دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2023.2000444.1399

چکیده

هدف: هدف اصلی این مقاله طراحی الگوی ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران است. 
روش شناسی: روش انجام پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از روش گرندد تئوری، برای شناسایی عوامل موثر بر ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه خبرگان در حوزه مدیریت آموزشی و آموزش عالی و مدیریت منابع انسانی بودند تا اشباع نظری 17 مصاحبه صورت گرفت. و تمام مصاحبه ها بین 45 تا 75 دقیقه به طول انجامید. مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان در سال 1401 به صورت پرسشنامه ای با 84 شاخص و 32 مولفه و 7 بُعد انجام شده و برای تعیین وضعیت موجود ابعاد از آزمون تی تک نمونه و برای طراحی الگو از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. 
یافته ها: در وضعیت موجود بعد محتوایی با عدد تی 3.8 نسبت به ابعاد دیگر از وضعیت بهتری برخوردار است و در نهایت برای اعتباریابی الگو از 5 عامل فلسفه و اهداف، نظریه های حمایت کننده، مراحل اجرایی، ارزیابی و بازخورد و سازوکار ارتقاء استفاده شد که نشان دادند الگو از اعتبار کافی برخوردار است.
نتیجه گیری: همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون و مدل خروجی نشان می‌دهد بالاترین سطح همبستگی بین بعد مقوله اصلی و پیامدها می باشد. از طرفی ضریب تاثیر بین متغیرها نیز مشخص نمود که ضریب تاثیر شرایط مقوله اصلی بر پیامدها با ضریب (0.860) بیشترین تاثیر را نسبت به روابط دیگر متغیرها دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model for improving the academic performance of Shahid and self-sacrificing students of Islamic Azad University units in Tehran province

نویسندگان [English]

  • Danial Poorhashemi 1
  • Fereshteh Kordestani 2
  • Lotollah Abbasi Servak 3

1 PhD student, Department of Higher Education Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this article is to design a model for improving the academic performance of witness and self-sacrificing students of Islamic Azad University in Tehran province.
Methodology: The research method is mixed (qualitative-quantitative). In order to carry out this research, in addition to the document study, the ground theory method was used to identify the effective factors on improving the academic performance of Shahid and self-sacrificing students of Islamic Azad University of Tehran. The statistical population in this research were all experts in the field of educational management and higher education and human resources management until the theoretical saturation of 17 interviews. In addition, all interviews lasted between 45 and 75 minutes. Semi-structured interviews with experts were conducted in 1401 in the form of a questionnaire with 84 indicators, 32 components and 7 dimensions, and to determine the current state of the dimensions, the sample T-Tech test was used, and the structural equation method was used to design the model.
Findings: In the current situation, the content dimension with a T value of 3.8 has a better status than other dimensions, and finally, 5 factors of philosophy and goals, supporting theories, implementation steps, evaluation and feedback, and promotion mechanism were used to validate the model, which showed that The model has sufficient validity.
Conclusion: Also, the results of the regression test and the output model show that the highest level of correlation is between the dimension of the main category and the results. On the other hand, the coefficient of influence between the variables also indicated that the coefficient of influence of the conditions of the main category on the results with a coefficient of (0.860) has the greatest impact compared to the relationships of other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Performance
  • Witnessing and Sacrificing Students
  • Islamic Azad University