دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.22034/ijes.2022.546559.1235

چکیده

هدف: امروزه اهمیت دانش و تولید آن بر کسی پوشیده نیست و دانشگاه‌ها به‌عنوان محور اصلی تولید آن به شمار می‌روند. تولید دانش نیز مانند همه تولیدات دیگر دارای چالش‌ها و آسیب‌هایی است که نیازمند مطالعه است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های آسیب‌شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بود.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی بود. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی شهر اصفهان در سال تحصیلی 400-1399 بودند که بر اساس روش اشباع نظری تعداد 22 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بود که برای اعتبار یافته‌ها از دو روش روایی محتوایی به وسیله 4 خبره بیرون از پژوهش و 2 نفر خبره داخل در پژوهش استفاده شد و برای پایایی نیز از روش توافق کدگذاری استفاده شد که حاصل آن 86/0 شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی به روش تحلیل مضمون در نرم‌افزار Maxqda18 استفاده شد.
یافته‌‌ها: یافته‌ها نشان داد 86 کد باز، 9 کد محوری و سه کد انتخابی برای آسیب شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی شناسایی شد؛ به طوری‌که کدهای انتخابی شامل آسیب‌های نظام دانشگاهی (خط‌مشی‌گذاران، دست اندرکاران)؛ آسیب‌های ساختاری (برنامه درسی آموزش عالی، ساختار پژوهشی، ساختار حمایتی، ساختار وابسته) و آسیب‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی) بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی در سه حوزه (آسیب‌های دانشگاهی، ساختاری و فرهنگی) دارای چالش‌هایی است که برای ارتقای کمی و کیفی تولید دانش، باید بازنگری در قوانین مربوط دانش و علم و همچنین ارتقای علمی اساتید و دانشجویان صورت بگیرد. 
 

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify of Pathology Components of Knowledge Production in Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Keyvan Kaveh 1
  • Taghi AghaHosseini 2
  • Mahboubeh Sadat Fadavi 3

1 PhD Student in Educational Management, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Today, the importance of knowledge and its production is not hidden from anyone and universities are considered as the main axis of its production. Knowledge production, like all other productions, has challenges and disadvantages that need to be studied. Therefore, the main purpose of this study was to identify the components of pathology of knowledge production in Islamic Azad University.
Methodology: This study was applied in terms of purpose and qualitative in terms of implementation method. Participants in the study included academic experts of the Islamic Azad University of Isfahan in the academic year 2020-21. Based on the theoretical saturation method, 22 people were selected by purposive sampling
The research tool was semi-structured interviews. To validate the findings, two methods of content validity were used by 4 experts outside the research and 2 experts inside the research. Also, for reliability, the coding agreement method was used, which resulted in 0.86. For data analysis, open, axial and selective coding method was used using thematic analysis method with Maxqda18 software
Findings: Findings showed that 86 open codes, 9 central codes and three selected codes for knowledge production pathology were identified in Islamic Azad University; So that the selected codes include the harms of the university system (policy makers, stakeholders); There were structural damage (higher education curriculum, research structure, support structure, dependent structure) and economic, cultural and social damage (cultural, social, economic).
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that knowledge production in Islamic Azad University has challenges in three areas (Academic, structural and cultural injuries) that in order to improve the quantity and quality of knowledge production, the laws related to science and science should be reviewed as well as scientific promotion of professors and students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Knowledge Production
  • Higher Education System
  • Islamic Azad University
Amani M, Nave Ebrahim A, Zeinabadi H, Abdollahi B. (2020). Pathology of the regulations for delegation of the curriculum authority to universities and higher education institutions. Journal of Research in Educational Science, 14(49): 7-23. (In Persian)
Altbach P. G. (2015). What counts for academic productivity in research universities? International Higher Education, (79): 6-7.
Boroumand N. (2006). Atmosphere of participatory management pathology. Tadbir Monthly,115: 32-56. (In Persian)
Albassam B. A. (2019). Building an effective knowledge management system in Saudi arabia using the principles of good governance, Resources Policy, 64: 112-123.
Bogers M, Afuah A, Bastian B. (2010). Users as innovators: A review, critique, and future research directions, Journal of Management, 36(4): 857-875.
Compagnucci L, Spigarelli F. (2020). The Third mission of the university: A systematic literature review on potentials and constraints. Technological Forecasting and Social Change, 161: 120284.
Delshab V, Sadeghi Boroujerdi S. (2018). Investigating the influence of unlearning on knowledge management in sport organizations. Kybernetes, 47(10): 2025–2040.
Eskandari H, Shishegar A, Ghasemi H. R. (2015). Human resource pathology with a three-pronged model in the general directorate of southern railways. third world conference on management, economics, accounting and humanities on the eve of the third millennium, 1-23. (In Persian)
Kafashan Kakhki M, Khalili M. (2019). The Role of scientific communication in the process of knowledge production in humanities. Library and Information Science Research, 9(1): 107-123. (In Persian)
Kiaie Taleghani N, Zeinabadi H R, Arasteh H R, Abbassian H. (2019). Reflection on the Effective Causes of Research Malfunctions in Iranian Universities and Higher Education Institutions, Iranian Journal of Higher Education 11(1):39-66. (In Persian)
Kallio G, Houtbeckers E. (2020). Academic knowledge production: framework of practical activity in the context of transformative food studies. Frontiers in Sustainable Food Systems, 4(18): 1-12.
Kazemi MalekMahmoodi S, NiazAzari K, Jabbari N. (2021). The role of the university in knowledge production in order to realize a resistance economy based on knowledge-based economy. new applied studies in management, Economics & Accounting, 4(13): 97-106. (In Persian)
Hallinger P. (2011). Developing a knowledge base for educational leadership and man-agement in east asia. School Leadership & Management, 31(4): 305-320.
Herzog P, Leker J. (2011). Open and closed innovation: different cultures for different strategies springer.
Iqbal M. Z, Mahmood A. (2011). Factors related to low research productivity at higher education level, Asian Social Science, 7(2): 188-198.
Li M, Kankanhalli A, Kim S.H. (2016). Which ideas are more likely to be mplemented in online user innovation communities? An empirical analysis”, Decision Support Systems, 84: 28-40.
Malekpour k, Delavar A, Ghiasi Nodoshan S. (2017). Pathology of the relationship between industry and academia in the field of the humanities. Research on Educational Leadership and Management, 3(11): 51-74. (In Persian)
MacKillop E, Quarmby S, Downe J. (2020). Does knowledge brokering facilitate evidence-based policy? a review of existing knowledge and an agenda for future research. Policy & Politics, 48(2): 335-353.
Rastegari N, Salari P. (2021). Pathology of farhangian university internship program based on trigonometric analytical model "3c". Educational and Scholastic Studies, 10(3): 245-265.
Rahimi H, Siadat A, Hoveida R, et al. (2015). The analysis of organizational diagnosis based on six box model and its relationship with organizational health and quality of work environment in Isfahan public universities. Journal of Research and Planning in Higher Education, 16 (4): 19-39. (In Persian)
Shujahat M, Sousa M. J, Hussain S, et al. (2019). Translating the impact of knowledge management processes into knowledge-based innovation: the neglected and mediating role of knowledge-worker productivity. Journal of Business Research, 94, 442-450.
Snellman C. L. (2015). University in knowledge society: role and challenges. Journal of System and Management Sciences, 5(4): 84-113.
Yan T, Azadegan A. (2017). Comparing inter-organizational new product development strategies: Buy or ally; Supply-chain or non-upply-chain partners?. International Journal of ProductionEconomics, 183: 21-38.
Zakeripour G, Rezagholi F, Ahmadabadi M. (2012). Pathology of human resources and development improvement, Quarterly Journal of Management Development and Human Resources and Support, 6 (22): 20-34. (In Persian