دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه سنجش و اندازه گیری، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2023.552636.1301

چکیده

هدف: هدف از انجام این مطالعه، سنجش اعتبار سازه‌ای شجاعت تحصیلی اصیل بود که پژوهش های گذشته به آن چندان توجهی نداشتند و این ابزار در دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی ایران اعتبارسنجی شد.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش همۀ دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های مختلف تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور در 6 استان از مناطق سه‌گانه شمالی، میانی و جنوبی در سال‌های 1390 تا 1399 بودند. حجم نمونه مورد پژوهش بر اساس رویه‌های پنجگانۀ سازۀ مذکور، به ازاء حداقل 100 نفر برای هر رویه، در نهایت با توجه به کفایت حجم نمونه 636 نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی و پرسشنامه پژوهشگرساخته شجاعت تحصیلی اصیل با 23 حالت واقعی نهایی بود که شاخص‌های روانسنجی آن بررسی شد. داده‌ها با روش‌ مقیاس‌گذاری چندبعدی متقارن رتبه‌ای تحلیل و اعتباریابی شدند. مختصات مورد استفاده برای  تشکیل ماتریس فاصله نقاط به‌صورت مستقیم از خروجی تحلیل شبکه‌ای تحت الگوریتم lwmds گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس نظر متخصصان و خبرگان در سازه شجاعت تحصیلی اصیل، تعداد 9 حالت که با واقعیات عینی بیرونی و منطق عقلانی سازگار نبودند، از پرسشنامۀ نهایی حذف و در نهایت 23 حالت از 32 حالت ممکن برای آن حفظ شد. این ابزار دارای پنج رویه دو سطحی شامل رویه‌های هدف (با دو سطح یادگیری عملکردی و یادگیری تسلطی)، کنش نهان شناختی (با دو سطح بدون ذهن‌آگاهی/ ارزیابی غیرواقعی و ذهن‌آگاهانه/ ارزیابی واقعی)، کنش آشکار عاطفی- عملکردی (با دو سطح بزدلانه و دلیرانه)، استمرار پاسخ (با دو سطح عدم تداوم پاسخ و استمرار پاسخ) و اصالت پاسخ (با دو سطح غیراصیل/ عدم یکپارچگی رفتار و اصیل/ یکپارچگی رفتار) بود که روایی آن با نظر خبرگان و متخصصان تایید و پایایی آن با حمایت مدل سه بعدی انتخابی از تمامی رویه‌های تعریف اکتشافی سازه شجاعت تحصیلی اصیل، پس از برازش کامل مدل مذکور با داده‌های تجربی حاصل از گویه‌های پرسشنامه و عضویت هر نقطه به یکی از سطوح رویه‌های پنج‌گانه تایید شد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حاکی از اعتبار مناسب سازه شجاعت تحصیلی اصیل در نمونه مورد مطالعه بود. بنابراین، به نظر می رسد این ابزار می‌تواند مبنای سنجش شجاعت تحصیلی اصیل یادگیرندگان توسط متخصصان و پژوهشگران به‌ویژه در زمینۀ علوم تربیتی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Validation of Authentic Educational Courage Construct in Students and Graduates of Iran's Higher Education System

نویسندگان [English]

  • Ali PorFalahati 1
  • Majid Zargham Hajebi 2
  • Alireza AghaYosefi 3
  • Mohamad Hosein Zarghami 4

1 PhD Student, Department of Educational Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

2 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

3 . Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Measurement Department, Behavioral Sciences Research Center, Lifestyle Research Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to measure the constructive validity of authentic educational courage, which in past researches was not paid much attention to it, and this tool was validated in students and graduates of Iran's higher education system.
Methodology: The current research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was cross-sectional. The research population was all the students and graduates of different academic courses of the Ministry of Science, Research and Technology of the country in 6 provinces of the three northern, middle and southern regions in the 2011-2020 years The sample size of the research subject based on the five dimensions of the mentioned structure, for at least 100 people for each dimension, finally considering the adequacy of the sample size was 636 people who were selected by multi-stage cluster random sampling method. The research tool was a demographic information form and a researcher-made questionnaire of authentic educational courage with 23 real final states, which whose psychometric indicators were examined. The data were analyzed and validated by the symmetric rank multidimensional scaling method. The coordinates used to form the distance matrix of the points were taken directly from the output of the network analysis under the lwmds algorithm.
Findings: The results of the research showed that according to the opinion of experts and specialists in the authentic educational courage construct, number of 9 states that were not compatible with external objective facts and rational logic were removed from the final questionnaire and finally 23 states out of 32 possible states were kept for it. This tool has five two level dimensions were including dimensions of goal (with two levels of functional learning and mastery learning), cognitive covert action (with two levels without mindfulness/unrealistic evaluation and mindfulness /real evaluation), emotional-functional overt action (with two levels of cowardice and bravely), response continuity (with two levels of non-continuity of response and continuity of response) and originality of response (with two levels of inauthentic/non-integrity of behavior and authentic/integrity of behavior), which whose validity is confirmed by the opinion of experts and specialists and its reliability is supported by the three-dimensional model selected from all the dimension for the exploratory definition of the authentic educational courage construct, after the complete fitting of the mentioned model with the experimental data obtained from the questionnaire items and the membership of each point to one of the levels of the five dimension was confirmed.
Conclusion: The results of this study indicated the appropriate validity of the authentic educational courage construct in the studied sample. Therefore, it seems that this tool can be used as a basis for measuring authentic educational courage of learners by experts and researchers, especially in the field of educational sciences.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authentic Educational Courage
  • Learning Goals
  • Academic Performance
Ardhaoui K, Lemos MS, Silva S. (2021). Effects of new teaching approaches on motivation and achievement in higher education applied chemistry courses: A case study in Tunisia. Education for Chemical Engineers, 36: 160-170.
Diaconu-Gherasim LR, Mairean C, Brumariu LE. (2019). Quality of teachers' and peers' behaviors and achievement goals: The mediating role of self-efficacy. Learning and Individual Differences, 73 147-156.
Eslami M, Dortaj F, Sadipour E, Delavar A. (2017). the causal modeling of academic engagement based on personal and social resources among undergraduate students at Amir Kabir University in Tehran. Counseling Culture and Psychology, 7(28): 133-161.
Glasser W. (2010). Choice theory: A new psychology of personal freedom. Australia: HarperCollins e-books.
Guzman JHE, Zuluaga-Ortiz RA, Barrios-Miranda DA, Delahoz-Dominguez EJ. (2022). Information and communication technologies (ICT) in the processes of distribution and use of knowledge in higher education institutions (HEIs). Procedia Computer Science, 198: 644-649.
Hannah ST, Sweeney PJ, Lester PB. (2010). The courageous mind-set: A dynamic personality system approach to courage. In C. L. S. Pury & S. J. Lopez (Eds.), The psychology of courage: Modern research on an ancient virtue, American Psychological Association, 125-148.
Jackson NC. (2019). Managing for competency with innovation change in higher education: Examining the pitfalls and pivots of digital transformation. Business Horizons, 62(6): 761-772.
Konter E, Ng J. (2012). Development of sport courage scale. Journal of Human Kinetics, 33: 163-172.
Mascret N, Nicolleau M, Martha C, Naude C, Serre T, Ragot-Court I. (2021). The predictive role of achievement goals adoption on sensation-seeking and risk taking in driving. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 79: 1-10.
Nermend M, Singh S, Singh US. (2022). An evaluation of decision on paradigm shift in higher education by digital transformation. Procedia Computer Science, 207: 1959-1969.
Niknam Z. (2019). Intercultural exchanges in internationalization of university; Study-abroad doctoral students’ lived experiences in Iran. Journal of Iranian Cultural Research, 12(3): 123-152. (In Persian)
Norton PJ, Weiss BJ. (2009). The role of courage on behavioral approach in a fear-eliciting situation: A proof-of-concept pilot study. Journal of Anxiety Disorders, 23(2)) 212-217.
Ojy A, Marzooghi R. (2013). Investigation of the relationship between individual characteristics and student’s experiences with their academic achievements in Shirz non-profit higher education institutions. Research in Curriculum Planning, 10(11): 56-71. (In Persian)
Ormrod JE. (2014). Human learning. 8th Edition, University of Northern Colorado: Pearson Publication.
Palmer PJ. (2017). The courage to teach: Exploring the inner landscape of a teacher's life. 20th Edition, New Jersey: Jossey-Bass Publication.
PourFalahati A, Zargham Hajebi M, Habibzadeh A. (2020). Prediction of academic burnout based on character strengths and learning styles. Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7(13): 69-89. (In Persian)
Prochniak P. (2017). Wilderness courage scale (WCS). Journal of Human Performance in Extreme Environments, 13(1): 2: 1-9.
Pury CLS, Starkey CB, Olson LR. (2023). Value of goal predicts accolade courage: More evidence that courage is a taking a worthwhile risk. The Journal of Positive Psychology, 2023: 1-7.
Pury CLS, Starkey CB. (2010). Is courage an accolade or a process? A fundamental question for courage research. In C. L. S. Pury & S. J. Lopez (Eds.), The psychology of courage: Modern research on an ancient virtue, American Psychological Association, 67-87.
Rate CR, Clarke JA, Lindsay DR, Sternberg RJ. (2007). Implicit theories of courage. The Journal of Psychology, 2(2): 80-98.
Scarre G. (2010). On Courage: Thinking in action. 1st Edition, United Kingdom of England: Routledge Publication.
Schmidt NB, Koselka M. (2000). Gender differences in patients with panic disorder: Evaluating cognitive mediation of phobic avoidance. Cognitive Therapy and Research, 24(5): 533-550.
Seligman MEP. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Free Press.
Woodard C, Pury CLS. (2007). The construct of courage: Categorization and measurement. Consulting Psychology Journal Practice and Research, 59(2): 135-147.
Yu J, McLekkan R. (2019). Beyond academic achievement goals: The importance of social achievement goals in explaining gender differences in self-handicapping. Learning and Individual Differences, 69: 33-44.