دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

10.22034/ijes.2023.533477.1104

چکیده

هدف: سواد مالی مادران در سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان در خانواده می تواند از جمله متغیرهای اثرگذار باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سواد مالی مادران بر سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان انجام شد.
روش شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش در دسته تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش­آموزان دختر متوسطه اول شهر بجنورد  و مادران آن‎ها در سال تحصیلی 400- 1399 به تعداد 6700 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان از این تعداد 363 نفر دانش آموز و مادران آن‎ها به صورت خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامه سواد مالی یعقوب نژاد و همکاران (1390)، سبک زندگی میلر و اسمیت(1988) و پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (1994) بود. بعد از تایید روایی توسط خبرگان  با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 98/0، 93/0 و 95/0  محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 24 وSmart PLS 2 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: شاخص­های برازش مدل تحلیل عاملی نشان داده است که مدل اندازه­گیری تحقیق از برازش قابل قبولی برخوردار است. بر همین اساس یافته های پژوهش نشان داد که سواد مالی مادران بر سبک زندگی فرزندان(464/0) و پیشرفت تحصیلی فرزندان(547/0) اثر مثبت و معنادار داشت. (01/0 >p).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به تأثیر معنادار سواد مالی مادران بر سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان می توان از این عامل به عنوان بهبود سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان استفاده نمود.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Mothers' financial Literacy on their Children's Lifestyle and Academic Achievement (Case study of Female High School Students)

نویسندگان [English]

  • Ozra Shadmehr 1
  • Maryam Hafezian 2

1 MSc. Department of Educational Management, Bijnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Bijnourd branch,Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

Purpose: Maternal financial literacy in children's lifestyle and academic achievement in the family can be one of the effective variables, so the present study was conducted to determine the effect of mothers' financial literacy on children's lifestyle and academic achievement.
Methodology: The present study was applied in terms of purpose and methodology in the category of descriptive correlational research. The statistical population of the study was all 6700 first grade female high school students in Bojnourd and their mothers in the academic year 2021-2022, of which 363 were students and their mothers were in clusters according to Morgan's table. Step by step samples were selected. Data collection tools were three questionnaires: financial literacy of Yaghoubnejad et al. (2011), Miller and Smith lifestyle (1988) and Pham and Taylor (1994) academic achievement. After confirmation of validity by experts using Cronbach's alpha coefficient, the reliability of the questionnaires was calculated to be 0.98, 0.93 and 0.95, respectively. To analyze the data, structural equation modeling was analyzed using SPSS 24 and Smart PLS 2 software.
Findings: Factor analysis model fit indices have shown that the research measurement model has an acceptable fit. Accordingly, the findings showed that mothers' financial literacy had a positive and significant effect on children's lifestyle (0.464) and children's academic achievement (0.547). (p <0.01).
Conclusion: Due to the significant effect of mothers' financial literacy on children's lifestyle and academic achievement, this factor can be used as an improvement in children's lifestyle and academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial literacy
  • Lifestyle
  • Academic Achievement
  • Mothers
  • Students
     Allgood  S, Walstad  WB. (2011). The effect of perceived and actual financial knowledge on credit card behavior. NFI Working Papers, Indiana State University. [https://econpapers.repec.org ]
Australian Securities and Investments Commission (ASIC). (2013). Review of the National Financial Literacy Strategy, report, (339): 1-32.[ https://finmango.org ]
Almenberg  J, Dreber  A. (2015). Gender, stock market participation and financial literacy.Economics Letters, (137): 140–142. [https://econpapers.repec.org ]
Aren, S., & Zengin, A. N. (2016). Influence of Financial Literacy and Risk Perception on Choice of Investment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (235): 656 – 663. [https://www.sciencedirect.com ]
Atkinson  A, Messy  F. (2012). Measuring financial literacy: results of the OCD, International Network on Financial Education (Infe) pilot study. [https://www.oecd-ilibrary.org ]
Ani Caroline Grigion P, Kelmara Mendes V, Guilherme K.(2018). How well do women do when it comes to financial literacy? Proposition of an indicator and analysis of gender differences, Journal of Behavioral and Experimental Finance,(17): 28-41. [https://ideas.repec.org ]
Amini  E.(2009).Tarbiat,Fifth edition.  Qom: Boostan Book. [https://www.gisoom.com/book/11423067 ]
Babaei  F,Rezainejad  F,Abolfathi  A.(2016). A Study of the Relationship between Financial Literacy of School Principals and Demographic Characteristics (Case Study: School Principals of Abdanan County), Economics Studies. Financial Management and Accounting, 2 (2): 45-58.[ https://jref.ir/19697]
Dianti Deilami  Z, Hanifehzadeh  M. (2015). The Status of Financial Literacy of Tehran Families and Related Factors. Quarterly Journal of Securities Analysis, 8(26):115-139.  [http://jfksa.srbiau.ac.ir/]
Faizi  M.(2013). An introduction to lifestyle, knowledge, the twenty-second year(185):27-42. [http://ensani.ir/fa/article/journal-number/37500/ ]
Gerardi K, Goette  L, Meier  S. (2010). Financial literacy and subprime mortgage delinquency: evidence from a survey matched to administrative data. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper: 2010-10. [https://ideas.repec.org/ ]
Ghaffari  Kh, Davoodi  H, Heidari H, Mohammadi  F, Yasblaghi Sharahi  B. (2019), The effectiveness of educational games on the academic achievement of first grade students in Persian. Educational Psychology Studies, 16 (35):211-242. [https://jeps.usb.ac.ir/article_5073.html ]
Ghoraviyan, M.(2004). Raising a lively and healthy child, Seventeenth Edition, Qom: Ahmadieh.[https://ketabeqom.com/bookinfo]
Giddens  A. (2015). Modernity and Personalization: Society and Personal Identity in the New Age. translated by Nasser Mofaghian, Tehran: Ney Publishing. [https://nashreney.com/content ]
Hanifehzadeh, M.(2015). Financial Literacy, Auditor Magazine, No. 81, 126-133. [http://www.hesabras.com]
Hafner  KA, Mayer-Foulkes  D. (2017). Fertility, economic growth, and woman human development causal determinants of the developed lifestyle. Journal of Macroeconomics, 38(Pt A): 107-20. [[DOI:10.1016/j.jmacro.2013.04.001]]
Harr Ameli  MbH.(1409 Ah).Vasael Shiea, (17 and 21):Qom,Al-Albeyt. [https://fa.wikishia.net/ ]
Hogarth  M.(2014). financial education and economic development. international conference hosted by Russian GA presidency in corporation with OECD.[https://www.researchgate.net]
Huston S.(2010).Measuring financial literacy,Journal of consumer affairs, 44: 296-316. [https://onlinelibrary.wiley.com ]
Jacobs  B.(2012). Turn bling tower of babel: subprime securitization and the credit crises. financial annals journals,(65): 16-28. [https://www.tandfonline