دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار،گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.22034/ijes.2023.2014010.1484

چکیده

هدف: اختلال اضطراب فراگیر یکی از شایع‌ترین اختلال‌های روان‌پزشکی است که به‌صورت اضطراب افراطی و نگرانی ذهنی غیرقابل کنترل درباره مسائل مختلف تعریف می‌شود. در نتیجه، هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر تحمل پریشانی، تاب‌آوری و تنظیم هیجان در دانش‌آموزان دارای نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر بود.
روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم دارای نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر منطقه یک شهر تهران بودند که تعداد 30 نفر از آنها پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه برابر (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با روش آموزش ذهن‌آگاهی کابات- زین (2003) آموزش دیدند و در این مدت گروه کنترل آموزشی ندید. داده‌ها با مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (اسپیتزر و همکاران، 2006)، مقیاس تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005)، مقیاس تاب‌آوری (کونور و دیویدسون، 2003) و پرسشنامه تنظیم هیجان (گروس و جان، 2003) گردآوری و با روش‌های تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی ال‌اس‌دی در نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش ذهن‌آگاهی باعث افزایش معنادار تحمل پریشانی، تاب‌آوری و ارزیابی مجدد هیجانی و کاهش معنادار سرکوبی هیجانی در دانش‌آموزان دارای نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر شد و نتایج در مرحله پیگیری نیز باقی ماند (0.001P<).
نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه، متخصصان و درمانگران حوزه سلامت می‌توانند از روش آموزش ذهن‌آگاهی در کنار سایر روش‌ها جهت بهبود ویژگی‌های مرتبط با سلامت از جمله تحمل پریشانی، تاب‌آوری و تنظیم هیجان استفاده کنند.. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness Training on Distress Tolerance, Resilience and Emotion Regulation in Students with Symptoms of Generalized Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • Zahra Nasiri Karbasdehi 1
  • Mohammad Kazem Fakhri 2
  • Hossein Ali Gnanadzadegan 3

1 PhD student, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran (corresponding author)

3  Assistant Professor, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]


Receive:      2023/05/14
Accept:      2023/08/12
Published:     2023/09/21    Purpose: Generalized anxiety disorder can have many negative psychological consequences. As a result, the aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness training on distress tolerance, resilience and emotion regulation in students with symptoms of generalized anxiety disorder.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was a semi-experimental with a pretest, posttest and two-month follow-up design with a control group. The research population consisted of secondary high school female students with symptoms of generalized anxiety disorder in one district of Tehran city, which number of 30 people of them after reviewing the inclusion criteria were selected by purposive sampling method and randomly replaced in two equal groups (each group 15 people). The experimental groups received 8 sessions of 90 minutes with method of Kabat-Zinn's mindfulness training (2003) and during this time the control group did not receive training. The dara were collected by short scale of generalized anxiety disorder (Spitzer et al., 2006), distress tolerance scale (Simons and Gaher, 2005), resilience scale (Connor and Davidson, 2003) and emotion regulation questionnaire (Gross and John, 2003) and were analyzed by methods of variance analysis with repeated measurements and LSD post hoc test in SPSS software.
Findings: The findings of the present study showed that mindfulness training led to significant increased the distress tolerance, resilience and emotional reappraisal and significant reduced emotional suppression in students with symptoms of generalized anxiety disorder, and the results remained in the follow-up phase (P<0.001).
Conclusion: According to the results of this study, health professionals and therapists can use the method of mindfulness training along with other methods to improve health-related characteristics such as distress tolerance, resilience and emotion regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness Training
  • Distress Tolerance
  • Resilience
  • Emotion
  • Generalized Anxiety Disorder
Abdi F, Banijamali Sh, Ahadi H, Kooshki Sh. (2019). Psychometric properties of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) among women with breast cancer. Journal of Research in Psychological Health, 13(2): 81-99. (In Persian)
Aghili SM, Vakili Bastam A. (2022). The effectiveness of mindfulness training on stress tolerance, cognitive regulation of emotion and meaning of life in Payame Noor University students. Quarterly Journal of Health Psychology and Social Behavior, 2(2): 31-46. (In Persian)
Ahmadi M, Ghasemi M, Shahriyariahmadi M. (2023). The effectiveness of assertiveness training program on the resilience and clinical symptoms of students with symptoms of generalized anxiety disorder. Iranian Journal of Educational Society, 9(1): 205-214. (In Persian)
Anderson GN, Tung ES, Brown TA, Rosellini AJ. (2021). Facets of emotion regulation and emotional disorder symptom dimensions: Differential associations and incremental validity in a large clinical sample. Behavior Therapy, 52(4): 917-931.
Antonini Philippe R, Schwab L, Biasutti M. (2021) Effects of physical activity and mindfulness on resilience and depression during the first wave of COVID-19 pandemic. Frontiers in Psychology, 12(700742): 1-11.
Barnhofer T. (2019). Mindfulness training in the treatment of persistent depression: can it help to reverse maladaptive plasticity? Current Opinion in Psychology, 28: 262-267.
Carpenter JK, Sanford J, Hofmann SG. (2019). The effect of a brief mindfulness training on distress tolerance and stress reactivity. Behavior Therapy, 50(3): 630-645.
Connor KM, Davidson JRT. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson resilience
scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18(2): 76-82
Cunningham ML, Szabo M, Rodgers RF, Franko DL, Eddy KT, Thomas JJ, et al. (2020). An investigation of distress tolerance and difficulties in emotion regulation in the drive for muscularity among women. Body Image, 33: 207-213.
Delkosh A, Movahedi Y. (2022). The effectiveness of mindfulness training on the resilience and ambiguity tolerance of breast cancer patients. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 9(2): 22-31. (In Persian)
Esbjorn BH, Normann N, Christiansen BM, Reinholdt-Dunne ML. (2018). The efficacy of group metacognitive therapy for children (MCT-c) with generalized anxiety disorder: An open trial. Journal of Anxiety Disorders, 53: 16-21.
Franklin AR, Mathersul DC, Raine A, Ruscio AM. (2021). Restlessness in generalized anxiety disorder: Using actigraphy to measure physiological reactions to threat. Behavior Therapy, 52(3): 734-744.
Gallego A, McHugh L, Villatte M, Lappalainen R. (2020). Examining the relationship between public speaking anxiety, distress tolerance and psychological flexibility. Journal of Contextual Behavioral Science, 16: 128-133.
Grecucci A, Pappaianni E, Siugzdaite R, Theuninck A, Job R. (2015). Mindful emotion regulation: Exploring the neurocognitive mechanisms behind mindfulness. BioMed Research International, 670724: 1-9.
Gross JJ, John OP. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85(2): 348-362.
Hut M, Glass CR, Degnan KA, Minkler TO. (2021). The effects of mindfulness training on mindfulness, anxiety, emotion dysregulation, and performance satisfaction among female student-athletes: The moderating role of age. Asian Journal of Sport and Exercise Psychology, 1(2-3): 75-82.
Ioannidis CA, Siegling AB. (2015). Criterion and incremental validity of the emotion regulation questionnaire. Frontiers in Psychology, 6(247): 1-10.
Jiang H, Ding X, Zhao S, Li Y, Bai H, Gao H, Gao W. (2022). Abnormal brain oscillations and activation of patients with heroin use disorder during emotion regulation: The role of delta- and theta-band power. Journal of Affective Disorders, 315: 121-129.
Jin X, Xu X, Qiu J, Xu Z, Sun L, Wang Z, Shan L. (2021). Psychological resilience of second-pregnancy women in China: A cross-sectional study of influencing factors. Asian Nursing Research, 15(2): 121-128.
Kabat-Zinn J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2): 144-156.
Khajezade P, Sabahi P. (2022). The effectiveness of mindfulness education on emotion regulation and distress tolerance in sub-clinical cases of obsessive compulsive disorder. Journal of Clinical Psychology, 13(4): 1-14. (In Persian)
Kong LN, Zhang N, Yuan C, Yu ZY, Yuan W, Zhang GL. (2021). Relationship of social support and health-related quality of life among migrant older adults: The mediating role of psychological resilience. Geriatric Nursing, 42(1): 1-7.
Lewis EM, Heimberg RG, Gilroy SP, Buckner JD. (2021). The impact of brief mindfulness training on postevent processing among individuals with clinically elevated social anxiety. Behavior Therapy, 52(4): 785-796.
Lin Y, Callahan CP, Moser JS. (2018). A mind full of self: Self-referential processing as a mechanism underlying the therapeutic effects of mindfulness training on internalizing disorders. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 92: 172-186.
Liu S, Cao L, Li H, Du Y, Wang M, Xiao H, et al. (2024). Trait anxiety mediates the association between hippocampal–insula functional connectivity and anxiety symptom severity in adults with and without generalized anxiety disorder. Journal of Affective Disorders, 344: 1-7.
Lyu FF, Ramoo V, Wang YX. (2022). Career maturity, psychological resilience, and professional self-concept of nursing students in China: A nationwide cross-sectional study. Journal of Professional Nursing, 42: 58-66.
Mahmoudpour A, Shariatmadar A, Borjali A, Shafiabadi A. (2021). Psychometric properties of the distress tolerance scale (DTS) in the elderly. Quarterly of Educational Measurement, 12(46): 49-64. (In Persian)
Naeinian MR, Shaeiri MR, Sharif M, Hadian M. (2011). To study reliability and validity for a brief measure for assessing generalized anxiety disorder (GAD-7). Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, 9(1): 41-50. (In Persian)
Nishimi KM, Koenen KC, Coull BA, Kubzansky LD. (2022). Association of psychological resilience with healthy lifestyle and body weight in young adulthood. Journal of Adolescent Health, 70(2): 258-266.
Norouzi H, Hashemi E. (2017). The efficacy of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on emotion regulation among patients with breast cancer. Iranian Journal of Breast Disease, 10(2): 39-48. (In Persian)
Ouellet C, Langlois F, Provencher MD, Gosselin P. (2019). Intolerance of uncertainty and difficulties in emotion regulation: Proposal for an integrative model of generalized anxiety disorder. European Review of Applied Psychology, 69(1): 9-18.
Perkins ER, King BT, Sorman K, Patrick CJ. (2022). Trait boldness and emotion regulation: An event-related potential investigation. International Journal of Psychophysiology, 176: 1-13.
Preece DA, Becerra R, Robinson K, Dandy J, Allan A. (2018). Measuring emotion regulation ability across negative and positive emotions: The Perth emotion regulation competency inventory (PERCI). Personality and Individual Differences, 135: 229-241.
Ruffault A, Czernichow S, Hagger MS, Ferrand M, Erichot N, Carette C, et al. (2017). The effects of mindfulness training on weight-loss and health-related behaviours in adults with overweight and obesity: A systematic review and meta-analysis. Obesity Research & Clinical Practice, 11(5): 90-11.
Sedghi P, Cheraghi A. (2019). The effectiveness of the mindfulness training on Psychological well-being and resiliency of female-headed household. Journal of Family Research, 14(4): 549-562. (In Persian)
Sevinc G, Lazar SW. (2019). How does mindfulness training improve moral cognition: a theoretical and experimental framework for the study of embodied ethics. Current Opinion in Psychology, 28: 268-272.
Simons JS, Gaher RM (2005). The distress tolerance scale: Development and validation of a self-report measure. Motivation and Emotion, 29(2): 83-102.
Soleimani E, Habibi Y. (2014). The relationship between emotion regulation and resiliency with psychological well-being in students. Journal of School Psychology, 3(4): 158-166. (In Persian)
Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Low B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of Internal Medicine, 166(10): 1092-1097.
Taghavi F, Mirzaie P, Azandariani M, Rezaei Shojaei S. (2020). The effectiveness of short-term dynamic psychotherapy on anxiety, depression and happiness in women with generalized anxiety. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(Special Issue): 456-466. (In Persian)
Veilleux J. (2019). The relationship between distress tolerance and cigarette smoking: A systematic review and synthesis. Clinical Psychology Review, 71: 78-89.
Wesner E, Pavuluri A, Norwood E, Schmidt B, Bernat E. (2023). Evaluating competing models of distress tolerance via structural equation modeling. Journal of Psychiatric Research, 162: 95-102.
Wright CD, Nelson CI, Brumbaugh JT, McNeil DW. (2020). The role of distress tolerance as a potential mechanism between anxiety sensitivity and gut-specific anxiety. International Journal of Behavioral Medicine, 27(6): 717-725.
Yang CC, Llamas-Diaz D, Bahena YA, Cabello R, Dahl RE, Magis-Weinberg L. (2023). Emotion regulation difficulties and sleep quality in adolescence during the early stages of the COVID-19 lockdown. Journal of Affective Disorders, 338: 92-99.
Zhou Z, Li Y, Zhang Y, Liu J, Ai H, Liu M, et al. (2023). Differential effects of generalized anxiety and separation anxiety on brain structural development during adolescence. Journal of Affective Disorders, 339: 478-485.