دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فلسفة تعلیم و تربیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

3 استاد، گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2023.1987612.1379

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت هوش و استعداد و نقش آنها در عملکردهای تحصیلی، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت هوش و استعداد برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی انجام شد.
روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی-کمّی) بود. جامعه مطالعه در بخش کیفی صاحب‌نظران حوزه علوم تربیتی متخصص در زمینه مدیریت هوش و استعداد بودند که بر اساس اصل اشباع نظری تعداد 14 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه مطالعه در بخش کمّی مدیران و معلمان استان بوشهر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 196 نفر آنها با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های بخش کیفی با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و بخش کمّی با پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری شدند. برای تحلیل داده‌های بخش کیفی از روش کدگذاری در نرم‌افزار MAXQDA-12 و برای تحلیل داده‌های بخش کمّی از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS-25 و Smart PLS 4 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های بخش کیفی نشان داد که الگوی مدیریت هوش و استعداد برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی 124 شاخص، 15 مولفه در 6 بعد شامل مقوله محوری (با سه مولفه جذب استعداد، توسعه و ارتقاء استعداد و حفظ استعداد)، عوامل علّی (با سه مولفه شرایط داخلی، شرایط سازمانی و فرآیندهای جاری)، عوامل زمینه‌ای (با سه مولفه عوامل مدیریتی، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و عوامل زیرساختی)، عوامل راهبردی (با دو مولفه ساختاری و فرآیندی)، عوامل محیطی (با دو مولفه پویایی محیطی و حمایت محیطی) و پیامدها (با دو مولفه فردی و اجتماعی- سازمانی) داشت. همچنین، یافته‌های بخش کمّی نشان داد که الگوی مدیریت هوش و استعداد برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی برازش مناسبی داشت و عوامل علّی، عوامل زمینه‌ای و عوامل محیطی بر مقوله محوری اثر مستقیم و معنادار، مقوله محوری، عوامل زمینه‌ای و عوامل محیطی بر عوامل راهبردی اثر مستقیم و معنادار و عوامل راهبردی بر پیامدها اثر مستقیم و معنادار داشت (05/0P<).
بحث و نتیجه‌گیری: الگوی مدیریت هوش و استعداد برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی طراحی‌شده در پژوهش حاضر می‌تواند به متخصصان و برنامه‌ریزان حوزه تعلیم‌وتربیت برای بهبود هوش و استعداد دانش‌آموزان در راستای ارتقای عملکردهای تحصیلی کمک نماید.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an Intelligence and Talent Management Pattern for Elementary School Students

نویسندگان [English]

  • Heydar Mozaffari 1
  • Fariba Shayegan 2
  • Ali Mohebi 3

1 PhD student, Department of Philosophy of Education, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Sociology, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran.

3 Professor, Curriculum Planning Department, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Considering the importance of intelligence and talent and their role in academic performance, the present research was conducted with the aim of designing an intelligence and talent management pattern for elementary school students.
Methodology: The present study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was mixed (qualitative-quantitative). The study population in the qualitative section was experts in the field of educational sciences of experts in the field of intelligence and talent management, which based on the principle of theoretical saturation number of 14 people of them were selected by purposive sampling method. The study population in the quantitative section was principals and teachers of Bushehr province, which based on the Krejcie and Morgan table number of 196 people of them were selected by stratified sampling method. The data of qualitative section were collected by semi-structured interview and the quantitative section were collected by researcher-made questionnaire. To analyze the data of qualitative section were used from coding method in MAXQDA-12 software and to analyze the data of quantitative section were used from structural equation modeling method in SPSS-25 and Smart PLS 4 software.
Findings: The findings of the qualitative section showed that the intelligence and talent management pattern for elementary school students has 124 indicators, 15 components in 6 dimensions including the central category (with three components of attraction of talent, development and promotion of talent and retention of talent), causal factors (with three components of internal conditions, organizational conditions and current processes), contextual factors (with three components of managerial factors, human resources planning and infrastructure factors), strategic factors (with two components of structural and process), environmental factors (with two components of environmental dynamics and environmental support) and consequences (with two components of individual and social-organizational). Also, the findings of the quantitative section showed that the intelligence and talent management pattern for elementary school students had a good fit and the causal factors, contextual factors and environmental factors had a direct and significant effect on the central category, the central category, contextual factors and environmental factors had a direct and significant effect on the strategic factors and the strategic factors had a direct and significant effect on the consequences (P<0.05).
Conclusion: The designed intelligence and talent management pattern for elementary school students in the present research can help the experts and planners in the field of education to improve the intelligence and talent of students in order to improve their academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence Management
  • Talent Management
  • Elementary Students
Azizi Gh, Ezati M, Mohammad Davoudi AH. (2020). Presenting talent management model in Tehran city schools: A qualitative study. Journal of School Administration, 8(3): 29-50. (In Persian)
Babaei M, Hashemi SA, Gholtash A. (2021). Designing a talent management model for educational managers: A qualitative study. Quarterly Journal of Educational Leadership & Administration, 15(3): 29-51. (In Persian)
Bagheri M, Nasiri F. (2019). The relationship among talent management, organizational intelligence and entrepreneurship tendency. Productivity Management, 13(51): 173-194. (In Persian)
Crane B, Hartwell CJ. (2019). Global talent management: A life cycle view of the interaction between human and social capital. Journal of World Business, 54(2): 82-92.
Darooghe Arefi N, Biglari N, Bahrololoum H. (2017). Relationship between talent management and employee’s emotional intelligence and organizational commitment in youth and sport offices of Fars province. Journal of Human Resource Management in Sport, 4(1): 47-59. (In Persian)
Ghasemi M, Joodzadeh M, Beigirad E. (2016). Talent management influence on organizational learning capabilities with respect to the mediating role of organizational intelligence. Public Management Researches, 8(30): 145-164. (In Persian)
Ingram T, Glod W. (2016). Talent management in healthcare organizations - Qualitative research results. Procedia Economics and Finance, 39: 339-346.
King C, Madera JM, Lee L, et al. (2021). Reimagining attraction and retention of hospitality management talent– A multilevel identity perspective. Journal of Business Research, 136: 251-262.
King KA, Vaiman V. (2019). Enabling effective talent management through a macro-contingent approach: A framework for research and practice. Business Research Quarterly, 22(3): 194-206.
Meyers MC, Van Woerkom M. (2014). The influence of underlying philosophies on talent management: Theory, implications for practice, and research agenda. Journal of World Business, 49(2): 192-203.
Mohsenzadeh F, Falah V, Salehi M. (2018). Identify aspects of cultural intelligence management at Islamic Azad Universities of Mazandaran province. Journal of New Approaches in Educational Administration, 8(4): 197-226. (In Persian)
Pagan-Castano E, Ballester-Miquel JC, Sanchez-Garcia J, Guijarro-Garcia M. (2022). What’s next in talent management? Journal of Business Research, 141: 528-535.
Phillips DR, Roper KO. (2009). A framework for talent management in real estate. Journal of Corporate Real Estate, 11(1): 7-16.
Saling KC, Do MD. (2020). Leveraging People Analytics for an Adaptive Complex Talent Management System. Procedia Computer Science, 168: 105-111.
Sarbazvatan J, Najafzadeh MR, Janani H, Barghi-Mogadam J. (2021). Developing a model for physical education teachers’ professional performance health based on talent management and emotional intelligence. Depiction of Health, 12(4): 356-367. (In Persian)
Shaemi A, Allameh SM, Askari M. (2013). Talent management strategies and its relation with employees' emotional intelligence. Management Studies in Development and Evolution, 22(70): 47-75. (In Persian)
Tayefeh Seifi Z, Hashemi SA, Gholtash A. (2021). Designing a talent management model for school principals: A mixed approach. Managing Education in Organizations, 9(2): 35-63. (In Persian)