دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی و مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22034/ijes.2023.2003203.1413

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزشیابی ابعاد نظام پژوهشی در آموزش عالی انجام شد.
روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی-کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع داده­ها، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی که در بخش کیفی تحلیل مضمون و در بخش کمی توصیفی-پیمایشی بود. جامعة مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی (اعضای هیئت ‌علمی) و سازمانی (مسیولین دانشگاه های آزاد اسلامی) و در بخش کمی شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه های آزاد اسلامی بود. حجم نمونه در بخش کیفی 19 مصاحبه شونده با توجه به اصل اشباع و روش نمونه­گیری هدفمند و در بخش کمی 272 نفر بر اساس محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و  میدانی: مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. همچنین از یک پرسشنامه بسته پاسخ برگرفته از مدل ارائه شده در بخش کیفی بود که به منظور سنجش نظر خبرگان در رابطه با اعتبار مدل (روایی بیرونی) طراحی شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش تحلیل مضمون با نرم افزار Maxqda بود. در بخش کمی، نیز، در بخش استنباطی برای پاسخ به سؤال‌های پژوهش از آزمون هایی نظیر  همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-v23، Smart Pls-v3 و Lisrel V8.8 و Expertchoice-V11 بهره گرفته شد.
یافته‌ها: ابزارگردآوری داده­ها در بخش کیفی مصاحبه­های نیمه­ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی و پایایی ابزارها مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. روش تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی کدگذاری نظری (باز، محوری و انتخابی) و در بخش کمّی شامل آمار توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه­ای و مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی) بود.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های بخش کیفی نشان دادند که نظام پژوهشی، ابعاد عوامل فردی، عوامل زیرساختی، سیاستگذاری را در بر می‌گیرد. همچنین نتایج نشان دادند که مولفه‌های در وضعیت موجود، از وضعیت مطلوبی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Evaluating the Dimensions of the Research System in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Parisa Safamanesh 1
  • Kourosh Parsa Moein 2
  • Soghra Afkaneh 2

1 Ph.D student of Educational Management, Islamic Azad University, Roudehen branch, Roudehen, Iran

2 Assistant Professor, Educational Sciences and Counseling Department, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

چکیده [English]

Purpose: The current research was conducted with the aim of identifying and evaluating the dimensions of the research system in higher education.
Methodology: In terms of the purpose, this research is fundamental-applied and also, in terms of the type of data, it is mixed (qualitative-quantitative) of the exploratory type, which was thematic analysis in the qualitative part and descriptive-survey in the quantitative part. The population studied in the qualitative section included academic (faculty members) and organizational (responsible for Islamic Azad Universities) experts, and in the quantitative section it included all academic faculty members of Islamic Azad Universities. The sample size in the qualitative section was 19 interviewees according to the principle of saturation and the purposeful sampling method, and in the quantitative section, 272 people were selected based on the calculation of the sample size in structural equations and the stepwise cluster random sampling method. To collect information, two documentary (library) and field methods were used: semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire. Also, the answer was taken from a closed questionnaire from the model presented in the qualitative section, which was designed to measure the opinion of experts regarding the validity of the model (external validity). The method of data analysis in the qualitative part of theoretical coding was derived from thematic analysis method with Maxqda software. In the quantitative part, also, in the inferential part to answer the research questions from tests such as Pearson correlation, sample t-test, hierarchical analysis process and confirmatory factor analysis using SPSS-v23, Smart Pls-v3 software. and Lisrel V8.8 and Expertchoice-V11 were used.
Findings: The data collection tools were semi-structured interviews in the qualitative part and researcher-made questionnaires in the quantitative part. The validity and reliability of the instruments were examined and confirmed. The method of data analysis in the qualitative part was theoretical coding (open, central and selective) and in the quantitative part included descriptive and inferential statistics (Pearson correlation, sample t-test and structural equation modeling and confirmatory factor analysis).
Conclusion: The findings of the qualitative section showed that the research system includes the dimensions of individual factors, infrastructural factors, and policy making. Also, the results showed that the components in the existing condition have a favorable condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Research System
  • Higher Education
Abbasabadi H M, Asl M G. (2020) Higher education in Iran: An investigation of its expansion during 2005–2015 period using a control function approach. Journal of Economic and Social Measurement, (Preprint), 1-64.
Abili Kh, Naranji F, Shah Hosseini A and Mustafavi Z S. (2021). A systematic review of the factors and criteria of accreditation of higher education institutions in the e-learning environment. Information and communication technology in educational sciences, 46: 108-89
Al-Baher I A, Mohammad I A. (2022). The Degree of Availability of a positive Internal Work Environment in Private Jordanian Universities in light of Some Variables from Viewpoint of Faculty Members Working in Them. Jordanian Educational Journal, 7(3): 179-198.
Azimova N E. (2022). New Pedagogy in Teaching Economic Sciences the Role of Technology. Journal of Marketing and Emerging Economics, 1(8):1-4.
Bond M, Buntins K, Bedenlier S, et al. (2020). Mapping research in student engagement and educational technology in higher education: A systematic evidence map. International journal of educational technology in higher education, 17(1): 1-30.
Chavoshi A, Hamidi H. (2019). Social, individual, technological and pedagogical factors influencing mobile learning acceptance in higher education: A case from Iran. Telematics and Informatics, 38: 133-165.
Crawford J, Cifuentes-Faura J. (2022). Sustainability in higher education during the COVID-19 pandemic: A systematic review. Sustainability, 14(3): 1879.
Farhani S, Keshavarz M. (2014). Experimental investigation of the realization of the goals of the Islamic economic system in Iran's economy after the Islamic revolution. Islamic Economic Studies, 7(1): 7-30
Ferrer A A G. (2022). The Importance of Research at the University. LEX, 315.
Gravett K, Winstone N E. (2022). Making connections: authenticity and alienation within students’ relationships in higher education. Higher Education Research & Development, 41(2): 360-374.
Hejazi A. (2021). Analyzing the obstacles and problems of faculty members' activities in the higher education system of teacher training. Educational and School Studies, 28: 121-94
Pramodini D. V. (2022). Evaluation of importance for research in education. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(01): 255-260.
Qureishvandi A A, Heydari R. (z). Strategic studies of humanities and Islamic sciences. Strategic Studies of Humanities and Islamic Sciences, 47: 180-165
Raetze S, Duchek S, Maynard M T, Wohlgemuth M. (2022). Resilience in organization-related research: An integrative conceptual review across disciplines and levels of analysis. Journal of Applied Psychology, 107(6): 867.
Rezaiyan M. (2020). Challenges of the private sector of higher education in Iran. Management and Planning in Educational Systems, 13(1): 378-349
Salimi M, Esfandiar S. (2017). Analyzing research policies in higher education and identifying its challenges and harms. Studies in Psychology and Educational Sciences, 51: 89-78
Singh K K. (2022). Research Methodology in Social Science. KK Publications.
Taghizadeh E, Emam Dadi A. (2022). Research method in law science "Reprint 1401". Tehran: Majd Publications
Talebi F, Jahed H A, Sari Khani N. (2020). Designing a model for improving the quality of research in Iran's higher education system (scientific paper of the Ministry of Science). Ethical Research, 11(2): 158-145
Tight M. (2021). Globalization and internationalization as frameworks for higher education research. Research Papers in Education, 36(1): 52-74.