دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار، گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.22034/ijes.2023.1972323.1358

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مسئولیت پذیری اخلاقی مبتنی بر آموزش های آنلاین برای نوجوانان انجام شد.

روش: این پژوهش از نظر هدف، بنیادی-کاربردی؛ و از نظر دادههای اطلاعاتی، این پژوهش ترکیبی اکتشافی بود که ضمن عنایت به نظرات خبرگان تعلیم و تربیت، به بررسی ابعاد، مولفهها و شاخصهای متغییر های مورد نظر مبادرت ورزیده و با استفاده از روش داده بنیاد نظامند و استفاده از الگوهای پیمایشی، در مراحل کیفی و کمی به گردآوری دادههای اطلاعات پژوهش پرداخت. جامعۀ آماری در بخش کیفی، شامل گروه اول، خبرگان آکادمیک: اساتید هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه فرهنگیان و مراکز تربیت معلم و گروه دوم، خبرگان سازمانی: مدیران، معاونین و کارشناسان آموزشی و پژوهشی ادارات آموزش و پرورش شهر تهران بودند. جهت تعیین نمونهها از روش نمونهگیری غیر احتمالی هدفمند استفاده شد که 20 نفر با استفاده از اصل اشباع به عنوان حجم نمونه، در نظر گرفته شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقاطع متوسطه (دوره دوم) شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. بر اساس فرمول کوکران، تعداد 383 نفر، با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده در بخش کیفی، مصاحبههای نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، از روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه محقق ساخته بودند. در بخش کمّی با توجه به سؤالهای پژوهش از روشهای آمار توصیفی استفاده شد و استنباطی (آزمونهایی نظیر تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای) از طریق نرمافزارهای Spss-V22 و Lisrel-V8.8 بهره گرفته شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که مسئولیت پذیری اخلاقی شامل مولفههای نگرش اخلاقی در آموزش، رضایت‌مندی از آموزش، کنترل و پاسخگویی است. علاوه براین عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اخلاقی شامل فرهنگ، ساختار، معلم، برنامه درسی بودند. ارتقای کیفیت یادگیری، دگرگروی اخلاقی، به عنوان پیامدها معرفی شدند؛ سازوکارهای مدیریتی، فناورانه و رفتاری، بسترها شامل، محیطی، اجتماعی و آموزشی و موانع شامل موانع فناورانه و آموزشی به عنوان نتایج حاصل از پژوهش معرفی شدند.

نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که از میان 101 شاخص (گویه) موجود، 18 مولفه‌ی اصلی قابل شناسایی بود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a model of moral responsibility based on online training for teenagers

نویسندگان [English]

  • Saber Salehnezhad Behrestaghi 1
  • Seyedeh Esmat Rasoli 2
  • ladan salimi 3

1 Ph.D. Student of Philosophy of Education, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

3 Assistant Professor, Department of Curriculum Planning, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The current research was conducted with the aim of providing a model of moral responsibility based on online training for teenagers.

Method: This research is fundamental-applied in terms of its purpose; And in terms of information data, this research is an exploratory combination that, while taking into account the opinions of education experts, investigated the dimensions, components and indicators of the variables in question and using the systematic data method. From the survey patterns, he collected research data in qualitative and quantitative stages. The statistical community in the qualitative part included the first group, academic experts: professors of the Islamic Azad University and Farhangian University and teacher training centers, and the second group, organizational experts: managers, assistants and educational and research experts of the education departments of Tehran. In order to determine the samples, non-probability targeted sampling method was used, and 20 people were considered as the sample size using the principle of saturation. In the quantitative part, the statistical population included all secondary school students (second period) of Tehran in the academic year of 2021-2022. Based on Cochran's formula, 383 people were selected as samples by cluster sampling method. In the qualitative part, the data collection tool was semi-structured interviews, and in the quantitative part, the researcher made a library method and a questionnaire. In the quantitative part, according to the research questions, descriptive and inferential statistical methods were used (tests such as exploratory factor analysis and sample t-test) through Spss-V22 and Lisrel-V8.8 software.

Results: The results showed that ethical responsibility includes the components of ethical attitude in education, satisfaction with education, control and accountability. In addition, the factors affecting moral responsibility included culture, structure, teacher, and curriculum. Improving the quality of learning, moral transformation, were introduced as outcomes; Management, technological and behavioral mechanisms, including environmental, social and educational platforms and obstacles including technological and educational obstacles were introduced as the results of the research.

Conclusion: The results of the analysis showed that among the 101 indicators (items) available, 18 main components could be identified;

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral responsibility
  • online education
  • moral attitude in education
  • satisfaction with education