دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه مشاوره، اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان، ایران.

10.22034/ijes.2023.533061.1092

چکیده

هدف: موفقیت و رضایت تحصیلی از مهم‌ترین متغیرهای مطرحی است که می­توانند به عنوان شاخصی جدی در میان دانشجویان مدنظر قرار گرفته و از طریق آن‌ها بسترهای رو به آینده تحصیل دانشجویان را از طریق آن‌ها رصد و بررسی نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر­بخشی آموزش طرح‌ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس بر موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان دارای فرسودگی تحصیلی اجرا شد.
روش شناسی: این پژوهش از نوع مطالعه نیمه آزمایشی بود که با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه و  دوره پیگیری اجرا شد. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1400 که دارای فرسودگی تحصیلی بودند و به مرکز مشاوره دانشگاه ارجاع شدند، بودند. از بین آن‌ها 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی ساده در گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جایگزین شدند. داده­ها با استفاده از مقیاس موفقیت تحصیلی ولز (2010) و رضایت تحصیلی احمدی (1388) در مراحل پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری به دست آمد. آموزش طرح‌ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس در 8 جلسه 75 دقیقه­ای (هر هفته یک جلسه) انجام شد. برای تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس اندازه‌های تکرار شدهو آزمون تعقیبی بنفرونی با نرم‌افزار 26.SPSS استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج حاکی از آن بود که آموزش طرح‌ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس در افزایش موفقیت و رضایت تحصیلی اثربخش بود (01/0=P)، و این اثربخشی تا مرحله پیگیری ماندگار بود (05/0=P).
بحث و نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج پژوهش می‌توان نتیجه گرفت آموزش طرح‌ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس برای افزایش موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان مؤثر است و می‌توان این رویکرد را در مراکز مشاوره دانشجویان استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Savickas Academic-Career Plan Training on Academic Success and Satisfaction among University Students with Academic Burnout

نویسندگان [English]

  • Mohhamad Ghasem Shabani 1
  • Ahmad Sadeghi 2
  • Hajar Torkan 3

1 PhD Student in Counseling, Department of Counseling, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Purpose: Academic success and satisfaction is one of the most important variables that can be considered as a serious indicator among students, and through them, the future foundations of students' education can be monitored and examined through them. The purpose of this study was to determine the effectiveness of Savickas academic-career plan training on academic success and satisfaction among university students with academic burnout.
Methodology: The current research method was semi-experimental study which conducted with a pre-test and post-test design along with a control group with a follow-up period. The statistical population included all the students of Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch who referred to the university counseling center in 2020. From them, 30 students were selected by convenience sampling method and then randomly assigned in the experimental group (15 people) and control group (15 people). The data were collected using Welles's Academic Success Questionnaire (2010) and Ahmadi's Academic Satisfaction Questionnaire (2010) in the pre-test, post-test and follow-up stages. Savickas academic-career plan training protocol was performed in 8 sessions (one session per week) for 75 minutes. To analyze the data, repeated measure analysis of variance Bonferroni's post hoc test with SPSS.26 software were used.
Findings: The results indicated that Savickas academic-career plan training was effective in enhancement of academic success and satisfaction of university students with academic burnout (P=0.001), and this effectiveness was permanent until the follow-up period (P=0.05).
Conclusion: According to the results of the research, we can draw a conclusion that Savickas academic-career plan training is effective on increase of academic success and satisfaction of university students with academic burnout, therefore this training can be used for university students in university counseling centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic-Career Training
  • Academic Success
  • Academic Satisfaction
  • University Students
Adib Haj Bagheri M, Sadeghi Gandmani H and Amin al-Raaiai Y. (2014). The degree of academic success and its predictive factors from the point of view of nursing students of Kashan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Education in Medical Sciences, 15(66): 510-520.
Ahmadi S and Sheikh-ul-Islam R. (2011). Investigating the relationship between emotional intelligence and academic achievement with the mediation of satisfaction with education. Journal of Educational Psychology Studies, 8(13): 1-20.
Ahmadi S. (2008). Investigating the relationship between emotional intelligence and self-regulated learning strategies with academic achievement and satisfaction with education. Master's Thesis in Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University.
Akpur U. (2020). A systematic review and meta-analysis on the relationship between emotional intelligence and academic achievement. Educational Sciences: Theory & Practice, 20(4): 51-64.
Ansar al-Hosseini S, Abedi M R and Nilfroshan P. (2019). Investigating the impact of career adaptability counseling on academic enthusiasm and academic performance in students. Counseling Research, 19(75): 113-87.
Anwari H and Irwani M. (2015). The effectiveness of career counseling by the Savikas adaptability method on teachers' job satisfaction. 5th National Conference of Counseling and Social Work Psychology, Isfahan, Khomeini Shahr, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, 10-1.
Butt S, Mahmood A, Saleem S, et al. (2023). The contribution of learner characteristics and perceived learning to students’ satisfaction and academic performance during COVID-19. Sustainability, 15, 1348.
Cardoso P, Savickas M L, Gonçalves M M. (2019). Innovative moments in career construction counseling: Proposal for an integrative model. The Career Development Quarterly, 67(3): 188-204. ‏
Chen H, Fang T, Liu F, et al. (2020). Career adaptability research: A literature review with scientific knowledge mapping in web of science. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17: 1-21.
Ebenezer K, Adiyaa O, Kumabia F K R. (2023). Relationship between satisfaction and academic performance of students at the college of education. International Journal of Rehabilitation and Special Education, 3(2): 5-10.
Farhangi A, Jafari Senejani M. (2016). Meta-analysis of the studies on the relationship between emotional intelligence (EQ) and academic success among students in Iran. Specialty Journal of Psychology and Management, 2(2): 94-101.
Fereidouni S, Rouhani S. (2023). Higher education expansion policy in Iran and its impact on educational justice. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 25(2): 1-21.
Green Z A, Noor U, Hashemi M N. (2020). Furthering proactivity and career adaptability among university students: Test of intervention. Journal of Career Assessment, 28(3): 402-424.
Hojjati M, Yousefi Z and Golparvar M. (2018). Constructing and examining the psychometric properties of the entrance exam anxiety scale among entrance exam students. Knowledge and research in applied psychology (in press).
Kaya M, Erdem C. (2021). Students’ well-being and academic achievement: A meta-analysis study. Child Indicators Research, 14(5): 1743-1767.
Khabazshirazi A, Golparvar M and Yousefi Z. (2020). Comparing the effectiveness of cognitive-social career counseling and counseling based on acceptance and commitment on the vitality and self-efficacy of female students. Career and Organizational Counseling, 13(4): 71-92.
Khabazshirazi A, Golparvar M and Yousefi Z. (2021). Comparing the effectiveness of cognitive-social career path counseling, cognitive information processing, constructivism and acceptance and commitment on the emotional capital dimensions of students. Counseling Research, 82(21): 173-196.
Klapp T, Klapp A, Gustafsson J E. (2023). Relations between students’ well-being and academic achievement: evidence from Swedish compulsory school. European Journal of Psychology of Education, 1-22.
Koen J, Klehe U-C, Van Vianen A E M. (2012). Training career adaptability to facilitate a successful school-to-work transition. Journal of Vocational Behavior, 81(3): 395–408.
Saadati R, Yousefi Z and Golparvar M. (2019). Presenting an educational model of the lived experience of successful men: a qualitative study based on grounded theory. Applied Family Therapy, 1(1): 69-99.
Savickas M L. (2012). Life design: A paradigm for career intervention in the 21st century. Journal of Counseling & Development, 90(1): 13-19.
Savickas M L. (2021). Career construction theory and counseling model. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (3rd ed., pp. 165–199). Wiley.
Savickas M. (2019). Career counseling (pp. xvi-194). Washington, DC: American Psychological Association.
Soheili M, Bagheri M, Ashouri E, et al. (2021). The relationship between emotional intelligence and tendency toward critical thinking with academic success in nursing students: An analytic sectional descriptive study. Future of Medical Education Journal, 11(3): 42-47.
Tian X, Hou Z J, Wang D, et al. (2020). Counselor actions to facilitate client change during life: design counseling. The Career Development Quarterly, 68(1): 48-62. ‏
Trapmann S, Hell B, Hirn J-O, & Schuler H. (2007). Meta-analysis of the relationship between the big five and academic success at university. Zeitschrift für Psychologie, 215: 132-151.
Welles T L. (2010). An analysis of the academic success inventory for college students: Construct validity and factor scale invariance. Doctoral Dissertation, The Florida State University, Florida, USA. 103 pages.
Whiston S C, Rose C S. (2015). Career counseling process and outcome. In Hartung P. J., Savickas M. L., Walsh W. B. (Eds.), APA handbook of career intervention, vol. 1. Foundations (pp. 43–60). Washington, DC: American Psychological Association.
Wong W H, Chapman E. (2023). Student satisfaction and interaction in higher education. Higher Education, 85: 957-978.
Worley J T, Meter D J, Ramirez Hall A, et al. (2023). Prospective associations between peer support, academic competence, and anxiety in college students. Social Psychology of Education, 1-23.
Yang L, Sin K F, Savickas M L. (2023). Assessing factor structure and reliability of the career adaptability scale in students with special educational needs. Frontiers in Psychology, 14.
Yousefi Z, Abedi M, Baghban I, et al. (2011). Personal and situational variables, and career concerns: Predicting career adaptability in young adults. The Spanish Journal of Psychology, 14(1): 263-271. ‏
Zalazar-Jaime M F, Moretti L S, Medrano L A. (2022). Contribution of academic satisfaction judgments to subjective well-being. Frontiers in Psychology, 13: 1-9.
Zheng G, Zhang Q, Ran G. (2023). The association between academic stress and test anxiety in college students: The mediating role of regulatory emotional self-efficacy and the moderating role of parental expectations. Frontiers in Psychology, 14: 1-9.