تحقیق(به روش هدفمند انتخاب شدند) به ارزیابی و شناسایی الگوهای محیطی مؤثر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
شناسایی و ارزشیابی ابعاد نظام پژوهشی در آموزش عالی

پریسا صفامنش؛ کورش پارسا معین؛ صغری افکانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003203.1413

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزشیابی ابعاد نظام پژوهشی در آموزش عالی انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی-کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع داده‌ها، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی که در بخش کیفی تحلیل مضمون و در بخش کمی توصیفی-پیمایشی بود. جامعة مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی (اعضای هیئت علمی) و سازمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
اثربخشی آموزش طرح ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس بر موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان دارای فرسودگی تحصیلی

محمد قاسم شبانی؛ احمد صادقی؛ هاجر ترکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.533061.1092

چکیده
  هدف: موفقیت و رضایت تحصیلی از مهم‌ترین متغیرهای مطرحی است که می‌توانند به عنوان شاخصی جدی در میان دانشجویان مدنظر قرار گرفته و از طریق آن‌ها بسترهای رو به آینده تحصیل دانشجویان را از طریق آن‌ها رصد و بررسی نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر‌بخشی آموزش طرح‌ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس بر موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان دارای فرسودگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تاب‌آوری دانش‌آموزان بهبود یافته از کووید (COVID-19)

آذر جوزن؛ محمد علی فردین؛ غلامرضا ثناگوی محرر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1988012.1382

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تاب‌آوری دانش‌آموزان بهبودیافته از اپیدمی کووید بود. روش شناسی: روش مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه‌ آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر 12 تا 17 ساله بهبود یافته از بیماری کووید مشغول به تحصیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
بررسی وضعیت مولفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه‌درسی در مدارس ابتدایی شهر تهران

افسانه صابر گرکانی؛ مهناز پرموز؛ فریبا حنیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1983206.1368

چکیده
  هدف: کیفیت برنامه‌درسی نقش مهمی در موفقیت و عملکرد تحصیلی دارد. در نتیجه، هدف این مطالعه بررسی وضعیت مولفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه‌درسی در مدارس ابتدایی شهر تهران بود. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه بخش کیفی خبرگان و اساتید برنامه‌درسی شهر تهران بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
مقایسه اثربخشی تمرین ادراکی-حرکتی و حافظه فعال بر پردازش شنیداری و درک مطلب در کودکان دارای اختلال یادگیری

زهرا قاسم زاده؛ حسین بیگدلی؛ محمد باقر حبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.535328.1135

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت در اثربخشی تمرین ادراکی-حرکتی و حافظه فعال بر پردازش شنیداری و درک مطلب در کودکان دارای اختلال یادگیری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مقطع پنجم و ششم دوره ابتدایی دارای اختلال یادگیری مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره در سال 1401 بود. 30 کودک دارای اختلال یادگیری که ملاک‌های ورود به پژوهش را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
اثربخشی آموزش مبانی تئوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی

رضا منظری توکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1987007.1374

چکیده
  چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مبانی تئوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر کرمان در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
تبیین عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته ( مورد مطالعه : شهر زاهدان )

داود حسینی؛ بهاره ناصری؛ علی پایان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2004293.1422

چکیده
  هدف از این پژوهش تبیین عوامل موثر بر استقرار شهر دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته ( مورد مطالعه : شهر زاهدان ) است. روش پژوهش آمیخته ( کیفی-کمی) از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی روش گرندد تئوری و در بخش کمی توصیفی - پیمایشی است. جامعه در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت، مدیران شرکت های دانش بنیان، مدیران استانداری سیستان و بلوچستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
ضرورت و چگونگی مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی

مهدی فلاحی؛ علی محمد رضایی؛ محمدآقا دلاور پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2005307.1424

چکیده
  هدف: مشارکت بزرگسالان در یادگیری و داشتن انگیزه برای یادگیری از جمله عناصر اصلی نظریه آندراگوژی در آموزش بزرگسالان است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی و ضرورت و چگونگی مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی انجام شد. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش کارکنان شرکت پتروشیمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) روانشناسی
کاوشی بر رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی

حوا معتمدی برآبادی؛ معصومه صمدی؛ محمدرضا سرمدی؛ مهدی محمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003891.1417

چکیده
  هدف: تربیت اخلاقی موضوع مهمی است که در رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، هدف این مطالعه کاوشی بر رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی بود. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش رساله‌های دکتری رشته فلسفه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
ترسیم شبکه ارتباطی سنجش تحول در دوره میانی کودکی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران)

مریم ریحانی؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2004198.1420

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ترسیم شبکه ارتباطی سنجش تحول در دوره مبانی کودکی انجام گردید. روش‌شناسی: لذا از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش گرداوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی بود. جامعه‌آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش‌آموزان شهر تهران در مقطع ابتدایی (سن 6 تا 12 سال) در سال تحصیلی 1399- 1398 صورت پذیرفته. یافته‌ها: در این پژوهش 585 نفر به عنوان گروه نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
ارائه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

امین اکبرپور؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ محمدعلی نادی خوراسگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2005316.1425

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بود که با روش کیفی پدیدارشناسی انجام شد، جهت شناسایی کارکنان اهمال کار دانشگاه آزاد اسلامی ابتدا کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سال(98-99) مدنظر قرار گرفت، سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 384 نفر نمونه جهت بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت بر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG

علی اسمعیلی؛ سیده علیا عمادیان؛ گلین مهدی نژاد گرجی؛ فاطمه صغری سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1972359.1359

چکیده
  هدف: پرخاشگری در نوجوانان پسر پدیده‌ای شایع است و اعتیاد به بازی‌های الکترونیکی می‌تواند سبب افزایش پرخاشگری آنان شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت بر پرخاشگری در نوجوانان پسر مبتلا به اعتیاد به بازی PUBG انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، نیمه‌آزمایشی با طرح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت‌پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال

مهسا تجلی؛ احمد باصری؛ حسن اسدزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2005292.1423

چکیده
  هدف: روش‌های مداخله بسیاری برای بهبود ویژگی‌های روانشناختی کودکان وجود دارد که در این مطالعه تلاش می‌شود تا دو روش بازی درمانی و آموزش حل مساله با هم مقایسه شوند. در نتیجه، هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت‌پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال بود. روش: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
شناسایی و اعتباریابی مولفه‌های تبیین‌کننده تکیه‌گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران

مریم سوری؛ محمد مجتبی زاده؛ رسول داودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006293.1432

چکیده
  شناسایی و اعتباریابی مولفه‌های تبیین‌کننده تکیه‌گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران چکیده هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اعتباریابی مولفه‌های تبیین‌کننده تکیه‌گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران بوده، روش تحقیق کیفی – کمی بوده، جامعه آماری بخش کیفی خبرگان و متخصصان حوزه یادگیری - یاددهی، روش‌های تدریس و تکیه-گاه‌سازی و اسناد ...  بیشتر

ابر واژگان