دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 دانشجوی دکتری علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

10.22034/ijes.2023.560574.1345

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تاثیر مدیریت تدریس پژوهش‌محور بر مدیریت فراشناخت با نقش میانجی جو حاکم سازمانی از طریق روش تحقیق مدل آمیخته اکتشافی انجام شد.
روش: جامعۀ آماری در بخش کیفی، گروهی از خبرگان آکادمیک، خبرگان سازمانی و متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش و در بخش کمی معلمان مدارس دخترانه و پسرانه دوره دوم متوسطه استان مازندران، در 400 مدرسه بتعداد 6420 نفر بودند. در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند، تعداد 20 نفر و در بخش کمی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای نسبی چندمرحله‌ای بر اساس فرمول کوکران، تعداد 364 نفر به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. داده‌ها در بخش کیفی از طریق اجرای تکنیک دلفی با پرسشنامه نیمه‌ساختاریافته و ساختاریافته طی چهار راند و در بخش کمی از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با ابزار پرسشنامه محقق ساخته 96 گویه‌ای استخراج و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شد. پایایی و پایایی ترکیبی مولفه‌ها بترتیب بین 731/0 تا 962/0 و 836/0 تا 975/0 برآورد و تأیید شد.
یافته ها: یافته‌های کیفی نشان داد، « مدیریت تدریس پژوهش‌محور »، دارای نه بعد بشرح: یادگیری مبتنی بر حل مسئله و پژوهش، یادگیری گروهی و مشارکتی، طرح مسئله و سوالات چالشی، توسعه مهارتهای اجتماعی، کاوشگری و رویکرد اکتشافی، ایجاد محیطی مبتنی بر دوستی و صمیمیت، طوفان فکری در جهت خلاقیت و بدیعه پردازی، نقش حواس در فهم و ارتباط بین مطالب درسی و تکالیف درسی متناسب با شرایط روحی و علمی دانش آموزان، « جو سازمانی»، دارای هفت بعد بشرح: رفتار حمایتی، همبستگی و روحیه گروهی، صمیمیت، وضوح نقش، تشویق مبتنی بر عملکرد، قانون مداری مبتنی بر دستورالعمل های بالادستی و رفتار حرفه ای و اخلاقی و « مدیریت فراشناخت»، دارای هشت بعد بشرح: خودانگیزشی، خودکنترلی، خودمشاهده گری، خودقضاوتی، خودواکنشی، هدف گذاری و مدیریت منابع در دسترس، راهبردهای حل مسئله در یاددهی – یادگیری و ارتقاء دانش اخباری و موقعیتی، بوده‌است.
نتیجه گیری: نتایج بخش کمی نشان داد که مدیریت تدریس پژوهش‌محور بر مدیریت فراشناخت و جو سازمانی و جو سازمانی بر مدیریت فراشناخت، تاثیر معناداری داشته و جو سازمانی در تاثیر مدیریت تدریس پژوهش‌محور بر مدیریت فراشناخت، نقش میانجی را ایفا نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Designing a Model of Effect of Research-Based Teaching Management on Metacognition Management with Mediating Role of Organizational Climate (Case Study: Mazandaran Education Department)

نویسندگان [English]

  • Babak Hosseinzadeh 1
  • zahra hosseini daroon kalaie 2
  • Mahdieh Rezazadeh 2

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

2 PhD student in educational sciences, majoring in educational management, Babol branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the aim of designing a model of the effect of research-oriented teaching management on metacognition management with the mediating role of organizational climate through the research method of mixed exploratory model.
Method: The statistical community in the qualitative sector, a group of academic experts (professors of educational management, public administration and psychology in universities and higher education centers), organizational experts (high and middle managers of the education system) and experts related to the subject of research and in There were a small number of 6420 teachers (including 3870 women and 2550 men) in 400 schools in Mazandaran Province. In the qualitative part of the targeted non-random sampling method, 20 people were selected as a statistical sample, and in the quantitative part, with the multi-stage relative cluster sampling method based on Cochran's formula, 364 people were selected as a statistical sample. In the qualitative part, the data were extracted through the implementation of the Delphi technique with a semi-structured and structured questionnaire in four rounds, and in the quantitative part, through structural equation modeling with the tool of the researcher-made questionnaire of 96 items and analyzed using SPSS and AMOS software. Findings: Qualitative findings showed that "research-oriented teaching management" has nine dimensions: learning based on problem solving and research, group and collaborative learning, posing problems and challenging questions, developing social skills, exploration and exploratory approach, creating an environment. based on friendship and intimacy, brainstorming in the direction of creativity and innovation, the role of senses in understanding and communication between course materials and coursework according to the mental and academic conditions of students, "organizational climate", which has seven dimensions: supportive behavior, solidarity and group spirit, intimacy, role clarity, performance-based encouragement, rule-based guidance based on superior instructions and professional and ethical behavior and "transcognition management.
Conclusion: The results of the quantitative part showed that research-oriented teaching management had a significant effect on metacognitive management and organizational climate, and organizational climate had a significant effect on metacognitive management, and organizational climate played a mediating role in the effect of research-oriented teaching management on metacognitive management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research-oriented teaching management
  • metacognitive management
  • organizational climate