دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

10.22034/ijes.2023.560574.1345

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تاثیر مدیریت تدریس پژوهش­محور بر مدیریت فراشناخت با نقش میانجی جو حاکم سازمانی از طریق روش تحقیق مدل آمیخته اکتشافی انجام شد.
روش شناسی: تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، ترکیبی بصورت آمیخته کیفی – کمی، بوده بطوریکه در بخش کیفی، مدل، شناسایی شده و در بخش کمی، مدل شناسایی شده در جامعه آماری واقعی، کمی سازی شده و در بوته آزمون قرار گرفت جامعۀ آماری در بخش کیفی، گروهی از خبرگان آکادمیک، خبرگان سازمانی و متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش و در بخش کمی معلمان مدارس دخترانه و پسرانه دوره دوم متوسطه استان مازندران، در 400 مدرسه بتعداد 6420 نفر بودند. در بخش کیفی از روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند، تعداد 20 نفر و در بخش کمی با روش نمونه­گیری خوشه­ای نسبی چندمرحله­ای بر اساس فرمول کوکران، تعداد 364 نفر به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. داده­ها در بخش کیفی از طریق اجرای تکنیک دلفی با پرسشنامه نیمه­ساختاریافته و ساختاریافته طی چهار راند و در بخش کمی از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با ابزار پرسشنامه محقق ساخته 96 گویه­ای استخراج و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شد. پایایی و پایایی ترکیبی مولفه­ها بترتیب بین  731/0 تا 962/0 و 836/0 تا 975/0 برآورد و تأیید شد.
یافته ها: یافته­های کیفی نشان داد، « مدیریت تدریس پژوهش­محور »، دارای نه بعد بشرح: یادگیری مبتنی بر حل مسئله و پژوهش، یادگیری گروهی و مشارکتی، طرح مسئله و سوالات چالشی، توسعه مهارتهای اجتماعی، کاوشگری و رویکرد اکتشافی، ایجاد محیطی مبتنی بر دوستی و صمیمیت، طوفان فکری در جهت خلاقیت و بدیعه پردازی، نقش حواس در فهم و ارتباط بین مطالب درسی و تکالیف درسی متناسب با شرایط روحی و علمی دانش آموزان، « جو سازمانی»، دارای هفت بعد بشرح: رفتار حمایتی، همبستگی و روحیه گروهی، صمیمیت، وضوح نقش، تشویق مبتنی بر عملکرد، قانون مداری مبتنی بر دستورالعمل های بالادستی و رفتار حرفه ای و اخلاقی و « مدیریت فراشناخت»، دارای هشت بعد بشرح: خودانگیزشی، خودکنترلی، خودمشاهده گری، خودقضاوتی، خودواکنشی، هدف گذاری و مدیریت منابع در دسترس، راهبردهای  حل مسئله در یاددهی – یادگیری و ارتقاء دانش اخباری و موقعیتی، بوده­است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج بخش کمی نشان داد که مدیریت تدریس پژوهش­محور بر مدیریت فراشناخت و جو سازمانی و جو سازمانی بر مدیریت فراشناخت، تاثیر معناداری داشته و جو سازمانی در تاثیر مدیریت تدریس پژوهش­محور بر مدیریت فراشناخت، نقش میانجی را ایفا نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Designing a Model of Effect of Research-Based Teaching Management on Metacognition Management with Mediating Role of Organizational Climate (Case Study: Mazandaran Education Department)

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Rezazadeh 1
  • Babak Hosseinzadeh 2
  • zahra hosseini daroon kalaie 1

1 PhD student in educational sciences, majoring in educational management, Babol branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the aim of designing a model of the effect of research-oriented teaching management on metacognition management with the mediating role of organizational climate through the research method of mixed exploratory model.
Methodology: In terms of practical purpose and in terms of research method, the research is a mixed qualitative-quantitative one, so that in the qualitative part, the model is identified and in the quantitative part, the model identified in the real statistical population is quantified and placed in the test plant. In the qualitative section, a group of academic experts, organizational experts, and experts related to the research topic, and in the quantitative section, there were 6,420 teachers of girls' and boys' secondary schools in Mazandaran province, in 400 schools. In the qualitative part of the targeted non-random sampling method, 20 people were selected as a statistical sample, and in the quantitative part, with the multi-stage relative cluster sampling method based on Cochran's formula, 364 people were selected as a statistical sample. In the qualitative part, the data were extracted through the implementation of the Delphi technique with a semi-structured and structured questionnaire in four rounds, and in the quantitative part, through the modeling of structural equations with the help of a 96-item researcher-made questionnaire and analyzed using SPSS and AMOS software. and analyzed. The reliability and combined reliability of the components were estimated and confirmed between 0.731 and 0.962 and 0.836 and 0.975, respectively.
Findings: Qualitative findings showed that "research-oriented teaching management" has nine dimensions: learning based on problem solving and research, group and collaborative learning, posing problems and challenging questions, developing social skills, exploration and exploratory approach, creating an environment. based on friendship and intimacy, brainstorming in the direction of creativity and innovation, the role of senses in understanding and communication between course materials and coursework according to the mental and academic conditions of students, "organizational climate", which has seven dimensions: supportive behavior, solidarity and group spirit, intimacy, role clarity, performance-based encouragement, rule-based guidance based on superior instructions and professional and ethical behavior and "transcognition management", which has eight dimensions: self-motivation, self-control, self-observation, self-judgment, self-reaction, goal Placing and managing available resources have been problem-solving strategies in teaching-learning and improving news and situational knowledge.
Conclusion: The results of the quantitative part showed that research-oriented teaching management had a significant effect on metacognitive management and organizational climate, and organizational climate had a significant effect on metacognitive management, and organizational climate played a mediating role in the effect of research-oriented teaching management on metacognitive management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research-Based Teaching Management
  • Metacognition Management
  • Organizational Climate
Al-Kurdi O F, El-Haddadeh R, Eldabi T. (2020). The role of organisational climate in managing knowledge sharing among academics in higher education, International Journal of Information Management 50: 217–22.
Amabile T M, Conti R, Coon H (et al). (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal, 39(5): 1154-1184.
Amini M, Rahimi H, Samadian Z, Gholami Olomi S. (2013). Evaluation of metacognitive skills of students in Islamic education courses, rethinking the functions of the higher education system. Quarterly journal of research on Islamic education issues. 21(21): 103-120.   
 Brown A. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation and other more mysterious mechanisms. In F. Weinert, & R. Kluwe, Metacognition, Motivation, and Understanding (pp. 65-116). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale.
 Cross D R, Paris S G. (1988). Developmental and instructional analysis of
children’s metacognition and reading comprehension. Journal of Educational
Psychology, 80,131-142.
Ezzat-Panah M. (2017), Comparison of the effect of classroom management styles on metacognitive development of female students in Shahrahawaz, 13th International Conference on Psychology and Social Sciences, Tehran, Mehr Eshraq Conferences.
Farrokhi A, Akbarpour M. (2019). A review of research-based teaching method (IBSE) in biology education. Research in biology education. 2(2): 86-77.
Flavell J. (1979). Metacognition and cognitive monitoring. a new area of cognitive developmental inquiry. American Psychologist, 34(10): 906-911.
Ghazi Ardakani R, Maleki H, Sadeghi A, Dertaj F. (2016). Designing research-oriented curriculum model in elementary social studies to foster thinking and creativity in students, scientific quarterly, research, innovation and creativity in human sciences. 7(3): 106-63.
Gul H. (2008). Organizational climate and Academic staff’s perception on climate factors. Humanity & Social Sci J. 3(1): 37-48.
Hajizad M, Jafari Rostami S M. (2018). The effect of research-based teaching method on the critical thinking of master's students in the field of educational planning of Azad University, Sari branch, research in curriculum planning. 16(60): 159-172.
Halaji M. (2017), the relationship between school organizational climate and the effectiveness of physical education teachers in Rasht city, Teacher's Professional Development Journal. 3(1). 19-36.
Halpin A W, Croft D B. (1963). The Organizational Climate of Schools. Chicago:U. of Chicago.
Hosseinpour Toulazdehi Sh, Zainabadi H. (2018). Research-oriented school: development and testing of a causal model using a combined exploratory method, family and research quarterly. 16(1): 27-47.
Ijadi Z, Saif Naraghi M, Naderi E. (2017). Research-based curriculum design in sixth grade experimental sciences, research in curriculum planning. 15 (29 consecutive 56). 49-60.
Irji Rad A. (2018). Validation of metacognitive awareness questionnaire from the point of view of lecturers and graduates of agriculture sector. Educational Measurement Quarterly. 10(38): 85-96.
Jafari P, Maktabi S, (2007), Presentation of metacognition-based school management model for primary school principals, Leadership and Educational Management Quarterly, Islamic Azad University, Garmsar branch. 2(4): 52-35.
Khoshgoftar Moghadam A A, Kharazi S K. (2015). A model for teaching metacognitive skills in future teacher education. Strategic and macro policies. 4(15): 26-1.
 Kuo Y, Tuan H Chin C. (2020). The Influence of Inquiry-Based Teaching on Male and Female Students’ Motivation and Engagement. Res Sci Educ 50: 549–572.
Litwin G H, Stringer R A. (1968). Motivation and organizational climate. Boston: Harvard Business School, Division of Research.
Lunenburg F C, Ornstein A C. (1991). Educational administration: Concepts and practices. Belmont, CA: Wadsworth.
Meijer J, Elshout-Mohr M, Van Daalen-Kapteijs M, Meeus W. (2003). Measuring metacognitive knowledge, skills and attitude by selfreport. Paper presented at the EARLI Conference at the University of Padova, Abstracts p. 273.
O’Neil H F, Abedi J. (1996). Reliability and validity of a state metacognitive inventory: Potential for alternative assessment. The Journal of Educational Re-search, 89 (4), 234-245.
 Rasouli F, Bahrami M, Hosseini N S. (2016), investigation of the factorial structure and validity of the metacognition scale, Psychometrics Quarterly. 5(17): 54-45.
 Schraw G, Dennison R S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19(1994): 460-475.
<p&