دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

4 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

10.22034/ijes.2023.2000509.1402

چکیده

هدف: نوآوری رفتاری در سازمان می‌تواند نقش مهمی در ایجاد و ارتقای مزیت رقابتی برای سازمان داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه بکارگیری استراتژی‌های منابع انسانی در طراحی مدل نوآوری رفتاری در سازمان کودکان استثنایی بود.
روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی-کمّی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی مدیر کل سازمان کودکان استثنایی شهر تهران، روسای سازمان کودکان استثنایی در استان‌های مازندران و گیلان و مدیران ستادی سازمان کودکان استثنایی شهر تهران بودند که طبق اصل اشباع نظری 14 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی کارشناسان سازمان کودکان استثنایی شهر تهران و مدیران مدارس کودکان استثنایی استان‌های مازندران و گیلان بودند که طبق فرمول کوکران 340 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحیه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که شاخص‌های روانسنجی آنها تایید شد. تحلیل داده‌ها در بخش کیفی با روش تحلیل مضمون در نرم‌افزار MAXQDA-12 و در بخش کمی با روش تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS-22 و Smart PLS-3 انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌های بخش کیفی نشان داد که برای مدل نوآوری رفتاری و استراتژی‌های منابع انسانی در سازمان کودکان استثنایی 54 مولفه در 14 مقوله صداقت رفتاری، مثبت‌اندیشی در رفتار، توانمندسازی، فرهنگ خودکنترلی، خودکارآمدی نوآورانه، اعتمادآفرینی، مدیریت مشارکتی، مشارکت‌پذیری، تفکر به‌هنگام، رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرهنگ ارتباطات سازمانی، فضای سالم رقابت‌جویی و ارزیابی عینی منابع شناسایی شد. همچنین، یافته‌های بخش کمی نشان داد که بار عاملی و روایی همگرای همه مقوله‌ها بالاتر از 50/0 و پایایی کرونباخ و ترکیبی همه آنها بالاتر از 70/0 به‌دست آمد. علاوه بر آن، شاخص‌های برازش مدل نوآوری رفتاری و استراتژی‌های منابع انسانی در سازمان کودکان استثنایی حاکی از برازش مناسب آن بود و اثر مدل بر همه مقوله‌ها معنادار بود (05/0P<).
بحث و نتیجه‌گیری: مدل نوآوری رفتاری و استراتژی‌های منابع انسانی در سازمان کودکان استثنایی دارای شاخص‌های روانسنجی مناسبی بود و متخصصان و برنامه‌ریزان سازمان کودکان استثنایی برای ایجاد و ارتقای مزیت رقابتی می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Applying Human Resource Strategies in the Designing the Behavioral Innovation Model in the Exceptional Children Organization

نویسندگان [English]

  • Golchereh Lohrasbi Nichkohi 1
  • Mitra Sadoughi 2
  • Hossein Ali Taghipour 3
  • Esmaeil Kazempour 4

1 PhD student in educational management, department of educational sciences, Tonekabon branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran

4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

چکیده [English]

Purpose: Behavioral innovation in the organization can play an important role in creating and promoting competitive advantage for the organization. Therefore, the aim of this study was applying human resource strategies in the designing the behavioral innovation model in the exceptional children organization.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was mixed (qualitative-quantitative). The research population in the qualitative part was the general manager of exceptional children organization of Tehran, the heads of the exceptional children organization of Mazandaran and Gillan provinces, and the staff managers of the exceptional children organization of Tehran, which according to the principle of theoretical saturation, 14 people were selected as a sample by using the purposive sampling method. The research population in the quantitative part was experts of exceptional children organization of Tehran city and principals of schools of exceptional children of Mazandaran and Gillan provinces, which according to Cochran's formula, 340 people were selected as a sample by using a simple random sampling method. The research tool in the qualitative part was a semi-structured interview and in the quantitative part was a researcher-made questionnaire, which whose psychometric indicators were confirmed. Data analysis was done in the qualitative part with thematic analysis method in MAXQDA-12 software and in the quantitative part with exploratory factor analysis and structural equation modeling in SPSS-22 and Smart PLS-3 software.
Findings: The findings of the qualitative part showed that for the model of behavioral innovation and human resource strategies in the exceptional children organization were identified 54 components in 14 categories of behavioral honesty, positive thinking in behavior, empowerment, self-control culture, innovative self-efficacy, confidence building, collaborative management, participation, timely thinking, job satisfaction, organizational justice, culture of organizational communication, healthy atmosphere of competition and objective assessment of resources. Also, the findings of the quantitative part showed that the factor load and convergent validity of all categories were higher than 0.50 and Cronbach and combined reliability of all of them were higher than 0.70. In addition, the fit indicators the model of behavioral innovation and human resources strategies in the exceptional children organization indicated its appropriate fit and the effect of the model on all categories was significant (P<0.05).
Conclusion: The model of behavioral innovation and human resource strategies in the exceptional children organization had appropriate psychometric indicators, and specialists and planners of the exceptional children organization can use it to create and promote a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Strategies
  • Behavioral Innovation
  • Exceptional Children
  • Collaborative Management
  • Objective Assessment of Resources
Asghari Sarem A, Azizi M, Ajalli M. (2022). The effect of customer-oriented strategy with the ability to manage human resources and innovation on financial performance. Journal of Strategic Management Studies, 13(50): 149-137. (In Persian)
Balvandi AH, Zardoshtian Sh. (2019). Impact of strategic human resource management practices on organizational performance with mediating role of organizational innovation among experts of ministry of sports and youth. Human Resource Management in Sports, 6(2): 221-239. (In Persian)
Boon C, Eckardt R, Lepak DP, Boselie P. (2017). Integrating strategic human capital and strategic human resource management. The International Journal of Human Resource Management, 29(1): 34-67.
Bouaziz F, Hachicha ZS. (2018). Strategic human resource management practices and organizational resilience. Journal of Management Development, 37(7): 537-551.
Castro MVDM, De Araijo ML, Ribeiro AM, Demo G, Meneses PPM. (2020). Iplementation of strategic human resource management practices: a review of the national scientific production and new research paths. Revista de Gestao, 27(3): 229-246.
Colakoglu S, Chung Y, Ceylan C. (2022). Collaboration-based HR systems and innovative work behaviors: The role of information exchange and HR system strength. European Management Journal, 40(4): 518-531.
Collings DG, McMackin J, Nyberg AJ, Wright PM. (2021). Strategic human resource management and COVID-19: Emerging challenges and research opportunities. Journal of Management Studies, 58(5): 1378-1382.
Dahiya R, Raghuvanshi J. (2022). Validation of innovative work behaviour scale: Indian apparel manufacturing sector. Asia Pacific Management Review, 27(2): 120-136.
Ebrahimpour H, Hoseynnajad N, Nemati C, Taghipour F. (2015). A survey of the relationship between spiritual intelligence on teacher’s innovative behavior. Journal of School Psychology, 4(1): 156-164. (In Persian)
Gholami M, Koushki Jahromi A, Narimani M, Reyazi A. (2013). The role of human resource management in facilitating organizational innovation through employee knowledge development. Journal of Human Resource Studies, 2(3): 1-20. (In Persian)
Gu H, Duverger P, Yu L. (2017). Can innovative behavior be led by management? A study from the lodging business. Tourism Management, 63: 144-157.
Jung HS, Yoon HH. (2018). Improving frontline service employees' innovative behavior using conflict management in the hospitality industry: The mediating role of engagement. Tourism Management, 69: 498-507.
Kim D, Shin J, Seo MG, Sung MJ. (2021). Enjoy the pain that you cannot avoid: Investigation on the relationship between developmental job experience and employees’ innovative behavior. Journal of Business Research, 126: 363-375.
Lahiani N, El Mhamedi A, Hani Y, Triki A. (2016). A novel improving method of industrial performance based on human resources management. IFAC-PapersOnLine, 49(28): 262-267.
Li Y, Zhang L, Yan X. (2022). How does strategic human resource management impact on employee voice behavior and innovation behavior with mediating effect of psychological mechanism? Frontiers in Psychology, 13(920774): 1-13.
Lima L, Galleli B. (2021). Human resources management and corporate governance: Integration perspectives and future directions. European Management Journal, 39(6): 731-744.
Liu Z, Yan M, Fan Y, Chen L. (2021). Ascribed or achieved? The role of birth order on innovative behaviour in the workplace. Journal of Business Research, 134: 480-492.
Luu TT. (2019). Can diversity climate shape service innovative behavior in Vietnamese and Brazilian tour companies? The role of work passion. Tourism Management, 72: 326-339.
Mamatova L, Pavliuk V. (2020). Strategic management of human resources as the basis of sustainable development. Visuomenes Saugumas IR Viesoji Tvarka Public Security and Public Order, 24: 458-466.
Moghaddam A, Vishlaghi M, Jafari M. (2022). Strategic human resources and innovative performance: Analysis of mediating role of political networking (Case: Imam Khomeini port staff). Journal of Teaching in Marine Sciences, 9(1): 101-113. (In Persian)
Nedkovski V, Guerci M. (2021). When homophilous ties matter: Social network brokerage and individuals’ innovative behavior. European Management Journal, 39(6): 755-767.
Parwita GBS, Arsawan IWE, Koval V, Hrinchenko R, Bogdanova N, Tamosiuniene R. (2021). Organizational innovation capability: Integrating human resource management practice, knowledge management and individual creativity. Intellectual Economics, 15(2): 22-45. Prieto IM, Perez-Santana MP. (2014). Managing innovative work behavior: the role of human resource
practices. Personnel Review, 43(2): 184-208.
Szierbowski-Seibel K. (2018). Strategic human resource management and its impact on performance—Do Chinese organizations adopt appropriate HRM policies? Journal of Chinese Human Resource Management, 9(2): 62-76.
Termansyah H, Tukiran M, Herlina E, Andrianto MT. (2022). A review of strategic human resources management in organization. Budapest International Research and Critics Institute-Journal, 5(2): 14422-14429.
Trivedi R, Pattusamy M. (2022). Performance pressure and innovative work behaviour: The role of problem-orientated daydreams. IIMB Management Review, 34(4): 333-345.
Valiyan H, Abdoli M, Orooyee M. (2018). Adjustment of audit expectation gap based on human resources strategies through the Rough and Gray theory. Management Accounting, 11(39): 115-137. (In Persian)
Wright PM, Ulrich MD. (2017). A road well-traveled: the past, present, and future journey of strategic human resource management. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4(1): 45-65.
Zhong Z, Hu D, Zheng F, Ding S, Luo A. (2018). Relationship between information-seeking behavior and innovative behavior in Chinese nursing students. Nurse Education Today, 63: 1-5.