دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، روانشناسی تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار گروه رواشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

10.22034/ijes.2023.2004198.1420

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ترسیم شبکه ارتباطی سنجش تحول در دوره مبانی کودکی انجام گردید.

روش‌شناسی: لذا از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش گرداوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی بود. جامعه‌آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش‌آموزان شهر تهران در مقطع ابتدایی (سن 6 تا 12 سال) در سال تحصیلی 1399- 1398 صورت پذیرفته.

یافته‌ها: در این پژوهش 585 نفر به عنوان گروه نمونه به صورت خوشه‌های چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش سنجش تحول در دوره میانی کودکی بود. برای بررسی روایی مقیاس از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، روایی ملاکی، روایی همگرا- واگرا استفاده شد و برای بررسی پایایی با دو روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و ثبات نتایج (بازآزمایی) با فاصله زمانی دو هفته صورت گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مولفه‌های اصلی و چرخش واریماکس به استخراج 5 عامل (همدلی، انعطاف پذیری، صمیمیت و دوستی، سلامت جسمی و اوقات فراغت) منجر شد.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل عاملی تاییدی، نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی را تایید کرد. تحلیل پایایی آزمون نشان داد ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس‌ها بالاتر از 7/0است. همچنین در تمام خرده مقیاس‌ها ضریب همبستگی پیرسون بین دو بار اجرا بالاتر از 85/0 بود. همبستگی بین خرده مقیاس‌های سنجش تحول در دوره میانی کودکی شواهد همگرای پرسشنامه را مورد تایید قرار داد. بر اساس نتایج پژوهش شواهد پژوهشی از بررسی هم‌زمان و تلقی کردن هر پنج خرده مقیاس نسخه فارسی سنجش تحول در دوره میانی کودکی، حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Network Data Analysis Application in Drawing the Communication Network to Measure Evolution in Middle Childhood

نویسندگان [English]

  • Maryam Reyhani 1
  • Davoud Manavipour 2
  • Mojtaba Sedaghati Fard 3

1 PhD student, educational psychology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sociology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the aim of Network data analysis application in drawing the communication network to measure evolution in middle childhood.

Methodology: Therefore, in terms of purpose, it was practical, and in terms of data collection method, it was descriptive-survey. The statistical population of the present study is all students of Tehran city in the elementary level (6 to 12 years old) in the academic year of 2018-2019.

Findings: In this research, 585 people were selected as a sample group in the form of multi-stage clusters. The research tool was measuring the transformation in middle childhood. The methods of exploratory and confirmatory factor analysis, criterion validity, convergent-divergent validity were used to check the validity of the scale, and reliability was checked with two methods of internal consistency (Cronbach's alpha) and stability of results (retest) with a two-week interval. Exploratory factor analysis using principal component analysis and varimax rotation led to the extraction of 5 factors (empathy, flexibility, intimacy and friendship, physical health and leisure time).

Conclusion: The results of confirmatory factor analysis confirmed the results of exploratory factor analysis. The reliability analysis of the test showed that the Cronbach's alpha coefficient of the subscales is higher than 0.7. Also, in all subscales, the Pearson correlation coefficient between the two implementations was higher than 0.85. The correlation between the subscales of measuring the development in the middle childhood period confirmed the convergent evidence of the questionnaire. Based on the results of the research, research evidence supports the simultaneous examination and consideration of all five subscales of the Persian version of the Middle Childhood Development Assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network theory
  • development in middle childhood
  • empathy
  • intimacy and friendship