دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

10.22034/ijes.2023.1988001.1381

چکیده

هدف: اهمال‌کاری تحصیلی باعث افت عملکردهای تحصیلی می‌شود و باید به‌دنبال راهکارهایی برای کاهش آن بود. در نتیجه، این مطالعه با هدف ارائه مدل اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودگردان و سبک‌های تربیتی والدین با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی انجام شد.
روش‌شناسی: طرح پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 02-1401 بودند که از میان 23552 دانش‌آموز، تعداد 400 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای اهمال‌کاری تحصیلی (سولومون و راثبلوم، 1984)، راهبردهای یادگیری خودگردان (پینتریچ و دی‌گروت، 1990)، سبک‌های تربیتی والدین (بامریند، 1991) و خودکارآمدی تحصیلی (جینکس و مورگان، 1999) استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های ضرایب همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS-V23 و Lisrel-V8.8 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مدل اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودگردان و سبک‌های تربیتی والدین با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی برازش خوبی داشت. همچنین، راهبردهای یادگیری خودگردان (شناختی و فراشناختی) بر خودکارآمدی و اهمال‌کاری تحصیلی به‌صورت مستقیم و از طریق خودکارآمدی تحصیلی بر اهمال‌کاری تحصیلی به‌صورت غیرمستقیم تاثیر معنادار داشتند (05/0>P). علاوه بر آن، سبک‌های تربیتی والدین (مقتدر، مستبد و سهل‌گیر) بر خودکارآمدی و اهمال‌کاری تحصیلی به‌صورت مستقیم و از طریق خودکارآمدی تحصیلی بر اهمال‌کاری تحصیلی به‌صورت غیرمستقیم تاثیر معنادار داشتند (05/0>P).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می‌توان اظهار داشت هر چقدر فرد راهبردهای یادگیری خودگردان، سبک تربیتی مقتدر و خودکارآمدی تحصیلی بیشتر و سبک‌های تربیتی سهل‌گیر و مستبد کمتری داشته باشد، میزان اهمال‌کاری تحصیلی کمتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the Academic Procrastination Model based on Self-Directed Learning Strategies and Parenting Styles with the Mediating Role of Academic Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Nemati 1
  • Arezo Shomal Oskoei 2
  • Haideh Saberi 2

1 PhD. student, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

چکیده [English]

Purpose: Academic procrastination causes a drop in academic performance, and should be look for ways to reduce it. As a result, this study was conducted with the aim of presenting the academic procrastination model based on self-directed learning strategies and parenting styles with the mediating role of academic self-efficacy.
Methodology: The research design was cross-sectional from type of correlation. The statistical population of the present study was all secondary school students of Tehran city in the academic years of 2022-23, which out of 23552 students number of 400 people were selected by multi-stage cluster sampling method. In this research were used the tools of academic procrastination (Solomon and Rothblum, 1984), self-directed learning strategies (Pintrich and De Groot, 1990), parenting styles (Baumrind, 1991) and academic self-efficacy (Jinks and Morgan, 1999). In order to analyze the data were used correlation coefficients and structural equation modeling methods in SPSS-V23 and Lisrel-V8.8 software.
Findings: The findings showed that the academic procrastination model based on self-directed learning strategies and parenting styles with the mediating role of academic self-efficacy had a good fit. Also, self-directed learning strategies (cognitive and metacognitive) on academic procrastination and self-efficacy directly and indirectly through academic self-efficacy on academic procrastination had a significant effect (P<0.05). In addition, parenting styles (authoritative, authoritarian and permissive) on academic procrastination and self-efficacy directly and indirectly through academic self-efficacy on academic procrastination had a significant effect (P<0.05).
Conclusion: According to the results, it can be stated that a person has more self-directed learning strategies, authoritative parenting style and academic self-efficacy and less permissive and authoritarian parenting styles, the amount of academic procrastination will decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Procrastination
  • Self-Directed learning Strategies
  • Parenting styles
  • Academic self-Efficacy
Abedi S, Saeidipour B, Seyf MH, Farajollahi M. (2017). The structural model of relationships of the epistemological beliefs and self-regulatory learning strategies: The mediating role of educational self-efficacy and achievement goals. Journal of New Approaches in Educational Administration, 8(31): 211-238. (In Persian)
Alghamdi A, Karpinski AC, Lepp A, Barkley J. (2020). Online and face-to-face classroom multitasking and academic performance: Moderated mediation with self-efficacy for self-regulated learning and gender. Computers in Human Behavior, 102: 214-222.
Barati Z, Farzad V, Saleh Sedghpoor B, Tajalli P. (2021). Predicting academic self-efficacy based on learning strategies, taking into account the role of mediating achievement goals. Educational Psychology, 16(58): 25-45. (In Persian)
Batool SS. (2020). Academic achievement: Interplay of positive parenting, self-esteem, and academic procrastination. Australian Journal of Psychology, 72(2): 174-187. ‏
Baumrind D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence, 11(1): 56-95.
Boahene KO, Fang J, Sampong F. (2019). Social media usage and tertiary students’ academic performance: Examining the influences of academic self-efficacy and innovation characteristics. Sustainability, 11(2431): 1-17. ‏
Chen WW, Yang X, Jiao Z. (2022). Authoritarian parenting, perfectionism, and academic procrastination. Educational Psychology, 42(9): 1-15.
De Palo V, Monacis L, Miceli S, Sinatra M, Di Nuovo S. (2017). Decisional procrastination in academic settings: The role of metacognitions and learning strategies. Frontiers in Psychology, 8(973): 1-8.
De Palo V, Monacis L, Sinatra M. (2019). How self-regulated learning strategies interfere between metacognitions and decisional procrastination. Psychology, Society & Education, 11(1): 39-52. ‏
Gunduz GF. (2020). The relationship between academic procrastination behaviors of secondary school students, learning styles and parenting behaviors. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(1): 253-266. ‏
Honicke T, Broadbent J. (2016). The influence of academic self-efficacy on academic performance: A systematic review. Educational Research Review, 17: 63-84.
Jinks J, Morgan V. (1999). Children's perceived academic self-efficacy: An inventory scale. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 72(4): 224-230.
Kakinami L, Barnett TA, Seguin L, Paradis G. (2015). Parenting style and obesity risk in children. Preventive Medicine, 75: 18-22.
Khan I, Schommer-Aikins M, Saeed N. (2021). Cognitive flexibility, procrastination, and need for closure predict online self-directed learning among Pakistani virtual university students. International Journal of Distance Education and E-Learning, 6(2): 31-41.‏
Kozikoglu I. (2019). Investigating critical thinking in prospective teachers: Metacognitive skills, problem solving skills and academic self-efficacy. Journal of Social Studies Education Research, 10(2): 111-130. ‏
Li L, Gao H, Xu Y. (2020). The mediating and buffering effect of academic self-efficacy on the relationship between smartphone addiction and academic procrastination. Computers & Education, 159(3): 104001. ‏
Limone P, Sinatra M, Ceglie F, Monacis L. (2020). Examining procrastination among university students through the lens of the self-regulated learning model. Behavioral Sciences, 10(184): 1-10. ‏
Malkoc A, Kesen Mutlu A. (2018). Academic self-efficacy and academic procrastination: Exploring the mediating role of academic motivation in Turkish university students.‏ Universal Journal of Educational Research, 6(10): 2087-2093.
Moazen T, Aghaei A, Golparvar M. (2014). Predicted student’s attachment styles based on parents parenting styles. Journal of Instruction and Evaluation, 7(25): 87-99. (In Persian)
Moradi Doliskani M, Yonespor Eisaloo Z, Moradi R. (2021). The effect of flipped classroom method on academic self-efficacy and self-directed learning of students in English language course. Education Strategies in Medical Sciences, 15(1): 10-18. (In Persian)
Moradi M, Meheronaghash M, Meheronaghsh F. (2020). The effectiveness of self-related training learning on motivation beliefs and self-related learning strategies of students with written learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 10(1): 200-209. (In Persian)
Pintrich PR, De Groot EV. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational psychology, 82(1): 33-40.
Saad MAE. (2020). Self-regulated learning and academic procrastination as predictors of smartphone addiction among second year- Middle school learning disabled students. Amazonia Inveatiga, 9(26): 236-243.
San YL, Roslan S, Sabouripour F. (2016). Relationship between self-regulated learning and academic procrastination. American Journal of Applied Sciences, 13(4): 459-466.
Shariatzade Araqi Sh. (2021). Prediction of academic procrastination based on perfectionism, learning styles and self-efficacy of students of Payam Noor University, Kabudar Ahang Unit. Master's thesis, Payam Noor University of Hamadan Province, Payam Noor Kabudar Ahang Unit. (In Persian)
Solomon LJ, Rothblum ED. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of counseling psychology, 31(4): 503-509.
Sulaiman F, Hassan MM. (2019). A pilot study of the relationship between parenting style and academic procrastination among final year students of Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia (UPM). Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 4(7): 152-167. ‏
Vazpour Sh, Esmaeeli M, Hassannia S, Azami Y. (2015). The relationship of parenting patterns and birth order with procrastination in high school girl students of Amol city. Journal of Educational Psychology Studies, 11(20): 197-216. ‏ (In Persian)
Woo VMW, Yeo KJ. (2019). Parenting styles and procrastination behaviors. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 8: 1007-1013. ‏
Yang Z, Asbury K, Griffiths MD. (2019). An exploration of problematic smartphone uses among Chinese university students: Associations with academic anxiety, academic procrastination, self-regulation and subjective wellbeing. International Journal of Mental Health and Addiction, 17(3): 596-614. ‏
Yokoyama S. (2019). Academic self-efficacy and academic performance in online learning: A mini review. Frontiers in psychology, 9(2794): 1-4. ‏
Zarkouipour A, Sanagoy Mohrar GhR, Shirazi M. (2022). Effectiveness of commitment and acceptance therapy on academic procrastination and behavioral maladaptation of male students with test anxiety: A quasi-experimental study. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 21 (1): 3-16. (In Persian)
Zhang Y, Miller M, Halgunseth LC. (2023). Parenting styles and children's development: A review of the literature. Encyclopedia of Child and Adolescent Health, 2: 609-619.
Zhen R, Liu RD, Ding Y, Wang J, Liu Y, Xu L. (2017). The mediating roles of academic self-efficacy and academic emotions in the relation between basic psychological needs satisfaction and learning engagement among Chinese adolescent students. Learning and Individual Differences, 54: 210-216.
Zysberg L, Schwabsky N. (2021). School climate, academic self-efficacy and student achievement. Educational Psychology, 41(4): 467-482.