دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 استاد، جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشیار، جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22034/ijes.2022.551146.1297

چکیده

هدف : هدف پژوهش حاضر، بررسی کمی و کیفی شکاف ارزش­های فرهنگی بین مادران و دختران بود.
روش شناسی:  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت داده­ها آمیخته بود. جامعه آماری بخش کمی دانشجویان زن دانشگاه فرهنگیان بوشهر بودند که 235 نفر از آن­ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. جامعه بخش کیفی نیز دانشجویان زن دانشگاه فرهنگیان بوشهر بودند که 25 نفر طبق اصل اشباع نظری با نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. اعتبار محتوایی پرسشنامه، با اخذ نظرات و پیشنهادات اعضای پانل خبرگان و پایایی ابزار با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه 8/0، ارزش­های فرهنگی 73/0 و ساخت توزیع قدرت در خانواده 74/0 تأیید شد. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه نیمه – ساخت­یافته بود. قابلیت اعتماد از طریق روش مثلث­­بندی محققان و کنترل توسط مشارکت­کنندگان و قابلیت اتکاء با روش توافق درون موضوعی دو کد­گذار 5/75 درصد تأیید شد. در بخش کمی، داده­ها با رگرسیون چندگانه و آزمون یو – من ویتنی با نرم افزار SPSS 26  و در بخش کیفی، با تحلیل مضمون در نرم افزار MAXQDA 2020 تحلیل شدند.
یافته ها:  در بخش کمی، نتایج نشان داد که اختلاف بین مادران و دختران به لحاظ ارزش­های فرهنگی معنا­دار بود.­ متغیر­های تفاوت سرمایه و ساخت توزیع قدرت مهمترین پیش­بینی­کننده­­های معنی­دار شکاف ارزش­های فرهنگی بین مادران و دختران بودند. در بخش کیفی، در توصیف مشارکت­کنندگان از شکاف ارزش­های فرهنگی بین مادران و دختران، 225 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان­دهنده و یک مضمون فراگیر شکل گرفت. در بررسی دیدگاه مشارکت­کنندگان، پیرامون چگونگی نقش تفاوت سرمایه بر شکاف ارزش­های فرهنگی، 385 مضمون پایه، 11 مضمون سازمان­دهنده و 4 مضمون فراگیر و چگونگی نقش ساختار توزیع قدرت بر شکاف ارزش­های فرهنگی، 102 مضمون پایه، 5 مضمون سازمان­دهنده و یک مضمون فراگیر بوجود آمد.
بحث و نتیجه­ گیری: بین مادران و دختران به لحاظ ارزش­های فرهنگی تفاوت معنی­داری وجود داشت. متغیر­های تفاوت سرمایه و ساخت توزیع قدرت بر شکاف ارزش­های فرهنگی نقش معنی­داری داشتند که مشارکت­کنندگان با توضیح چگونگی این نقش، بر آن صحه گذاشتند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Sequential Explanatory study of the Cultural Values Gap between Mothers and Girls

نویسندگان [English]

  • Habib Ahmadi 1
  • Mohammad Taghi Iman 1
  • Mansour tabiee 2
  • Mohammad zangeneh 3

1 Professor, Sociology and Social Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran.

2 Associate Professor, Sociology and Social Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 PhD student in sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study was to quantitatively and qualitatively investigate the gap in cultural values between mothers and daughters.
Methodology: This research was applied in terms of purpose and mixed in terms of the nature of the data. The statistical population was a quantitative part of the female students of Farhangian University of Bushehr, 235 of whom were selected using Cochran's formula and multi-stage cluster random sampling method. The population of the qualitative part was the female students of Farhangian University of Bushehr, 25 of whom were selected according to the principle of theoretical saturation by purposive sampling. The research tool in the quantitative part was a researcher-made questionnaire. The content validity of the questionnaire was confirmed by obtaining the opinions and suggestions of the expert panel members, and the reliability of the instrument was confirmed with Cronbach's alpha of 0.8 for the capital questionnaire, 0.73 for cultural values, and 0.74 for the construction of power distribution in the family. The research tool in the qualitative part was a semi-structured interview. Reliability was confirmed through the triangulation method of researchers and control by the participants, and the reliability was confirmed by the within-subject agreement method of two coders of 75.5%. In the quantitative part, the data were analyzed with multiple regression and the U-Man-Whitney test with SPSS 26 software, and in the qualitative part, with thematic analysis in the MAXQDA 2020 software.
Findings: In the quantitative part, the results showed that the difference between mothers and daughters was significant in terms of cultural values. The variables of capital difference and the structure of power distribution are the most significant predictors. There was a gap in cultural values between mothers and daughters. In the qualitative part, 225 basic themes, 8 organizing themes and one overarching theme were formed in the participants' description of the gap in cultural values between mothers and daughters. In examining the views of the participants, about the role of capital difference on the gap in cultural values, 385 basic themes, 11 organizing-themes and 4 overarching themes and the role of the structure of power distribution on the gap in cultural values, 102 basic themes, 5 An organizing theme and an inclusive theme emerged.
Conclusion: There was a significant difference between mothers and daughters in terms of cultural values. The variables of capital difference and the construction of power distribution had a significant role on the gap of cultural values, which the participants confirmed by explaining the nature of this role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Values Gap
  • Generation Gap
  • Value Difference
  • Generational Difference
Al-Lawati SMAS. (2019). Understanding the psychology of youths: generation gap. International Journal of Psychology and Counselling; 11(6): 46-58. https://doi.org/10.5897/IJPC2019.0568.
Azad Aramaki T, Venus D, Kerami M. (2011). Meta-analysis of cultural values in Iran. Journal of Youth Sociology; 1(1): 13-36.
Calvo-Porral CPesqueira-Sanchez R. (2020). Generational differences in technology behaviour: comparing millennials and Generation X, Kybernetes, London; 49(11): 2755-2772. https://doi.org/10.1108/K-09-2019-0598.
Dawadi S, Shrestha S, Giri RA. (2021). Mixed-methods research: A discussion on its types, challenges, and criticisms. Journal of Practical Studies in Education; 2(2): 25-36. https://doi.org/10.46809/jpse.v2i2.20.
Foroutan Y, Sadeghi K. (2021). Generational differences related to demographic attitudes in Iran. Journal of Applied Sociology; 32(4): 69-96. Doi: 10.22108/jas.2021.121935.1880.
Ghamarian F. (2006). Investigating the social factors affecting the change of values between girls and their mothers) with emphasis on the generation gap in female students of Tehran Science and Research Branch, Master's thesis, Faculty of Science and Research.
Grossi S, Yari Nasab F. (2020). Generational difference in attitude towards marriage values and factors affecting it in women living in Yasouj city, Women's Strategic Studies; 22(87): 131-149.
Jafarzadeh Gol M. (2012). Social factors affecting the value gap between mothers and girls in Ferdowsi University of Mashhad with emphasis on religious values. Master's thesis, Ferdowsi University, Faculty of Literature and Humanities.
Jarollahi O, Siddiqui Kasmaei M. (2011). Generational differences between mothers and daughters: A study of the factors affecting the differences in their attitudes toward family values. Quarterly Journal of Welfare Planning and Social Development; (14): 69-106.
Kaldi A, Jamshidi M. (2009). Value conflict between parents and children from the perspective of Amol students and related factors. Social Welfare Quarterly; 5 (19): 141-153.
Lindskog H, Oskarson M. (2022). Generational differences in disguise? A longitudinal study of the liberalising effect of education on socio-cultural attitudes. West European Politics, 1-26. https://doi.org/10.1080/01402382.2022.2076963.
Lotfi A. (2020). Investigating the generational gap between youth and parents and ways to resolve it, Journal of Islamic Studies in Health; 4(2): 47-56.
Moeidfar S. (2004). Generation gap or generation gap (study of generation gap in Iran), Letter of Social Sciences; (24): 55-82.
Mugharh A. (2021). Investigating the level of religiosity and intergenerational cultural values in the Islamic Revolution, Master's thesis, Islamic Azad University of Tehran East, Faculty of Humanities.
Noorullah Nia SM. (2015). Cultural factors affecting the creation of value gaps in family patterns between mothers and girls (18 to 25 years old) in Delfan city. Master's thesis, Razi University, Faculty of Social Sciences.
Partoalam M. (2011).  Investigating the religious generation distance of girls and their mothers and the factors affecting it. Master's thesis, Allameh Tabatabai University, Faculty of Social Sciences.
Rafinejad M, Javaheripour M, Ghasemi Z. (2021). Study of intergenerational value gap of Turkmen women in terms of the role of individual characteristics and contextual factors. Intercultural Studies Quarterly; 16(46): 77-102.
Rasoulzadeh V. (2010). A survey of payame noor Naghadeh University students' attitudes toward the generation gap with their parents and related factors, Master's thesis, University of Tabriz, Faculty of humanities and social sciences.
Salahi A. (2011). Study of generational differences and family factors affecting it among families living in Paveh, Master's thesis, University of Tabriz, Faculty of Humanities and Social Sciences.
Salimi H. (2020). Investigating the difference in family values between two generations of mothers and daughters under study: Ilam city, Master's thesis, Kharazmi University.
Sarukhani B, Sedaghatifard M. (2009). Generation gap in the Iranian family; Views and insights. Research Letter of Social Sciences; 3 (4): 7-31.
Schonpflug U. (2001). Intergenerational transmission of values: the role of transmission belts. Journal of Cross-Cultural Psychology; 32(2): 174–185. https://doi.org/10.1177/0022022101032002005.
Schvaneveldt PL, Kerpelman JL, Schvaneveldt J. (2005). Generational and cultural changes in family life in the United Arab Emirates: A comparison of mothers and girls. Journal of Comparative Family Studies; 36(1): 77-91. DOI:10.3138/JCFS.36.1.77.
Sun J, Wang X. (2010). Value differences between generations in China: a study in Shanghai. Journal of Youth Studies; 3(1): 65-81.
Thomason S, Weeks MR, Galperin B. (2022). An exploratory analysis of generational differences in the world values surveys and their application to business leaders. Ethics & Behavior, 1-14. https://doi.org/10.1080/10508422.2022.2086872.
Turkkahraman M. (2014). Social values and value education. Procedia-Social and Behavioral Sciences; 116: 633-638. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.270.
Urukovicova N. (2022). Generational differences in narcissism and value orientation. Ceskoslovenska psychologie; 66(3):315-331.
Yousefi N. (2004). Gap between generations, theoretical and experimental study, Tehran, Iran: Research Institute of Humanities and Social Sciences of University Jihad.