دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نشریه  جامعه شناسی آموزش و پرورش  دوفصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه  علوم اجتماعی  می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب  بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این نشریه مقالات پژوهشی در محورهای موضوعی نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله

احتراما، با عنایت به ماده ۳ "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" به شماره ابلاغ 162229 مورخ 1400/02/01 (لینک بخشنامه)، هزینه پردازش مقاله قابل دریافت از نویسندگان به ازای هر مقاله کامل در نشریاتی که صاحب امتیاز آنها موسسه خصوصی غیردولتی و انجمن های علمی هستند، به مبلغ 15میلیون ریال تعیین می شود.

در این نشریه نیز برای بررسی و انتشار مقالات مبلغ 15میلیون ریال تعیین شده است که در دو مرحله از نویسندگان دریافت خواهد شد. 

 

هزینه اشتراک

نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش  به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.


سیاستهای نشریه 

سیاست های دسترسی باز

نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش  تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می شود و دارندگان مجوز در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی در نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند. در این مجله و تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان تمامی حقوقاز جمله حق چاپ (کپی رایت) محتوای خود را حفظ می‌کنند، اما به کاربران اجازه می‌دهند تا در صورت استناد صحیح به نویسندگان و نشریه، محتوا را بارگیری، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/یا کپی کنند. در این نشریه نویسندگان صاحب حق چاپ (کپی رایت) محتوای مقالات می باشند. 

 

سیاست های انتشار

نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش  پیرو کمیته اخلاق نشر(COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.


ویژگی های اصلی نشریه:

صاحب امتیاز : انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش 

دوره انتشار: دوفصلنامه

نوع مقاله:  پژوهشی (علمی پژوهشی)

زبان: فارسی، چکیده مبسوط انگلیسی

نوع داوری: دو سو ناشناس

میانگین زمان داوری: 4 ماه

بازه زمانی بررسی اولیه مقالات: حداکثر  7 روز

نوع انتشار: چاپی/ الکترونیکی

هزینه بررسی و انتشار: دارد (هزینه های پردازش مقاله)

درجه کیفی: رتبه ب وزارت علوم

سال آغاز انتشار: بهار 1391

دسترسی به متن مقالات: دسترسی باز

مدیر مسوول:  دکتر بیژن زارع

 سردبیر نشریه: دکتر بیژن زارع

 مدیر اجرایی نشریه: ابوطالب سعادتی شامیر

 شاپا الکترونیکی: 2322-1445


آدرس تماس

نام نشریه یا مخفف نام: جامعه شناسی سیاسی ایران

ناشر: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش

وبسایت:  http://www.iase-jrn.ir/

ایمیل نشریه: iase.jrn@gmail.com

ایمیل سردبیر:  Seadatee@yahoo.com

ایمیل مدیر اجرایی: Seadatee@yahoo.com