دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فلسفة تعلیم و تربیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

3 استاد، گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2023.1987612.1379

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش طراحی الگوی مدیریت هوش و استعداد برای دانش آموزان دوره ابتدایی است.

روش: روش پژوهش آمیخته ( کیفی-کمی) از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی از نوع تحلیل گرندد تئوری و در بخش کمی توصیفی - پیمایشی است. جامعه در بخش کیفی خبرگان دانشگاه در رشته فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی، آموزش تطبیقی، آموزش ابتدایی و مدیران و معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی هستند و در بخش کمی مدیران و معلمان استان بوشهر است. حجم نمونه در بخش کیفی بر اساس اصول اشباع نظری 14 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی طبق جدول مورگان 196 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انجام پذیرفت. جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری( کد باز، محوری و انتخابی) و معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت هوش و استعداد برای دانش آموزان دوره ابتدایی با 6 بُعد ( علی، پدیده اصلی، راهبردها، زمینه سازها، مداخله گرها و پیامدها ) با 15 مولفه و 124 شاخص شناسایی گردید. در نهایت مدل اجرایی مدیریت هوش و استعداد برای دانش آموزان دوره ابتدایی طراحی و با پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته اعتباریابی گردید.

نتیجه گیری: همچنین ابعاد، مولفه ها و شاخص های مدل با معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت نشان داد که رابطه بین متغیر پیامدها با بارعاملی 0.985 با اهمیت ترین بُعد در نظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing Intelligence and Talent Management Model for Primary School Students

نویسندگان [English]

  • Heydar Mozaffari 1
  • Fariba Shayegan 2
  • Ali Mohebi 3

1 PhD student, Department of Philosophy of Education, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Sociology, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran.

3 Professor, Curriculum Planning Department, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to design an intelligence and talent management model for elementary school students.

Method: The mixed research method (qualitative-quantitative) is exploratory. In the qualitative part, it is a type of grand theory analysis, and in the quantitative part, it is descriptive-survey. The community in the qualitative part of the university is the experts in the field of philosophy of education, curriculum planning, comparative education, primary education and managers and teachers of public and private schools, and in the quantitative part it is the managers and teachers of Bushehr province. The sample size in the qualitative part was based on the principles of theoretical saturation of 14 people using the purposeful sampling method and in the quantitative part according to Morgan's table, 196 people were selected using the stratified sampling method. In order to collect data, a semi-structured interview method was used in the qualitative part, and a researcher-made questionnaire was used in the quantitative part. The content analysis of the interviews was done using the coding method (open, central and selective coding) and structural equations.

Findings: The results of the research showed that intelligence and talent management for elementary school students was identified with 6 dimensions (causal, main phenomenon, strategies, background makers, interveners and consequences) with 15 components and 124 indicators. Finally, the executive model of intelligence and talent management was designed for primary school students and was validated with a standard and researcher-made questionnaire.

Conclusion: Also, the dimensions, components and indicators of the model were evaluated with structural equations, which finally showed that the relationship between the outcomes variable with a factor loading of 0.985 was considered the most important dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligence management
  • talent management
  • primary education