دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، یران.

2 استاد ,گروه مدیریتت آموزشی و آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

4 استاد یار گروه علوم تربیتی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

10.22034/ijes.2022.553809.1307

چکیده

هدف: مدرسه صالح مدرسه‌ای برای تحقق حیات طیبه و دستیابی به جامعه سالم است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی مدل استقرار مدرسه صالح بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه پژوهش صاحب‌نظران مدرسه صالح استان هرمزگان در سال 1400 بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 17 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و با روش کدگذاری در نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که برای مدل استقرار مدرسه صالح 546 مفهوم در 29 زیرمقوله و 14 مقوله شناسایی شد. مقوله‌ها شامل ارتقای جایگاه آموزش‌وپرورش و عناصر آن (با دو زیرمقوله ارتقای جایگاه و ارزشمندی آموزش‌وپرورش و ارتقای منزلت و جایگاه معلمان و مدیران)، مدیریت و ارتقای عملکرد (با چهار زیرمقوله توجه به مدیریت مدارس، هماهنگی و ارتباطات، ارتقاء نظارت و ارتقاء روابط و رفتارها در مدرسه)، سیاست، ساختار و سیستم اداری (با دو زیرمقوله توجه به مسائل سیاست‌گذاری و ساختار و ارتقای سیستم اداری)، توجه به تربیت و پرورش دینی (با یک زیرمقوله توجه به تربیت و پرورش دینی و ملی)، منابع، فضا و تجهیزات (با سه زیرمقوله توجه به مسائل و ملزومات فضای کالبدی کلاس و مدرسه، تأمین منابع مالی و بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌ها)، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توجه به نیازها (با دو زیرمقوله توجه به ظرفیت‌ها و زیست‌بوم مناطق و نیازمحوری)، نیروی انسانی (با سه زیرمقوله بهره‌گیری از نیروی انسانی توانمند، توانمندسازی و ایجاد انگیزه و جذب و بکارگیری)، برنامه و هدف محوری (با چهار زیرمقوله توجه به برنامه‌درسی ملی و بومی، توجه به هدف و برنامه محوری، نهادینه‌کردن ارزش و اهمیت سند و عملیاتی‌کردن اهداف و مولفه‌های سند تحول)، توجه به کیفیت و پیامدهای نظام آموزشی (با دو زیرمقوله توجه به پیامدها و خروجی‌های نظام آموزشی و غنی‌سازی و ارتقای کیفیت برنامه‌ها و فعالیت‌های مدارس)، توجه به تجربه‌ها و پژوهش‌ها (با دو زیرمقوله استفاده از دیدگاه‌های نوین و تجارب ملی و بین‌المللی و پژوهش‌محوری در نظام آموزشی)، مشارکت ذی‌نفعان و نخبگان (با یک زیرمقوله مشارکت ذی‌نفعان و نخبگان)، تفاوت‌های فردی (با یک زیرمقوله رعایت تفاوت‌های فردی)، انعطاف‌پذیری (با یک زیرمقوله انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات) و روش‌ها و شیوه‌های آموزشی (با یک زیرمقوله روش‌ها و شیوه‌های آموزش و تدریس) بودند که با توجه به مقوله‌ها و زیرمقوله‌ها مدل استقرار مدرسه صالح طراحی شد. همچنین، نسبت روایی محتوایی 84/0 و شاخص روایی محتوایی 89/0 بر اساس نظر صاحب‌نظران حاکی از اعتبار مناسب مدل استقرار مدرسه صالح بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به مقوله‌ها و زیرمقوله‌ها مدل استقرار مدرسه صالح شناسایی‌شده در این پژوهش، مدیران و برنامه‌ریزان آموزش‌وپرورش می‌توانند گام موثری در جهت ارزیابی میزان تحقق مدرسه صالح و تلاش برای استقرار آن بردارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Validating the Saleh School Establishment Model

نویسندگان [English]

  • Jamileh Sharaf 1
  • Nadergholi Ghorchian 2
  • Kolsom Nami 3
  • Mahmoud sabahi zadeh 4

1 PhD student, Department of Educational Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.

2 Professor, Department of Educational Management and Higher Education, School of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.

چکیده [English]

Purpose: A Saleh school is a school for the realization of a good life and the attainment of a healthy society. Therefore, the aim of the present study was designing and validating the Saleh school establishment model.
Methodology: The present study in terms of time was cross-sectional and in terms of purpose was applied. The research population was the experts of Saleh School of the Hormozgan province in 2021 year, which according to the principle of theoretical saturation number of 17 people of them by purposive sampling were selected as the sample. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed by coding method in MAXQDA software.
Findings: The findings showed that for Saleh school establishment model were identified 546 concepts in 29 subcategories and 14 categories. The categories were include promoting the status of education and its elements (with two sub-categories: promoting the status and value of education and promoting status of teachers and principals), management and performance improvement (with four sub-categories: attention to school management, coordination and communication, promotion of supervision and promotion of relationships and behaviors in school), politics, structure and administrative system (with two sub-categories: attention to policy issues and structure and promotion of the administrative system), attention to religious education (with one sub-category: attention to religious and national education), resources, space and equipment (with three sub-categories: attention to the issues and requirements of the physical space of the classroom and school, financing and utilization of equipment and technologies), utilization of capacities and attention to needs (with two sub-categories: attention to capacities and ecology of areas and need-based), human resources (with three sub-categories: utilizing capable human resources, empowering and motivating and attracting and employing), program and goal oriented (with four sub-categories: attention to national and local curriculum, attention to goal and program oriented, institutionalizing the value and importance of the document and operationalizing objectives and components of the transformation document), attention to quality and outcomes of the educational system (with two sub-categories: attention to consequences and outputs of educational system and enriching and improving the quality of school programs and activities), attention to experiences and research (with two sub-categories: using new perspectives and national and international experiences and research-oriented in the educational system), stakeholder and elite participation (with one subcategory: stakeholder and elite participation), individual differences (with one subcategory: observe individual differences), flexibility (with one subcategory: flexibility in the face of change) and teaching methods (with one subcategory: teaching methods), which according to the categories and subcategories the Saleh school establishment model was designed. Also, the content validity ratio of 0.84 and the content validity index of 0.89 according to experts' opinion indicated the appropriate validity of the Saleh school establishment model.
Conclusion: According to the identified categories and subcategories of the Saleh school establishment model in this research, education managers and planners can take an effective step to evaluate the realization of the Saleh school and the effort to establish it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saleh School
  • Saleh School Establishment
  • Education
Asgari A, Soorgi F, Ghaziani M. (2018). Construction and validation of Saleh school features in primary schools of Birjand city. Islam and Educational Research, 9(2): 97-112. (In Persian)
Bano M, Zowghi D, Kearney M, Schuck S, Aubusson P. (2018). Mobile learning for science and mathematics school education: A systematic review of empirical evidence. Computers & Education, 121: 30-58.
Baradaran M, Nayeripour ZS. (2020). Saleh school, center for the existence of Hayat Tayyeb, with an emphasis on the local community. Biannual Journal of Islamic Perspective on Educational Science, 8(14): 5-25. (In Persian)
Corral-Abos A, Aibar A, Estrada-Tenorio S, Julian JA, Ibor E, Zaragoza J. (2021). Implications of school type for active commuting to school in primary education students. Travel Behaviour and Society, 24: 143-151.
Entezari M, Sharifi A. (2021). Identifying the characteristics of the distinguished school in the education transformation document. Jundishapur Education Development Journal, 12(Special Issue): 339-351. (In Persian)
Kolb M, Frohlich L, Schmidpeter R. (2017). Implementing sustainability as the new normal: Responsible management education – From a private business school's perspective. The International Journal of Management Education, 15(2): 280-292.
Kouhi Janaghard A, Soleimani T, Zahed Babelan A, Rastgou A. (2021). The characteristics of desirable schools from the beneficiaries’ point of view: Sixth grade students and their parents (Case study: Ardabil primary schools). Quarterly Journal of Family and Research, 18(2): 89-106. (In Persian)
Mirzaei L, Beheshti S, Imani Naeeini M. (2019). Moving toward desirable school from Motahari's view point by citing Holy Quran verses. Quranic Studies Quarterly, 9(36): 9-36. (In Persian)
Mohammadi A, Zolfaghari Zafrani R, Navidadehm M, Torani H. (2020). Identifying factors contributing to competency based appointment of principals in compliance with the Clause “Guidance and Management. Journal of School Administration, 8(2): 218-245. (In Persian)
Nayeripour ZS, Baradaran M. (2020). Requirements of organizational support perceived in Saleh school in the education transformation document. Journal of Applied Issues in Islamic Education, 5(1): 129-172. (In Persian)
Rezaai M. (2019). Teachers’ professional competencies: Past, present, and future. Quarterly Journal of Education, 35(2): 129-150. (In Persian)
Shahsavari T, Soleimanpour Omran M, Hafezian M. (2022). Identify the dimensions and components of learning-teaching schools; Combined research. Quarterly Journal of Educational Leadership & Administration, 15(4): 189-215. (In Persian)
Shokohi H, Soorgi F, Mohammadi Z, Mohammadzadeh E. (2018). The rate of realization of the characteristics of Saleh school from the perspective of primary school teachers in Birjand city. Hormozgan: The First National Conference on New Findings in the Field of Teaching and Learning.
Sobhani M, Shahrakipour H, Sharifi A. (2022). Investigating the consequences of alignment school with the approach of the fundamental transformation document. Iranian Journal of Educational Sociology, 14(2): 289-298. (In Persian)