دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فلسفه تعلیم وتربیت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران.

3 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2023.2003891.1417

چکیده

هدف: تربیت اخلاقی موضوع مهمی است که در رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، هدف این مطالعه کاوشی بر رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی بود.
روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در سال‌های 1370 الی 1399 به تعداد 263 مورد بودند که تعداد 31 مورد آنها به روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس چکیده و کلیدواژه‌های مرتبط با حوزه تربیت اخلاقی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با روش یادداشت‌برداری از رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت گردآوری و با روش استقرایی تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بررسی رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی حاکی از آن بود که رساله‌ها در 6 حوزه شامل مقایسه دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان با دیدگاه‌های اندیشمندان غربی، تربیت اخلاقی بر اساس نظر اسلام، تربیت اخلاقی بر اساس نظرات اندیشمندان مسلمان، تربیت اخلاقی بر اساس نظر اندیشمندان غربی، طراحی الگوی تربیت اخلاقی در مدارس و سایر موضوع‌ها قرار داشتند که بیشتر آنها به مقایسه تطبیقی دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان با دیدگاه‌های اندیشمندان غربی پرداختند. همه رساله‌ها ماهیتی دوگانه داشتند و تعداد 17 رساله تربیت اخلاقی را با نگاهی نظری و انتزاعی و تعداد 14 رساله تربیت اخلاقی را با نگاهی عملی و کاربردی بررسی نمودند.
بحث و نتیجه گیری: بررسی رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی به شناخت بهتر تربیت اخلاقی کمک می‌کند و خلأهای موجود را به خوبی نمایان می‌سازد. همچنین، رساله‌ها انطباق لازم و کافی را با نیازها و مسائل جامعه و نیازهای آموزشی نداشتند و هیچ رساله‌ای درباره آسیب‌شناسی تربیت اخلاقی در جامعه و نظام آموزشی یافت نشد. این نتایج می‌تواند برای متخصصان، برنامه‌ریزان و اساتید دانشگاهی حوزه فلسفه تعلیم‌وتربیت تلویحات کاربردی بسیاری داشته باشد و زمینه را برای پژوهش‌های بیشتر و کاربست نتایج فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Exploration the PhD Theses of Education Philosophy Field of Government Universities in the Field of Moral Education

نویسندگان [English]

  • Hava Motamedi barabadi 1
  • Masoumeh Samadi 2
  • Mohammad Reza Sarmadi 3
  • Mahdi Mahmoudi 4

1 PhD student, Department of Philosophy of Education, Payam Noor University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Philosophy of Education, Institute of Education Studies, Tehran, Iran.

3 Professor, Department of Educational Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Moral education is an important topic that has been studied in many PhD theses of education philosophy field. Therefore, the purpose of this study was to exploration the PhD theses of education philosophy field of government universities in the field of moral education.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was the PhD theses of education philosophy field of government universities in the 1991 to 2020 years with number 263 cases, which 31 cases were selected as a sample by purposive sampling method and based on the abstract and keywords related to the field of moral education. The data were collected by taking notes from PhD theses of education philosophy field and were analyzed by inductive method.
Findings: The findings showed that the exploration the PhD theses of education philosophy field of government universities in the field of moral education indicated that the theses were located in the 6 areas include comparing the views of Muslim thinkers with the views of Western thinkers, moral education based on the opinion of Islam, moral education based on the opinions of Muslim thinkers, moral education based on the opinion of western thinkers, designing the pattern of moral education in the schools and other subjects which most of them compared the views of Muslim thinkers with the views of Western thinkers. All theses had a dual nature and numbers of 17 theses were examined moral education with a theoretical and abstract view and numbers of 14 theses were examined moral education with a functional and practical view.
Conclusion: Examining PhD theses of education philosophy field of government universities in the field of moral education helps to better understand of moral education and clearly shows the existing gaps. Also, the theses did not have the necessary and sufficient compliance with the needs and issues of society and educational needs, and no theses were found on the pathology of moral education in the society and educational system. These results can have many practical implications for specialists, planners and university professors in the education philosophy field and provide the basis for further research and application of the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PhD Theses
  • Education Philosophy
  • University
  • Moral Education
Abedini Beltork M. (2020). Investigating the position of moral training in the elementary school textbooks a content analysis research. Scientific Journal of Research in Islamic Education Issues, 28(48): 171-187. (In Persian)
Alipour Moghaddam Kh, Maleki H. (2020). Identifying and validating the principles and objectives of the moral education curriculum model. Education Strategies in Medical Sciences, 15(3): 280-289. (In Persian)
Bayeh E. (2016). Role of civics and ethical education for the development of democratic governance in Ethiopia: Achievements and challenges. Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences, 2(1): 31-36.
Edwards-Maddox S, Reid A, Quintana DM. (2022). Ethical implications of implicit bias in nursing education. Teaching and Learning in Nursing, 17(4): 441-445.
Hemmat Banari A, Ahmadloo M. (2023). The components of the process of motivation in moral education from the perspective of the Holy Quran. Academic Journal of the Qur’an and Science, 16(31): 23-56. (In Persian)
Khari Arani M, Rahnama A, Sobhaninezhad M. (2020). A comparative study of the philosophical bases of moral training from the viewpoints of Allameh Tabatabaei and Levinas. Scientific Journal of Research in Islamic Education Issues, 28(48): 63-86. (In Persian)
Khosravi M, Neili MR, Zamani BE. (2017). Detect barriers to consistency thesis subject course masters educational sciences the community needs from the perspective students. Scientific Journal of Education Research, 12(52): 81-100. (In Persian)
Kiyani M, Sadeqzadeh Ghamsari A. (2012). Expressing the predominant approaches of the methodology of the philosophy of education and methodological analysis of Iran's thesis doctorate. Foundations of Education, 1(2): 119-132. (In Persian)
Lisievici P, Andronie M. (2016). Teachers assessing the effectiveness of values clarification techniques in moral education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 217: 400-406.
Mahini F. (2022). Identifying the components of social welfare based on implications of moral and social education of the concept of “must” from Kant opinion. Social Welfare Quarterly, 21(83): 263-307. (In Persian)
Malaki H, Hajitabar Firouzjaee M, Ghasemtabar SN. (2012). An analysis of the contents of graduate student's theses majoring in curriculum development in Allameh Tabatabai University, Shahid Beheshti University, and Tarbiat Modarres University (2000-2010). Journal of Higher Education Curriculum Studies, 1(4): 85-108. (In Persian)
Megregian M, Low LK, Emeis C, De Vries R, Nieuwenhuijze M. (2020). “I’m sure we talked about it”: Midwives experiences of ethics education and ethical dilemmas, a qualitative study. Women and Birth, 33(6): 519-526.
Monteiro F, Leite C, Rocha C. (2019). Ethical education as a pillar of the future role of higher education: Analysing its presence in the curricula of engineering courses. Futures, 111: 168-180.
Moradi P, Gholampoor M. (2021). Content analysis of Persian books in the second grade of elementary school based on the components of moral education. Quarterly Journal of Extension in Ethics, 10(40): 175-197. (In Persian)
Nieuwazny J, Nowakowski K, Ptaszynski M, et al. (2021). Does change in ethical education influence core moral values? Towards history- and culture-aware morality model with application in automatic moral reasoning. Cognitive Systems Research, 66: 89-99.
Pei KY, Klingensmith ME. (2023). Ethical challenges in education research during high stakes events – can participants truly “opt-out?” The American Journal of Surgery, 225(2): 258-259.
Sanger MN, Osguthorpe RD. (2013). Modeling as moral education: Documenting, analyzing, and addressing a central belief of preservice teachers. Teaching and Teacher Education, 29: 167-176.
Tan BP, Naidu NBM, Osman ZJ. (2018). Moral values and good citizens in a multi-ethnic society: A content analysis of moral education textbooks in Malaysia. The Journal of Social Studies Research, 42(2): 119-134.