دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد نیشابور دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه ریاضی و آمار، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

10.22034/ijes.2023.2002576.1410

چکیده

هدف: توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت می‌تواند نقش موثری در بهبود کیفیت آموزش آنان داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری به‌منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان با تکیه بر آموزش‌های ضمن خدمت بود.
روش شناسی: در یک مطالعه کاربردی از نوع کیفی، پژوهش حاضر بر روی 10 نفر از اساتید و خبرگان حوزه‌های مدیریت آموزش و آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی که طبق اصل اشباع نظری و با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار پژوهش حاضر مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که در فصل‌های فروردین تا شهریور 1401 انجام و روایی آن با روش مثلث‌سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 92/0 به‌دست آمد. داده‌های حاصل از اجرای مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با روش تحلیل محتوا طبق نظریه داده‌بنیاد در نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مدل خط‌مشی‌گذاری به‌منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان با تکیه بر آموزش‌های ضمن خدمت دارای 174 شاخص، 31 مولفه در شش زمینه شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌ای، راهبردها و پیامدها بود. در این پژوهش شرایط علّی شامل 13 شاخص و 3 مولفه نیازهای اجتماعی، تغییر در نیازهای آموزشی و ایجاد نیاز فردی در معلمان، پدیده محوری شامل 11 شاخص و 3 مولفه آموزش علمی و عملی، حل‌کننده مشکلات و ارزش‌آفرین، شرایط زمینه‌ای شامل 18 شاخص و 5 مولفه اجرای درست دوره‌ها، غنای محتوای دوره‌ها، محیط شایسته، برنامه‌ریزی درست و ذهنیت معلمان، شرایط مداخله‌ای شامل 59 شاخص و 6 مولفه مدیران غیرمتعهد و غیرمتخصص، ارزیابی عملکرد نادرست، نیازسنجی نادرست، عدم کیفیت تدریس دوره، روش‌های آموزش غیرمرسوم و ضعف سیستم انگیزشی، راهبردها شامل 46 شاخص و 10 مولفه الگوبرداری موفق، بهبود محتوای دوره‌ها، برنامه‌ریزی منطقه‌محور، نیازسنجی دقیق و علمی دوره‌ها، رفع موانع فردی معلمان، تغییر در سیستم‌های آموزشی، بهبود شرایط فیزیکی، به‌کارگیری مدرسین مجرب و متخصص، فراهم‌آوردن بسترهای انگیزشی و نظام ارزیابی مناسب و پیامدها شامل 27 شاخص و 4 مولفه پیامدهای اجتماعی، بهبود عملکرد آموزشی معلمان، بهزیستی شغلی معلمان و پیامدهای روانی معلمان بود. در نهایت، مدل داده‌بنیاد خط‌مشی‌گذاری به‌منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان با تکیه بر آموزش‌های ضمن خدمت طراحی شد.
بحث و نتیجه گیری: مدل خط‌مشی‌گذاری داده‌بنیاد طراحی‌شده به‌منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان با تکیه بر آموزش‌های ضمن خدمت می‌تواند توسط متخصصان و برنامه‌ریزان آموزش‌وپرورش برای طراحی برنامه‌هایی جهت بهبود و توانمندسازی حرفه‌ای معلمان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت مورد بهره‌برداری قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Policy-Making Model in order to Teachers' Professionalism Empowering and Promoting by Relying on In-Service Training

نویسندگان [English]

  • Maryam Sotoudeh Moghadam 1
  • Moslem Cherabin 2
  • Ahmad Akbari 3
  • Ahmad zendedel 4

1 PhD student, Department of Educational Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management, Neyshabur branch of Islamic Azad University, Neyshabur, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Mathematics and Statistics, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran

چکیده [English]

Purpose: The teachers' professionalism empowerment and promoting through in-service training can play an effective role in improving the quality of their education. Therefore, the purpose of this study was to design a policy-making model in order to teachers' professionalism empowerment and promoting by relying on in-service training.
Methodology: In an applied study from type of qualitative, the present research was conducted on 10 professors and experts in the fields of education management and in-service training and empowerment who were selected according to the principle of theoretical saturation and with a purposive sampling method. The tool of the current research was a semi-structured interview that was conducted in the seasons of Farvardin to Shahrivar of 1401 year and its validity was confirmed by the triangulation method and its reliability was obtained by the agreement coefficient method between two coders at 0.92. The data obtained from the semi-structured interview were analyzed with using the content analysis method according to the grounded theory in MAXQDA software.
Findings: The findings showed that the policy-making model in order to teachers' professionalism empowerment and promoting by relying on in-service training had 174 indicators, 31 components in six fields of causal conditions, central phenomenon, background conditions, intervention conditions, strategies and consequences. In this research, the causal conditions were includes 13 indicators and 3 components of the social needs, changes in educational needs and creation of individual needs in teachers, the central phenomenon were includes 11 indicators and 3 components of the scientific and practical education, solving problems and creating value, background conditions were includes 18 indicators and 5 components of the correct implementation of courses, richness of the content of courses, competent environment, correct planning and teachers' mentality, intervention conditions were includes 59 indicators and 6 components of the non-committed and non-specialist managers, incorrect performance evaluation, incorrect needs assessment, lack of quality of course teaching, non-traditional teaching methods and weak motivational system, strategies were includes 46 indicators and 10 components of the successful modeling, improving the content of courses, region-oriented planning, accurate and scientific needs assessment of courses, removing teachers' individual obstacles, changing in educational systems, improving the physical conditions, employing experienced and expert teachers, providing motivational platforms and appropriate evaluation system and consequences were includes 27 indicators and 4 components of social consequences, improving teachers' educational performance, occupational well-being of teachers and psychological consequences of teachers. Finally, the policy-making model in order to teachers' professionalism empowerment and promoting by relying on in-service training was designed.
Conclusion: The designed grounded theory policy-making model in order to teachers' professionalism empowerment and promoting by relying on in-service training can be used by education specialists and planners to design programs to teachers' professionalism improvement and empowerment through in-service trainings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy-making
  • empowerment
  • professionalism promoting
  • teachers training
  • in-service