دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استادیار، گروه برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، خدابنده، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

10.22034/ijes.2023.2006293.1432

چکیده

شناسایی و اعتباریابی مولفه‌های تبیین‌کننده تکیه‌گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اعتباریابی مولفه‌های تبیین‌کننده تکیه‌گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران بوده، روش تحقیق کیفی – کمی بوده، جامعه آماری بخش کیفی خبرگان و متخصصان حوزه یادگیری - یاددهی، روش‌های تدریس و تکیه-گاه‌سازی و اسناد مکتوب مرتبط با موضوع شامل مقالات و پژوهش‌های علمی و کتب مرتبط تالیفی و در بخش کمی، معلمان دوره اول و دوم متوسطه کل کشور بود. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری با 13 خبره، مصاحبه عمیق انجام گرفته و با روش هدفمند برای اسناد، 18 سند (متن) مورد بررسی قرار گرفته و در بخش کمی، برای سنجش مدل، پرسشنامه محقق ساخته‌ 134 گویه‌ای طیف لیکرت با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای نسبی چند مرحله‌ای در بین 384 نفر، توزیع گردید. برای تعیین روایی و پایایی در مرحله کیفی از بررسی‌های لازم شامل مقبولیت (بازنگری خبرگان) و قابلیت تائید(بازبینی مجدد خبرگان) و در مرحله کمی، روایی پرسشنامه‌ها به سه روش صوری، محتوایی و سازه تأیید و پایایی هم به سه روش تعیین ضریب بارهای عاملی گویه‌ها، آلفای کرونباخ مولفه‌ها (بین 749/0 تا 864/0) و پایایی ترکیبی (بین 827/0 تا 916/0 ) تأیید شد. داده‌های کیفی از طریق زمینه نظریه‌ای و داده‌های کمی با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و آزمون‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی در نرم افزار Smart PLS و آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که الگوی تکیه‌گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران شامل 10 مقوله (توسعه منابع انسانی و غیرانسانی، بهسازی و توسعه سیستم آموزشی، شیوه‌های یاددهی – یادگیری، فرهنگ سازی و ارتباطات، قوانین و رفتارهای حمایتی، نظارت بر عملکرد، راهبردهای مبتنی بر شناخت و فراشناخت، راهبردهای مبتنی بر انگیزش، پیشرفت ذهنی و پیشرفت علمی)، 21 زیرمقوله (توسعه منابع انسانی، توانمندسازی دانش آموزان، توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تدریس مشارکتی و تعاملی، ساده سازی تکلیف، یادگیری مجازی، یاددهی مبتنی بر تئوری های علمی، فرهنگ سازی بین والدین و معلمان، ارتباطات موثر، رفتارهای حمایتی، راهبردها و دستورالعمل های درون و برون سازمانی، درگیری ذهنی و تحصیلی، ارزیابی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and validation of the explanatory components of building support in Iran's secondary education system

نویسندگان [English]

  • Maryam Souri 1
  • Mohammad Mojtabizadeh 2
  • Rasoul Davoudi 3

1 PhD student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

2 Assistant Professor, Planning Department of Administrative and Management Sciences, Khodabande Branch, Islamic Azad University, Khodabande, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and validate the explanatory components of support in Iran's secondary education system. The research method is qualitative-quantitative. - Periodicals and written documents related to the subject included articles and scientific researches and related books authored and in the quantitative part by first and second year high school teachers of the whole country. In the qualitative part, using the snowball sampling method until reaching theoretical saturation, an in-depth interview was conducted with 13 experts, and 18 documents (texts) were examined with a targeted method for documents, and in the quantitative part, to evaluate the model, A researcher-made questionnaire with 134 Likert scale items was distributed among 384 people with a multi-stage relative cluster sampling method. In order to determine the validity and reliability in the qualitative phase of the necessary checks including acceptability (expert review) and verifiability (re-review by experts) and in the quantitative phase, the validity of the questionnaires was verified by three methods: formal, content and structural. The method of determining factor loadings of items, Cronbach's alpha of components (between 0.749 and 0.864) and composite reliability (between 0.827 and 0.916) were confirmed. Qualitative data were analyzed through theoretical background and quantitative data with structural equation modeling technique and exploratory and confirmatory factor analysis tests in Smart PLS software and Friedman test in SPSS software. The results of the qualitative part indicated that the model of support building in Iran's secondary education system includes 10 categories (development of human and non-human resources, improvement and development of the educational system, teaching-learning methods, culture and communication, laws and supportive behaviors performance monitoring, strategies based on cognition and metacognition, strategies based on motivation, mental progress and scientific progress), 21 subcategories (development of human resources, empowerment of students, development of hardware and software facilities, collaborative and interactive teaching, simplification Homework, virtual learning, teaching based on scientific theories, culture building between parents and teachers, effective communication, supportive behaviors, internal and external organizational strategies and instructions, mental and academic involvement, continuous assessment, metacognitive strategies, cognitive strategies, cognitive strategies and metacognitive, motivational strategies, psychological well-being, actualization of potential talents

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum model
  • educational support
  • high school students