دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2023.2012687.1473

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت سواد اطلاعاتی در عصر حاضر و لزوم گنجاندن آن در برنامه‌درسی دانش‌آموزان، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو و اعتبارسنجی سواد اطلاعاتی در برنامه‌درسی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه انجام شد.
روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان رشته‌های برنامه‌درسی و آموزش سواد اطلاعاتی شهر تهران در سال 1402 بودند که تعداد 16 نفر از خبرگان (طبق اصل اشباع نظری) با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمّی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که 400 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و تکمیل پرسشنامه محقق‌ساخته توسط دانش‌آموزان بودند که شاخص‌های روانسنجی آنها تایید شد. داده‌ها با روش‌های کدگذاری و تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های کدگذاری مصاحبه‌ها برای سواد اطلاعاتی در برنامه‌درسی دانش‌آموزان 40 مولفه در 7 بعد شامل دسترسی و بازیابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، سازماندهی و ترکیب اطلاعات، ملاحظات اخلاقی اطلاعات، ارتباطات و اشتراک‌گذاری اطلاعات، عوامل شناختی یادگیری سواد اطلاعاتی و عوامل انگیزشی یادگیری سواد اطلاعاتی شناسایی شد. همچنین، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 13 مولفه توانستند 81 درصد و هر 40 مولفه توانستند 100 درصد واریانس سواد اطلاعاتی در برنامه‌درسی دانش‌آموزان را تبیین کنند، بار عاملی هر 40 مولفه بالاتر از 70/0 بود و سواد اطلاعاتی در برنامه‌درسی دانش‌آموزان بر هر 7 بعد و هر بعد بر مولفه‌های آن اثر مستقیم و معنادار داشت (001/0P). بنابراین، الگوی طراحی‌شده سواد اطلاعاتی در برنامه‌درسی دانش‌آموزان دارای اعتبار مناسبی بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه جهت بهبود سواد اطلاعاتی در برنامه‌درسی دانش‌آموزان می‌توان زمینه را برای تحقق ابعاد و مولفه‌های شناسایی‌شده فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Model and Validating of Information Literacy in the Curriculum of Senior School Students

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Najafi 1
  • Soudabeh AzadolMolki 2
  • Ashraf Alsadat Hosseini Mirsafi 3

1 PhD student, Department of Educational Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: Considering the importance of information literacy in today's era and the need to include it in the curriculum of students, the present research was conducted with the aim of designing a model and validating of information literacy in the curriculum of senior school students.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was mixed (qualitative-quantitative). The research population in the qualitative section was the experts of curriculum and information literacy education of Tehran city in the 2023 year, which number of 16 people of experts (according to the principle of theoretical saturation) were selected as a sample with using the purposeful sampling method. The research population in the quantitative section was the senior school students of Tehran city in the 2022-2023 academic years, which number of 400 people of them were selected as a sample with using the multi-stage cluster sampling method. The research tools were semi-structured interviews by experts and completion of researcher-made questionnaires by students, which whose psychometric indicators were confirmed. The data were analyzed by coding methods and exploratory factor analysis.
Findings: Based on the findings of coding interviews for information literacy in the curriculum of students were identified 40 components in 7 dimensions including information access and retrieval, information evaluation, information organization and combination, information ethical considerations, information communication and sharing, cognitive factors of information literacy learning and motivational factors of information literacy learning. Also, the results of the exploratory factor analysis showed that 13 components could explain 81% and all 40 components could explain 100% of the variance of information literacy in the curriculum of students, the factor loading of all 40 components was above 0.70 and information literacy in the curriculum of students on the 7 dimensions and each dimension on its components had a direct and significant effect (P<0.001). Therefore, the designed model of information literacy in the curriculum of students was valid.
Conclusion: Based on the results of this study, in order to improve information literacy in the curriculum of students it is possible to provide the basis for realizing the identified dimensions and components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Literacy
  • Curriculum
  • students
  • Information Communication and Sharing
  • Cognitive factors of Information Literacy Learning
Batool SH, Webber S. (2019). Mapping the state of information literacy education in primary schools: The case of Pakistan. Library & Information Science Research, 41(2): 123-131. doi: 10.1016/j.lisr.2019.04.006
Coklar AN, Yaman ND, Yurdakul IK. (2017). Information literacy and digital nativity as determinants of online information search strategies. Computers in Human Behavior, 70: 1-9. doi: 10.1016/j.chb.2016.12.050
Davis A, Lippe M, Glover TL, McLeskey N, Shillam C, Mazanec P. (2021). Integrating the ELNEC undergraduate curriculum into nursing education: Lessons learned. Journal of Professional Nursing, 37(2): 286-290. doi: 10.1016/j.profnurs.2020.12.003
Diylami S, Charmchian Langerrodi M. (2020). Designing educators’ information literacy model at the agricultural technical schools in Mazandaran province, Iran. International Journal of Agricultural Management and Development, 10(3): 279-292. (In Persian)
Fernandez-Ramos A. (2019). Online information literacy instruction in Mexican university libraries: The librarians' point of view. The Journal of Academic Librariasnship, 45(3): 242-251. doi: 10.1016/j.acalib.2019.03.008
Ghanbarypour F, Khosravi Babadi A, Assare A. (2019). Curriculum design based on information literacy development in secondary school. New Thoughts on Education, 15(3): 161-184. (In Persian) doi: 10.22051/JONTOE.2019.24864.2557
Gomes AO, Alves ST, Silva JT. (2018). Effects of investment in information and communication technologies on productivity of courts in Brazil. Government Information Quarterly, 35(3): 480-490. doi: 10.1016/j.giq.2018.06.002
Hatlevik OE, Throndsen I, Loi M, Gudmundsdottir GB. (2018). Students’ ICT self-efficacy and computer and information literacy: Determinants and relationships. Computers & Education, 118: 107-119. doi: 10.1016/j.compedu.2017.11.011
He B, Chen H, Li Z, Zhou X. (2023). Information and communication technology and innovation performance of firms: Evidence from Chinese listed state-owned enterprises. International Review of Economics & Finance, 88: 47-59. doi: 10.1016/j.iref.2023.06.007
Kalvari Janank S, Khakbaz AS, Pourjamshidi M. (2022). Investigating the status of information literacy in Persian and writing textbooks at the first year of high school. Technology of Education Journal, 16(1): 1-12. (In Persian) doi: 10.22061/tej.2021.6544.2411
Khademizadeh Sh, Farajpahlou A, Badnorooz M. (2020). Using the information literacy framework (2016) for evaluating information literacy of higher education students (Case study: Shahid Chamran university of Ahvaz). Library and Information Science Research, 10(1): 185-204. (In Persian) doi: 10.22067/riis.v0i0.81781
Mohammadzadeh E, Mirzaei NA, Kamali N. (2020). Designing an appropriate model to educate and promote knowledge management and information literacy for school principals. Journal of Islamic Life Style, 3: 185-193. (In Persian)
Obilor HN, Achore M. (2022). Use of information communication technology tools in diabetic foot ulcer prevention programs: A scoping review. Canadian Journal of Diabetes, 46(5): 535-548. doi: 10.1016/j.jcjd.2021.11.009
Phillips M, Van Epps A, Johnson N, Zwicky D. (2018). Effective engineering information literacy instruction: A systematic literature review. The Journal of Academic Librarianship, 44(6): 705-711. doi: 10.1016/j.acalib.2018.10.006
Razm F, Hafezi F, Marashian FS, Naderi F, DashtBozorgi Z. (2022). Evaluation of the effectiveness of flipped classroom method on information literacy and academic motivation of female high school students. Iranian Journal of Educational Society, 8(1): 255-265. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2022.542672.1194
Sadeghloo Z, Salimi L, Fallah V. (2023). Designing a curriculum pattern of education based on non-digital game with a high scope approach for student teachers of Farhangian University. Iranian Journal of Educational Society, 9(2): 49-58. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2021.541983.1184
Shafiee Sh, Afroozeh M, Afroozeh H. (2019). Developing information literacy model for sport management students of Iran universities. Communication Management in Sports Media, 6(23): 39-50. (In Persian)
Wang EZ, Lee CC. (2022). The impact of information communication technology on energy demand: Some international evidence. International Review of Economics & Finance, 81: 128-146. doi: 10.1016/j.iref.2022.05.008
Whitman A, Ostroff M, Crocetta N, Roth O, Ostroff JL. (2020). Integration of cannabidiol oil education into a pharmacy therapeutics curriculum. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 12(12): 1424-1430. doi: 10.1016/j.cptl.2020.07.013
Whitner C, Soucie J, Vandervoort L, Tabowei P, Mostafa N, Curtis S, et al. (2023). Didactic education for the deaf or hard of hearing learner in a pharmacy curriculum: Commentary. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 15(4): 329-333. doi: 10.1016/j.cptl.2023.04.013
Zahiri F, Safari M, Goodarzi H, Bayani AA. (2023). Designing a curriculum pattern based on the components of aesthetics and art in the period of secondary school. Iranian Journal of Educational Society, 9(1): 11-22. (In Persian) doi: 10.22034/ijes.2021.541983.1184