دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22034/ijes.2022.547533.1252

چکیده

هدف: امروزه اهمیت دانش و تولید آن بر کسی پوشیده نیست و دانشگاه‌ها به‌عنوان محور اصلی تولید آن به شمار می‌روند. تولید دانش نیز مانند همه تولیدات دیگر دارای چالش‌ها و آسیب‌هایی است که نیازمند مطالعه است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های آسیب‌شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بود.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی بود. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1399-400 بودند که بر اساس روش اشباع نظری تعداد 22 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بود که برای اعتبار یافته‌ها از دو روش روایی محتوایی به وسیله 4 خبره بیرون از پژوهش و 2 نفر خبره داخل در پژوهش استفاده شد و برای پایایی نیز از روش توافق کدگذاری استفاده شد که حاصل آن 86/0 شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی به روش تحلیل مضمون در نرم‌افزار Maxqda18 استفاده شد.
یافته‌‌ها: یافته‌ها نشان داد 86 کد باز، 9 کد محوری و سه کد انتخابی برای آسیب شناسی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی شناسایی شد؛ به طوری‌که کدهای انتخابی شامل آسیب‌های نظام دانشگاهی (خط‌مشی‌گذاران، دست اندرکاران)؛ آسیب‌های ساختاری (برنامه درسی آموزش عالی، ساختار پژوهشی، ساختار حمایتی، ساختار وابسته) و آسیب‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی) بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی در سه حوزه (آسیب‌های دانشگاهی، ساختاری و فرهنگی) دارای چالش‌هایی است که برای ارتقای کمی و کیفی تولید دانش، باید بازنگری در قوانین مربوط دانش و علم و همچنین ارتقای علمی اساتید و دانشجویان صورت بگیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a Model of Ethical Decision-Making Based on Social Values (Case Study of Physical Education Teachers in East Azerbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • Sousan Rasouli 1
  • Jafar Barghi Moghaddam 2
  • Mohammadrahim Najafzadeh 2
  • Hamid Janani 2

1 PhD Student, Department of Physical Activity, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Physical Activity, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Purpose: The nature of human life cannot be separated from moral and value issues, as their relationship and impact on life has always been inevitable. Therefore, the aim of this study was to provide a model of ethical decision-making in physical education teachers in East Azerbaijan province based on social values.
Methodology: The present study was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of implementation method. The statistical population included the physical education teachers of East Azerbaijan province in the academic year 2020-21 in the number of 1312 people. The sample size was determined by Krejcie and Morgan table 339 people and were selected by cluster-random sampling method. The research instruments included Kasol (2003) Ethical Decision Making Questionnaire and Rokic (2010) Modified Social Values ​​Questionnaire. For the validity of the instrument from the point of view of experts and their reliability, Cronbach's alpha method was 0.84 and 0.89, respectively. Descriptive statistics with Spss24 software and inferential structural equation modeling method in Spss24 and Amos26 software were used to analyze the data.
Findings: The results showed that social values ​​had a positive and significant effect on the moral decision making of physical education teachers. Also, moral, national and political components, religious values, legal values ​​and cultural values ​​had a significant effect on moral decision making (p <0.05) and only the component of economic values ​​had no significant effect on moral decision making.
Conclusion: The results showed that social values ​​influenced moral decisions, therefore, in the physical education curriculum, ethical issues related to social values ​​can be given more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical decision Making
  • Social Values
  • Physical Education Teachers
Asadi F, Davoodi R. (2020). Identifying the components and factors affecting the professional ethics of teachers. International Journal of Ethics and Society, 2(2): 1-10. (In Persian).
Bahmaei Ghasemi M. H, Jafari S. (2019). Investigating the relationship between social values ​​and professional ethics of employees. the second Iranian sports science conference. Kharazmi University,74-89. (In Persian).
Bolat Y. (2016). To understand social values and values education. the Journal of Academic Social Science, 4(29): 322–348.
Bolat Y, Korkmaz C. (2021). Social values and life skills as predictors of organizational culture: A study on teachers. SAGE open, 11(2): 22-31.
Chowdhury M. (2018). Emphasizing morals, values, ethics, and character education in science education and science teaching. Journal of Educational Sciences, 4(2): 1-16.
Caswell S.V, Gould T.E. (2012). Individual moral philosophies and ethical-decision making of undergraduate athletic training education students and educators, J Athl Train, 43(3): 205-214.
Crockett M. J. (2016). How formal models can illuminate mechanisms of moral judgment and decision making. Current Directions in Psychological Science25(2): 85-90.
Emery E. (2017). Leadership, decision-making, and ethical behavior. Journal of Business and Economic Policy, 4(1): 41-49.
Fattahpour M, Kashif M, Seyed Ameri M.H. (2015). Investigating the effect of ethical education on ethical decision making of sports coaches. Moral Knowledge, 4 (2): 55-64. (In Persian).
Faramarziani S, Hashemi S, Farhangi A. A. (2018). The role of virtual media in changing social values ​​with emphasis on telegram and facebook social networks. Social Development Quarterly (former human development), 10 (4): 132-148. (In Persian)
Gonan Božac M, Kostelić K, Paulišić M, Smith C. G. (2021). Business ethics decision-making: examining partial reflective awareness. Sustainability, 13(5): 2635-2644.
Hassanzadeh, Khairuddin M, Shaji R, Honari H. (2018). Designing an ethical decision making model for iranian sports journalists. master thesis in sports media management. faculty of humanities. university of knowledge and culture. (In Persian)
Jones T. (1991). Ethical d-making by individuals in organization: an issue- contingent model. Academy of Management Review, 7.16(3): 366-395.
Mahdavi S. M. S, Ashuri A. (2016). A study of social and economic factors affecting the Promotion of citizenship culture (case study: Bushehr City) iranian journal of social development studies, 6 (3): 23-36. (In Persian)
Shayesteh Shojaei P, Pourzamani Z. (2022). The Effect of ethical behavior and social identity on the performance of the auditors by emphasizing on role self-efficacy and professional ethical sensitivities. International Journal of Finance & Managerial Accounting, 6(24): 159-174. (In Persian)
Selart M, Johansen S. T. (2011). Ethical decision making in organizations: The role of leadership stress. Journal of Business Ethics, 99(2): 129-143.
Şahin A. (2019). Personal and social values in primary grade children’s books. Participatory Educational Research, 6(1), 1-9.
Radcliffe Dana M. (2012). Training ethical decision makers. journal of business ethics, 12(2): 585-599.
Ramezanian A, Behrani R Honari A. (2015). The effect of social values ​​on decision making, decision difficulty and feelings caused by decision making. Journal of Ethics in Science and Technology, 8 (8): 57-72. (In Persian)
Zhilla F, Daher L, Arikan C, El-Khoury M. (2018). Conceptualizing the determinants of ethical decision making in business organizations. Problems and Perspectives in Management, 16(4): 30-41.