دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 گروه روان‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.22034/ijes.2023.552971.1303

چکیده

هدف: خودتنظیمی نقش موثری در سایر عملکردهای تحصیلی دانش‌آموزان دارد و می‌تواند سبب موفقیت تحصیلی آنان گردد. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی مدل خودتنظیمی تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی و الگوی ارتباطی خانواده با میانجی‌گری اشتیاق تحصیلی بود.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 400-1399 و حدود 4000 نفر بودند. نمونه‌های این مطالعه 420 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و به پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی (Savari and Arabzade, 2013)، پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی (Gagne, 2003)، مقیاس تجدیدنظرشده الگوهای ارتباطی خانواده (Koerner and Fitzpatrick, 2002) و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی (Schaufeli et al., 2002) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS-20 و Smart-PLS-3 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مدل خودتنظیمی تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی و الگوی ارتباطی خانواده با میانجی‌گری اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان برازش مناسبی داشت. دیگر یافته‌ها نشان داد که نیازهای بنیادین روانشناختی و الگوهای ارتباطی گفت‌وشنود و همنوایی بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان اثر مستقیم و معنادار و نیازهای بنیادین روانشناختی، الگوهای ارتباطی گفت‌وشنود و همنوایی و اشتیاق تحصیلی بر خودتنظیمی آنان اثر مستقیم و معنادار داشت (05/0>P). افزون بر آن، نیازهای بنیادین روانشناختی و الگوهای ارتباطی گفت‌وشنود و همنوایی با میانجی‌گری اشتیاق تحصیلی بر خودتنظیمی تحصیلی دانش‌آموزان اثر غیرمستقیم و معنادار داشتند (05/0>P).
بحث و نتیجه‌گیری: طبق نتایج پژوهش حاضر برای بهبود خودتنظیمی دانش‌آموزان می‌توان نیازهای بنیادین روانشناختی آنان را تأمین و میزان الگوهای ارتباطی و اشتیاق تحصیلی آنها را از طریق کارگاه‌های آموزشی ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an Academic Self-Regulation Model based on Basic Psychological Needs and Family Communication Pattern with the Mediation of Academic Engagement

نویسندگان [English]

  • Shahryar Abdolmaleki 1
  • Zabih Pirani 2
  • Firouzeh Zanganeh 3

1 PhD student, Department of Educational Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

3 Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

چکیده [English]

Purpose: Self-regulation has an effective role in other academic performance of students and can cause their academic success. Therefore, the aim of this study was designing an academic self-regulation model based on basic psychological needs and family communication pattern with the mediation of academic engagement.
Methodology: This research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was descriptive from type of survey. The statistical population of the current study was male senior students of Hamedan city in the academic years of 2020-2021 and about 4000 people. The samples of this study were 420 people who were selected by cluster sampling method and answered to the academic self-regulation questionnaire (Savari and Arabzade, 2013), basic psychological needs questionnaire (Gagne, 2003), revised family communication patterns scale (Koerner and Fitzpatrick, 2002) and academic engagement questionnaire (Schaufeli et al., 2002). For data analysis were used from Pearson correlation coefficients and structural equation modeling methods in SPSS-20 and Smart-PLS-3 software.
Findings: The findings showed that the academic self-regulation model based on basic psychological needs and family communication pattern with the mediation of academic engagement had a good fit. Other findings showed that basic psychological needs and communication patterns of conversation and conformity had a direct and significant effect on students' academic engagement and basic psychological needs, communication patterns of conversation and conformity and academic engagement had a direct and significant effect on their self-regulation (P<0.05). In addition, basic psychological needs and communication patterns of conversation and conformity with the mediation of academic engagement had an indirect and significant effect on students' academic self-regulation (P<0.05).
Conclusion: According to the results of the present research, to improve students' self-regulation can be met their basic psychological needs and can be improved their communication patterns and academic engagement through educational workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Self-regulation
  • Basic Psychological Needs
  • Family Communication Pattern
  • Academic Engagement
  • Students
Abu Bakar A, Afthanorhan A. (2016). Confirmatory factor analysis on family communication patterns measurement. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 219: 33-40.
Akirmak U, Tuncer N, Akdogan M, Erkat OB. (2019). The associations of basic psychological needs and autonomous-related self with time perspective: The cultural and familial antecedents of balanced time perspective. Personality and Individual Differences, 139: 90-95.
Baluchi A, Nastiezaie N. (2021). The relationship of school culture with academic achievement, basic psychological needs and academic self-regulation in students. Rooyesh-e-Ravanshenasi, 9(12): 203-214. (In Persian)
Bordbar M, Yousefi F. (2016). The mediation roles of self-system processes and academic emotions in relationship between autonomy supportive environment and academic engagement. Developmental Psychology: Iranian Psychologist, 13(49): 13-28. (In Persian)
Bozorgpouri M, Rezaei A, Kouroshnia M, Kazemi S. (2021). Investigating the mediating role of basic psychological needs in the relationship between the dimensions of family communication patterns and perception of the classroom environment with academic self-regulation in students. Psychological Methods and Models, 11(42): 132-145. (In Persian)
Brockman R, Ciarrochi J, Parker P, Kashdan TB. (2023). Behaving versus thinking positively: When the benefits of cognitive reappraisal are contingent on satisfying basic psychological needs. Journal of Contextual Behavioral Science, 27: 120-125.
Chen H, Zhang MH. (2022). The relationship between basic psychological needs satisfaction and university students’ academic engagement: The mediating effect of emotional intelligence. Frontiers in Psychology, 13(91757): 1-12.
Diaz A, Eisenberg N, Valiente C, et al. (2017). Relations of positive and negative expressivity and effortful control to kindergarteners’ student–teacher relationship, academic engagement, and externalizing problems at school. Journal of Research in Personality, 67: 3-14.
Estevez I, Rodriguez-Llorente C, Pineiro I, Gonzalez-Suarez R, Valle A. (2021). School engagement, academic achievement, and self-regulated learning. Sustainability, 13(3011): 1-15.
Gagne M. (2003). The role of autonomy support and autonomy orientation in prosocial behavior engagement. Motivation and Emotion, 27(3): 199-223.
Ghadami Gh, Zare M, Rahimi M. (2019). The role of personality traits and the dimensions of family communication environment in academic engagement with passion mediation. Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning, 7(2): 9-20. (In Persian)
Ghadampour E, Ghasemi Pirbalooti M, Hasanvand B, Khalili Gheshnigani Z. (2017). Psychometri properties of the academic engagement scale. Quarterly of Educational Measurement, 8(29): 167-184. (In Persian)
Hanson TA, Olson PM. (2018). Financial literacy and family communication patterns. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 19: 64-71.
Hershberger MA, Jones MH. (2018). The influence of social relationships and school engagement on academic achievement in maltreated adolescents. Journal of Adolescence, 67: 98-108.
Khalili Khezrabadi M, Eshaghi Moghaddam F, Zare F, Hoseinpour Ashnaabad AR. (2022). The mediating role of self-regulated learning in the relationship between basic psychological needs and academic procrastination in students. Journal of Instruction and Evaluation, 14(56): 13-30. (In Persian)
Koerner AF, Fitzpatrick MA. (2002). Toward a theory of family communication. Communication Theory, 12(1): 70-91.
Lenes R, McClelland M, Ten Braak D, Idsoe T, Storksen I. (2020). Direct and indirect pathways from children’s early self-regulation to academic achievement in fifth grade in Norway. Early Childhood Research Quarterly, 53: 612-624.
Liu S, Zou S, Zhang D, Wang X, Wu X. (2022). Problematic Internet use and academic engagement during the COVID-19 lockdown: The indirect effects of depression, anxiety, and insomnia in early, middle, and late adolescence. Journal of Affective Disorders, 309: 9-18.
Loomis AM. (2021). The influence of early adversity on self-regulation and student-teacher relationships in preschool. Early Childhood Research Quarterly, 54: 294-306.
Malczyk BR, Lawson HA. (2017). Parental monitoring, the parent-child relationship and children's academic engagement in mother-headed single-parent families. Children and Youth Services Review, 73: 274-282.
Mojtahedi M, Ashoori J. (2016). The role of personality traits and family communication patterns in prediction of quality of life among nurses of Mofatteh and 15 Khordad hospitals in 2015. Pajouhan Scientific Journal, 14(3): 20-29. (In Persian)
O'Neill TA, Deacon A, Larson NL, et al. (2015). Life-long learning, conscientious disposition, and longitudinal measures of academic engagement in engineering design teamwork. Learning and Individual Differences, 39: 124-131.
Orm S, Haukeland YB, Vatne T, Fjermestad K. (2022). Measuring family communication in pediatric nursing: Psychometric properties of the parent-child communication scale – Child report (PCCS-CR). Journal of Pediatric Nursing, 62: 78-83.
Petersen J, Koptiuch C, Wu YP, et al. (2018). Patterns of family communication and preferred resources for sharing information among families with a Lynch syndrome diagnosis. Patient Education and Counseling, 101(11): 2011-2017.
Ramezanpour A, Kouroshnia M, Mehryar A, Javadi H. (2019). The relationship between dimensions of family communication patterns and sense of belonging in school with academic resilience with the mediation of self-regulation. Psychological Methods and Models, 10(37): 225-246. (In Persian)
Savari K, Arabzade Sh. (2013). Construction and measurement of the psychometric properties of academic self-regulation questionnaire. Journal of School Psychology, 2(1): 155-163. (In Persian)
Sayadi Y, Soleimani H. (2022). Investigating the relationship between academic self-efficacy and academic enthusiasm with regard to the mediating role of self-regulation among English language students. Journal of Research in Teaching, 10(1): 81-106. (In Persian)
Schaufeli WB, Salanova M, Gonzalez-Roma V, Bakker AB. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness studies, 3(1): 71-92.
Shareeai A, Babazadeh Z, Mahdiani Z, Fathy Karkaragh F. (2022). Investigating the role of academic self-regulatory mediator in the effect of academic vitality on academic motivation in high school students in Ardabil, district 2. Journal of School Counseling, 1(1): 1-11. (In Persian)
Shariati F, Zeinali A. (2022). The role of satisfying of basic psychological needs and goal orientation in predicting academic engagement of university students. Journal of Instruction and Evaluation, 15(57): 63-82. (In Persian)
Soleimanof S, Morris MH, Jang Y. (2021). Following the footsteps that inspire: Parental passion, family communication, and children’s entrepreneurial attitudes. Journal of Business Research, 128: 450-461.
Stenberg N, Gillison F, Rodlham K. (2022). How do peer support interventions for the self-management of chronic pain, support basic psychological needs? A systematic review and framework synthesis using self-determination theory. Patient Education and Counseling, 105(11): 3225-3234.
Suardana IK, Surasta IW, Erawati NLPS. (2020). The effect of communication family patterns on prevention effort HIV/AIDS transmission. Enfermeria Clinica, 30(3): 113-117.
Tavernier R, Hill GC, Adrien TV. (2019). Be well, sleep well: An examination of directionality between basic psychological needs and subjective sleep among emerging adults at university. Sleep Health, 5(3): 288-297.
Thaha RM, Hasan N, Hadju V, et al. (2021). Measuring self-regulation after nutrition education modules with self-determination theory (SDT) intervention among teachers with or at risk metabolic syndrome. Gaceta Sanitaria, 35(1): 83-86.
Uzun AM, Kilis S. (2019). Does persistent involvement in media and technology lead to lower academic performance? Evaluating media and technology use in relation to multitasking, self-regulation and academic performance. Computer in Human Behavior, 90: 196-203.
Vanslambrouck S, Zhu C, Pynoo B, et al. (2019). A latent profile analysis of adult students’ online self-regulation in blended learning environments. Computers in Human Behavior, 99: 126-136.
Wagner NJ, Holochwost S, Danko C, Propper CB, Coffman JL. (2021). Observed peer competence moderate’s links between children’s self-regulation skills and academic performance. Early Childhood Research quarterly, 54: 286-293.
Xie X, Wang Y, Wang P, Zhao F, Lei L. (2018). Basic psychological needs satisfaction and fear of missing out: Friend support moderated the mediating effect of individual relative deprivation. Psychiatry Research, 268: 223-228.
Yaghoobkhani Ghiasvand M, Asadzade H, Sa'dipour I, et al. (2018). Adolscents' academic engagement based on self-compassion, satisfaction of basic psychological needs and social safeness: A cross-lagged panel model. Quarterly Journal of Educational Innovations, 17(3): 23-46. (In Persian)
Ziegler N, Opdenakker MC. (2018). The development of academic procrastination in first-year secondary education students: The link with metacognitive self-regulation, self-efficacy, and effort regulation. Learning and Individual Differences, 64: 71-82.