دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسـلامی، رودهن، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت آمــوزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22034/ijes.2023.1987454.1378

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در  دانشگاه های دولتی بوده است.
روش شناسی: این تحقیق از آن نظر مورد توجه است که با شناسایی عوامل موثر بر نوآوری می توان سیاستگذاری مناسب در جهت بهبود نوآوری در دانشگاهها را جهت بخشید برای این منظور، پس از مرور ادبیات و دسته بندی عوامل موثر بر نوآوری و تایید این مدل از طریق مصاحبه با خبرگان دانشگاه در حوزه نوآوری، مدل پژوهش از طریق تجزیه و تحلیل داده ها روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر، مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 20 نفر از صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی)اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت و علم اطلاعات( هستند که به روش هدفمند گلوله برفی از آنها نمونه گیری شده و با استفاده از روش دلفی فازی دیدگاههای آنها استخراج شده و مورد پالایش قرار گرفته است.
یافته ها: تا بحال پژوهش همه جانبه ای در رابطه با عوامل و زمینه های ایجاد کننده آن صورت نگرفته است. با توجه به این مهم، مقاله حاضر ضمن پرداختن به بررسی مفهوم نوآوری سازمانی ، ضروررت های آن در سازمانها، ویژگی های سازمان های نوآور ، به بررسی عوامل موثر در شکل گیری نوآوری سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در دانشگاه های دولتی می پردازد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد با آگاهی و شناخت از این عوامل و زمینه ها، مدیران سازمانها خواهند توانست با دیدی وسیع تر، جامع تر و آگاهانه تر به موضوع نوآوری سازمانی نگریسته و بهره لازم را به منظور افزایش عملکرد کارکنان خود کسب نمایند. و همچنین رهبری اخلاقی (72/0)، عدالت سازمانی (91/0) و تعهد سازمانی با ضریب (83/0) هرکدام تأثیر معناداری با اجرای عوامل موثر برنوآوری سازمانی دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting Organizational Innovation based on Ethical Leadership, Organizational Justice and Organizational Commitment in Public Universities

نویسندگان [English]

  • Parisa Jalili Deilamaghani 1
  • Fatah Nazem 2
  • Alireza Chenari 3

1 PhD student, Department of Educational Sciences, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.

2 Associate Professor, Educational Management Group, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to identify the factors affecting organizational innovation based on ethical leadership, organizational justice, and organizational commitment in public universities.
Methodology: This research is interesting from the point of view that by identifying the factors affecting innovation, it is possible to direct the appropriate policies to improve innovation in universities, for this purpose, after reviewing the literature and categorizing the factors affecting innovation and confirming this model Through interviews with university experts in the field of innovation, the research model was tested through data analysis, structural equation method and path analysis. The statistical population of this research includes 20 experts and academic experts (academic professors in the field of management and information science) who were sampled using a targeted snowball method and their views were extracted and refined using the fuzzy Delphi method. Is.
Findings: So far, no comprehensive research has been done regarding the factors and contexts that cause it. Considering this importance, the present article, while investigating the concept of organizational innovation, its necessity in organizations, the characteristics of innovative organizations, and investigating the effective factors in the formation of organizational innovation based on ethical leadership, organizational justice and organizational commitment in universities Government pays.
Conclusion: the results show that by being aware of these factors, fields, managers of organizations will be able to look at the issue of organizational innovation with a broader, more comprehensive, and more informed view and gain the necessary benefit in order to increase the performance of their employees. In addition, ethical leadership (0.72), organizational justice (0.91) and organizational commitment with a coefficient (0.83) each have a significant effect with the implementation of the effective factors of organizational innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational innovation
  • Ethical leadership
  • Organizational justice and Organizational commitment
Allen NJ & Meyer JP. (2001). The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology
Asadi S, Dargahi H, Falah Mehrabadi I& et al. (2016) Studying the relationship between creativity and organizational innovation in employees of public hospitals of Tehran University of Medical Sciences, Journal of Paramedical Faculty of Tehran University of Medical Sciences, Pyavard Salamat, Volume 11, Number 5, 587-578.
Ben-Roy D, Pi-Wen Y & Madsen J. (2016). Exploring the relationship between human resource flexibility, organizational innovation and adaptability culture. Chinese Management Studies, (10), 233-254.
Boroomand M & Ranjbari M. Strategic human resource management practices and innovation performance. Journal of Human
Den Hartog DN, De Hoogh. (2009). Empowerment and leader fairness and integrity: Studying ethical leader behavior: From a levels-of-analysis perspective. European Journal of Work and Organizational Psychology; 18: 199-230
Dostar M, Mestighi MR, Ismailzadeh M. (2014). Ethical leadership and investigating the effect of its dimensions on organizational commitment. Scientific-Research Quarterly of Management Studies (Improvement and Transformation), Year 24, Number 79, Winter 94, 27-45
Figueiredo S. (2016). Human resource management impact on knowledge management: Evidence from the Portuguese banking sector. Journal of Service Theory and Practice, 4 (26), 112-132.
Griffin RW. Management. 12th ed. USA: South-Western College Pub; 2016: 18-
Harland F, Stewart G & Bruce, C. (2017). Ensuring the academic library's relevance to stakeholders: The role of the Library Director. The Journal of Academic Librarianship, 43(5), 397-408.
Mohajer B, Deoband A. (2016). A causal model of the relationship between ethical leadership style, perceived organizational justice, and organizational silence among the administrative staff of Urmia University, 9th term of occupational and organizational counseling. No. 30, 73-9.
Khayer Zahed R. (2015). The mediating effect of social undermining on the relationship between organizational justice and organizational silence (The case study: tax organization of Fars province). European Online Journal of Natural and Social Sciences. Vol.4, No.4, pp: 752-760, ISSN 1805-3602
Madhoshi M & Kia Kojuri K. (2016). Cooperation between university and industry with an emphasis on the open innovation paradigm, the fifth national conference on interaction between university and industry with the approach of improving productivity, Khorramabad: Lorestan Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture
Nihof & Morman, (1993). Organizational justice, standard question naire, madsic publishing
Solmaz Sadat Naqvi Al-Husseini 1, Neda Mehrdad 2*, Attaullah Pour Abbasi 3, Bahare Yazd Yazadeh 4, Hossein Adibi, the state of knowledge management and its relationship with organizational commitment in the employees of research organizations, Mab and Turkey Scientific and Research Quarterly, Volume 28, Number 2 , page 41 to 5
Taimurzadeh E, Bahadri MK, Mehdizadeh P& et al. (2016). The effect of ethical leadership and leadership styles on organizational commitment: a case study in a military healthcare organization. Journal of Military Medicine, Volume 19, Number 5, November 2016, Pages 451-459
Weng j & Peggy D L. (2015)."Psychological Empowerment and Job Satisfaction: An Analysis of Interactive Effects". Group & Organization management, Volume 34 Number 3, June 2009, PP: 271-296.