دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق (در حقوق جزا و جرم شناسی)، واحد انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، انزلی، ایران.

3 استادیار فقه و مبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

4 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه گیلان، ایران.

10.22034/ijes.2022.544640.1216

چکیده

هدف: وندالیسم نوعی رفتار نابهنجار اجتماعی است که به اشکال مختلف در بین نوجوانان بروز و ظهور پیدا می­کند. از اینرو هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل فردی و خانوادگی موثر بر رفتار وندالی دانش­آموزان نوجوان بود.
روش­شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و حجم جامعه 27519 نفر از دانش­آموزان متوسطه اول و دوم ناحیه 2 شهر رشت در طی 1396 تا 1397 بودند. طبق جدول مورگان، 377 نفر نمونه با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه نیز از نوع محقق­ساخته بوده است. پایایی گویه­های فردی، خانوداگی و وندالیسم با آزمون آلفای کرونباخ برابر 85/0، 894/0 و 873/0 و روایی آن با روش HTMT نیز برابر با 21/0-، 39/0، و 27/0- محاسبه شد. از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندجانبه با نرم­افزار Spss نسخه 23 جهت تحلیل استفاده شد.
یافته‌ها: مقدار ثابت B گویه­های فردی برای تمامی گویه­های رفتار وندالی مثبت بوده و معنی­داری آماری آن با آزمون t و  نشان داد که مقدار P value از مقدار  کوچکتر است. اما اکثر ضرایب  تا  گویه­های وندالیسم منفی بوده و بیانگر کاهش رفتارهای تخریبی با کاهش مشکلات فردی می­باشند. همچنین مقدار ثابت B گویه­های خانوادگی برای گویه­های وندالیسم مثبت بوده و معنی­داری آماری آزمون t نشان داد که مقدار P value در همه موارد از مقدار  کوچکتر می­باشد. ولی بیشتر ضرایب  تا  موثر در رفتار تخریب­گرایانه منفی بوده و بیانگر کاهش وندالیسم در ازای کاهش اثر مشکلات خانوادگی می­باشند.
بحث و نتیجه‌گیری: در نتیجه برای کاهش رفتارهای وندالی باید حل مشکلات فردی و خانوادگی در راستای کاهش رفتارهای وندالی در اولویت قرار گیرد.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Individual and Family Factors of Vandalism in Adolescents Using Multiple Regression Model (Case Study: Students 12 to 17 Years Old)

نویسندگان [English]

  • Zahra azad gholami khesmakhi 1
  • maryam abachi 2
  • seyed mir ebrahimi 3
  • ali yaghoobi 4

1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

2 Assistant Professor of Law (in Criminal Law and Criminology), Anzali Branch, Islamic Azad University, Anzali, Iran.

3 Assistant Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Faculty of Humanities, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

4 Assistant Professor of Sociology, Gilan University, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to identify individual and family factors affecting the vandalism behavior of adolescent high school students.
Methodology: The research method was descriptive-correlational and the size of the population was 27,519 first and second grade high school students in District 2 of Rasht (12,977 girls and 14,542 boys) from 2017 to 2018. According to Morgan's table, 377 samples were selected by simple random sampling method and the questionnaire was researcher-made. The reliability of individual, family and vandalism questions was calculated by Cronbach's alpha test as 0.85, 0.894 and 0.873 and its validity was calculated as -0.21, 0.39, and -0.27 by HTMT method. Spearman correlation coefficient and multivariate regression with Spss software were used for analysis.
Findings: The constant value of B individual questions was positive for all questions of vandalism and its statistical significance with t test and α = 0.05 showed that the value of P value is less than the value of α = 0.05. However, most of the coefficients β1 to β9 of vandalism questions are negative and indicate a reduction of destructive behaviors by reducing individual problems. Also, the constant value of B family questions was positive for vandalism questions and the statistical significance of t-test showed that the value of P value was less than α = 0.05 in all cases. But most of the coefficients β1 to β16 are effective in negative destructive behavior and indicate a decrease in vandalism in exchange for reducing the effect of family problems.
Conclusion: As a result, in order to reduce vandalism, solving individual and family problems should be prioritized in order to reduce vandalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual factors
  • family factors
  • vandalism
  • adolescent students
Afshani A, JavaherChiyan N. (2015). Investigating the role of social alienation in vandalism among first and second year high school students in Yazd. Strategic research on security and social order; 13 (2): 1 to 24. [Retrieved from: http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2016.20952]
Bani Asadi  A A. (2004). Investigating the social deviations caused by unemployment in the city of Semnan. University Jihad Research Deputy, Semnan Province Unit.
Bukharaee A. (2012). Sociology of social deviations. Payame Noor University Press. Third edition. 204 pages.
Coen B. (1993). Fundamentals of Sociology. Translated by Gholamabbas Tavassoli and Reza Fazel. Tehran. Side.
Damadam Z, Geravand F. (2019). Sociological study of social factors affecting young people's tendency to vandalism (Case study: high school boys in Shousha). Two Quarterly Journal of Cultural Protection of the Islamic Revolution, Faculty of Islamic Humanities and Soft Power, Imam Hossein (AS) Military University; 9 (19): 137 to 168. [Retrieved from: http://cgirj.ihuo.ac.ir/article_205577.html]
De Wet C. (2004). The extent and causes of learner vandalism at schools. South African Journal of Education; 24 (3): 206-211.
Henseler J, Ringle C M, & Sarstedt. M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. J. of the Acad. Mark. Sci; 43: 115-135. DOI 10.1007/s11747-014-0403-8.
Heydari I, Parsamehr M. (2012). Study of sociological factors affecting vandalism (Case study: high school students in Ahvaz). Applied Sociology; 47 (3): 207 to 229. [Retrieved from: https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085745.1391.23.3.10.7]
Janorn P. (1988). Vandalism, a global disease of sabotage. Translated by Farrokh Mahan, Daneshmand Magazine. No. 299.
Karimi Monjermoei Y, Farahmand M. (2016). Vandalism and Youth (Case Study: 15- to 20-year-olds in Lordegan). Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies; 5 (2): 187 to 206. [Retrieved from: http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-238-fa.html]
Meshkani M R,  Meshkani Z S. (2002). Assessing the Impact of Internal and External Factors of the Family on Juvenile Delinquency. Journal of the Sociological Association; 4 (2): 1 to 25. [Retrieved from: https://dorl.net/dor/20.1001.1.17351901.1381.4.3.2.2]
Meshkani Z S. (2004). Assessing the effect of internal and external family factors on delinquency. Collection of articles on social issues in Iran, Tehran: Agah Publications.
Moazami S. (2015). Child and adolescent delinquency. Tehran, Justice. Eleventh edition.
Mohseni Tabrizi A. (2000). Theoretical and Empirical Foundations of Vandalism, A Review of the Findings of a Research, Journal of Social Sciences; 16: 193-222. [Retrieved from: https://jnoe.ut.ac.ir/article_15085.html]
Mohseni Tabrizi A. (2004). Vandalism: Psycho-Social Foundations. Sociology and Psychology of Vandalistic Behavior in Pathology and Behavior, Tehran, its publication.
Motlagh M, Nadri S. (2013). Sociological study of the factors affecting the tendency of male students to vandalism in schools (Case study of high schools in Khorramabad). Journal of Youth Sociological Studies; 4 (10): 117 to 136. [Retrieved from: https://www.sid.ir/fa/journal]
Nabavi S A H, Multafat H, Bratian A R. (2011). Investigating the effective factors in the occurrence of vandalistic behaviors among high school students in Izeh city. Applied Sociology; 22 (43): 83 to 100. [Retrieved from: https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085745.1390.22.3.5.5]
Nabavi S A H, Salmian S, Habibian B. (2012). Factors affecting vandalism among high school students in Ahvaz city (Kot Abdullah region), Socio-Cultural Development Studies; 1 (3): 98 to 135. [Retrieved from: http://journals.sabz.ac.ir /scds/article-38-1-fa.html]
Niazi M, AghaBozorgizadeh S, Hosseinizadeh S S, Sakhaei A. (2020). Meta-analysis of factors affecting vandalism in Iran. Journal of Social Security Studies; 61: 75-107. [Recoverablehttp://journals.sabz.ac.ir/scds/article-89-1-fa.html]
Rahimian N. (2021). Criminal policy of education in the light of the theory of social interests and preferential associations. Tehran, Mehrkalam. [Retrieved from: http://sopra.jrl.police.ir/article_32195.html]
Rasekh K, Abbasi Nasrabad Sofla A. (2014). Social factors affecting the tendency to sabotage (Case study: high school students in Yasuj). Social Order Quarterly; 6 (4): 1-24. [Retrieved from: http://sopra.jrl.police.ir/article_32195.html]
Saeedi Y, Maktabi G H, Haji Yakhchali A. (2020). Investigating the relationship between school bonding and education satisfaction with a tendency to destructive behaviors in second year (second year) male hi