دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

4 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

10.22034/ijes.2022.556582.1333

چکیده

هدف: در سازمان آموزش‌وپرورش برنامه‌درسی متنوع و زیادی وجود دارد و این پژوهش با هدف طراحی الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر مولفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر در دوره متوسطه دوم انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش دارای دو بخش اسناد مکتوب مرتبط با موضوع بودند که تعداد 35 سند با روش نمونه‌گیری هدفمند و خبرگان مرتبط با موضوع بودند که تعداد 15 نفر با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش یادداشت‌برداری از اسناد و مصاحبه با خبرگان بود که روایی آنها با روش‌های مقبولیت و قابلیت تایید، تایید شد و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 86/0 بدست آمد. داده‌ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم‌افزار One Note تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که برای الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر مولفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر در دوره متوسطه دوم 485 شاخص، 24 مولفه و 10 بعد در قالب چهار عنصر هدف، محتوا، روش‌های تدریس و ارزشیابی شناسایی شد؛ به‌طوری که در عنصر هدف 2 بعد و 5 مولفه شامل مهارتی (با 2 مولفه اهداف اکتسابی و اهداف شناختی و فراشناختی) و فردی (با 3 مولفه اهداف مبتنی بر یادگیرنده، اهداف زیباشناختی و اهداف اخلاقی)، در عنصر محتوا 3 بعد و 8 مولفه شامل محیطی (با 2 مولفه محیط یادگیری و محتوای مبتنی بر یادگیرنده)، هنری- فرهنگی (با 2 مولفه محتوای مبتنی بر اجتماع و فرهنگ و محتوای مبتنی بر هنر و زیبایی‌شناسی) و فرم محتوا (با 4 مولفه فرم ادبی، فرم نمایشی، فرم تجسمی و فرم ترسیمی/ بصری)، در عنصر روش‌های تدریس 3 بعد و 7 مولفه شامل هنری (با 2 مولفه زیباشناختی‌محور و طبیعت‌محور)، نوآورانه (با 2 مولفه خلاقیت‌محور و تیم‌محور و مشارکت‌محور) و فنی- انسانی (با 3 مولفه رسانه‌محور، پروژه‌محور و کارگاه‌محور و قابلیت معلم در تدریس) و در عنصر ارزشیابی 2 بعد و 4 مولفه شامل علمی (با 2 مولفه ارزشیابی کیفی و ارزشیابی مبتنی بر نتایج) و هنری- اخلاقی (با 2 مولفه ارزشیابی زیباشناختی و ارزشیابی اخلاقی) وجود داشت. در نهایت، الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر مولفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر در دوره متوسطه دوم طراحی شد.
بحث و نتیجه‌گیری: الگوی طراحی‌شده برنامه‌درسی مبتنی بر مولفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر در دوره متوسطه دوم پژوهش حاضر همراه با سایر الگوهای طراحی‌شده می‌تواند توسط متخصصان و برنامه‌ریزان درسی در طراحی الگوی جامع برنامه‌درسی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Curriculum Pattern based on the Components of Aesthetics and Art in the Period of Secondary School

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zahiri 1
  • Maryam Safari 2
  • Hosniyeh Godarzi 3
  • Aliasghar Bayani 4

1 PhD Student in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

چکیده [English]

Purpose: There are many and diverse curricula in the educational organization, and this research was conducted with the aim of designing a curriculum pattern based on the components of aesthetics and art in the period of secondary school.
Methodology: The current research in terms of purpose was applied and

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Aesthetics and Art
  • Secondary School
Alikhani Galeh M, Baratali M, Rahmani J, Dehbash M. (2021). Designing and validating the environment of aesthetic-based brain- based curricula. Journal of Educational Administration Research Quarterly, 12(48): 37-56. (In Persian)
Barkhordari M, Bakhtiyar Nasrabadi HA, Heydari MH, Neyestani MR. (2018). A study on the importance of utilizing art-based curriculum in teaching peace to learners. Teaching and Learning Research, 14(2): 93-107. (In Persian)
Barton G, Le AH. (2022). A survey of middle years students’ perceptions of aesthetic literacies, their importance and inclusion in curriculum and the workforce. The Australian Journal of Language and Literacy, 45: 71-84.
Chen YT. (2020). An investigation of young children's science and aesthetic learning through a science aesthetic thematic curriculum: A mixed-methods study. Australasian Journal of Early Childhood, 45(2): 127-141.
Denac O. (2014). The significance and role of aesthetic education in schooling. Creative Education, 5(9): 1714-1719.
Dheerayut W, Chowwalit C, Pitak N. (2015). Curriculum development for enhancing the art aesthetic in art learning substance for grade 7 students: Pilot study. Educational Research and Reviews, 10(12): 1651-1661.
Ebrahiminia A, Zangane Motlagh F, Jafarian Yasar H, Mohammadi Naeeni M. (2021). Analysis of aesthetics education curriculum and identification of aesthetic education strategies in Farhangian University. Journal of Research in Teaching, 8(4): 164-192. (In Persian)
Fallahi V, Safari Y, Yousef Farahnak M. (2011). A Study on the impact of instruction with art education approach on artistic functions and processing skills of Iranian 4th grade students. Quarterly Journal of Educational Innovations, 10(3): 101-118. (In Persian)
Garmabi HA, Maleki H, Beheshti S, Afhami R. (2016). Designing and validating of native model for elementary curriculum based on aesthetics and art components. Quarterly of Preschool and Elementary School Studies, 1(2): 1-32. (In Persian)
Golshani M, Maki Aleagha B, Etemad Ahari A. (2021). Designing a pattern for citizenship education curriculum. Journal of Research in Educational Science, 14(51): 39-60. (In Persian)
Iwai K. (2002). The contribution of arts education to children’s lives. Prospects, 32(4): 1-8.
Javidi T, Abdoli A. (2018). Aesthetics and art from Maxine Greene's view and its educational implications. Journal of New Educational Approaches, 12(2): 21-45. (In Persian)
Jitender PS. (2018). Understanding the relationship between aesthetics and product design. International Journal of Engineering Technology Science and Research, 5(3): 363-368.
Kargozar M, Kobuk H, Aldaghi A. (2019). Comparative study of art curriculum at elementary school level of Iran and Japan. Quarterly Journal of Educational Innovations, 18(1): 113-138. (In Persian)
Kazemi N, Delkhah M, Shairi H. (2021). Explanation of Harry Broudy’s view with respect to aesthetic education and its link to education via pedagogical theater. Kimiya-ye-Honar, 10(40): 97-108. (In Persian)
Lilliedahl J, Rapp S. (2019). The status of aesthetic education in a revised centralized curriculum: a theory-based and content-oriented evaluation of the Swedish curriculum reform Gy11. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 5(1): 43-53.
Makar K, Ali M, Fry K. (2018). Narrative and inquiry as a basis for a design framework to reconnect mathematics curriculum with students. International Journal of Educational Research, 92: 188-198.
Rezaie M, Malehi H, Abbaspour A, Khosravi M. (2021). Designing and validating of religious education curriculum model in primary education. Research in Curriculum Planning, 18(2): 29-49. (In Persian)
Saberi R, Mahram B. (2011). The status of artistic facets & content structure in the textbooks of art education at junior high schools: A step toward recognizing neglected curriculum. Journal of Educational Sciences, 18(1): 61-82. (In Persian)
Sajnani N, Mayor C, Tillberg-Webb H. (2020). Aesthetic presence: The role of the arts in the education of creative arts therapists in the classroom and online. The Arts in Psychotherapy, 69: 12-57.
Shih YH. (2020). Investigating the aesthetic domain of the "early childhood education and care curriculum framework" for young students in Taiwan. International Journal of Education and Practice, 8(1): 37-44.
Yousefivaghef B, Seif Naraghi M, Naderi E. (2021). The design and validation of integrated curriculum model for preschools focusing on mental and kinetic. Research in Curriculum Planning, 18(2): 173-188. (In Persian).