دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

10.22034/ijes.2023.533477.1104

چکیده

این پژوهش به تاثیر سواد مالی زنان در تعیین سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان پرداخت. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر بجنورد به همراه مادرانشان بودند که تعداد حدوداً 6700 نفر بوده که از این تعداد 363 نفر به صورت خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامه سواد مالی یعقوب نژاد و همکاران (1390)، سبک زندگی میلر و اسمیت(1988) و پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (1994) بود. بعد از تایید روایی، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ها محاسبه شد. داده‌های حاصل از این پرسشنامه‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS 2 ، از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش نشان داد تاثیر سواد مالی زنان بر سبک زندگی فرزندان(464/0) و سواد مالی زنان بر پیشرفت تحصیلی فرزندان(547/0) می‌باشد و سواد مالی زنان 4/46 درصد از تغییرات متغیر سبک زندگی فرزندان و 7/54 درصد از تغییرات متغیر پیشرفت تحصیلی فرزندان را تبیین می کند. همچنین بین ابعاد پس انداز با ضریب همبستگی(586/0)، سواد سرمایه گذاری با ضریب همبستگی(473/0)، سواد خرج و استقراض با ضریب همبستگی(392/0) و سواد ریسک مالی با ضریب همبستگی(378/0) با سبک زندگی فرزندان در سطح 01/0 رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین ابعاد پس انداز با ضریب همبستگی(503/0)، سواد سرمایه گذاری با ضریب همبستگی(471/0)، سواد خرج و استقراض با ضریب همبستگی(309/0) و سواد ریسک مالی با ضریب همبستگی(418/0) با پیشرفت تحصیلی فرزندان در سطح 01/0 رابطه معنادار وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج می‌توان گفت سبک مالی مادران بر سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان موثر است. با توجه به اینکه ضریب مسیر مثبت می‌باشد، تاثیر سواد مالی زنان بر سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان مستقیم وجود دارد و سواد مالی زنان باعث بهبود سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی فرزندان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of women's financial literacy on determining children's lifestyle and academic achievement (Case study: female junior high school students)

نویسندگان [English]

  • ozra shadmehr 1
  • maryam hafezian 2

1 MSc. Department of Educational Management, Bijnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Bijnourd branch,Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

In this study, the effect of women's financial literacy on determining children's lifestyle and academic achievement was investigated. The research method in this research is fundamental in terms of purpose and descriptive-correlational in nature. The statistical population of the study was all female high school students in Bojnourd and their mothers who answered the women's financial literacy questionnaire. The number of students in the academic year 2020-2021 is estimated at about 6700 people. Statistical sample was estimated using Krejcie and Morgan 363 table. This number of samples was selected as a multi-stage cluster. Data collection was three questionnaires of financial literacy of Yaghoubnejad et al. (2011), Miller and Smith lifestyle (1988) and Pham and Taylor (1994) academic achievement. The data obtained from these questionnaires were analyzed using SPSS and Smart PLS 2 software by structural equation modeling and correlation coefficient. The results of the research hypotheses showed that the effect of women's financial literacy on children's lifestyle (0.464) and women's financial literacy on children's academic achievement (0.547) And women's financial literacy explains 46.4% of changes in children's lifestyle variables and 54.7% of changes in children's educational achievement variables. Also between the dimensions of savings with correlation coefficient (0.586), investment literacy with correlation coefficient (0.473), spending and borrowing literacy with correlation coefficient (0.392) and financial risk literacy with correlation coefficient (0.378) There is a significant relationship with children's lifestyle at the level of 0.01. Thus, between the dimensions of savings with correlation coefficient (0.503), investment literacy with correlation coefficient (0.471), spending and borrowing literacy with correlation coefficient (0.309) and financial risk literacy with correlation coefficient (0.418) There is a significant relationship with children's academic achievement at the level of 0.01. According to the results, it can be said that mothers' financial style is effective on their children's lifestyle and academic achievement. Given that the path coefficient is positive, There is an impact of women's financial literacy on the lifestyle and academic achievement of their children directly. And women's financial literacy improves their children's lifestyle and academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial literacy
  • lifestyle
  • academic achievement
  • women
  • children