دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. تهران. ایران.

2 دانشجوی دکترای گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. تهران, ایران

10.22034/ijes.2022.1985793.1370

چکیده

هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی وضعیت مولفه های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد.
روش: روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی متوالی(کیفی کمی) بود، که در بخش کیفی بر اساس مدل گرانداد و در بخش کمی، به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. در بخش کیفی حوزه پژوهش تعدادی از خبرگان و اساتید برنامه درسی که تجربه ارزشیابی داشتند و در بخش کمی، کلیه معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران که تعداد آنها 23593 نفر در سال تحصیلی 1401-1400 بودند.در بخش کیفی 12 نفر به روش نمونه گیری نظری و در بخش کمی تعداد 377 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان ، به روش تصادفی و خوشه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته شامل 108 گویه بود ، که در بعد کمی از روایی ظاهری، محتوایی و سازه استفاده شد. همچنین CVR با ضریب 832/0 تأیید و در بعد کیفی از نظرسنجی از افراد خبره استفاده و مورد تأیید قرار گرفت و آلفای کرونباخ با ضریب 855/0 محاسبه و پایایی نیز تایید شد و داده‏های جمع آوری شده در بخش کیفی به وسیله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمی به وسیله آزمون tتک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد عوامل و مولفه های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره ابتدایی شهر تهران شامل: عامل رویکرد سیستمی ارزشیابی کیفیت برنامه درسی شامل تفکر راهبردی، تعمیم پذیری اهداف،دریافت بازخورد اصلاحی،تسهیل فرایند یاددهی یادگیری؛ عامل ارزشیابی کیفی فعالیتها شامل مولفه های: ارزشیابی فعالیت های انگیزشی، ارزشیابی فعالیتهای کاربردی،ارزشیابی فعالیتهای آموزشی؛ عامل کیفیت بخشی امکانات و فناوریهای نوین شامل مولفه های امکانات فرهنگی و ورزشی،امکانات آموزشی، امکانات رفاهی؛عامل کیفیت بخشی ساختاری شامل مولفه های: کمبود منابع و توزیع نامناسب، آینده نگری ضعیف، ارتباطات فردی و سازمانی، عدم انضباط کاری؛ عامل کیفیت سنجی اصول برنامه درسی شامل مولفه های انعطاف پذیری،توالی برنامه درسی، سودمندی برنامه درسی، جامعیت برنامه درسی؛ عامل کیفیت سنجی مدیریت استراتژیک برنامه درسی شامل مولفه های: بهبود ظواهر برنامه درسی، بهبود محتوای برنامه درسی، انسجام برنامه درسی،ترسیم چشم انداز، رشد هویت ملی مذهبی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the status of quality evaluation components of the curriculum of elementary schools in Tehran

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Saber garakani 1
  • Mahnaz Parmoz 2
  • fariba hanifi 3

1 Faculty member, Islamic Azad University, Rodhan branch. Tehran. Iran

2 Phd student of Curriculum Planning Department, Islamic Azad University, Roudhen branch, Roudhen, Iran

3 Assistant Professor of Islamic Azad University, Roodehen Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present article was conducted with the aim of investigating the status of quality evaluation components of the curriculum of primary schools in Tehran.
Methodology: The research method was applied in terms of the objective and was among sequential exploratory mixed research (qualitative and quantitative), which was carried out in the qualitative part based on the Grandad model and in the quantitative part, using a descriptive survey method. In the qualitative part of the research field, a number of education experts and evaluation specialists and in the quantitative part, all the male and female teachers of public elementary schools in Tehran, whose number was 23,593 in the academic year of 1401-1400. In the qualitative part, 12 people used the theoretical method. And in the quantitative part, 377 people were selected randomly and clustered according to the table of Karjesi and Morgan. The research tool of the researcher-made questionnaire included 108 items, which were used in the quantitative dimension of face, content and construct validity. Also, CVR was confirmed with a coefficient of 0.832 and in the qualitative dimension of the survey of experts, Cronbach's alpha was calculated with a coefficient of 0.855 and reliability was also confirmed and the collected data were analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conceptual model
  • evaluation
  • quality
  • curriculum
  • elementary school